Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWD9 Lakartidningen.se 2016-01-15

Katastrofmedicinsk beredskap ett värdefullt tillskott

Katastrofmedicinsk beredskap – att leda sjukvård på särskilt sätt

188 sidor

Författare: Heléne Nilsson, Tomas Kristiansson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-10266-5

Sten Lennquist

professor emeritus, Linköpings universitet 

Denna bok är enligt författarna »en handbok med syfte att stärka landstingens förmåga att hantera en allvarlig händelse« och målgrupen är larmmottagare, beslutsfattare och stabsfunktionärer inom sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap. 

Som handbok är boken ett mycket värdefullt komplement i utbildningen av dem som i sin yrkesroll kan ställas inför uppgiften att leda sjukvården på olika nivåer i dessa svåra situationer. Den ger en god bild av gällande regelverk och ansvarsfördelning och är baserad på i dag gällande nationella riktlinjer för organisation och ledning i dessa situationer. Den belyser på ett bra sätt ledningsfunktionen på både lokal, regional och nationell nivå. Avsnittet om stabsmetodik är värdefullt framför allt för dem som har lednings- och stabsfunktioner på regional och nationell nivå. 

Lika viktigt som att ha en god ledning är att den personal som utför sjukvårdsinsatsen på både prehospital och hospital nivå verkligen har de kunskaper som krävs utöver vad som behövs i daglig rutinsjukvård. Dessa kunskapskrav är i dag väl definierade, baserat på bred internationell erfarenhet. Detta kunde ha framfört tydligare i boken, eftersom målgruppen också är beslutsfattare på alla nivåer inom vården som kan drabbas av villfarelsen att ha en ledningsorganisation räcker för att hantera dessa situationer. 

Helt i linje med bokens syfte har man undvikit att gå in på metodiken i sjukvårdsinsatsen. Inom ett område, prioritering (triage), har man ändå gjort det och det avsnittet har inte blivit helt lyckat och alltför ytligt. Det hade här kanske varit bättre att bara hänvisa till litteratur som är inriktad just på sjukvårdsinsatsen vid allvarlig händelse. Men detta minskar inte bokens värde som handbok för ledningspersonal. 

Vid beskrivningen av vad de olika beredskapslägena i avsnittet om ledning på sjukhus hade det kanske varit bra att inte bara ha med vad de innebär för ledningsgruppens sammansättning, utan också vad de medför för sjukhuset som helhet. Även om målgruppen är ledningspersonal, är det ju ledningspersonalens uppgift att initiera och följa upp dessa åtgärder. För den som behärskar området är detta kanske lätt att förstå, men för den helt oinvigde kan det möjligen te sig som att aktiveringen av beredskapsgraderna enbart innefattar ledningsgruppen. 

Avsnittet om kvalitetssäkring är viktigt. Kvalitetssäkring av beredskap är ett område där man ligger mycket långt efter, och det är bra att nödvändigheten av detta framhålls på det sätt som görs. 

Det avslutande avsnittet, där ett exempel på stabsarbete vid allvarlig händelse redovisas steg för steg, är ett pedagogiskt mycket bra grepp och ger en levande bild av förloppet. Kanske borde man ha nämnt att detta var en fiktiv händelse och inget återgivande av ett verkligt förlopp, vilket nu inte framgår. 

Sammanfattningsvis ett mycket bra tillskott till den katastrofmedicinska litteraturen som på ett bra sätt uppfyller sitt angivna syfte.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer
Annonser
Annons Annons
Annons Annons