Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C6ZS Läkartidningen 44-45/2014
Lakartidningen.se 2014-10-22

Göran Stiernstedt, samordnare för ökat resursutnyttjande:»Jag är orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer«

Göran Stiernstedt känner en oro inför den nya regeringens förslag om att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska.
– Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

Marie Ström

»Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård«. Det var en av punkterna som statsminister Stefan Löfven presenterade i regeringsförklaringen. Något som Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren reagerade på. I en tidigare intervju med Läkartidningen sa hon att hon tror det är svårt eftersom de nationella riktlinjerna inte är tillräckligt implementerade i dagens hälso- och sjukvård.
– Det man borde göra är att använda sig av de vårdprogram och behandlingsrekommendationer som vårdprofessionerna tar fram. Det är de som får genomslag i hälso- och sjukvården, föreslog hon i stället.

Nu instämmer även infektionsläkaren Göran Stiernstedt, som för ett år sedan utsågs till nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, i kritiken. På ett möte med Läkarförbundets specialitetsföreningar kommenterade han förslaget.

– Jag ska vara tydlig. Jag är rätt orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer. Jag undrar vad det innebär i realiteten, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att man sätter sig in i hur det fungerar i patientmötet. Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

Om de nationella riktlinjerna blir obligatoriska, påpekar Göran Stiernstedt att det finns risk för att ett nytt uppföljningssystem även införs. Han tycker att ansvarsrollerna när det gäller kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är för oklara och att frågan därför bör utredas ordentligt.

– Man måste sätta sig ned och reda ut rollerna. Jag ser en risk att man i stället för att vara inne och skruva i ekonomistyrningen plötsligt går in och skruvar i kunskapsstyrningen. Det skickar samma signaler: Vi litar inte på er därute utan måste lagstifta och skapa uppföljningssystem.

Förra året kom Riksrevisionen med en rapport med budskapet att staten kan använda de nationella riktlinjerna mer effektivt som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård. Med anledning av den fick Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att följa upp de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. Utredningen ska redovisas i november 2015.

I rollen som nationell samordnare ska Göran Stiernstedt bland annat komma med förslag på hur den administrativa bördan kan minskas och hur mer tid kan frigöras till patientmöten. Senare kom även ett tilläggsuppdrag: att göra en översyn av betalningsansvarslagen. Syftet är att korta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende för utskrivningsklara patienter.

I februari/mars ska det sistnämda uppdraget redovisas. Resten ska vara klart i december 2015. Göran Stiernstedt vet ännu inte om det blir några förändringar för utredningens del med anledning av regeringsskiftet.

Styrsystem inom vården är att av tre problemområden som utredningen pekar ut. De andra två är patientens väg genom vården och IT/verksamhetsstöd. 

Göran Stiernstedt anser att det finns för många överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. En kritik som även Riksrevisionen framförde nyligen. Han vill i stället se ett mindre antal överenskommelser, färre indikatorer och tydligare styrsignaler.


Läs mer:

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Arbetet med att minska vårdens administration tar form

Vem ska göra vad?

Kommentarer (5)

 • Brott mot riktlinjer en källa till kunskap i sig

  2014-10-22 19:58 | Vi ska få stöd i att göra bra ifrån oss, men brott mot riktlinjer behöver inte vara av ondo. Riktlinjebrott kan samlas in och analyseras för att kunna återkopplas och uppdatera riktlinjerna. Den samlade läkarkåren har alltid en större förmåga att fånga upp nya behandlingsmöjligheter än en enskild expertgrupp, oavsett var den gruppen är.

  Rikard Lövström, leg läkare, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

  Jäv:

 • En farlig väg att gå

  2014-10-22 22:22 | Jag instämmer i Göran Stiernstedts oro. Obligatoriska, nationella riktlinjer omöjliggör en individuell anpassning av vården. En situation som får allvarligare följder för patienterna, ju svagare kunskapsbasen inom det aktuella vårdområdet är. I psykiatrin kan det t.ex. få direkt katastrofala konsekvenser.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningen RSMH-Livet, Göteborg

  Jäv:

 • Riktlinjerna är ofta föråldrade

  2014-10-23 09:54 | Det går ibland flera år mellan uppdateringar av nationella riktlinjer. Under denna tid så gör den vetenskapliga utvecklingen ibland stora framsteg. Om man tvingas följa riktlinjer som är föråldrade istället för att gå på de senaste rönen så innebär det en risk att patienterna inte får tillgång till den mest effektiva behandlingen.

  Daniel Victor, överläkare, Medicinkliniken, Halmstad

  Jäv:

 • Riktlinjer och inte laglinjer

  2014-10-26 07:54 | Instämmer med övr kommentarer att det är en farlig väg att gå. När man utreder för politiker måste man tydliggöra med patientexempel varför det inte ska bli lag, dvs tilltvingande riktlinjer. Jag känner till flera fall där man hade skadat mer än hjälpt om man slaviskt hade följt riktlinjerna. Det är så många individuella faktorer som spelar roll.

  Yvonne Eklund, Spec.läk, Hudkliniken Lund - Malmö

  Jäv:

 • Vissa lagstadgade riktlinjer behövs

  2014-10-28 10:08 | Detta är en mycket större och mer komplex fråga än vad många anar. Min kommentar är dock ur en specifik synvinkel.
  När det gäller riks-sjukvård i Sverige måste vårdgivaren få ”licens” från SoS och kunna visa upp tillräckliga resurser, kompetens och korrekt organisation etc. och få klartecken, innan öppning.
  Något sådant finns inte inom den vanliga sjukvården, utan där kan enskilda landsting ge klartecken till enskilda vårdgivare, utan övergripande kontroll av centrala organ.
  Motsvarande ”licensförfarande” finns dock i exempelvis Storbritannien, där tillstånd och ansvar vad gäller t.ex. anestesi på privata sjukhus (och sannolikt även offentliga) är strikt reglerat, enligt rutiner som är lagstiftade.
  Enligt min mening är det orimligt att en vårdgivare får starta verksamhet som traditionellt utförts på akutsjukhus, utan någon slags officiell oberoende myndighetsgranskning och godkännande av den totala medicinska verksamheten.
  Jag tycker att det är dags att införa ett licensförfarande där nya vårdenheter granskas kvalitetsmässigt av oberoende statlig myndighet, och får godkänt avseende medicinsk kvalitet och resurser INNAN öppning.
  För att detta skulle fungera måste det finnas lagstiftade riktlinjer som utgör en korrekt nationell definition, som vårdgivare och landsting har att rätta sig efter.

  Susanne Ledin Eriksson, överläkare, PhD, DEAA, Anestesikliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016