Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXF Lakartidningen.se 2016-02-05

Det mesta om socialmedicin

Socialmedicin. Individ, hälsa och samhälle

270 sidor

Författare: Peter Allebeck, Bo Burström, Gunnel Hensing, Margareta Kristenson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN: 978-91-44-10863-6

Gunnar Ågren

tidigare generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och socialläkare

Vad är socialmedicin? Socialmedicin handlar om hur samhället påverkar hälsan och hur man påverkar samhället för att åstadkomma en bättre hälsa. Det är en verksamhet med en lång och ärofull tradition. Redan i början av 1800-talet uppdrogs provinsialläkarna att uppmärksamma både det som bidrog till att invånarna kunde bibehålla sin hälsa och det som utgjorde hälsorisker. Särskilt viktigt var att uppmärksamma levnadsvanor, kost och barns uppväxtförhållanden. Dessa observationer bidrog i hög grad till de samhällsreformer och förebyggande åtgärder som under lång tid påverkat folkhälsan i högre grad än förbättrade medicinska behandlingsmetoder.

Socialmedicinen är inte mindre viktig idag. Sociala förändringar som ökad ungdomsarbetslöshet, flyktingkris och ökade sociala klyftor bidrar i stor utsträckning till ohälsa. Sjukvården och socialförsäkringssystemet är viktiga samhällsverksamheter där ett socialmedicinskt perspektiv skulle behövas i mycket högre grad.

Det är därför med spänning man tar del av en ny lärobok »Socialmedicin, Individ, hälsa och samhälle« av Peter Allebeck, Bo Burström, Gunnel Hensing och Margareta Kristensson, Studentlitteratur.

Boken är mycket innehållsrik. Det finns ett redigt och klart avsnitt om grundläggande epidemiologi. Man får lära sig en hel del om hur man mäter och beskriver hälsa både i Sverige och internationellt. Bland annat berörs den hälsokatastrof som inträffade i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Något märkligt är dock att man inte tar upp alkoholens roll för den försämrade folkhälsan.

Boken tar upp hälsans bestämningsfaktorer, orsakerna till social ojämlikhet i hälsa och grunderna för den nuvarande folkhälsopolitiken. Den aktuella diskussionen om hälsa i alla politikområden har en central plats liksom hur man bedriver lokalt folkhälsoarbete.

Ett tungt avsnitt ägnas åt hälso- och sjukvårdens organisation och åt samarbetet mellan sjukvård och socialtjänst. Trots att kapitlet om sjukvård är rapsodiskt tar man upp viktiga frågor som hälsoekonomiska analyser och hur man mäter kvalitet inom vården.

Boken innehåller också en översikt av viktiga lagar och goda råd om intygsskrivande, anmälningsskyldigheter och vad man gör med barn som far illa.

Sammanfattningsvis en hedervärd lärobok. Det som saknas är en skildring av hur socialmedicinen utvecklats och vilken betydelse den haft för samhällsutvecklingen, gärna i form av fallbeskrivningar. Skildringar av Gunnar Inghes insatser för att belysa sambandet mellan fattigdom och sjukdom, och beskriva den ofärdiga välfärden, eller en redovisning av John Takmans arbete för att förbättra romernas hälsa och livssituation, skulle säkert både bidra till att göra en lärobok mer spännande och väcka entusiasm för ämnet.

Ett problem för socialmedicinen är att den handlar om så mycket från epidemiologi till folkhälsopolitik, hur man organiserar sjukvård och lagstiftning. Spretigheten riskerar att dämpa intresset för ämnet.  Därför är det viktigt att socialmedicinen inte väjer för aktuella problem som flyktingkriser och regional ojämlikhet när det gäller att diskutera sambandet mellan samhällsförhållanden och hälsa men också för att ge sig in i samhällsdebatten.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016