Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXF Lakartidningen.se 2016-02-05

Det mesta om socialmedicin

Socialmedicin. Individ, hälsa och samhälle

270 sidor

Författare: Peter Allebeck, Bo Burström, Gunnel Hensing, Margareta Kristenson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN: 978-91-44-10863-6

Gunnar Ågren

tidigare generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och socialläkare

Vad är socialmedicin? Socialmedicin handlar om hur samhället påverkar hälsan och hur man påverkar samhället för att åstadkomma en bättre hälsa. Det är en verksamhet med en lång och ärofull tradition. Redan i början av 1800-talet uppdrogs provinsialläkarna att uppmärksamma både det som bidrog till att invånarna kunde bibehålla sin hälsa och det som utgjorde hälsorisker. Särskilt viktigt var att uppmärksamma levnadsvanor, kost och barns uppväxtförhållanden. Dessa observationer bidrog i hög grad till de samhällsreformer och förebyggande åtgärder som under lång tid påverkat folkhälsan i högre grad än förbättrade medicinska behandlingsmetoder.

Socialmedicinen är inte mindre viktig idag. Sociala förändringar som ökad ungdomsarbetslöshet, flyktingkris och ökade sociala klyftor bidrar i stor utsträckning till ohälsa. Sjukvården och socialförsäkringssystemet är viktiga samhällsverksamheter där ett socialmedicinskt perspektiv skulle behövas i mycket högre grad.

Det är därför med spänning man tar del av en ny lärobok »Socialmedicin, Individ, hälsa och samhälle« av Peter Allebeck, Bo Burström, Gunnel Hensing och Margareta Kristensson, Studentlitteratur.

Boken är mycket innehållsrik. Det finns ett redigt och klart avsnitt om grundläggande epidemiologi. Man får lära sig en hel del om hur man mäter och beskriver hälsa både i Sverige och internationellt. Bland annat berörs den hälsokatastrof som inträffade i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Något märkligt är dock att man inte tar upp alkoholens roll för den försämrade folkhälsan.

Boken tar upp hälsans bestämningsfaktorer, orsakerna till social ojämlikhet i hälsa och grunderna för den nuvarande folkhälsopolitiken. Den aktuella diskussionen om hälsa i alla politikområden har en central plats liksom hur man bedriver lokalt folkhälsoarbete.

Ett tungt avsnitt ägnas åt hälso- och sjukvårdens organisation och åt samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst. Trots att kapitlet om sjukvård är rapsodiskt tar man upp viktiga frågor som hälsoekonomiska analyser och hur man mäter kvalitet inom vården.

Boken innehåller också en översikt av viktiga lagar och goda råd om intygsskrivande, anmälningsskyldigheter och vad man gör med barn som far illa.

Sammanfattningsvis en hedervärd lärobok. Det som saknas är en skildring av hur socialmedicinen utvecklats och vilken betydelse den haft för samhällsutvecklingen, gärna i form av fallbeskrivningar. Skildringar av Gunnar Inghes insatser för att belysa sambandet mellan fattigdom och sjukdom, och beskriva den ofärdiga välfärden, eller en redovisning av John Takmans arbete för att förbättra romernas hälsa och livssituation, skulle säkert både bidra till att göra en lärobok mer spännande och väcka entusiasm för ämnet.

Ett problem för socialmedicinen är att den handlar om så mycket från epidemiologi till folkhälsopolitik, hur man organiserar sjukvård och lagstiftning. Spretigheten riskerar att dämpa intresset för ämnet.  Därför är det viktigt att socialmedicinen inte väjer för aktuella problem som flyktingkriser och regional ojämlikhet när det gäller att diskutera sambandet mellan samhällsförhållanden och hälsa men också för att ge sig in i samhällsdebatten.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons