Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CSPR Läkartidningen 09-10/2014
Lakartidningen.se 2014-02-18

Läkarförbundet:Nej till samvetsfrihet

Fallet med en barnmorska som av religiösa skäl inte vill utföra aborter har väckt frågan om en samvetsklausul för vårdpersonal. Men Läkarförbundet anser att en sådan bestämmelse hotar den fria aborträtten.

Michael Lövtrup

Diskrimineringsombudsmannen utreder för närvarande om landstinget i Jönköping gjort sig skyldig till diskriminering på religiös grund. Detta sedan man nekat en barnmorska anställning efter att hon meddelat att hon på grund av sin tro inte kunde utföra aborter.

Barnmorskan backas upp av en anti-abortorganisation som vill att en samvetsklausul ska införas så att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra aborter. Men Läkarförbundets uppfattning är att samvetsfrihet inte behövs, säger Thomas Flodin, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd.

– Vi har en lagstiftning som ger kvinnor rätt till abort. Det kan man ha olika uppfattningar om, men det är svårt att som personal hävda sin egen åsikt gentemot patienterna.

Men i andra länder har man fri abort, och samtidigt samvetsfrihet för personalen. Varför skulle vi inte kunna ha det i Sverige?

– Det finns mycket i andra länder som inte finns i Sverige, men det innebär inte att vi måste införa det. Min bedömning är att samvetsfrihet skulle riskera att kvinnors rätt till fri abort begränsas, säger Thomas Flodin, som påpekar att samvetsfrihet i andra länder används som ett redskap av abortmotståndare för att underminera aborträtten.

– Det har dragit iväg otroligt långt i andra länder. Farmacevter åberopar sin samvetsfrihet för att inte lämna ut akut-p-piller, ambulansförare för att inte köra kvinnor till abortkliniker och läkare för att inte remittera till abortmottagningar.

Thomas Flodin tror att det bakom kraven på samvetsfrihet ofta finns ett motstånd mot den fria aborträtten som sådan.

– Då är det hederligare att debattera den frågan om det är det man är tveksam till.

Enligt Thomas Flodin bör den läkare som inte vill utföra aborter välja en annan specialitet än gynekologi och obstetrik. Väljer man ändå att arbeta inom specialiteten måste man se till att det finns en kollega som man skyndsamt kan remittera patienten till.

Tycker du att en arbetsgivare ska kunna säga nej till att anställa en person som inte vill utföra aborter?

– Det är väl rimligt att en arbetsgivare förutsätter att man kan fullgöra sina arbetsuppgifter, och är det en klinik som utför många aborter bör man kunna säga nej till att rekrytera en sådan person. 

Kommentarer (4)

 • Trångsynt

  2014-02-20 01:10 | Måste man kasta ut barnet med badvattnet?
  Bara för att abortfrågan just nu ställer frågan om samvetsfrihet på sin spets är det ju inte den enda möjliga frågan. Läkarförbundets företrädare verkar ha samma åsikt som lagstiftaren i detta fall, men vad vet Läkarförbundet om framtidens lagar? Ska alla läkare vara skyldiga att erbjuda dödshjälp den dagen det bestäms av politiker? Eller om man är lagmässigt tvingad att tillkalla polis när man behandlar en illegal flykting? Eller utan förbehåll måste utföra omskärelse på pojkar? Tänk om tystnadsplikten ogiltigförklaras?

  Är det inte just samvetets integritet som är grunden för människors rättstänkande och själva läkaretiken? Eller är statens piska vårt rättesnöre? Med den logiken kan man rättfärdiga det mesta, så länge man står på den starkes sida (lex germania).

  Flodin påstår att samvetsfriheten skulle hota "den fria aborten", vilket ter sig som ganska platt argument, då minst 30% av barnmorskorna aldrig befattat sig med abortverksamhet, det föds ju trots allt två till tre gånger så många barn som det aborteras, och de behöver nyttjar ju fler vårdtillfällen. Men i praktiken då? Titta på Norge, där man faktiskt har samvetsfrihet i den här frågan. Noll kvinnor som velat genomgå abort har nekats. Varför skulle det bli annorlunda i Sverige, där opinionen är så enad och befolkningen stödjer nuvarande lagstiftning?

  Flodin verkar tro att man genom samvetsfrihet vill "hävda sin egen åsikt gentemot patienterna". Det är ju just det man vill undvika när man hävdar samvetsfrihet!
  Och fråga gynekologerna och barnmorskorna, hälften av dem tycker att man av samvetsskäl ska få avstå från abortverksamhet. De verkar ha mer respekt för varandras samveten än vad Läkarförbundets etiska råd har (Lindström Meta. Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård - åsikter, erfarenheter och upplevelser. Umeå. Umeå University, 2007).

  Resultatet som det ser ut nu är att en minoritet tvingas göra saker som strider mot deras samvete eller så får de byta jobb. Vem gagnas av det?

  Per L, Läk stud, SU

  Jäv:

 • Värna samvetsfriheten!

  2014-02-20 17:18 | Abortverksamheten involverar en liten grupp läkare och sjuksköterskor som valt gynekologi som specialitet. Därför har frågan uppfattats som enkel, som i Läkarförbundets utlåtande. Men aktiv dödshjhälp kommer att involvera snart sagt varje läkare som arbetar med patienter på ett eller annat sätt: våra patienter ber om råd, vill ha remisser, har lämnat anvisningar. Gud bevare oss om vi då har dövat våra samveten. Se vad som hänt i Holland och Belgien, tusentals människor dödas av läkare på grund av psykiskt lidande, hög ålder eller allmän känsla av att vara andra till last. Tyvärr är pliktetik enda sättet för läkare att undvika att upprepa illdåden under Tredje Riket, där våra kollegors eutanasiprogram öppnade dammluckorna för Förintelsen. Våra dagars medicinska etik har i stället blivit en risk/nyttoavvägning där allting går att motivera bara man diskuterar det tillräckligt länge. Sorgligt att vår yrkesorganisation spelar med i detta så aningslöst, gång efter gång. Sluttande planet är en lika stor fara i dag som någonsin tidigare, eller större med tanke på de tekniska möjligheterna.

  Henrik Anckarsäter, professor/överläkare, Centrum för etik, lag och mental hälsa, Göteborgs Universitet. Rättspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  Jäv:

 • Den etiska staten och den liberala staten

  2014-03-02 16:13 | Det som Thomas Flodins artikel handlar om är den alltid aktuella debatten om vad individens frihet och vad relationen stat-individ innebär. Oavsett ställningstagande i den specifika etiska frågan med barnmorskan som vägrar medhjälp till att utföra abort och dess religiös-etiska implikationer, är det enligt min synpunkt intressant att fördjupa vissa aspekter som har att göra med relationen statsmakt och individ.

  Thomas Flodin (som jag respekterar som en skicklig debattör) resonerar med utgångspunkt i att staten själv är uttryck för samvetet. Den s k Etiska Staten, som teoretiserades först av Hobbes och senare av Hegel, tar på sig rätten att vara etisk referens för individen och kollektiviteten, rätten av att bestämma vad som är gott och ont, vad som är etiskt korrekt eller inte. Hela auktoriteten tillhör den Etiska Staten, inklusive den religiösa. Den Etiska Staten och individen ingår ett socialt kontrakt baserat på rädsla: individen begränsar sin frihet, inklusive tanke- och samvetsfriheten, för att få garanti om skydd och social trygghet. Därigenom skapas ett dogmatiskt och ideologiskt samhälle, det "perfekta och sanna" samhälle som negerar etiska alternativ och hämmar utvecklingen.

  Å andra sidan, ett annat statsbegrepp, den s k Liberala Staten, först förespråkat av John Locke och senare av Voltaire, Montesquieu, von Humbolt och Stuart Mill, grundar sig på en annan typ av socialt kontrakt, där grund för rätt och etik är individen, inte själva Staten. I en Liberal Stat är individerna lika och fria att tänka och handla självständigt, fria att styra sin existens, inom ramen av lagar som främjar och inte kväver dessa friheter. I den Liberala Staten är lagarna för individen, inte individen för lagarna. Tolerans, som är en okänd dygd för den Etiska Staten, är för den Liberala Staten medel för koexistens, utom i fall då en individ eller en grupp hotar själva Statens existens.

  Denna fara är bortom horisonten beträffande den specifika händelsen med barnmorskan som handlar efter sin etiska övertygelse. Att begränsa barnmorskans samvetsfrihet och att riskera särbehandla på arbetsplatsen personer av religiös tillhörighet är farligt och ställer oss framför frågan om vi önskar ett samhälle som går raka vägen mot den Etiska Staten (det finns tragiska exempel på det i nutidens historia), eller mot en åtminstone försiktig öppenhet i en värld som ändrar sig varje sekund. Dessutom. skulle jag i mitt arbete som läkare bortse från mitt samvete skulle jag likaväl delegera mina arbetsuppgifter till en maskin.

  Carlo Fimiani, överläkare, SUS Malmö, Invärtesmedicinska Kliniken

  Jäv:

 • Tabu i Sverige?

  2014-03-03 14:22 | Läkarförbundets förnyade och kategoriska nej till en diskussion om samvetsfrihet är unikt i hela världen. Om en etisk diskussion har den formen att ”den som har en avvikande åsikt ska söka sig till ett annat yrke” så borde man veta att någonting har gått fel. Att hänvisa till vissa avarter av samvetsfrihet som argument mot en djupare diskussion duger, enligt min bedömning, inte heller för att avfärda hela ämnet.

  Inga av våra rättigheter är absoluta, inte ens vår rätt till liv. Läkarförbundets hållning mot samvetsfrihet antyder dock att det skulle handla sig om en absolut rättighet att säga nej till patienter av samvetsskäl och därmed hotas den fria aborträtten. Det är så klart en primitiv och felaktig tolkning av den omfattande medicinetiska diskussionen kring samvetsfrihet.

  Jag förstår och beklagar att det inte är läge att diskutera ämnet i dagens Sverige på ett djupare sätt, men vill gärna uppmärksamma den intresserade på litteratur på »conscientious objection«. Jag själv har skrivit ett masterarbete om den svenska diskussionen kring samvetsfrihet [1], där jag försöker att belysa de olika medicinetiska aspekterna, inklusive »physician-patient matchning«, men även praktiska aspekter. Det är uppenbart att samvetsfrihet måste ha en annan utformning i t ex München än i glesbygd i Norrland.

  Det jag tycker borde vara till gagn för patienter och professionen vore en öppnare och vidare diskussion om ämnet, som Läkarförbundet lovade för några år sedan men som mig veterligen aldrig kom till stånd [2].

  Vi borde också vara bättre förberedda för framtida överväganden kring dödshjälp och samvetsfrihet eftersom vi alla vet att den diskussionen är oundviklig. En ödmjukare hållning inför ämnet samvetsfrihet kan också vara resultatet av studium av två utmärkta och nyanserade böcker om ämnet [3, 4]. Läkarförbundets moraliska absolutism är i längden inte till gagn för vare sig patienter eller professionen.

  Referenser
  1. Carlsson J. Conscientious objection versus patients’ rights: arguments for practical compromise. Analysis and critique of the Swedish debate. Master thesis. University of Mainz, Germany, 2013.
  2. Bågenholm Nilsson E, Flodin T. Samvetsfrihet på bekostnad av patienten. Läkartidningen. 2010;107:2980-1.
  3. Wicclair MR. Conscientious objection in health care: an ethical analysis. Cambridge: Cambridge University Press; 2011
  4. Lynch, HF. Conflicts of conscience in health care: an institutional compromise. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. Paperback edition, 2010.


  Jörg Carlsson , överläkare, professor, medicinska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016