Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWD9 Lakartidningen.se 2016-01-15

Katastrofmedicinsk beredskap ett värdefullt tillskott

Katastrofmedicinsk beredskap – att leda sjukvård på särskilt sätt

188 sidor

Författare: Heléne Nilsson, Tomas Kristiansson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-10266-5

Sten Lennquist

professor emeritus, Linköpings universitet 

Denna bok är enligt författarna »en handbok med syfte att stärka landstingens förmåga att hantera en allvarlig händelse« och målgrupen är larmmottagare, beslutsfattare och stabsfunktionärer inom sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap. 

Som handbok är boken ett mycket värdefullt komplement i utbildningen av dem som i sin yrkesroll kan ställas inför uppgiften att leda sjukvården på olika nivåer i dessa svåra situationer. Den ger en god bild av gällande regelverk och ansvarsfördelning och är baserad på i dag gällande nationella riktlinjer för organisation och ledning i dessa situationer. Den belyser på ett bra sätt ledningsfunktionen på både lokal, regional och nationell nivå. Avsnittet om stabsmetodik är värdefullt framför allt för dem som har lednings- och stabsfunktioner på regional och nationell nivå. 

Lika viktigt som att ha en god ledning är att den personal som utför sjukvårdsinsatsen på både prehospital och hospital nivå verkligen har de kunskaper som krävs utöver vad som behövs i daglig rutinsjukvård. Dessa kunskapskrav är i dag väl definierade, baserat på bred internationell erfarenhet. Detta kunde ha framfört tydligare i boken, eftersom målgruppen också är beslutsfattare på alla nivåer inom vården som kan drabbas av villfarelsen att ha en ledningsorganisation räcker för att hantera dessa situationer. 

Helt i linje med bokens syfte har man undvikit att gå in på metodiken i sjukvårdsinsatsen. Inom ett område, prioritering (triage), har man ändå gjort det och det avsnittet har inte blivit helt lyckat och alltför ytligt. Det hade här kanske varit bättre att bara hänvisa till litteratur som är inriktad just på sjukvårdsinsatsen vid allvarlig händelse. Men detta minskar inte bokens värde som handbok för ledningspersonal. 

Vid beskrivningen av vad de olika beredskapslägena i avsnittet om ledning på sjukhus hade det kanske varit bra att inte bara ha med vad de innebär för ledningsgruppens sammansättning, utan också vad de medför för sjukhuset som helhet. Även om målgruppen är ledningspersonal, är det ju ledningspersonalens uppgift att initiera och följa upp dessa åtgärder. För den som behärskar området är detta kanske lätt att förstå, men för den helt oinvigde kan det möjligen te sig som att aktiveringen av beredskapsgraderna enbart innefattar ledningsgruppen. 

Avsnittet om kvalitetssäkring är viktigt. Kvalitetssäkring av beredskap är ett område där man ligger mycket långt efter, och det är bra att nödvändigheten av detta framhålls på det sätt som görs. 

Det avslutande avsnittet, där ett exempel på stabsarbete vid allvarlig händelse redovisas steg för steg, är ett pedagogiskt mycket bra grepp och ger en levande bild av förloppet. Kanske borde man ha nämnt att detta var en fiktiv händelse och inget återgivande av ett verkligt förlopp, vilket nu inte framgår. 

Sammanfattningsvis ett mycket bra tillskott till den katastrofmedicinska litteraturen som på ett bra sätt uppfyller sitt angivna syfte.

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016