Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4XD Lakartidningen.se 2014-09-29

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör.

Michael Lövtrup

Norra Stockholms psykiatri, som har sina lokaler på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm, har sedan ett antal år ett avtal med Capio S:t Görans Sjukhus som innebär att patienter som ordinerats ECT rullas över till operationssal på Capio S:t Göran, där psykiatrins personal ger behandlingen. Det gäller både patienter som vårdas frivilligt och patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

– På Capio S:t Göran finns det narkospersonal som kan bevaka postoperativt. Det är för att öka patientsäkerheten, förklarar Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri.

I samband med att Justitieombudsmannen, JO, 2013 inspekterade psykiatrin i ett annat ärende blev man varse detta och ifrågasatte om rutinen är förenlig med LPT. Tvångsvård får ju normalt bara ges av landstingsdrivna enheter. JO bad därför Socialstyrelsen om ett yttrande.

Socialstyrelsen skriver i sitt yttrande att ECT är ett led i den psykiatriska vården, vilket innebär att när behandlingen ges med tvång gäller LPT:s bestämmelse om att tvångsvård enbart får ges på landstingsdrivna vårdinrättningar. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bestämma att tvångsåtgärder även kan ges på annan vårdinrättning. Enligt det underlag som Socialstyrelsen tagit del av finns inget sådant regeringsbeslut gällande Capio S:t Göran.

Göran Rydén säger att man är mycket förvånad över Socialstyrelsens bedömning.

– Vi har tagit för givet att det inte varit något problem eftersom det är vi som ger behandlingen. Vi stöttar ju ofta den somatiska vården med LPT-vård, till exempel vid intoxikation. 

För Göran Rydén handlar LPT:s bestämmelse i grunden om att myndighetsutövning bara får utföras av det offentliga. Och i detta fall både beslutas och ges behandlingen av landstingsanställd personal. Men enligt Kristina Swiech, jurist på Socialstyrelsen, utgår lagstiftningen inte från vem som utför behandlingen, utan i vilken typ av vårdinrättning tvångsvården bedrivs.

– Man resonerade i förarbetena om att det är viktigt att det finns tillräckligt hög kvalitet och säkerhet på sjuhuset, och för att garantera det ska vården ges på ett landstinsgdrivet sjukhus.

Från landstinget förbereder man nu ett svar till JO. I väntan på JO:s beslut kommer man att fortsätta att ge ECT på Capio S:t Göran, säger Göran Rydén, som menar att det skulle få stora konsekvenser om JO skulle komma fram till samma sak som Socialstyrelsen.

– Om det bara gäller ECT får vi ta den kostnad som det innebär att anpassa våra lokaler. Men om det skulle gälla all tvångsvård får vi jättestora problem i hela Stockholmsområdet. Det betyder att vi inte kan ge den tvångsvård som behövs i den somatiska vården på Södersjukhuset, Danderyd och Södertälje sjukhus som alla är bolag.

Kristina Swiech framhåller dock att LPT-bestämmelsen inte hindrar att man med tvång exempelvis magpumpar en person som försökt ta sitt liv.

– Är det en nödsituation där någons liv eller hälsa hotas finns det ett utrymme att ingripa enligt brottsbalken och då spelar det inte någon roll vem som driver vårdinrättningen.

SÅ SÄGER LAGEN

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 15 §

Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning.

Brottsbalken 24 kap 4 § 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016