Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9A Lakartidningen.se 2016-01-12

Ökad kunskap om resultaten av epilepsikirurgi

Long-term outcomes of epilepsy surgery in adults and children

Sidor 277

Författare: Kristina Malmgren, Sallie Baxendale, J. Helen Cross

Förlag: Springer 2015

ISBN 978-3-319-17782-3

Eva Kumlien

överläkare, docent i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Epilepsikirurgi är en sedan länge etablerad behandlingsmetod vid medicinskt refraktär epilepsi, såväl hos barn som vuxna. Ny teknik såsom högupplösande MR har ökat möjligheterna att identifiera strukturella skador i hjärnan och därmed kandidater för resektiv kirurgi. Trots att epilepsikirurgi är en säker och kostnadseffektiv behandling så vet vi från många studier från flera länder att behandlingen är underutnyttjad. En bland många förklaringar till detta kan vara osäkerhet kring hur det kommer att gå för den enskilde patienten.

Resultaten på kort sikt är goda men hur går det för patienterna i ett längre perspektiv? Denna fråga har författarna belyst på ett föredömligt sätt i denna ambitiösa bok. Kapitlen är många och ett flertal internationellt välrenommerade forskare och kliniker har bidragit.

Boken inleds med ett avsnitt om metodologiska problem när man studerar utfallsmått efter epilepsikirurgi. Kapitlet är mycket välskrivet och allmängiltigt i så måtto att det principiellt kan appliceras på alla vetenskapliga studier som syftar till att följa upp en behandlingsmetod. Därefter följer kapitel som systematiskt sammanfattar kunskapen kring olika utfallsmått, uppdelat på ett kapitel för vuxna och ett för barn. Ämnen som tas upp är hur anfallssituation, läkemedelsbehandling och livskvalitet påverkas i ett längre perspektiv. Det finns vidare kapitel om kognitiva och psykiatriska långtidseffekter samt sociala konsekvenser inklusive arbetssituation och familjebildning. Boken tar också upp de hälsoekonomiska studier som finns om epilepsikirurgi.

Ett av de intressantaste kapitlen handlar om hur man hanterar patienternas förväntningar inför en operation. Begreppet informerat samtycke och de universella och unika problem som är förknippade med epilepsikirurgiska ingrepp avhandlas nogsamt. I ett annat tänkvärt kapitel redovisas patienternas subjektiva upplevelser av epilepsikirurgisk utredning och behandling.

Boken vänder sig till alla discipliner (neurologer, neurokirurger, neuropsykologer, neurofysiologer och epilepsisköterskor) som kommer i kontakt med barn och vuxna med svår epilepsi. Den bör självklart finnas tillgänglig på varje neurolog- och barnneurologisk klinik i Sverige.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016