Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRD9 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-23

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

Michael Lövtrup

Enligt regeringen och SKL finns det uppgifter från flera håll om att missbruket av narkotikaklassade läkemedel ökar i omfattning.

Manipulerade pappersrecept och recept som skrivs på stulna receptblock anses vara en viktig del i den problematiken. Därför har man i den nya handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin beslutat att ge Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det går att avskaffa pappersrecepten för särskilda läkemedel, där de narkotikaklassade preparaten ingår.

De allra flesta recept skrivs redan idag ut som e-recept, och för de läkare som inte har tillgång till en läkemedelsmodul i journalsystemet skulle receptblock på nätet kunna vara ett alternativ.

Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik och ledamot i läkemedelsstrategins högnivågrupp, menar att slopade pappersrecept förutsätter att IT-systemen är säkrare än i dag.

– Man får inte ta bort pappersrecepten innan man har ett fullvärdigt alternativ. Idag ligger ju IT-systemen nere av och till och då har vi pappersrecepten som en ventil så att vi ändå kan sköta vården, säger Karin Båtelsson.

Hon menar också att man skulle kunna pröva andra vägar, som att göra blanketterna säkrare.

– Det är ett relativt fåtal som förfalskar och de kan inte få förstöra vården för alla övriga patienter och läkare.

En annan nyhet i strategin är att den nya Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att se hur befintliga antibiotika kan användas mer optimalt. Det kan handla om att korta ned behandlingstiden för vissa diagnoser, om att ta tillvara ny kunskap om möjligheten till kombinationsbehandlingar och om att finna nya indikationer för gamla preparat.

Man har också beslutat att uppdra åt Läkemedelsverket att i samråd med TLV och SKL studera möjligheten till stegvist godkännande av nya läkemedel, vilket innebär att man relativt tidigt, utifrån begränsade data, kan godkänna ett läkemedel för en viss patientpopulation med större medicinska behov. De data som genereras kan i sin tur ge underlag för en utvidgning av indikationen.

Kopplat till ett nationellt system för ordnat införande av nya läkemedel bedöms stegvist godkännande kunna medföra att läkemedel snabbare kommer de allvarligast sjuka patienterna till godo och att man snabbare får en bild av ett läkemedels värde i förhållande till alternativa behandlingar. 

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons