Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRD9 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-23

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

Michael Lövtrup

Enligt regeringen och SKL finns det uppgifter från flera håll om att missbruket av narkotikaklassade läkemedel ökar i omfattning.

Manipulerade pappersrecept och recept som skrivs på stulna receptblock anses vara en viktig del i den problematiken. Därför har man i den nya handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin beslutat att ge Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det går att avskaffa pappersrecepten för särskilda läkemedel, där de narkotikaklassade preparaten ingår.

De allra flesta recept skrivs redan idag ut som e-recept, och för de läkare som inte har tillgång till en läkemedelsmodul i journalsystemet skulle receptblock på nätet kunna vara ett alternativ.

Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik och ledamot i läkemedelsstrategins högnivågrupp, menar att slopade pappersrecept förutsätter att IT-systemen är säkrare än i dag.

– Man får inte ta bort pappersrecepten innan man har ett fullvärdigt alternativ. Idag ligger ju IT-systemen nere av och till och då har vi pappersrecepten som en ventil så att vi ändå kan sköta vården, säger Karin Båtelsson.

Hon menar också att man skulle kunna pröva andra vägar, som att göra blanketterna säkrare.

– Det är ett relativt fåtal som förfalskar och de kan inte få förstöra vården för alla övriga patienter och läkare.

En annan nyhet i strategin är att den nya Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att se hur befintliga antibiotika kan användas mer optimalt. Det kan handla om att korta ned behandlingstiden för vissa diagnoser, om att ta tillvara ny kunskap om möjligheten till kombinationsbehandlingar och om att finna nya indikationer för gamla preparat.

Man har också beslutat att uppdra åt Läkemedelsverket att i samråd med TLV och SKL studera möjligheten till stegvist godkännande av nya läkemedel, vilket innebär att man relativt tidigt, utifrån begränsade data, kan godkänna ett läkemedel för en viss patientpopulation med större medicinska behov. De data som genereras kan i sin tur ge underlag för en utvidgning av indikationen.

Kopplat till ett nationellt system för ordnat införande av nya läkemedel bedöms stegvist godkännande kunna medföra att läkemedel snabbare kommer de allvarligast sjuka patienterna till godo och att man snabbare får en bild av ett läkemedels värde i förhållande till alternativa behandlingar. 

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016