Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMMH Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-04 (uppdaterad 2016-01-26)

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

En ny lag föreslås ge privatanställda i skattefinansierade verksamheter stärkt meddelarskydd. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för massmedier om missförhållanden. 
– Det är ett steg i rätt riktning. Modiga »whistleblowers« ska inte behöva straffas för sitt mod, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Marie Ström

På onsdagsmorgonen överlämnade utredaren Margareta Åberg »Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finaniserad verksamhet« (SOU 2013:79) till justitieminister Beatrice Ask (M). I utredningen föreslås en ny lag för att stärka meddelarskyddet för dem som arbetar inom vård, skola och omsorg. Lagen ska utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och föreslås träda i kraft 1 juli 2015.
I dag kan en privatanställds arbetsgivare i efterhand ta reda på vem som har lämnat ut information till massmedier och utsätta personen för repressalier, något som offentliganställda är skyddade mot. Den nya lagen innebär att även anställda på skattefinansierade privata företag inom vård, skola och omsorg har rätt att vara anonyma. Arbetsgivaren får varken göra efterforskningar med syfte att ta reda på varifrån uppgifterna kommer eller straffa en visselblåsare.  
– Vi har drivit den här frågan länge. Vi tycker det är rimligt att så länge det är offentligt finansierat så ska man ha möjlighet att ha meddelarskydd om man talar om att skattebetalarnas pengar används på fel sätt, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Bakgrunden är att allt fler verksamheter som tidigare bedrivits i offentlig regi numer drivs i privat regi och att man nu vill öka insynen i dem.
– Utvecklingen har lett till att fler verksamheter än tidigare har hamnat utanför meddelarskyddet, säger Margareta Åberg.
I förslaget står det att alla i kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen – även inhyrd personal. Personer i företagsledande ställning undantas dock från skyddet. Vad som räknas som kärnverksamhet är däremot något oklart. Enligt Margareta Åberg är det delvis en organisatorisk fråga.
– Om du är ute på en avdelning på ett sjukhus eller en läkarmottagning omfattas du av lagen, men om du sitter i löneadministrationen är du däremot inte i kärnverksamheten. Personal med rent administrativa uppgifter ingår inte i kärnverksamheten. Och en inhyrd elektriker som lagar en kontakt på en läkarmottagning omfattas inte av skyddet, men om du tar in en hyrläkare så omfattas läkaren av det.

Den som bryter mot meddelarskyddet kan straffas med böter och/eller upp till ett års fängelse. Utredningen föreslår däremot inga regler om tillsyn. När det gäller offentligt anställda är det Justitiekanslern (JK) som ansvarar för att reglerna efterlevs.
– Det finns helt enkelt inget naturligt organ som kan utöva tillsyn. Däremot tror jag att Justitiekanslerns praxis kommer att bilda skola för vad de här företagen får eller inte får göra, säger Margareta Åberg.
Ett problem som tagits upp med att införa meddelarskydd har varit risken att företagshemligheter ska läcka ut. Ett annat är lojalitetsplikten. En privatanställd förväntas vara lojal och inte agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Enligt Margareta Åberg har utredningen därför valt att avgränsa lagförslaget till att enbart omfatta företag inom vård, skola och omsorg. Dels för att man anser att det är där som behovet av stärkt meddelarskydd är störst, dels för att risken för negativa följdverkningar bedöms vara ganska begränsad inom dessa verksamheter. Hon påpekar att det redan i dag finns privata företag som på frivillig väg har infört meddelarskydd.

All typ av information kan i princip lämnas ut med stöd av lagen, enligt utredningen. Man får inte lämna ut handlingar, utan får endast muntligen berätta om informationen – detsamma gäller för offentligt anställda. Den lagstadgade tystnadsplikten bryter dock meddelarskyddet.
– Vårdpersonal får till exempel inte sprida vidare hälso- och sjukvårdsuppgifter som är inskrivna i en journal, säger Margareta Åberg.
Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata välfärdsföretag har varit uppe ett flertal gånger under 2000-talet. Beatrice Ask har tidigare varit negativ: »Jag avser alltså inte att vidta några generella åtgärder för att förstärka privatanställdas meddelarskydd«, svarade hon exempelvis år 2007 på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Margareta Persson (S). Men nu har Ask ändrat inställning:
– Det är viktigt att få en bra öppenhet när det gäller de här verksamheterna, som i allt högre utsträckning ligger i privat regi, men som drivs med skattemedel, säger hon till TT.

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016