Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWZ7 Lakartidningen.se 2016-02-12

Svenska psykiatrins samlade avhandlingar

1157 avhandingar inom psykiatrin i Sverige 1858-2012

100 sidor 

Författare: Lennart Wetterberg, Hans Ågren

Förlag: LK WHB, Print-on-demand; 2015

 ISBN 978-91-980751-3-7

Ulf Rydberg

specialist i psykiatri, professor emeritus vid Karolinska institutet

Att kommentera ett så gigantiskt arbete är krävande. För att få struktur väljer jag en disposition av den art man ska använda för varje vetenskaplig primärpublikation och för varje doktorsavhandling. 

Bakgrund och introduktion: Psykiatri brukar definieras som studier av själslivet hos den sjuka människan, men avgränsningen kan skifta. 

Syfte: Att i överskådlig form sammanställa svenska doktorsavhandlingar inom psykiatri och psykiatrinära ämnen.

Material och metoder: 883 svenska psykiatriska avhandlingar 1858-2012 som påträffats i olika register har sammanställts både i tabellform, såväl kronologiskt och i alfabetisk ordning, som i grafisk form. Någon sådan sammanställning har tidigare inte gjorts. Information hämtades från akademiska kolleger vid alla svenska universitet och forskande kliniker, och det gjordes också genomgångar av avhandlingsdatabaser, bl a vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Under de senaste 10 åren tillkom 354 avhandlingar – alltså i genomsnitt 35,4 per år. Andelen kvinnor har ökat starkt så att de numera dominerar. Såväl socionomer, sociologer, sjuksköterskor, psykologer, läkare, kemister, fil kand, biomedicinska analytiker, biologer som apotekare har varit företrädda.

Resultat: Johan Leonard Dahlberg vid Uppsala universitet kan anses ha varit först med en avhandling inom psykiatri 1858. Sedan har psykiatriska avhandlingar ventilerats såväl i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Linköping, Karlstad som i Göteborg och i Lund/Malmö. De första avhandlingarna var tryckta antingen på svenska eller tyska. Den första avhandlingen på engelska skrevs 1927 av Torsten Sondén – med studium av leukocyter hos patienter med manisk-depressiv sjukdom. Första kvinna som fick disputera var Anna-Lisa Annell som 1953 studerade barns beteendestörningar efter kikhosta. Första icke-läkare som fick disputera vid medicinsk institution var psykologen Anna-Lisa Myrsten (1971). »Effects of alcohol on psychological functions. Experimental studies on non-alcoholic subjects«. Handledare för henne var professorerna Marianne Frankenhaeuser och Leonard Goldberg.

Inom Vetenskapsakademin (KVA) gjorde man 2011 ett försök att kartlägga »svensk psykiatri-forskning« för att stimulera kunskapsområdet. Ordförande i KVA:s arbetsgrupp var pediatrikern Anita Aperia. Tyvärr litade man alltför lättvindigt på vad dokumentalister vid Vetenskapsrådet kommit fram till, och hade bristfällig kontakt med aktiva forskare från psykiatriska discipliner. För att bibliometri ska bli bra och djupgående krävs samarbete mellan dokumentalist och ämnesföreträdare.

En andra del av Wetterbergs och Ågrens genomgång tar upp 274 »psykiatrinära« avhandlingar i Sverige 1965-2012. Här listas arbeten av betydelse för psykiatrin men från utompsykiatriska institutioner, t ex farmakologi och vårdvetenskap, alltså 22 procent fler än vad KVA redovisade. Också dessa avhandlingar identifierades och listades i kronologisk och i alfabetisk ordning. Man kan notera att avhandlingarna för flera av landets professorer i psykiatri emanerar från icke-psykiatriska institutioner och missades vid KVA:s genomgång. Det framstår som alltmer uppenbart att indelningar snabbt blir föråldrade – det är ofta det gränsöverskridande som blir innovativt.

Man kan enkelt notera att psykiatrisk forskning omfattar allt från modern epidemiologi och biostatistik till molekylärmedicin.

En sann visionär var Börje Cronholm, professor i psykiatri vid Karolinska institutet – mig veterligt den enda psykiater som fått presentera årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin i Konserthuset. År 1973 blev Konrad Lorenz, Niko Tinbergen och Karl von Frisch pristagare. Cronholm aviserade att psykiatrin skulle vitaliseras av samarbeten med andra specialiteter – kan man överhuvudtaget dela in kunskap i olika fack? Börje Cronholm var också under en period ordförande i Karolinska Institutets Nobelförsamling.

Vid en konferens om »psykotiska syndrom« i oktober 2015 berörde professor Martin Schalling m fl ett paradigmskifte – inflammation torde spela en allt större roll för olika psykiska sjukdomar. Genetiken och epigenetiken spelar stor roll, men komplexiteten är avsevärd. Man skådar ändå ljuset vid änden av en lång tunnel. Att psykiska sjukdomar spelar en större roll i samhället än cancer och hjärt–kärlsjukdomar blir alltmer uppenbart. Också professor Nils Uddenbergs stora verk i två volymer om lidande och läkedom (2015) behandlar förtjänstfullt psykiatri och dess historiska särställning.

Kommentar: Hur överbrygga klyftan mellan de sanna bibliofiler som värnar om gamla inkunabler på Carolina Rediviva i Uppsala, Hagströmerbibliotekets vänner i Stockholm, de som älskar privatbibliotek på skånska slott – och de moderna radikala datorfixerade forskare som tror att »allt finns på nätet«. Hur kunde man med berått mod köra institutionernas handbibliotek, mödosamt och kärleksfullt vårdade av entusiaster, till soptippen? Sådant har hänt vid flera av dagens svenska universitetskliniker. Tänk på Evert Taubes dikt om kejsaren av Kina som lät bränna alla böcker för att världen skulle börja med honom! Kulturskatter förstörs inte bara i Nazityskland, i dagens Mali eller i Irak – det görs också i dagens Sverige.

Det går inte att låta bli att reflektera. Det fanns en period då kvaliteten på avhandlingar sjönk.  Jag är en vän av att såväl avhandling som försvar får betyg. Det kan inte ha gagnat att avhandlingar skrevs bara på svenska utan »peer reviews«. En del skrifter ter sig för mig som att de i dag bara skulle accepteras på licentiatnivå. Men man har skärpt granskningsreglerna – ska våra universitet representera internationell toppklass måste krav och granskning vara rigorösa, i flera steg.

Sammantaget, som jag bedömer det, har Lennart Wetterberg och Hans Ågren gjort en stor kulturgärning. Svensk psykiatrisk forskning genom årtiondena förtjänar att bättre lyftas fram. Ett sätt är att sända exemplar av psykiatriska avhandlingar till Medicinhistoriska muséet, Eva Lagerwalls väg, S-736 43 Uppsala.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons