Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Karolinskas läkar-
program populäraste utbildningen i höst

Nyheter | 2 248 av dem som sökt högskolan till hösten vill helst gå läkarprogrammet på Karolinska institutet, som därmed toppar listan över utbildningar med flest förstahandsval. () 22 APR 2014

bild

Hämning av enzymet MTH1
ny lovande cancerbehandling

Nya rön | Forskare vid Karolinska institutet har upptäckt att cancerceller är beroende av enzymet MTH1 för att förhindra DNA-skador, och cancerceller som berövades enzymet ådrog sig DNA-skador och dog. Medicinska kemister utvecklade en specifik hämmare som selektivt tycks döda cancerceller, och MTH1-hämmaren förfinas nu kemiskt. () 22 APR 2014

12 000 nya läkare behövs
fram till 2022, enligt SKL

Nyheter | Landstingen och regionerna behöver rekrytera uppemot 12 000 nya läkare fram till 2022 för att klara behoven. Det finns dock mycket de kan göra för att påverka behovet genom strategiska åtgärder. () 22 APR 2014

bild

IVO utreder tillsynen av apotek

Nyheter | Det finns en kunskapslucka vad gäller tillsynen av apoteksverksamhet, konstaterar IVO, som nu ska analysera sådana ärenden från perioden 2010–2013. () 22 APR 2014

Kompetensförsörjning problem som kan leda till vårdskador

Nyheter | Fler sängar löser inte problemen i vården om det inte också följer med kompetent personal. IVO beskriver kompetensförsörjningen i sjukvården som ett stort problemområde som medför risker för att patienter inte får adekvat vård. () 22 APR 2014

bild

Sju olika Borreliaarter
hittade i svenska fästingar

Nya rön | Ju längre en fästing sitter kvar i huden desto större sannolikhet att spiroketer överförs till bäraren. För att undvika Borreliainfektion bör man därför undersöka sin kropp ofta när man vistats i fästingmarker och ta bort eventuella fästingar snabbt. (1 kommentar) 17 APR 2014

bild

Lågt CRP efter kolorektal kirurgi indikerar tät anastomos

Nya rön | Daglig CRP-kontroll efter kolorektala operationer är enligt en metaanalys, publicerad i British Journal of Surgery, ett enkelt test med högt negativt prediktivt värde avseende den fruktade komplikationen anastomosläckage. () 17 APR 2014

Bättre prognos vid svår sepsis

Nya rön | I JAMA presenteras en studie av mortaliteten för IVA-vårdade med svår sepsis. Under det senaste decenniet tycks prognosen ha förbättrats markant. Undersökningen är retrospektiv och omfattar drygt 100 000 patienter.  () 17 APR 2014

bild

Licensför-
skrivning av progesteron och dydrogesteron
bör underlättas

Debatt | Läkemedelsverket bör se positivt på nya licensförskrivningar av progesteron och dydrogesteron, skriver Hans Frykman.   () 17 APR 2014

Läckage efter gastrisk bypass kräver snabb intervention

Nya rön | Läckage efter gastrisk bypass är en fruktad komplikation. I en studie granskades 6 030 patienter varav 64 bedömdes ha läckage. Patienterna bör erbjudas tidig intervention och preoperativ avlastning av Roux-slyngan. () 16 APR 2014

Får läkare agera mänsklig vägspärr mot politiker?

Debatt | Alla ska behandlas lika i offentlig miljö, skriver Assar Horn apropå politikerbesök på sjukhus. (6 kommentarer) 16 APR 2014

Psykofarmaka vanligare efter intensivvård

Nya rön | I JAMA presenteras en studie där författarna tittat på förekomst av psykiatriska diagnoser hos patienter som vårdas på IVA. Av IVA-patienter som inte hade en psykiatrisk diagnos före intensivvårdsperioden fick 0,5 procent en sådan diagnos under den tremånadersperiod som följde vården. () 16 APR 2014

Åtalsanmälan mot före detta läkare för alternativ behandling

Patientsäkerhet | Den första april erbjöds en wallraffande radioreporter cancerbehandling i form av svamphämmande medel av en före detta läkare. Nu har IVO anmält den före detta läkaren till åtal. (IVO 8.7.2-10493) (2 kommentarer) 16 APR 2014

Högfrekvent ventilation
gav bra effekt på lång sikt

Nya rön | I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man tittat på effekterna av högfrekvent ventilation på för tidigt födda. Avseende lungfunktion hade de barnen högre FEF75-flöde än de med sedvanlig ventilation i respirator. () 16 APR 2014

Borde ha misstänkt kranskärlssjukdom

Patientsäkerhet | Vid tryck över bröstet med utstrålning i armarna bör bakomliggande kranskärlssjukdom misstänkas. Enligt IVO bör därmed också information om riskfaktorer och andra medicinska och hälsomässiga bakgrundsfaktorer inhämtas. () 16 APR 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 16–17

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Tidigare nummer

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Arkivet

Läkartidningens arkiv innehåller över 40 000 artiklar. Välj gamla eller nya arkivet.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons