Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CLS9 Läkartidningen 47/2013
Lakartidningen.se 2013-11-18

Ny prognos från Läkarförbundet:Fortsatt ökning av läkarantalet

Antalet läkare i Sverige kommer att öka med cirka 25 procent de närmaste femton åren. Det visar Läkarförbundets nya arbetsmarknadsprognos. Ökningen hänger dock på att inflödet av utlandsutbildade läkare fortsätter i samma snabba takt som i dag.

Miki Agerberg

Rapporten med den nya prognosen ingår i SNAPS (Samnordisk arbetsgrupp för prognos- och specialitetsutbildningsfrågor), ett samarbete mellan läkarförbunden i Norden. Vartannat år gör man prognoser över tillgång och efterfrågan på läkare i de olika nordiska länderna. Varje land gör sin egen prognos, som senare kan sammanställas.

I den nya svenska prognosen, som offentliggörs i veckan, har man gjort en hel del förändringar jämfört med tidigare. Bland annat har man plockat bort kurvorna över efterfrågan på läkare.

– Tidigare hade man två kurvor över efterfrågan, en som utgick från prognoser om BNP:s utveckling och en som utgick från demografin. Det säger Åsa Jaktlund, statistiker på Läkarförbundet och en av författarna till rapporten:

– Nu har vi tagit bort dem. De var alldeles för osäkra.

Men det skulle behövas bättre data om efterfrågan, säger hon. Inte minst för att få en tydligare bild av läkarbristen. Av Läkarförbundets stora kartläggning av bemanningen på vårdcentralerna framgår att det där fanns nära 900 vakanta läkartjänster (se LT nr 11/2013). Siffror för andra specialiteter saknas.

När det gäller tillgången på läkare utgår prognosen till stor del från Socialstyrelsens siffror. Utifrån dessa beräknar rapportförfattarna, att det vid årsskiftet 2012–2013 fanns cirka 38 155 yrkesverksamma läkare under 65 år i Sverige. År 2025 beräknas detta antal ha stigit till cirka 45 525.

Räknar man om det till heltidstjänster och tittar på hela femtonårsperioden 2012–2027, väntas antalet heltidsarbetande läkare i Sverige under denna period öka med 24 procent.

Denna prognos vilar dock på ett fortsatt starkt inflöde av läkare som är utbildade i andra länder (se LT nr 34-35/2013). Under 2000-talet har Sverige haft en nettoimmigration av läkare på cirka 400 om året, och i prognosen räknar man nu med ett nettotillskott av cirka 500 läkare om året.

Det finns många osäkerheter runt detta, och i likhet med Socialstyrelsen redovisar Läkarförbundet också en alternativ prognos. Om nettotillskottet av läkare går ner till noll, försvinner också nästan hela den totala ökningen av antalet läkare. Man får då en kurva över tillgången på läkare som först sjunker, sedan planar ut, och sedan långsamt börjar stiga igen. Under hela femtonårsperioden blir det en ökning med bara 4,5 procent.

Men det finns fler faktorer man kunde ta hänsyn till. Exempelvis fortsätter fler och fler läkare att arbeta efter att de fyllt 65, något som inte syns i dagens statistik.

Ett av huvudbudskapen i rapporten är att Socialstyrelsen behöver utveckla sitt nationella planeringsstöd, NPS, så att man kan få en bättre uppfattning om efterfrågan, som har stora brister, men även om tillgången. Och en så fin fördelning som möjligt på specialiteter.

– Man behöver också ta i beräkningen att viktiga förhållanden som påverkar tillgång och efterfrågan faktiskt kan förändras, istället för att bygga prognoserna på antagandet att alla förutsättningar ska vara likadana som i dag, säger Åsa Jaktlund.

– Det behövs andra typer av prognosmodeller.

Bland annat vill hon titta närmare på en modell som utvecklats för sjukvården i England. I stället för att utgå från nuläget och dra ut tendenser framåt, som man i dag gör i Sverige, börjar man i England med att arbeta fram olika tänkbara framtidsscenarier. Sedan kan man bryta ner informationen, och bland annat testa vad ett visst sjukvårdspolitiskt beslut skulle få för konsekvenser.

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons