Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRHR Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-24

Nordisk överenskommelse kan gå i graven

Den över 40 år gamla nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för sjukvårdspersonal kan skrotas redan i sommar. Läkarförbunden i Norge, Sverige och Finland protesterar mot förslaget.

Marie Ström

Tack vare överenskommelsen har det varit enkelt för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta i Norden. Och när det blivit brist på arbetskraft någonstans, har det snabbt gått att jämna ut obalansen. Men nu hotas samarbetet. I juni kan Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik besluta sig för att bryta överenskommelsen. En anledning är att den anses vara överflödig eftersom det finns gemensamma EU-regler.

Läkarförbunden i Sverige, Finland och Norge är bekymrade och har skickat en gemensam protest till Nordiska ministerrådet. Förbunden påpekar att överenskommelsen inkluderar fler läkarspecialiteter än EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Tas den bort innebär det till exempel att 16 svenska specialiteter ramlar mellan stolarna. »De nordiska länderna har i stor utsträckning överensstämmande specialitetsförteckningar vilket gör att den nordiska överenskommelsen ger betydligt större möjligheter att få sitt specialistbevis automatiskt erkänt i annat land än vad yrkeskvalifikationsdirektivet gör«, skriver ordförandena i Sveriges, Norges och Finlands läkarförbund.

– Överenskommelsen är viktig eftersom den breddar vår arbetsmarknad, säger den svenska ordföranden Marie Wedin.

Islands och Danmarks läkarförbund har valt att vänta med att ställa sig bakom protesten tills de har gått igenom förslaget ordentligt.

Helena Scarabin är jurist på Socialstyrelsen och sekreterare i Nordiska gruppen för hälsopersonal (se faktaruta) som kom med förslaget om att skrota överenskommelsen. Enligt henne behövs den inte längre. Dessutom har reglerna missbrukats för att lura till sig en högre utbildning än man egentligen har. Svenskar med en Europaläkarkompetens har till exempel ansökt och fått specialitetsbevis i allmänmedicin i Danmark via det europeiska direktivet. Därefter har de ansökt om samma kompetens i Sverige via den nordiska överenskommelsen.

– Då blir vi tvungna att utfärda det trots att personen inte har arbetat en enda dag i Danmark, säger Helena Scarabin.

– Grundförutsättningen för den nordiska överenskommelsen är att hälso- och sjukvårdsutbildningarna inom Norden liknar varandra. Men i dag finns skillnader.

Ett annat exempel är svenskutbildade läkare utan AT eller annan praktisk tjänstgöring som fått legitimation som läkare i Finland i samband med avskaffandet av kravet på praktisk tjänstgöring och som därefter fått svensk legitimation i enlighet med överenskommelsen.

Läkarförbundet håller med om problemet, men föreslår att överenskommelsen ändras så att det blir omöjligt att fuska sig till högre kompetens. Något som även har diskuterats i arbetsgruppen.

– Men Danmark vill inte ändra i överenskommelsen. De vill att den upphävs, säger Helena Scarabin.

Ser du några negativa konsekvenser med ett upphävande?

– Det som är bra med den nordiska överenskommelsen är bestämmelserna om informationsutbyte. Eftersom det finns en stor rörlighet av hälso- och sjukvårdspersonal inom Norden är det viktigt att de nordiska länderna fortsätter att samarbeta och håller sig uppdaterade om hur utbildningarna ser ut.

Den nordiska överenskommelsen

1972 tecknades för första gången en överenskommelse mellan de nordiska länderna för att göra det lättare för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta i Norden. Det senaste avtalet »Nordiska överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal« undertecknades 1993 i Arjeplog.

I maj lämnade Nordiska gruppen för hälsopersonal, där ländernas socialstyrelser är representerade, in ett förslag om att upphäva överenskommelsen. I slutet av förra året beslöt Nordiska ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor att gå på deras linje och på ett möte i juni väntas Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik fatta ett beslut. 

Specialiteter som faller mellan stolarna

16 svenska specialiteter omfattas av den nordiska överenskommelsen, men inte av det automatiska erkännandet inom EU/EES (yrkeskvalifikationsdirektivet): akutsjukvård, barnonkologi, barnkardiologi, barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomsneurologi med habilitering, neonatologi, gynekologisk onkologi, handkirurgi, hörsel- och balansrubbning, röst- och talrubbning, kärlkirurgi, rättspsykiatri, klinisk fysiologi, rättsmedicin, smärtlindring och klinisk genetik.

Kommentarer (4)

 • Bra kritik, dåligt förslag!

  2014-01-24 22:35 | Helt rätt av Läkarförbundet att protestera. Helena Scarabin har förvisso rätt i sin kritik men det befogar inte att skrota hela överenskommelsen. Nordens läkarförbund får stå på sig och i värsta fall köra över Danmark.

  Johan ., ., .

  Jäv:

 • Barn- och ungdomsallergologi?

  2014-01-25 12:26 | Enligt faktarutan skulle barn- och ungdomsallergologi inte täckas av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv som kom 2005.
  Som ombud för Sektionen för barn- och ungdomsallergologi i ETC-PA, dvs den grupp inom UEMS Paediatric som sedan 1996 arbetat med att ta fram europeiska standarder för denna subspecialitet med godkända dokument enligt UEMS Paediatrics, undrar jag hur det kan komma sig att subspecialiteten inte finns med i direktivet enligt den nordiska kommissionen?
  Sedan 2009 har 70 svenska subspecialister fått EU-specialitet enligt ETC-PA:s krav och Sverige har sedan hösten 6 s.k. European Training Centers Paediatric Allergology. Utav 11 inspekterade och godkända.
  Det är samtidigt klart att Danmark och Norge saknar subspecialiteten.
  Texten i faktarutan förefaller mig egendomlig.

  Sten Dreborg, Prof, UAS

  Jäv:

 • Administrativ inkompetens viktigare än professionell medicinsk kompetens

  2014-01-26 14:42 | Helena Scarabin borde i stället ha stiftat en ny regel för att förhindra missbruk av det nuvarande regelverket. Samtidigt kunde man passa på och ge Socialstyrelsen mer än 24 timmar på sig att utfärda svensk legitimation baserat på handlingar från andra länder. Mer än en falsk läkare har slunkit igenom detta politiska "maskhål".

  göran svensson, specialist i allmänmedicin, vårdcentral

  Jäv:

 • Vilka specialiter som omfattas av EU:s direktiv

  2014-01-27 09:32 | Hej Sten,
  För att hitta de specialiteter som i dag omfattas av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv se denna sida:
  http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation/index_en.htm#amendments

  Klicka på dokumentet som heter Annex V, point 5.1.3 – specialised medicine

  För att att ny specialitet ska skrivas in i direktivet och därmed omfattas av det automatiska erkännandet inom EU/EES så krävs det att den finns i minst 2/5 av EUs 28 medlemsstater.  Joel Hellstrand, Internationell samordnare, Läkarförbundet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons