Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C6ZS Läkartidningen 44-45/2014
Lakartidningen.se 2014-10-22

Göran Stiernstedt, samordnare för ökat resursutnyttjande:»Jag är orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer«

Göran Stiernstedt känner en oro inför den nya regeringens förslag om att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska.
– Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

Marie Ström

»Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård«. Det var en av punkterna som statsminister Stefan Löfven presenterade i regeringsförklaringen. Något som Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren reagerade på. I en tidigare intervju med Läkartidningen sa hon att hon tror det är svårt eftersom de nationella riktlinjerna inte är tillräckligt implementerade i dagens hälso- och sjukvård.
– Det man borde göra är att använda sig av de vårdprogram och behandlingsrekommendationer som vårdprofessionerna tar fram. Det är de som får genomslag i hälso- och sjukvården, föreslog hon i stället.

Nu instämmer även infektionsläkaren Göran Stiernstedt, som för ett år sedan utsågs till nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, i kritiken. På ett möte med Läkarförbundets specialitetsföreningar kommenterade han förslaget.

– Jag ska vara tydlig. Jag är rätt orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer. Jag undrar vad det innebär i realiteten, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att man sätter sig in i hur det fungerar i patientmötet. Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

Om de nationella riktlinjerna blir obligatoriska, påpekar Göran Stiernstedt att det finns risk för att ett nytt uppföljningssystem även införs. Han tycker att ansvarsrollerna när det gäller kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är för oklara och att frågan därför bör utredas ordentligt.

– Man måste sätta sig ned och reda ut rollerna. Jag ser en risk att man i stället för att vara inne och skruva i ekonomistyrningen plötsligt går in och skruvar i kunskapsstyrningen. Det skickar samma signaler: Vi litar inte på er därute utan måste lagstifta och skapa uppföljningssystem.

Förra året kom Riksrevisionen med en rapport med budskapet att staten kan använda de nationella riktlinjerna mer effektivt som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård. Med anledning av den fick Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att följa upp de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. Utredningen ska redovisas i november 2015.

I rollen som nationell samordnare ska Göran Stiernstedt bland annat komma med förslag på hur den administrativa bördan kan minskas och hur mer tid kan frigöras till patientmöten. Senare kom även ett tilläggsuppdrag: att göra en översyn av betalningsansvarslagen. Syftet är att korta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende för utskrivningsklara patienter.

I februari/mars ska det sistnämda uppdraget redovisas. Resten ska vara klart i december 2015. Göran Stiernstedt vet ännu inte om det blir några förändringar för utredningens del med anledning av regeringsskiftet.

Styrsystem inom vården är att av tre problemområden som utredningen pekar ut. De andra två är patientens väg genom vården och IT/verksamhetsstöd. 

Göran Stiernstedt anser att det finns för många överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. En kritik som även Riksrevisionen framförde nyligen. Han vill i stället se ett mindre antal överenskommelser, färre indikatorer och tydligare styrsignaler.


Läs mer:

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Arbetet med att minska vårdens administration tar form

Vem ska göra vad?

Kommentarer (5)

 • Brott mot riktlinjer en källa till kunskap i sig

  2014-10-22 19:58 | Vi ska få stöd i att göra bra ifrån oss, men brott mot riktlinjer behöver inte vara av ondo. Riktlinjebrott kan samlas in och analyseras för att kunna återkopplas och uppdatera riktlinjerna. Den samlade läkarkåren har alltid en större förmåga att fånga upp nya behandlingsmöjligheter än en enskild expertgrupp, oavsett var den gruppen är.

  Rikard Lövström, leg läkare, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

  Jäv:

 • En farlig väg att gå

  2014-10-22 22:22 | Jag instämmer i Göran Stiernstedts oro. Obligatoriska, nationella riktlinjer omöjliggör en individuell anpassning av vården. En situation som får allvarligare följder för patienterna, ju svagare kunskapsbasen inom det aktuella vårdområdet är. I psykiatrin kan det t.ex. få direkt katastrofala konsekvenser.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningen RSMH-Livet, Göteborg

  Jäv:

 • Riktlinjerna är ofta föråldrade

  2014-10-23 09:54 | Det går ibland flera år mellan uppdateringar av nationella riktlinjer. Under denna tid så gör den vetenskapliga utvecklingen ibland stora framsteg. Om man tvingas följa riktlinjer som är föråldrade istället för att gå på de senaste rönen så innebär det en risk att patienterna inte får tillgång till den mest effektiva behandlingen.

  Daniel Victor, överläkare, Medicinkliniken, Halmstad

  Jäv:

 • Riktlinjer och inte laglinjer

  2014-10-26 07:54 | Instämmer med övr kommentarer att det är en farlig väg att gå. När man utreder för politiker måste man tydliggöra med patientexempel varför det inte ska bli lag, dvs tilltvingande riktlinjer. Jag känner till flera fall där man hade skadat mer än hjälpt om man slaviskt hade följt riktlinjerna. Det är så många individuella faktorer som spelar roll.

  Yvonne Eklund, Spec.läk, Hudkliniken Lund - Malmö

  Jäv:

 • Vissa lagstadgade riktlinjer behövs

  2014-10-28 10:08 | Detta är en mycket större och mer komplex fråga än vad många anar. Min kommentar är dock ur en specifik synvinkel.
  När det gäller riks-sjukvård i Sverige måste vårdgivaren få ”licens” från SoS och kunna visa upp tillräckliga resurser, kompetens och korrekt organisation etc. och få klartecken, innan öppning.
  Något sådant finns inte inom den vanliga sjukvården, utan där kan enskilda landsting ge klartecken till enskilda vårdgivare, utan övergripande kontroll av centrala organ.
  Motsvarande ”licensförfarande” finns dock i exempelvis Storbritannien, där tillstånd och ansvar vad gäller t.ex. anestesi på privata sjukhus (och sannolikt även offentliga) är strikt reglerat, enligt rutiner som är lagstiftade.
  Enligt min mening är det orimligt att en vårdgivare får starta verksamhet som traditionellt utförts på akutsjukhus, utan någon slags officiell oberoende myndighetsgranskning och godkännande av den totala medicinska verksamheten.
  Jag tycker att det är dags att införa ett licensförfarande där nya vårdenheter granskas kvalitetsmässigt av oberoende statlig myndighet, och får godkänt avseende medicinsk kvalitet och resurser INNAN öppning.
  För att detta skulle fungera måste det finnas lagstiftade riktlinjer som utgör en korrekt nationell definition, som vårdgivare och landsting har att rätta sig efter.

  Susanne Ledin Eriksson, överläkare, PhD, DEAA, Anestesikliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons