Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMMH Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-04 (uppdaterad 2016-01-26)

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

En ny lag föreslås ge privatanställda i skattefinansierade verksamheter stärkt meddelarskydd. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för massmedier om missförhållanden. 
– Det är ett steg i rätt riktning. Modiga »whistleblowers« ska inte behöva straffas för sitt mod, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Marie Ström

På onsdagsmorgonen överlämnade utredaren Margareta Åberg »Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finaniserad verksamhet« (SOU 2013:79) till justitieminister Beatrice Ask (M). I utredningen föreslås en ny lag för att stärka meddelarskyddet för dem som arbetar inom vård, skola och omsorg. Lagen ska utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och föreslås träda i kraft 1 juli 2015.
I dag kan en privatanställds arbetsgivare i efterhand ta reda på vem som har lämnat ut information till massmedier och utsätta personen för repressalier, något som offentliganställda är skyddade mot. Den nya lagen innebär att även anställda på skattefinansierade privata företag inom vård, skola och omsorg har rätt att vara anonyma. Arbetsgivaren får varken göra efterforskningar med syfte att ta reda på varifrån uppgifterna kommer eller straffa en visselblåsare.  
– Vi har drivit den här frågan länge. Vi tycker det är rimligt att så länge det är offentligt finansierat så ska man ha möjlighet att ha meddelarskydd om man talar om att skattebetalarnas pengar används på fel sätt, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Bakgrunden är att allt fler verksamheter som tidigare bedrivits i offentlig regi numer drivs i privat regi och att man nu vill öka insynen i dem.
– Utvecklingen har lett till att fler verksamheter än tidigare har hamnat utanför meddelarskyddet, säger Margareta Åberg.
I förslaget står det att alla i kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen – även inhyrd personal. Personer i företagsledande ställning undantas dock från skyddet. Vad som räknas som kärnverksamhet är däremot något oklart. Enligt Margareta Åberg är det delvis en organisatorisk fråga.
– Om du är ute på en avdelning på ett sjukhus eller en läkarmottagning omfattas du av lagen, men om du sitter i löneadministrationen är du däremot inte i kärnverksamheten. Personal med rent administrativa uppgifter ingår inte i kärnverksamheten. Och en inhyrd elektriker som lagar en kontakt på en läkarmottagning omfattas inte av skyddet, men om du tar in en hyrläkare så omfattas läkaren av det.

Den som bryter mot meddelarskyddet kan straffas med böter och/eller upp till ett års fängelse. Utredningen föreslår däremot inga regler om tillsyn. När det gäller offentligt anställda är det Justitiekanslern (JK) som ansvarar för att reglerna efterlevs.
– Det finns helt enkelt inget naturligt organ som kan utöva tillsyn. Däremot tror jag att Justitiekanslerns praxis kommer att bilda skola för vad de här företagen får eller inte får göra, säger Margareta Åberg.
Ett problem som tagits upp med att införa meddelarskydd har varit risken att företagshemligheter ska läcka ut. Ett annat är lojalitetsplikten. En privatanställd förväntas vara lojal och inte agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Enligt Margareta Åberg har utredningen därför valt att avgränsa lagförslaget till att enbart omfatta företag inom vård, skola och omsorg. Dels för att man anser att det är där som behovet av stärkt meddelarskydd är störst, dels för att risken för negativa följdverkningar bedöms vara ganska begränsad inom dessa verksamheter. Hon påpekar att det redan i dag finns privata företag som på frivillig väg har infört meddelarskydd.

All typ av information kan i princip lämnas ut med stöd av lagen, enligt utredningen. Man får inte lämna ut handlingar, utan får endast muntligen berätta om informationen – detsamma gäller för offentligt anställda. Den lagstadgade tystnadsplikten bryter dock meddelarskyddet.
– Vårdpersonal får till exempel inte sprida vidare hälso- och sjukvårdsuppgifter som är inskrivna i en journal, säger Margareta Åberg.
Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata välfärdsföretag har varit uppe ett flertal gånger under 2000-talet. Beatrice Ask har tidigare varit negativ: »Jag avser alltså inte att vidta några generella åtgärder för att förstärka privatanställdas meddelarskydd«, svarade hon exempelvis år 2007 på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Margareta Persson (S). Men nu har Ask ändrat inställning:
– Det är viktigt att få en bra öppenhet när det gäller de här verksamheterna, som i allt högre utsträckning ligger i privat regi, men som drivs med skattemedel, säger hon till TT.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons