Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3E Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

En allt starkare alternativ röst om global hälsa

Global health watch 4 – an alternative world health report

432 sidor

Förlag: Zed Books; 2014

ISBN: 978-17-83-60254-4

Anders Jeppsson, läkare och antropolog, Lund 

Global Health Watch, som nu har kommit ut med volym 4, blir alltmer betydelsefull som en alternativ röst inom global hälsa. Och som man betonar i förordet begränsar man sig inte bara till hälso- och sjukvård i inskränkt bemärkelse, utan behandlar också andra samhällssektorer som påverkar människors hälsa.

Den nya volymen fokuserar på fem huvudområden: 

  • Den globala politiska och ekonomiska strukturen
  • Hälsosystem: samtida frågor och diskussioner
  • Bortom hälso- och sjukvården: sociala och strukturella determinanter till hälsa
  • Globala processer och institutioner som påverkar hälsa
  • Kasuistiker från olika delar av världen. 

Det första området handlar om hur nyliberalt ekonomiskt tänkande eroderar sjukvården såväl i låginkomst- som mellaninkomst- och höginkomstländer. Uttryck för New public management som »strukturomvandling«, privatiseringar och nedskärningar i allmänhet kritiseras. Man betonar vikten av att försvara välfärdsstaterna i Europa. Man diskuterar ett nytt begrep, »vivir bien« (ungefär välfärd, ordagrant »leva väl«) som uppstått som ett nytt paradigm i Latinamerika, som en motpol till nykoloniala begrepp som slår mot de fattiga.

I avsnittet om hälsosystem granskar man det nya modebegreppet  »universal health coverage«, UHC, som har kommit att betyda mycket disparata saker. I många fall har det fyllts med ett nyliberalt innehåll, som till exempel när Englands National Health Service omvandlas till en alltmer privatiserad (och dyr) marknad, och vidare har olika system med privata försäkringar exporterats till exempelvis Mexiko, ofta med hjälp av biståndsorganisationer förankrade i länder med egna privata (och dyra) sjukförsäkringssystem. Man diskuterar hur begreppet kan användas och fyllas med innehåll som gagnar patienterna t ex i länder som Sydafrika som satsar på en skattefinansierad sjukvård.

Avsnittet om vad som påverkar hälso- och sjukvården utifrån diskuterar den globala ojämlikheten vad gäller resurser till hälso- och sjukvården, liksom den växande krisen vad gäller sanitet, dvs att ta hand om mänskligt avfall. Vidare är miljöförstöring på grund av gruvdrift under luppen. 

Kapitlet om globala institutioner och processer diskuterar FN-systemet och hur till exempel motsättningar inom Världsbanken lamslår praktiskt arbete, hur enskilda organisationer tenderar att bli alltmer beroende av olika donatorer och hur internationella handelsavtal (läs TRIPS) motverkar framställning av generiska läkemedel i låginkomstländer.

Kasuistikerna erbjuder en spännande läsning från olika delar av världen, alltifrån koleraepidemin på Haiti via motstånd mot ansvarslös gruvdrift i Grekland till »aboriginal community-controlled health care« i Australien. 

GHW4 erbjuder, liksom i de tidigare volymerna, ett rikt perspektiv utifrån andra delar av världen och innehåller mängder av information som inte är tillgänglig på annat håll. Det är en viktig läsning, inte bara för den som är intresserad av global hälsa. Tvärtom borde den läsas av alla som är engagerade i planering och ledning av hälso- och sjukvård.

Fakta – Global health watch

Global health watch (GHW), (www.ghwatch.org) är ett internationellt initiativ med målsättning att presentera en alternativ världshälsorapport, och ge »en fristående granskning av faktorer som bidragit till ökade olikheter i hälsa mellan rika och fattiga i världen«. Initiativet grundar sig på ett samarbete mellan folkhälsoexperter, hälsoarbetare och akademiker verksamma inom enskilda organisationer och lokala gräsrotsgrupper, t ex The Peoples Health Movement, Medact, Health Action International, Medico International och Third World Network. Den första upplagan av GHW kom 2005, den andra 2008 och den tredje 2011.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016