Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CUIS Lakartidningen.se 2014-04-02

Experter ifrågasätter BB Sophia

Under onsdagen invigdes BB Sophia vid en officiell ceremoni i Stockholm. Men överläkaren Susanne Ledin Eriksson, som kvalitetsgranskat den privata förlossningskliniken, är förvånad över att den godkändes för vårdval förlossning.

Marie Ström

Egentligen startade den nya förlossningskliniken på Sophiahemmet i Stockholm redan för en månad sedan, men på onsdagen den 2 april invigdes den formellt. På plats fanns bland andra sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt (M).

Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har förlossningskliniken detaljstuderats inför öppnandet med frågan »Är det säkert för mamman och barnet att föda vid en förlossningsklinik utanför något av de stora akutsjukhusen?« i fokus. Förvaltningen uppger att riktlinjer, bemanningsplaner och övrig dokumentation granskats, att man besökt verksamheten, träffat intressegrupper samt »tagit råd från en av landets ledande experter i anestesi och intensivvård«. Men de tre medicinska experterna som fick i uppdrag av landstinget att kvalitetsgranska BB Sophia avrådde landstinget från att ge kliniken grönt ljus. »Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö«, skrev de bland annat i sin rapport.

– Det kan vara så snabba förlopp. Man kan vara en helt frisk omföderska och ändå råka ut för en absolut livshotande komplikation där det går väldigt fort, säger narkosläkaren Susanne Ledin Eriksson som granskade den nya förlossningskliniken tillsammans med Ove Karlsson vid Östra sjukhuset och Birgitta Birgisdottir vid Akademiska sjukhuset.  

Susanne Ledin Eriksson är överläkare och medicinskt ansvarig för obstetrisk anestesi vid Gävle sjukhus, ett område som hon arbetat inom i tjugo år. Hon är även ordförande för Svensk förening för obstetrisk anestesi. Hon säger att hon skulle avråda sin dotter att vända sig till BB Sophia på grund av patientsäkerhetsriskerna och tycker att det är underligt att landstinget sa ja till kliniken, trots att den inte uppfyllde kraven för att få bedriva vård inom vårdval förlossning.

– Hade man följt kraven borde man byggt BB Sophia intill ett akutsjukhus precis som man gjort med BB Stockholm som är byggt intill Danderyds sjukhus. Praktikertjänst har väldiga ambitioner när det gäller förlossningsvård, men att man helt bortsett från kraven på närhet till intensivvård förstår jag faktiskt inte. Det är jättetragiskt.

Enligt Susanne Ledin Eriksson är det problematiskt att inte ha ett akutsjukhus i samma huskropp.

– I och med att man inte har intensivvård på plats, räknar man med att flytta svårt sjuka nyförlösta kvinnor med ambulans för att få adekvat vård och det är väldigt riskfyllt. Så kan man göra om man inte har något annat alternativ, men man borde inte behöva göra det mitt i Stockholm. Vi avråder starkt från det.

Enligt Harald Almström, som är VD för BB Sophia, är det inte riskabelt att föda på förlossningskliniken. På sin webbplats beskriver BB Sophia och Praktikertjänst de tre experternas rapport som »felaktig, osaklig och oprofessionell«. I en artikel i Svenska Dagbladet säger Harald Almström att läkarnas bild är för ensidig och att de inte tagit till sig all information.

– Många är konservativa och vill inte se möjligheterna med nya former av vård.

Läs mer:
BB Sophia får grönt ljus

BB Sophia

Praktikertjänst, som driver BB Sophia, godkändes för vårdval förlossning i januari. Men inte på de villkor som de ansökt om. I stället för att ta hand om kvinnor från graviditetsvecka 32 fick de bara ta hand om de som är i vecka 37 eller senare, undantaget dem med förhöjd risk.

Sedan öppnandet har BB Sophia haft cirka 210 förlossningar.

Landstinget i Stockholm planerar att tillsätta en expertgrupp som ska ansvara för uppföljning och avrapportering av kvalitet och patientsäkerhet på den nya förlossningskliniken. Granskning kommer även att ske genom ett forskningsprojekt som landstinget och Karolinska institutet står bakom.

Kommentarer (8)

 • Glöm inte det nyfödda barnet

  2014-04-04 11:58 | I referatet framkommer inte att man också bör tänka på det nyfödda barnet.
  Som pediater och tidigare neonatolog vill jag dra en lans för barnets säkerhet. visserligen har transporterna förbättrats allt eftersom de senaste årtiondena, men om inte neonatalavdelningen/barnintensiven ligger i samma huskropp, helst invid och på samma plan, så att barnet vid ev komplikation kan snabbt överföras till neonatalintensiv, då har man tagit en onödig risk som mammor bör upplysas om. Tid, kroppstemperatur och omedlebart omhändertagande av neonatolog/intesivvårdskunnig måste vara på plats 24 timmar om dygnet för att en förlossningsavdelning skall kunna godkännas. ur barnsynpunkt.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Säkerheten för barnen väl tillgodosedd

  2014-04-05 11:45 | På BB Sophia finns en fullt utrustad neonatalavdelning, dygnet runt bemannad med specialistkompetenta läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och barnsköterskor. Detta har uppenbarligen inte framkommit ens till professionen och jag kan försäkra Sten Dreborg att alla resurser finns på plats för att ta hand om ett sjukt nyfött barn. I de fall avancerad intensivvård krävs kan barnet transporteras till regionalt centrum med pågående intensivvård under väl beprövade former.

  Torbjörn Hertzberg, Neonatolog, BB Sophia

  Jäv: Verksamhetschef Neonatalavdelningen BB Sophia

 • Vad bra!

  2014-04-05 22:33 | Tack Torbjörn.
  Det nämndes tydligen inte för att det inte fanns anledning för att behovet var tillgodosett, inte för att resursen inte fanns.
  Då återstår risken för mor och då ofta barnet också.

  Sten Dreborg, Prof, UAS

  Jäv:

 • Säkerheten på BB Sophia är hög för mor och barn

  2014-04-07 14:33 | BB Sophia är ett för svenska förhållanden unikt förlossningssjukhus. Det är ett sjukhus där alla kompetenser för barnafödande finns samlade: förlossning, neonatalvård, samt operation, anestesi- och intensivvårdskapacitet. Vi har byggt ett helt nytt förlossningssjukhus där vi sätter behoven hos födande kvinnor och barn främst. BB Sophia utvecklar svensk förlossningsvård med högre kompetens och bättre patientsäkerhet än på många andra förlossningskliniker.

  Vi har förståelse för att det kan ta tid för vissa delar av sjukvården att ta till sig konceptet att samla allt kring barnafödandet i ett fristående förlossningssjukhus. Det finns också olika uppfattningar inom läkarkåren kring hur förlossningssjukvården bör organiseras. Men de felaktiga påståenden som nu sprids i medier kring BB Sophia är av så allvarlig natur att de måste bemötas och tillbakavisas.

  BB Sophia öppnade den 3 mars i år efter att ha godkänts i början av januari inom vårdval förlossning av politikerna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Kort före öppnandet gjordes ett studiebesök från SFOAI (Svensk Förening för obstetrisk anestesi och intensivvård) på uppdrag av landstinget. Tre läkare, ledda av Susanna Ledin Eriksson, överläkare vid Gävle sjukhus, från föreningen besökte BB Sophia och tre dagar senare skickade läkarna en skrivelse till Stockholms läns landsting. Skrivelsen innehåller en rad felaktiga påståenden om BB Sophias kapacitet inom intensivvård, bemanning och lokaler. Skrivelsen har besvarats av SLL:s förre chefläkare Henrik Almkvist efter inhämtande av högre anestesiologisk expertis. I svaret bemöts samtliga synpunkter från de tre läkarna och det konstateras att BB Sophia har goda förutsättningar att klara sitt uppdrag.

  De tre läkarna gjorde ingen samlad kvalitetsgranskning av BB Sophia. Det var endast ett studiebesök som resulterade i en kort skrivelse, vilken präglas av dessa tre läkares förutfattade mening: att en förlossningsklinik måste ligga kloss intill ett akutsjukhus. Något annat är inte acceptabelt, enligt dessa tre läkare. Det är framför allt en mening i skrivelsen som medför att läkarna straffar ut sig själva som oseriösa: ”Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö.”

  Samtidigt som vi häpnar över att erfarna läkare väljer att uttrycka sig på det sättet när man uttalar sig om förlossningssjukvård, har vi stor förståelse för att detta väcker intresse hos medier. Den enda rimliga förklaringen till formuleringen är att de tre läkarna medvetet vill försöka skrämma gravida kvinnor. Ett sådant agerande bryter mot all tänkbar läkaretik och saknar motsvarighet inom svensk sjukvård.

  Sanningen är att BB Sophia är ett av Sveriges absolut främsta förlossningssjukhus. Dygnet runt finns tillgång till allt som kan behövas om komplikationer uppstår vid en förlossning. Samtliga läkare vid BB Sophia är mycket erfarna specialistläkare. Vår jour för anestesi- och intensivvård finns alltid tillgänglig. Våra operationssalar är till enbart för oss. Vi kan dygnet runt, årets alla dagar mobilisera två operationsteam för akuta ingrepp. Vi har en fullvärdig neonatalavdelning. Alla barnmorskor och specialistsjuksköterskor har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi hanterar normala och komplicerade förlossningar, planerade och akuta kejsarsnitt, samt de komplikationer som kan uppstå. BB Sophia har hög bemanning och vi har anställt de allra bästa. Vi har en egen blodbank som innebär att vi kan ge blod till en kvinna som drabbas av blödning snabbare än på vilket sjukhus som helst. Vår tekniska utrustning i övrigt är den främsta som finns att tillgå. Och vi har vårdprogram för alla tänkbara allvarliga komplikationer.

  Detta kan jämföras med verkligheten för de flesta förlossningskliniker runt om i landet. De är oftast betydligt mindre än BB Sophia och de ligger vid ett akutsjukhus vilket innebär att förlossningen måste dela läkare och vårdplatser inom anestesi- och intensivvård med alla andra enheter på sjukhuset. Om en trafikolycka har inträffat, och en person med hjärtinfarkt behöver vård finns inga resurser kvar om det skulle inträffa en komplikation vid en förlossning. Många förlossningskliniker har ingen egen neonatalvård utan tvingas transportera för tidigt födda eller barn som behöver extra andningsstöd till ett större regionsjukhus.

  Naturligtvis kommer komplikationer att uppstå även på BB Sophia. Med vår stora kapacitet om 4 000 förlossningar per år vet vi att ett antal kvinnor kommer att behöva intensivvård, exempelvis om en större blödning inträffar. I de flesta fall behövs sådan intensivvård under ett antal timmar. I de sällsynta fall, som kanske kommer att inträffa cirka en gång per år, då intensivvård behövs under en längre period överförs kvinnan under säkra former till Karolinska universitetssjukhuset när patienten är stabiliserad.

  Sådana system för att hantera komplikationer inom förlossningssjukvården finns i alla landsting. Det finns tydliga riktlinjer som anger att universitets- eller regionsjukhuset tar hand om alla riskförlossningar. Regelmässigt sker transporter av kvinnor från förlossningskliniken till det sjukhus som är bäst skickat att utföra vården efter en svår komplikation. Det finns också väl utvecklade system där landstingets samlade resurser utnyttjas för de svåraste komplikationerna. Inom Stockholms läns landsting finns exempelvis kärlkirurger vid Karolinska universitetssjukhuset som en länsresurs som alla förlossningskliniker kan utnyttja.

  BB Sophia är det första renodlade förlossningssjukhuset i Sverige. Vi har under flera år haft en nära dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att bygga ett säkert, patientfokuserat, innovativt och modernt förlossningssjukhus. Det har varit en lång process och vi är i dag mycket stolta över vad vi åstadkommit. Alla föräldrar som kommer till BB Sophia ska känna att de får en trygg och bra start på föräldraskapet.

  Harald Almström, Med dr, BB Sophia

  Jäv: VD BB Sophia

 • SFOAI påtalar brister i patientsäkerheten

  2014-04-08 16:06 | Harald Almström bemöter vår kvalitetsgranskning av BB Sophia och slutsatserna i vårt yttrande med en rad allvarliga påståenden, som vi representanter i SFOAI:s styrelse här vill besvara.

  SLL gav i uppdrag till SFAI (Svensk förening för Anestesi och Intensivvård) att granska BB Sophia avseende den obstetriska anestesin. SFAI:s ordförande delegerade detta till delföreningen SFOAI:s styrelse ( Svensk förening för Obstetrisk Anestesi och Intensivvård). SFOAI är den specialist-förening som engagerar de anestesiologer i Sverige som arbetar med obstetrisk anestesi och intensivvård. Styrelsen arbetar för att driva utveckling och utbildning i ämnet, skriver svenska riktlinjer mm. Vi var tre styrelsemedlemmar som hade möjlighet att bistå med denna granskning.
  Ordförande Susanne Ledin Eriksson, överläkare, vårdenhetschef, medicinskt ansvarig för obstetrisk anestesi, Gävle Sjukhus, Ove Karlsson, vårdenhetsöverläkare, KK operation, Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt Birgitta Birgisdottir, överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare, gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

  Så här gick bedömningen till: Vi fick ta del av de dokument som SLL hade till sitt förfogande gällande den del av verksamheten som vi skulle inspektera. Vi fick bedyra att inte sprida dessa dokument då de utgjorde konfidentiella handlingar. Vi förberedde också frågor inför studiebesöket som ägde rum 140211, d.v.s. tre veckor innan BB Sophias planerade öppnande. Det var fyra representanter från BB Sophia, inklusive Harald Almström själv tillsammans med tre – fyra representanter för projektgruppen SLL , samt vi tre som deltog i inspektionsbesöket.
  Vi hade en frågestund på ca 1,5 timme följt av en rundtur i lokalerna, med fortsatt möjlighet att ställa frågor där BB Sophias representanter svarade. Studiebesöket varade i fyra timmar.
  Efteråt hade vi en sittning med hela SLL:s projektgrupp i landtingets lokaler, där även de läkare som ingår i denna grupp deltog. Vi presenterade muntligt våra direkta intryck för SLL:s representanter, och skrev sen ett yttrande som daterades 140214. Det diariefördes hos SLL 140226.
  Vi menar att påståendet ” De tre läkarna gjorde ingen samlad kvalitetsgranskning av BB Sophia ” är osant. Vi vill betona att vi har ingen vinning i projektet utan utförde en granskning utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv på uppdrag av SLL.

  Harald Almström antyder vidare att vi har ”en förutfattad mening att en förlossningsklinik måste ligga kloss intill ett akutsjukhus”. Det är ingen ”förutfattad mening” - det är ett av kraven som finns med i SLL:s Förfrågningsunderlag Vårdval Förlossning http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/Vardomraden/Vardval-Stockholm/Forlossning/Forlossningsenheter-Dokument/Forfragningsunderlag-forlossningsenheter-2014/ efter gedigen utredning, baserat på kunskap och erfarenhet. Under punkt 5.3.2 kravspecificeras att vårdgivare ska ha omedelbar tillgång till ...anestesi, operation och postoperativ vård...intensivvård...med omedelbar tillgång till avses i samma byggnadskomplex.
  Eftersom intensivvård enbart finns att tillgå på ett akutsjukhus så följer konsekvensen naturligt, en förlossningsavdelning bör ligga intill ett akutsjukhus för att kunna ta del av korrekt organiserad anestesi och intensivvård inklusive kringresurser för de enstaka patienter som kommer att behöva det.
  Den så kallade intensivvårdskapaciteten som BB Sophia besitter, har inte tillräckliga resurser avseende bemanning och kompetens, det finns inget intensivvårdsteam. Intensivvård är tydligt definierad i regelboken för vårdval förlossning på Uppdragsguiden. En intensivvårdsavdelning är inte en golvyta med utrustning, utan är en avdelning där intensivvårdspatienter regelbundet behandlas. De obstetriska patienterna kan aldrig ensamma utgöra detta underlag. För att bedriva intensivvård krävs ett underlag från andra patientgrupper, exempelvis från medicin- och kirurgklinik. Något sådant underlag för en intensivvårdsavdelning finns inte på Sophiahemmet.
  I och med denna brist på tillgänglig korrekt intensivvård och det faktum att de svårast sjuka patienterna planeras för ambulanstransport till adekvat vårdnivå anser vi att patientsäkerheten är äventyrad. Den yttersta konsekvensen av detta är tyvärr innebörden av vårt uttalande: ” Vi befarar att enstaka patienter kan komma att fara illa, eller till och med dö”.
  Denna avsaknad av intensivvårdsavdelning (och därmed följande avsaknad av den infrastruktur och vana att omhänderta akut sjuka patienter som finns på alla akutsjukhus) innebär en klar skillnad från övriga förlossningskliniker avseende patientsäkerhet och det är viktigt att denna information når ut till allmänheten.
  Harald Almström anklagar oss för att vi ”medvetet vill försöka skrämma gravida kvinnor” vilket är en absurd anklagelse mot tre kollegor som dedikerar sitt professionella engagemang till just denna patientgrupp, och som till skillnad från H Almström inte har något ekonomiskt intresse att bevaka i detta.
  Att peka på brister i organisation och resurser kan naturligtvis utlösa oro hos gravida kvinnor boende inom SLL, men att undanhålla SLL dessa viktiga invändningar vore direkt felaktigt. Vi anser omvänt att det är oetiskt att mörka och tona ned de bristande förhållanden i vårdresurser som vi har påpekat. Avslutningsvis vill vi framhålla att vi inte motarbetar privata initiativ och öppnande av nya förlossningsenheter. Vår önskan handlar endast om att detta skall ske med bibehållen patientsäkerhet, vilket det ges möjlighet till om förlossningsenheten ligger i anlutning till ett akutsjukhus.

  Susanne Ledin Eriksson, Gävle
  Birgitta Birgisdottir, Uppsala
  Ove Karlsson, Göteborg


  Susanne Ledin Eriksson, överläkare, PhD, DEAA, Anestesikliniken, Gävle sjukhus

  Jäv:

 • Bara kvinnan, inte ett ord om barnet

  2014-04-09 12:04 | Jag kan naturligtvis förlita mig på neonatalkollegans utsago att det finns neonatalkompetens på BB Sofia. Jag förutsätter at de materiella förutsättningarna finns. Men jag efterlyser en öppen redovisning av kompetens, tillgång till t.ex. laboratorieresurser, ventilationsmöjligheter etc. Hur många barn beräknas behöva neonatal intensivvård. Även om man försöker undvika riskförlossningar och för tidigt födda barn så kommer det nog att inträffa att förtidigt födda kommer till världen också på BB Sofia.
  Jag har en mycket negativ erfarenhet av att barn transporteras mellan sjukhus. Tekniken har förbättrats under senare år men det innebär hur som helst en ökad risk att transportera små nyfödda mellan sjukhus.
  Det förvånar mig därför att inspektionsgruppen bestod av enbart kvinnorelaterade specialister, inte företrädare för neonatologi och neonatal intensivvård.
  Hur har neonatalvården granskats?
  Vilka resurser finns för snabb och säker överföring till neo-IVA?

  Sten Dreborg, Prof., UAS

  Jäv:

 • Till Torbjörn Hertzberg och BB Sofia

  2014-04-11 16:53 | Torbjörn.
  Du anger Jäv och det var väl bra. Vem mer extern har bedömt neonatalverksamheten? Jag rekvirerade förstås alla handlingar om utredning och bedömning neonatalvården på BB Sofia. Det jag fick var fyra i och för sig intressanta pdf-dokument där den obstetriska bedömningsgruppen och SLL:s företrädare utbyter synpunkter, men ingen separat neonatalbedömning alls.
  Jag vore tacksam om du kunde tillställa mig pdf av ev. utredning/bedömning. Vilka deltog i den?

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Ang neonatalvården på BB Sophia

  2014-04-14 13:23 | Sten, återigen kan jag försäkra att neonatalvården hos oss uppfyller de krav som ställs i "Standard för resurser inom sluten neonatalvård" inom SLL. Vi har haft fortgående kontakter med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i denna process.

  Torbjörn Hertzberg, Neonatolog, BB Sophia

  Jäv: Verksamhetschef BB Sophia

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016