Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4XD Lakartidningen.se 2014-09-29

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör.

Michael Lövtrup

Norra Stockholms psykiatri, som har sina lokaler på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm, har sedan ett antal år ett avtal med Capio S:t Görans Sjukhus som innebär att patienter som ordinerats ECT rullas över till operationssal på Capio S:t Göran, där psykiatrins personal ger behandlingen. Det gäller både patienter som vårdas frivilligt och patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

– På Capio S:t Göran finns det narkospersonal som kan bevaka postoperativt. Det är för att öka patientsäkerheten, förklarar Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri.

I samband med att Justitieombudsmannen, JO, 2013 inspekterade psykiatrin i ett annat ärende blev man varse detta och ifrågasatte om rutinen är förenlig med LPT. Tvångsvård får ju normalt bara ges av landstingsdrivna enheter. JO bad därför Socialstyrelsen om ett yttrande.

Socialstyrelsen skriver i sitt yttrande att ECT är ett led i den psykiatriska vården, vilket innebär att när behandlingen ges med tvång gäller LPT:s bestämmelse om att tvångsvård enbart får ges på landstingsdrivna vårdinrättningar. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bestämma att tvångsåtgärder även kan ges på annan vårdinrättning. Enligt det underlag som Socialstyrelsen tagit del av finns inget sådant regeringsbeslut gällande Capio S:t Göran.

Göran Rydén säger att man är mycket förvånad över Socialstyrelsens bedömning.

– Vi har tagit för givet att det inte varit något problem eftersom det är vi som ger behandlingen. Vi stöttar ju ofta den somatiska vården med LPT-vård, till exempel vid intoxikation. 

För Göran Rydén handlar LPT:s bestämmelse i grunden om att myndighetsutövning bara får utföras av det offentliga. Och i detta fall både beslutas och ges behandlingen av landstingsanställd personal. Men enligt Kristina Swiech, jurist på Socialstyrelsen, utgår lagstiftningen inte från vem som utför behandlingen, utan i vilken typ av vårdinrättning tvångsvården bedrivs.

– Man resonerade i förarbetena om att det är viktigt att det finns tillräckligt hög kvalitet och säkerhet på sjuhuset, och för att garantera det ska vården ges på ett landstinsgdrivet sjukhus.

Från landstinget förbereder man nu ett svar till JO. I väntan på JO:s beslut kommer man att fortsätta att ge ECT på Capio S:t Göran, säger Göran Rydén, som menar att det skulle få stora konsekvenser om JO skulle komma fram till samma sak som Socialstyrelsen.

– Om det bara gäller ECT får vi ta den kostnad som det innebär att anpassa våra lokaler. Men om det skulle gälla all tvångsvård får vi jättestora problem i hela Stockholmsområdet. Det betyder att vi inte kan ge den tvångsvård som behövs i den somatiska vården på Södersjukhuset, Danderyd och Södertälje sjukhus som alla är bolag.

Kristina Swiech framhåller dock att LPT-bestämmelsen inte hindrar att man med tvång exempelvis magpumpar en person som försökt ta sitt liv.

– Är det en nödsituation där någons liv eller hälsa hotas finns det ett utrymme att ingripa enligt brottsbalken och då spelar det inte någon roll vem som driver vårdinrättningen.

SÅ SÄGER LAGEN

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 15 §

Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning.

Brottsbalken 24 kap 4 § 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons