Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CE94 Läkartidningen 34–35/2013
Lakartidningen.se 2013-08-20

Utlandsutbildade läkare håller igång svensk sjukvård

Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder. Så är det i dag, och så har det varit de senaste tio åren. Men en utlandsutbildad läkare kan se ut på många olika sätt, från en svensk som gått läkarutbildning i Polen, till en gynekolog från Paris eller en akutläkare från Bangladesh. Läkartidningen har tittat närmare på de tre stora grupperna.

Miki Agerberg
miki.agerberg@lakartidningen.se

Vändpunkten kom år 2003. Fram till dess var den vanligaste vägen till en svensk läkarlegitimation att gå en svensk läkarutbildning. Men 2003 utfärdade Socialstyrelsen 855 läkarlegitimationer till personer som var utbildade i Sverige – och 940 till personer utbildade utomlands.

Tendensen har hållit i sig. 2011, det senaste året det finns siffror för, utfärdades 1 010 legitimationer till personer utbildade i Sverige, och 1 239 till personer utbildade utomlands.

Det här leder till att utlandsutbildade läkare får allt större betydelse för svensk sjukvård, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport tidigare i år. År 2010 hade 23 procent av alla läkare i svensk sjukvård läkarutbildning från något annat land – nästan en fördubbling mot 1995, då andelen var 13 procent.

I en internationell jämförelse av beroende av utlandsläkare ligger Sverige på den övre halvan, men inte högst: Storbritannien, USA och flera andra länder har ännu högre andelar. Å andra sidan har länder som Italien, Tyskland och Frankrike mindre än 5 procent utlandsutbildade läkare.

Vad är det för läkare som kommer till Sverige? Man kan dela in dem i tre stora grupper med olika förutsättningar:

 • Läkare från andra EU-länder (här ingår också de så kallade EES-länderna Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein). För dem gäller i princip fri rörlighet inom unionen.
 • Läkare från övriga världen, så kallade tredjelandsläkare.
 • Svenskar som genomgått läkarutbildning utomlands, nästan alltid i ett annat EU-land.

För Läkartidningens räkning har Socialstyrelsen tagit fram siffror på hur de här tre grupperna har utvecklats, från 1995 till 2010. Siffrorna visar att de följer var sitt spår.

Antalet tredjelandsläkare går upp och ner, bland annat beroende på konfliktsituationen i världen, men sett över hela perioden ligger det ganska stabilt. Som minst var det cirka 100 tredjelandsläkare som fick svensk legitimation under ett år, som mest cirka 300. De största grupperna var läkare från Irak och Ryssland.

Antalet läkare från andra EU-länder har däremot växt kraftigt, och de är i dag den överlägset största av de tre grupperna. 1995 var det cirka 150 EU-läkare som fick svensk legitimation, men 2010 var det cirka 700; under några år i slutet av 00-talet låg antalet till och med över tusen per år.

Mycket av ökningen tros hänga samman med utvidgningarna av EU 2004 och 2007, då unionen fick sammanlagt tolv nya medlemsstater – de flesta gamla öststater med betydligt lägre levnadsstandard än  Västeuropa. När en estnisk läkare kan tjäna sex gånger så mycket i Finland, eller en läkare från Rumänien kan tjäna tio gånger så mycket i Frankrike, blir den fria rörligheten lockande att använda.

Den tredje gruppen är svenskar som gjort sin läkarutbildning utomlands. På 1990-talet var det bara en handfull sådana som legitimerades, men de senaste åren har antalet börjat växa snabbt. År 2010 var det 162 utlandsstudenter som fick svensk legitimation; 140 av dem hade utbildat sig i ett EU-land.

Den siffran kommer att stiga kraftigt de närmaste åren. Allt fler svenska ungdomar använder möjligheten att läsa utomlands med svenska studiemedel, och i länder som Polen, Rumänien och Ungern har engelskspråkiga läkarutbildningar inrättats.

I början av 2000-talet läste 600 svenskar medicin utomlands, men i dag är de omkring 3 000. När de första stora kullarna är färdigutbildade, bör de ge närmare femhundra nylegitimerade per år.

Också vägen in i svensk sjukvård skiljer sig mellan de tre grupperna. För EU-läkarna är den formella processen snabb och enkel: man skickar in läkarlegitimation och eventuellt specialistbevis till Socialstyrelsen, och är allt i sin ordning får man klartecken inom några veckor. Att hitta arbetsgivare och att lära sig svenska är den enskilde läkarens ansvar.

För läkare från länder utanför EU är processen betydligt längre. Efter att man fått uppehållstillstånd och utbildningen validerats av Socialstyrelsen, ska man lära sig svenska motsvarande gymnasienivå. Är man specialist gör man sedan sex månaders provtjänstgöring, men är man inte specialist gör man först ett kunskapsprov och sedan AT. Som alternativ finns en ettårig högskoleutbildning, följd av AT.

I en rapport från 2011 riktade Riksrevisionen skarp kritik mot att det tar för lång tid att få in utländska akademiker på den svenska arbetsmarknaden. För en läkare från tredjeland tar det i genomsnitt fyra år att få svensk legitimation, konstaterade Riksrevisionen (se LT nr 18/2011).

Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet, håller med:

– Det är för svårt för tredjelandsläkarna att komma in. Någon sammanhållen process finns inte, utan man har själv ansvaret. Det bygger på att man har eller skaffar sig egna kontakter.

– Men det finns landsting som har bra lösningar. Stockholms läns landsting har till exempel ett system som ersätter kliniker och vårdcentraler för kostnader under provtjänstgöring.

Om man läser till läkare utomlands är det viktigt att man arbetar och praktiserar i Sverige på somrarna, för att hålla kontakten med den svenska sjukvården. Det anser Ulrika Berglund, som ska påbörja sista året vid läkarutbildningen i Gdansk i Polen. Hon är också ordförande för MSF Utland, medicinstudenternas utlandsorganisation.

– Jag engagerade mig i MSF när jag själv upplevde hur svårt det var att få en praktikplats, säger hon. Men från andra sommaren blev jag erbjuden praktik av Kalmar läns landsting, tillsammans med 19 andra studenter från Gdansk. Vi fick bra handledning och ersättning för resa och boende. Jag hoppas fler landsting tar efter Kalmars initiativ.

En annan stor stridsfråga har varit möjligheten att vikariera som underläkare i Sverige efter termin nio. Detta krävde tidigare tillstånd från Socialstyrelsen, som systematiskt avslog alla ansökningar från utlandsstudenter. Martin Ahlström, som gick läkarutbildningen i Gdansk, överklagade, och i februari i år fick han rätt: den polska utbildningen är i allt väsentligt jämförbar med den svenska, konstaterade kammarrätten. Nu går Socialstyrelsen igenom kursplanerna för andra utländska universitet, och har hittills godkänt ett halvdussin.

– Domen är det största som hänt sedan MSF Utland bildades, säger Ulrika Berglund. Den öppnar möjligheter för oss att komma in på arbetsmarknaden under utbildningen, vilket är värdefullt när man senare ska söka AT.

Hur ska man då se på den snabba ökningen av utlandsutbildade läkare? »Att Sverige under mer än ett decennium inte förmått vara självförsörjande på läkare är ett fattigdomsbevis«, skrev Dagens Nyheter i en ledare i slutet av juli, och fick medhåll av många andra ledarredaktioner. Lösningen skulle då bli att snabbt och radikalt öka antalet platser på den svenska läkarutbildningen.

Men även antalet Sverigeutbildade läkare har ökat under 2000-talet, om än inte lika snabbt som de utlandsutbildade. Högskoleverkets statistik över nybörjare på läkarlinjen visar en viss minskning i slutet av 1990-talet. Men från år 2000 till i dag har antalet nybörjare på svenska läkarutbildningar ökat med cirka 60 procent, från cirka 1 000 till cirka 1 600. I år och nästa år tillkommer ytterligare 80 nybörjarplatser som redan är beslutade.

Beslut om en eventuell fortsatt utbyggnad måste vila på en bedömning av läkarbehovet i Sverige i framtiden. Men sådana bedömningar är mycket osäkra, säger Joel Hellstrand. Det är mycket svårt att veta hur exempelvis vårdbehov och migrationsmönster kommer att se ut.

– Ett betydligt vassare verktyg för att åtgärda brister inom vissa specialiteter och regioner är en bättre dimensionering av antalet ST-platser, säger han. Den ökning av läkartätheten i Sverige som vi sett de senaste årtiondena har också sin gräns. Sverige är i dag ett av de läkartätaste länderna inom OECD.

Det finns fler osäkerheter i siffrorna. Exempelvis är det inte alla utlandsutbildade med svensk legitimation som verkligen börjar arbeta i Sverige. Men tendenserna är tydliga.

Under 2000-talet har Sverige haft en nettoimmigration av läkare på i genomsnitt cirka 400 om året, och Socialstyrelsen räknar med att inflödet kommer att fortsätta i samma takt. Men så sent som i slutet av 1990-talet låg nettot på minus under några år: fler läkare flyttade ut än in.

Nettot påverkas också av svenska läkare som flyttat ut och arbetar i andra länder. Det finns ingen bra statistik över denna grupp, men Socialstyrelsens statistiker uppskattar att det rör sig om cirka 6 000 personer. Många av dem arbetar i Norge, Tyskland, Storbritannien och USA.

I grunden är den fria rörligheten inom EU/EES något mycket positivt för läkare, säger Joel Hellstrand:

– Den öppnar nya möjligheter för våra medlemmar. Läkare är en mycket rörlig yrkesgrupp. EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer, som möjliggör den fria rörligheten för bland annat läkare, omfattar cirka 800 reglerade yrken. Men av dem som använt sig av detta direktiv är ungefär en tredjedel läkare.

Läs även:
 »Lättare komma in i liten stad«
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/08/UtlandsstudentenDet-finns-fordomar-mot-utlandsstudenter/" target="PreviewFrame">»Det finns fördomar mot utlandsstudenter«
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/08/EU-lakarenOvanligt-att-franska-lakare-jobbar-utomlands/" target="PreviewFrame">»Ovanligt att franska läkare jobbar utomlands«
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/08/Marie-Wedin-ordforande-i-LakarforbundetFler-utbildningsplatser-ar-inte-losningen/" target="PreviewFrame">»Fler utbildningsplatser är inte lösningen«

  http://www.lakartidningen.se/App_Themes/Default/Images/ExplorerTree/I.gif); list-style-type: none; position: relative; zoom: 1; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat repeat;">

Kommentarer (3)

 • Så sant ...

  2013-08-21 10:18 | Bra att Läkartidningen försöker att kommer ner till välgrundade fakta. I alla utlåtanden från olika håll känner man ett visst obehag att siffrorna tolkas som man vill. Särskilt skattningen av behovet i framtiden och den nuvarande läkartätheten används ofta utan att tala om den osäkerhet som finns i siffrorna.
  Framförallt har jag misstanken att man glömmer bort något när man räknar legitimerade läkare i Sverige: det finns läkare med svensk legitimation som någon gång har jobbat här, flyttade tillbaka och har kvar sin legitimation. Enbart i min omedelbara omgivning känner jag minst tio kollegor som har gjort så. De har inga planer på att kommer tillbaka. Även jag själv är invandrad läkare, vad händer om jag flyttar tillbaka till mitt hemland? Antagligen ingenting, jag har kvar min legitimation och räknas fortfarande som svensk läkare ... Det gör att alla siffror är väldigt osäkra, egentligen måste man fråga varenda kollega hur mycket han/hon tänker att jobba i Sverige i framtiden!

  Peter Geiger, överläkare, SÄS Borås

  Jäv: Själv invandrad läkare

 • Utlandsutbildade riskera att utnyttjas

  2013-08-28 17:09 | Under provtjänstgöring kan läkaren hamna i ständig jour åravis utan att få AT och komma in i systemet. Detta är en skandal även för vårdens kvalité.

  Lars Hetta, Lungspecialist, Senior lungläkare

  Jäv:

 • Guld värt att få jobba som läkarassistent

  2013-09-17 11:32 | Den senaste tiden har utlandsstuderande svenskar blivit ett allt mer debatterat ämne, senast i Miki Agerbergs artikel i Läkartidningen nr 34–35 2013;110:CE94. När fler än hälften av alla läkarlegitimationer som utfärdas av Socialstyrelsen ges till personer som utbildats utanför landets gränser, och en ökande del utgörs av nyutexaminerade svenska studenter från olika universitet ute i Europa, uppstår ett större behov av att förbereda dessa för en framtid inom den svenska vården.

  För även om det är individens ansvar att se till att man har de kunskaper i medicin som krävs när man efter avslutade utlandsstudier kommer in på den svenska arbetsmarknaden så fordras det mer än bara kliniska kunskaper för att kunna arbeta självständigt i dagens sjukvård. För att redan från början kunna arbeta självständigt är det även viktigt att ha kunskap om de administrativa delarna i det svenska sjukvårdssystemet, en kunskap som är svår att införskaffa utan tidigare erfarenhet från svensk sjukvård, då det svenska läkaryrket enligt min egen erfarenhet är långt mer administrativt än läkaryrket i många andra delar av Europa.

  Till hösten påbörjar jag min 11:e termin på Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy i Cluj-Napoca, Rumänien. I sommar har jag haft glädjen att jobba som läkarassistent på psykiatriska kliniken i Skellefteå, vilket gett mig värdefull erfarenhet av arbetsuppgifter som man som student lär sig mer naturligt under den svenska utbildningen, bland annat något så enkelt som att skriva journalanteckningar och remisser eller att använda datorbaserade journaler.

  Som svensk utlandsstudent får jag ofta frågan om skillnader och likheter mellan den medicinska utbildningen i Rumänien och den i Sverige, men eftersom jag själv inte har någon erfarenhet av universitetsutbildning i Sverige är det svårt för mig att göra en jämförelse av utbildningarnas kvalitet.

  Vad jag däremot märkt under min sommaranställning, tillsammans med kollegor från flera svenska lärosäten och ytterligare två olika universitet i Europa, är att den kliniska kunskapen inom medicin bygger mer på individens ambitionsnivå än på vilken ort man studerar. En skillnad mellan studenter hemmahörande på svenska universitet och studenter som liksom jag studerar utomlands var dock just vanan att vistas i den svenska sjukhusmiljön, och det var för mig tydligt att studenter från svenska universitet var mer anpassade till den arbetsmodell som finns inom svensk sjukvård.

  För oss svenskar som valt att utbilda oss i utlandet är en tjänst som läkarassistent guld värd eftersom den ger oss en ypperlig möjlighet att under vår utbildning samla på oss den så nödvändiga vanan och erfarenheten av att arbeta inom svensk sjukvård, en erfarenhet som i slutändan kommer patienterna till godo då den ökande andelen nyanställda läkare med bakgrund som utlandsstuderande kommer bättre förberedda för de krav som ställs på oss.

  Det finns i dag flera landsting som visat sig positiva till att anställa både svenska studenter i utlandet och de som studerar här hemma som läkarassistenter, men jag ser gärna ännu fler hoppar på detta tåg och erbjuder tjänster som läkarassistent. Jag är övertygad om att detta i längden leder till bättre förberedda läkare som kommer in på svenska arbetsmarknaden efter sina utlandsstudier.

  Så till sist vill jag passa på att tacka personalen på psykiatrin i Skellefteå och Västerbottens läns landsting som på ett föredömligt sätt med god handledning gav mig möjlighet att med en lagom mängd självständighet bekanta mig med de skillnader som finns mellan den svenska sjukvården och den ute i Europa, och på så vis bidrog till att jag känner mig än bättre förberedd för mitt framtida yrke som läkare i Sverige.


  Christoffer Angel, med stud, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy i Cluj-Napoca, Rumänien

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons