Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CSPR Läkartidningen 09-10/2014
Lakartidningen.se 2014-02-18

Läkarförbundet:Nej till samvetsfrihet

Fallet med en barnmorska som av religiösa skäl inte vill utföra aborter har väckt frågan om en samvetsklausul för vårdpersonal. Men Läkarförbundet anser att en sådan bestämmelse hotar den fria aborträtten.

Michael Lövtrup

Diskrimineringsombudsmannen utreder för närvarande om landstinget i Jönköping gjort sig skyldig till diskriminering på religiös grund. Detta sedan man nekat en barnmorska anställning efter att hon meddelat att hon på grund av sin tro inte kunde utföra aborter.

Barnmorskan backas upp av en anti-abortorganisation som vill att en samvetsklausul ska införas så att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra aborter. Men Läkarförbundets uppfattning är att samvetsfrihet inte behövs, säger Thomas Flodin, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd.

– Vi har en lagstiftning som ger kvinnor rätt till abort. Det kan man ha olika uppfattningar om, men det är svårt att som personal hävda sin egen åsikt gentemot patienterna.

Men i andra länder har man fri abort, och samtidigt samvetsfrihet för personalen. Varför skulle vi inte kunna ha det i Sverige?

– Det finns mycket i andra länder som inte finns i Sverige, men det innebär inte att vi måste införa det. Min bedömning är att samvetsfrihet skulle riskera att kvinnors rätt till fri abort begränsas, säger Thomas Flodin, som påpekar att samvetsfrihet i andra länder används som ett redskap av abortmotståndare för att underminera aborträtten.

– Det har dragit iväg otroligt långt i andra länder. Farmacevter åberopar sin samvetsfrihet för att inte lämna ut akut-p-piller, ambulansförare för att inte köra kvinnor till abortkliniker och läkare för att inte remittera till abortmottagningar.

Thomas Flodin tror att det bakom kraven på samvetsfrihet ofta finns ett motstånd mot den fria aborträtten som sådan.

– Då är det hederligare att debattera den frågan om det är det man är tveksam till.

Enligt Thomas Flodin bör den läkare som inte vill utföra aborter välja en annan specialitet än gynekologi och obstetrik. Väljer man ändå att arbeta inom specialiteten måste man se till att det finns en kollega som man skyndsamt kan remittera patienten till.

Tycker du att en arbetsgivare ska kunna säga nej till att anställa en person som inte vill utföra aborter?

– Det är väl rimligt att en arbetsgivare förutsätter att man kan fullgöra sina arbetsuppgifter, och är det en klinik som utför många aborter bör man kunna säga nej till att rekrytera en sådan person. 

Kommentarer (4)

 • Trångsynt

  2014-02-20 01:10 | Måste man kasta ut barnet med badvattnet?
  Bara för att abortfrågan just nu ställer frågan om samvetsfrihet på sin spets är det ju inte den enda möjliga frågan. Läkarförbundets företrädare verkar ha samma åsikt som lagstiftaren i detta fall, men vad vet Läkarförbundet om framtidens lagar? Ska alla läkare vara skyldiga att erbjuda dödshjälp den dagen det bestäms av politiker? Eller om man är lagmässigt tvingad att tillkalla polis när man behandlar en illegal flykting? Eller utan förbehåll måste utföra omskärelse på pojkar? Tänk om tystnadsplikten ogiltigförklaras?

  Är det inte just samvetets integritet som är grunden för människors rättstänkande och själva läkaretiken? Eller är statens piska vårt rättesnöre? Med den logiken kan man rättfärdiga det mesta, så länge man står på den starkes sida (lex germania).

  Flodin påstår att samvetsfriheten skulle hota "den fria aborten", vilket ter sig som ganska platt argument, då minst 30% av barnmorskorna aldrig befattat sig med abortverksamhet, det föds ju trots allt två till tre gånger så många barn som det aborteras, och de behöver nyttjar ju fler vårdtillfällen. Men i praktiken då? Titta på Norge, där man faktiskt har samvetsfrihet i den här frågan. Noll kvinnor som velat genomgå abort har nekats. Varför skulle det bli annorlunda i Sverige, där opinionen är så enad och befolkningen stödjer nuvarande lagstiftning?

  Flodin verkar tro att man genom samvetsfrihet vill "hävda sin egen åsikt gentemot patienterna". Det är ju just det man vill undvika när man hävdar samvetsfrihet!
  Och fråga gynekologerna och barnmorskorna, hälften av dem tycker att man av samvetsskäl ska få avstå från abortverksamhet. De verkar ha mer respekt för varandras samveten än vad Läkarförbundets etiska råd har (Lindström Meta. Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård - åsikter, erfarenheter och upplevelser. Umeå. Umeå University, 2007).

  Resultatet som det ser ut nu är att en minoritet tvingas göra saker som strider mot deras samvete eller så får de byta jobb. Vem gagnas av det?

  Per L, Läk stud, SU

  Jäv:

 • Värna samvetsfriheten!

  2014-02-20 17:18 | Abortverksamheten involverar en liten grupp läkare och sjuksköterskor som valt gynekologi som specialitet. Därför har frågan uppfattats som enkel, som i Läkarförbundets utlåtande. Men aktiv dödshjhälp kommer att involvera snart sagt varje läkare som arbetar med patienter på ett eller annat sätt: våra patienter ber om råd, vill ha remisser, har lämnat anvisningar. Gud bevare oss om vi då har dövat våra samveten. Se vad som hänt i Holland och Belgien, tusentals människor dödas av läkare på grund av psykiskt lidande, hög ålder eller allmän känsla av att vara andra till last. Tyvärr är pliktetik enda sättet för läkare att undvika att upprepa illdåden under Tredje Riket, där våra kollegors eutanasiprogram öppnade dammluckorna för Förintelsen. Våra dagars medicinska etik har i stället blivit en risk/nyttoavvägning där allting går att motivera bara man diskuterar det tillräckligt länge. Sorgligt att vår yrkesorganisation spelar med i detta så aningslöst, gång efter gång. Sluttande planet är en lika stor fara i dag som någonsin tidigare, eller större med tanke på de tekniska möjligheterna.

  Henrik Anckarsäter, professor/överläkare, Centrum för etik, lag och mental hälsa, Göteborgs Universitet. Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Jäv:

 • Den etiska staten och den liberala staten

  2014-03-02 16:13 | Det som Thomas Flodins artikel handlar om är den alltid aktuella debatten om vad individens frihet och vad relationen stat-individ innebär. Oavsett ställningstagande i den specifika etiska frågan med barnmorskan som vägrar medhjälp till att utföra abort och dess religiös-etiska implikationer, är det enligt min synpunkt intressant att fördjupa vissa aspekter som har att göra med relationen statsmakt och individ.

  Thomas Flodin (som jag respekterar som en skicklig debattör) resonerar med utgångspunkt i att staten själv är uttryck för samvetet. Den s k Etiska Staten, som teoretiserades först av Hobbes och senare av Hegel, tar på sig rätten att vara etisk referens för individen och kollektiviteten, rätten av att bestämma vad som är gott och ont, vad som är etiskt korrekt eller inte. Hela auktoriteten tillhör den Etiska Staten, inklusive den religiösa. Den Etiska Staten och individen ingår ett socialt kontrakt baserat på rädsla: individen begränsar sin frihet, inklusive tanke- och samvetsfriheten, för att få garanti om skydd och social trygghet. Därigenom skapas ett dogmatiskt och ideologiskt samhälle, det "perfekta och sanna" samhälle som negerar etiska alternativ och hämmar utvecklingen.

  Å andra sidan, ett annat statsbegrepp, den s k Liberala Staten, först förespråkat av John Locke och senare av Voltaire, Montesquieu, von Humbolt och Stuart Mill, grundar sig på en annan typ av socialt kontrakt, där grund för rätt och etik är individen, inte själva Staten. I en Liberal Stat är individerna lika och fria att tänka och handla självständigt, fria att styra sin existens, inom ramen av lagar som främjar och inte kväver dessa friheter. I den Liberala Staten är lagarna för individen, inte individen för lagarna. Tolerans, som är en okänd dygd för den Etiska Staten, är för den Liberala Staten medel för koexistens, utom i fall då en individ eller en grupp hotar själva Statens existens.

  Denna fara är bortom horisonten beträffande den specifika händelsen med barnmorskan som handlar efter sin etiska övertygelse. Att begränsa barnmorskans samvetsfrihet och att riskera särbehandla på arbetsplatsen personer av religiös tillhörighet är farligt och ställer oss framför frågan om vi önskar ett samhälle som går raka vägen mot den Etiska Staten (det finns tragiska exempel på det i nutidens historia), eller mot en åtminstone försiktig öppenhet i en värld som ändrar sig varje sekund. Dessutom. skulle jag i mitt arbete som läkare bortse från mitt samvete skulle jag likaväl delegera mina arbetsuppgifter till en maskin.

  Carlo Fimiani, överläkare, SUS Malmö, Invärtesmedicinska Kliniken

  Jäv:

 • Tabu i Sverige?

  2014-03-03 14:22 | Läkarförbundets förnyade och kategoriska nej till en diskussion om samvetsfrihet är unikt i hela världen. Om en etisk diskussion har den formen att ”den som har en avvikande åsikt ska söka sig till ett annat yrke” så borde man veta att någonting har gått fel. Att hänvisa till vissa avarter av samvetsfrihet som argument mot en djupare diskussion duger, enligt min bedömning, inte heller för att avfärda hela ämnet.

  Inga av våra rättigheter är absoluta, inte ens vår rätt till liv. Läkarförbundets hållning mot samvetsfrihet antyder dock att det skulle handla sig om en absolut rättighet att säga nej till patienter av samvetsskäl och därmed hotas den fria aborträtten. Det är så klart en primitiv och felaktig tolkning av den omfattande medicinetiska diskussionen kring samvetsfrihet.

  Jag förstår och beklagar att det inte är läge att diskutera ämnet i dagens Sverige på ett djupare sätt, men vill gärna uppmärksamma den intresserade på litteratur på »conscientious objection«. Jag själv har skrivit ett masterarbete om den svenska diskussionen kring samvetsfrihet [1], där jag försöker att belysa de olika medicinetiska aspekterna, inklusive »physician-patient matchning«, men även praktiska aspekter. Det är uppenbart att samvetsfrihet måste ha en annan utformning i t ex München än i glesbygd i Norrland.

  Det jag tycker borde vara till gagn för patienter och professionen vore en öppnare och vidare diskussion om ämnet, som Läkarförbundet lovade för några år sedan men som mig veterligen aldrig kom till stånd [2].

  Vi borde också vara bättre förberedda för framtida överväganden kring dödshjälp och samvetsfrihet eftersom vi alla vet att den diskussionen är oundviklig. En ödmjukare hållning inför ämnet samvetsfrihet kan också vara resultatet av studium av två utmärkta och nyanserade böcker om ämnet [3, 4]. Läkarförbundets moraliska absolutism är i längden inte till gagn för vare sig patienter eller professionen.

  Referenser
  1. Carlsson J. Conscientious objection versus patients’ rights: arguments for practical compromise. Analysis and critique of the Swedish debate. Master thesis. University of Mainz, Germany, 2013.
  2. Bågenholm Nilsson E, Flodin T. Samvetsfrihet på bekostnad av patienten. Läkartidningen. 2010;107:2980-1.
  3. Wicclair MR. Conscientious objection in health care: an ethical analysis. Cambridge: Cambridge University Press; 2011
  4. Lynch, HF. Conflicts of conscience in health care: an institutional compromise. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. Paperback edition, 2010.


  Jörg Carlsson , överläkare, professor, medicinska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skåne psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. () 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons