Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CE3S Läkartidningen 34–35/2013
Lakartidningen.se 2013-08-12

Transportstyrelsens chefsläkare:Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år. Men fortfarande är det alldeles för få körkort som återkallas på grund av medicinska skäl, enligt Transportstyrelsens chefsläkare.

Michael Lövtrup

Enligt statistik från Transportstyrelsen drogs 4 527 körkort in under första halvåret 2013, antingen på grund av direkta medicinska skäl eller för att innehavaren inte lämnat in begärt läkarintyg. Motsvarande siffra för 2012 var 3 825.

Den 1 februari 2012 ändrades regelverket så att läkare är skyldiga att meddela alla olämpliga förare till Transportstyrelsen, inte bara de som är uppenbart olämpliga. Det skedde trots kritik från Läkarförbundet, som ansåg att det kunde skada patient–läkarrelationen.

Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, tror dock inte att lagändringen är den viktigaste förklaringen till att läkare anmäler fler olämpliga bilförare. Enligt honom har man sett en årlig ökning av anmälningsfrekvensen på 10-20 procent under en längre tid.

– Jag tror inte att det är så många läkare som lagt märke till att man ändrat från »uppenbart olämplig« till »olämplig«. Jag tror att det mer handlar om en långsiktig förändring av attityden bland doktorer. Det finns en ökad insikt om att det är ett bra sätt att förebygga dödsfall.

Skulle alla olämpliga förare få indraget körkort skulle siffrorna dock vara mycket högre, enligt Lars Englund. Han pekar på att det varje år ställs runt 25 000 demensdiagnoser.

– En stor del av dessa patienter har körkort, och de flesta borde vi få in, kanske inte omedelbart men så småningom.

Stroke är en annan diagnos som borde leda till fler indragna körkort, menar Lars Englund. I många fall utnyttjar läkarna i stället möjligheten att ge ett muntligt körförbud som bara registreras i journalen.

– Det viktigaste för mig är att folk inte kör som inte borde det. Men att bara komma överens om ett muntligt förbud är lite osäkert. Det finns exempel där en patient med synfältsrubbningar på grund av stroke kommit överens med sin läkare om tillfälligt körförbud och sedan fått det förlängt trots att patienten kört bil och kört på en cyklist, eftersom läkaren inte visste om det.

Kommentarer (3)

 • Medicojuridiskt underlag viktigt

  2013-08-12 18:42 | Sådana selektiva restriktioner om "körförbud" ges ofta i olika situationer.

  Om TPS vill DRA IN körkort måste det finnas ett juridiskt underlag, antingen från en domstol eller en läkare. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste ju alla sådana intyg fylla vissa krav och inte utfärdas på en höft / på personligt tyckande. Det finns mängder av skäl som patienterna framhåller som havande stor betydelse ...

  De bor på landet. Besöker affären o en käresta x 1/vecka. Kör sakta på ensliga o. privata vägar mestadels.

  Deras bil är handikappanpassad.

  Norge: Jag deltog aktivt i den Norska motståndsrörelsen och riskerade livet många gånger.

  Det mest sympatiska alternativet vore en slags PVC (Pensionärernas Vård Central) dit alla kallas för allehanda preventivt inriktade undersökningar. Blir då körkortsindragning aktuell - baserat på riktlinjer / direktiv från Transportstyrelsen - har man ju möjlighet att fixa färdtjänsten först och göra allt i samförstånd.

  Ett juridiskt exempel från verkligheten
  Gammal dam med gråstarr mm kör fortfarande bil. Kryssar in på enkelrikta gata från fel håll. Håller då enligt egen uppfattning på att köra på ett par krukor som var olämpligt uppställda. En av dessa sk krukor som i verkligheten var människor, ringde polisen från sin mobil. Polisen kom o beslagtog körkortet.

  Damen menade att det hela var mobiltelefonernas fel att hon mist körkortet, inte hennes körning. Hennes dotter var jurist o. överklagade beslaget och fick rätt i domstolen, polisen saknade underlag för att återkalla körkortet permanent.

  Transportstyrelsen ålade henne då att inkomma med läkarintyg ang synen - det var då man försökte koppla in mig.
  Till sist - efter 2 starroperationer fick hon tillbaka sitt körkort.
  Exemplet visar att en medicinskt mer proaktiv inställning behövs om man vill minska antalet medicinsikt olämpliga bilförare med körkort.
  Notaras att Transportstyrelsen inte begärde ett komplett läkarintyg - enbart synintyg önskades. Från leg.optiker gick bra.

  Hur ofta (%) beror olyckor på gamla förare jämfört med yngre?
  Jag tror att ungdom o. bristande erfarenheter orsakar fler olyckor än äldres medicinska problem. Varannan bilförare som dödas sägs i pressartiklar ha alkohol i blodet.

  Därmed sagt att vi skall intressera oss preventivt för alla åldersgrupper.
  Alkolås i bilarna och krav på ny läkarus vid t.ex. 50, 60, 70, 75, 80, ... års ålder är vad som behövs.

  Göran Svensson, Allmänläkare, Pensionerad

  Jäv:

 • För få indragningar?

  2013-08-17 20:52 | Om fler körkort borde dras in:Hur vet man detta? Har det skett så många olyckor?? Finns det annat sätt att påvisa olämplighet, när den inte är "uppenbar"? Kanske inte bara äldre människors sjukdomar. Ett stort problem är drogberoende, med eller utan läkarrecept, gäller alla åldrar. Har upplevt patienter som gjort många manipulationer för att behålla körkortet.

  Lena Ulevik, överläkare, Centralsjukhuset Karlstad

  Jäv:

 • Regelbunden kontroll rimligare

  2013-08-19 08:46 | Jag har följt resonemanget runt den, enligt centrala myndigheter, "undermåliga" rapporteringen från läkare avseende körkort.

  I viss mån sannolikt beroende på läkarens behov av en god relation till sin patient, men också känslan av angiveri som inte harmonierar med läkarens övriga roll.

  Det förefaller rimligt att man i stället för en, "rätt" till körkort, inför ett regelbundet intyg (var 5-10 år) där respektive får bevisa sin kapacitet att inneha den rätt som hen en gång tillskansat sig. Hälsointyg, drogtest, syn-us samt en fysisk undersökning.

  Detta skulle dels möjliggöra en regelbunden adekvat undersökning, där ett underkännande skulle ses som en naturlig process.
  Dels flytta ansvaret för processen från den enskilde doktorn till den som innehar "rätten".
  Dessutom skulle det förändra bilden från en rättighet till något man aktivt måste förtjäna och vidmakthålla.

  Naturligtvis kan läkarskrået parallellt med detta förfarande, fortsatt ha ansvar för att i uppenbara fall rapportera olämplighet, t ex vid akut stroke, svår alkoholism etc.

  Jag är övertygad om att en formalisering skulle upplevas som mindre godtycklig än spontana anmälningar, och dessutom skulle vi sannolikt fånga upp flera individer som är direkt olämpliga för innehav.

  Det kräver dock en ordentlig genomgång av det rättsliga läget och en uttalad vilja från politikerhåll att göra något åt själva problemet.

  Paul Malmheden, Allmänläkare, Företagshälsovården

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Annons Annons

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons