Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

bild

Sju olika Borreliaarter i svenska fästingar

Nya rön | Ju längre en fästing sitter kvar i huden desto större sannolikhet att spiroketer överförs till bäraren. För att undvika Borreliainfektion bör man därför undersöka sin kropp ofta när man vistats i fästingmarker och ta bort eventuella fästingar snabbt. () 17 APR 2014

bild

Lågt CRP efter kolorektal kirurgi indikerar tät anastomos

Nya rön | Daglig CRP-kontroll efter kolorektala operationer är enligt en metaanalys, publicerad i British Journal of Surgery, ett enkelt test med högt negativt prediktivt värde avseende den fruktade komplikationen anastomosläckage. () 17 APR 2014

Bättre prognos vid svår sepsis

Nya rön | I JAMA presenteras en studie av mortaliteten för IVA-vårdade med svår sepsis. Under det senaste decenniet tycks prognosen ha förbättrats markant. Undersökningen är retrospektiv och omfattar drygt 100 000 patienter.  () 17 APR 2014

bild

Licensför-
skrivning av progesteron och dydrogesteron
bör underlättas

Debatt | Läkemedelsverket bör se positivt på nya licensförskrivningar av progesteron och dydrogesteron, skriver Hans Frykman.   () 17 APR 2014

Läckage efter gastrisk bypass kräver snabb intervention

Nya rön | Läckage efter gastrisk bypass är en fruktad komplikation. I en studie granskades 6 030 patienter varav 64 bedömdes ha läckage. Patienterna bör erbjudas tidig intervention och preoperativ avlastning av Roux-slyngan. () 16 APR 2014

Apropå! »Ovälkomna« besök på sjukhusFår läkare agera mänsklig vägspärr mot politiker?

Debatt | Alla ska behandlas lika i offentlig miljö, skriver Assar Horn apropå politikerbesök på sjukhus. (4 kommentarer) 16 APR 2014

bild

Psykofarmaka vanligare efter intensivvård

Nya rön | I JAMA presenteras en studie där författarna tittat på förekomst av psykiatriska diagnoser hos patienter som vårdas på IVA. Av IVA-patienter som inte hade en psykiatrisk diagnos före intensivvårdsperioden fick 0,5 procent en sådan diagnos under den tremånadersperiod som följde vården. () 16 APR 2014

Åtalsanmälan mot före detta läkare för alternativ behandling

Patientsäkerhet | Den första april erbjöds en wallraffande radioreporter cancerbehandling i form av svamphämmande medel av en före detta läkare. Nu har IVO anmält den före detta läkaren till åtal. (IVO 8.7.2-10493) () 16 APR 2014

bild

Högfrekvent ventilation
gav bra effekt på lång sikt

Nya rön | I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man tittat på effekterna av högfrekvent ventilation på för tidigt födda. Avseende lungfunktion hade de barnen högre FEF75-flöde än de med sedvanlig ventilation i respirator. () 16 APR 2014

Borde ha misstänkt kranskärlssjukdom

Patientsäkerhet | Vid tryck över bröstet med utstrålning i armarna bör bakomliggande kranskärlssjukdom misstänkas. Enligt IVO bör därmed också information om riskfaktorer och andra medicinska och hälsomässiga bakgrundsfaktorer inhämtas. () 16 APR 2014

Ingen överklagar domen i förlossningsmålet i Eksjö

Nyheter | Åklagaren Stefan Edwardson tror inte att hovrätten skulle ändra tingsrättens friande dom mot förlossningsläkaren. Därför har han i dag beslutat sig för att inte överklaga domen. Målsägarbiträdet gör samma bedömning. () 15 APR 2014

Förgiftning bland barn vanligt
– men allt färre sjukhusvårdas

Originalstudie | Giftinformationscentralen får varje år drygt 30 000 förfrågningar som gäller förgiftningstillbud hos barn. De flesta frågorna rör enkla tillbud, allvarliga förgiftningar är ovanliga – endast en minoritet av fallen behöver sjukhusvård. Sedan 1990 har antalet sjukhusvårdade fall minskat med två tredjedelar. () 15 APR 2014

Ingen ökad patientsäkerhet
av regeringens satsning

Nyheter | Trots en påtaglig utveckling vad gäller spridningen och användningen av metoder för patientsäkerhetsarbete går det ännu inte att se några påtagliga effekter av insatta åtgärder. Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport. () 15 APR 2014

Kostnaderna för hyrläkare fortsätter öka

Nyheter | Landstingens mål var att halvera kostnaderna för inhyrd personal på två år. I stället har en ökning skett. Förra året betalade de sammanlagt 2,86 miljarder kronor till bemanningsföretagen. (1 kommentar) 15 APR 2014

Fler patienter med hjärtsvikt bör remitteras till specialist

Rapport | Hos patienter med måttlig till svår hjärtsvikt i åldern <80 år med en eller flera riskfaktorer bör remiss till hjärtsviktscentrum för specialistbedömning och eventuellt ställningstagande till avancerad behandling övervägas. () 15 APR 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 16–17

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Tidigare nummer

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Arkivet

Läkartidningens arkiv innehåller över 40 000 artiklar. Välj gamla eller nya arkivet.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons Annons Annons