Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWD9 Lakartidningen.se 2016-01-15

Katastrofmedicinsk beredskap ett värdefullt tillskott

Katastrofmedicinsk beredskap – att leda sjukvård på särskilt sätt

188 sidor

Författare: Heléne Nilsson, Tomas Kristiansson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-10266-5

Sten Lennquist

professor emeritus, Linköpings universitet 

Denna bok är enligt författarna »en handbok med syfte att stärka landstingens förmåga att hantera en allvarlig händelse« och målgrupen är larmmottagare, beslutsfattare och stabsfunktionärer inom sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap. 

Som handbok är boken ett mycket värdefullt komplement i utbildningen av dem som i sin yrkesroll kan ställas inför uppgiften att leda sjukvården på olika nivåer i dessa svåra situationer. Den ger en god bild av gällande regelverk och ansvarsfördelning och är baserad på i dag gällande nationella riktlinjer för organisation och ledning i dessa situationer. Den belyser på ett bra sätt ledningsfunktionen på både lokal, regional och nationell nivå. Avsnittet om stabsmetodik är värdefullt framför allt för dem som har lednings- och stabsfunktioner på regional och nationell nivå. 

Lika viktigt som att ha en god ledning är att den personal som utför sjukvårdsinsatsen på både prehospital och hospital nivå verkligen har de kunskaper som krävs utöver vad som behövs i daglig rutinsjukvård. Dessa kunskapskrav är i dag väl definierade, baserat på bred internationell erfarenhet. Detta kunde ha framfört tydligare i boken, eftersom målgruppen också är beslutsfattare på alla nivåer inom vården som kan drabbas av villfarelsen att ha en ledningsorganisation räcker för att hantera dessa situationer. 

Helt i linje med bokens syfte har man undvikit att gå in på metodiken i sjukvårdsinsatsen. Inom ett område, prioritering (triage), har man ändå gjort det och det avsnittet har inte blivit helt lyckat och alltför ytligt. Det hade här kanske varit bättre att bara hänvisa till litteratur som är inriktad just på sjukvårdsinsatsen vid allvarlig händelse. Men detta minskar inte bokens värde som handbok för ledningspersonal. 

Vid beskrivningen av vad de olika beredskapslägena i avsnittet om ledning på sjukhus hade det kanske varit bra att inte bara ha med vad de innebär för ledningsgruppens sammansättning, utan också vad de medför för sjukhuset som helhet. Även om målgruppen är ledningspersonal, är det ju ledningspersonalens uppgift att initiera och följa upp dessa åtgärder. För den som behärskar området är detta kanske lätt att förstå, men för den helt oinvigde kan det möjligen te sig som att aktiveringen av beredskapsgraderna enbart innefattar ledningsgruppen. 

Avsnittet om kvalitetssäkring är viktigt. Kvalitetssäkring av beredskap är ett område där man ligger mycket långt efter, och det är bra att nödvändigheten av detta framhålls på det sätt som görs. 

Det avslutande avsnittet, där ett exempel på stabsarbete vid allvarlig händelse redovisas steg för steg, är ett pedagogiskt mycket bra grepp och ger en levande bild av förloppet. Kanske borde man ha nämnt att detta var en fiktiv händelse och inget återgivande av ett verkligt förlopp, vilket nu inte framgår. 

Sammanfattningsvis ett mycket bra tillskott till den katastrofmedicinska litteraturen som på ett bra sätt uppfyller sitt angivna syfte.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skåne psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. () 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 31–33/2016

Extrem värme hot mot folkhälsan

Tidigare nummer

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons