Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPFY Läkartidningen 03-04/2014
Lakartidningen.se 2014-01-14

Inger Ekman, föreståndare för GPCC:»Partnerskap med patienten gör vården effektivare«

Inger Ekman började arbeta med personcentrerad vård för att hon ville att patienterna skulle må bättre. Det visade sig att vården dessutom blev effektivare.

Miki Agerberg
miki.agerberg@lakartidningen.se

Inger Ekman är professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Centrumet är det enda i sitt slag i Europa, och har ett hundratal forskare knutna till sig i olika projekt. Nyligen blev det också klart att GPCC ska leda ett EU-projekt, som ska formulera en forskningsplan för en effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet i framtidens Europa.

För Inger Ekmans del började det hela när hon var doktorand i mitten av 1990-talet och gick en forskarutbildningskurs i dialogfilosofi. Hon intresserade sig för begreppet person, som är etablerat inom samhällsvetenskap och humaniora, och läste filosofer som Martin Buber och Paul Ricœur.

Enligt personfilosofin skapas man som person genom att vara i relation med andra. Dagens medicinska forskning går i en annan riktning, med fokus på biologisk och genetisk profil hos varje enskild patient:

– Den medicinska forskningen har haft fantastiska framgångar och ska på intet sätt underskattas, betonar Inger Ekman. Men den har inte lett till större delaktighet från patienternas sida.

– Vad vi förespråkar är att man lyssnar noga på patienten, kommer överens om mål och erbjuder patienten partnerskap. Även gamla och sjuka patienter har oftast resurser i termer av vilja och motivation. Att lyssna till patienterna är inte bara humant, utan har också visat sig vara mer effektivt.

GPCC:s första färdiga forskningsstudier visar mycket riktigt att personcentrerad vård leder till kortare vårdtider (se föregående artikel). I dag pågår ett trettiotal forskningsprojekt, om personcentrerad vård vid tjocktarmscancer, hypertoni, IBS och andra sjukdomstillstånd, och om ett personcentrerat förhållningssätt inom primärvård och kommunal omsorg. Ett projekt testar hur patienterna ska kunna använda smarta telefoner och surfplattor för att kommunicera med sjukvården.

– En sak är klar, säger Inger Ekman. Sjukvården kan inte fortsätta på samma sätt som i dag. Den är alldeles för ineffektiv och dyr, och det är frustrerande för den enskilde att det är så svårt att få kontakt med vårdapparaten.

Hela Europa står inför liknande problem, och det är bakgrunden till det nya EU-projektet WeCare, som presenterades i höstas. I projektgruppen ingår bland and-ra Imperial College i London, Berlins tekniska universitet och datajätten IBM, men projektet samordnas av GPCC i Göteborg.

I somras skrev Inger Ekman och två medförfattare ett inlägg som publicerades på Dagens Nyheters debattsida. De tog sin utgångspunkt i Läkar-uppropets och DN-journalisten Maciej Zarembas kritik av sjukvårdens nuvarande styrsystem – framför allt NPM, New public management.

De tre debattörerna ställer frågan om det är möjligt att driva sjukvården efter ett humanistiskt och demokratiskt synsätt, och samtidigt vara kostnadseffektiv. Deras svar på frågan är att det går – med personcentrerad vård.

– Det vi föreslår är något väldigt radikalt: att se patienten som medmänniska och partner, säger Inger Ekman. Inte som ett passivt objekt.

– Min uppfattning är att personcentrerad vård går att tillämpa i hela sjukvården. Men ska den införas i större skala krävs ordentliga förändringar av styrmekanismerna.

Karl Swedberg är kardiolog, seniorprofessor vid Sahl-grenska akademin och forskningsrådgivare vid GPCC. Förutom sina egna projekt har han översyn över ett trettiotal andra forskningsprojekt som drivs i anknytning till GPCC. Karl Swedberg har lång erfarenhet som forskare och har lett stora internationella studier, inte minst läkemedelsprövningar. Men det här forskningsområdet är svårare, säger han. De interventioner som ska studeras är mer komplexa.

– Ger personcentrerad vård verkligen bättre medicinska resultat? Det vet vi ännu för lite om, säger Karl Swedberg. Här behövs fler studier.

Karl Swedberg har varit kliniskt verksam i över 40 år och har upplevt en enorm medicinsk-teknisk utveckling, med nya och alltmer precisa laboratoriemetoder och avbildningstekniker. Han tycker att den utvecklingen är fantastisk, men konstaterar att den har en baksida: ana-mnesen, patientens sjukhistoria, trängs undan av alla röntgenbilder, provsvar och andra biomarkörer (se LT nr 6/2010).

– I många av dagens journalsystem finns det inte ens något standardiserat utrymme för anamnes och symtom, konstaterar Karl Swedberg. Däremot är det lätt att hitta labbvärden och röntgenbilder.

– Att förändra journalsy-stemen är en av våra stora utmaningar. De bör ha en struktur som sätter press på läkaren att ta en ordentlig anamnes.

All personcentrerad vård börjar med ett längre samtal, där patienten berättar för läkaren om sin sjukdomshistoria och sina symtom – och hur detta inverkar på hens liv. Steg två är en överenskommelse mellan patienten och läkaren: vad man vill uppnå med behandlingen och, om det gäller sjukhusvård, ett preliminärt datum för utskrivning. Steg tre är att dokumentera det som har berättats och överenskommits.

Är det inte risk att läkaren abdikerar från sitt ansvar, om hen måste komma överens med patienten om behandlingen?

– Nej, säger Karl Swedberg. Som läkare är vi ansvariga för att erbjuda behandling som är baserad på korrekt kunskap och evidens. Men inom de ramarna kan det skilja sig åt vad som är bäst för individen.

Läs även:
Personcentrerad vård förkortade tiden på sjukhus

Leder EU-projekt

WeCare är ett nytt EU-projekt som handlar om hur sjukvården i Europa ska se ut i framtiden. Sjukvårdskostnaderna stiger snabbt i praktiskt taget alla EU-länder. Projektets uppgift är att hitta vägar att hålla kostnaderna nere, samtidigt som vårdens kvalitet ska bli oförändrad eller rentav bättre.

I projektgruppen ingår bland andra Imperial College i London, Berlins tekniska universitet, IBM och European Patients Forum. Men projektet samordnas och leds av GPCC i Göteborg.

Projektet WeCare kommer att avslutas med en stor internationell konferens i Göteborg 14-15 april 2015. Meningen är att man där ska anta en så kallad färdplan över hur EU:s forskning och utveckling på detta område ska fortsätta. Totalt ska EU-kommissionen fördela cirka 70 miljarder kronor till forskning om vård och hälsa under åren 2014–2020; detta enligt det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Kommentarer (1)

 • Gå över ån efter vatten!

  2014-01-20 00:13 | »Det vi föreslår är något väldigt radikalt: att se patienten som medmänniska och partner, säger Inger Ekman. Inte som ett passivt objekt.«

  I reportaget framgår också: »All personcentrerad vård börjar med ett längre samtal, där patienten berättar för läkaren om sin sjukdomshistoria och sina symtom – och hur detta inverkar på hens liv.«

  Snälla nån, är det någon som har gjort på ett annorlunda sätt hittills? Om detta är radikalt och ett nytänkande förstår jag att sjukvården inte funkar optimalt!!
  Kunde man inte använda alla dessa miljoner till något vettigare?

  Göran Thingwall, privatläkare, Doktorn Direkt

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons