Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9AA Läkartidningen 48/2014
Lakartidningen.se 2014-11-19

Karolinskas ordförande hade hemligt möte med avskedade barnkirurgen på SUS

I början av sommaren hade Karolinska universitetssjukhusets styrelseordförande, Per Båtelson, ett hemligt möte i Stockholm med den senare avskedade barnhjärtkirurgen Sune Johansson från Lund. Mötet handlade om möjligheten för det privata vårdbolaget Healthwing att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler. När mötet ägde rum var Per Båtelson samtidigt delägare och styrelseledamot i Healthwing.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen tidigare berättat avskedades barnhjärtkirurgen Sune Johansson den 30 oktober med omedelbar verkan från sin tjänst vid Skånes universitetssjukhus, SUS. Skälet var att han varit med och planerat en privat barnhjärtklinik i Skåne, och enligt arbetsgivaren därmed agerat illojalt. Sjukhuset menade att den privata kliniken, som var tänkt att ta emot utländska barn, skulle konkurrera med SUS om personal och därmed hota det rikssjukvårduppdrag inom barnhjärtkirurgi som SUS har.

Själv har Sune Johansson uppgivit att han aldrig varit inblandad i planeringen av kliniken, utan bara fått ett erbjudande om jobb om och när verksamheten skulle starta. Men nu kan Läkartidningen avslöja att Sune Johansson den 13 juni i år träffade Per Båtelson, styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset och Svante Norgren, verksamhetschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus vid ett möte i Stockholm. Enligt dokumentation som Läkartidningen har tillgång till bemödade man sig om att mötet inte skulle bli känt för vare sig Karolinska eller SUS, och man valde därför att hålla mötet i Sturegallerian i Stockholm, inte på Karolinska. Av samma skäl var Per Båtelson angelägen om att Sune Johanssons flygbiljett inte skulle betalas av Karolinska.

Till saken hör att det finns nära kopplingar mellan Per Båtelson och det företag, Healthwing, som skulle driva den privata barnhjärtkliniken i Skåne. Per Båtelson är far till Jonas Båtelson, Healthwings vd, och var själv delägare och styrelseledamot i bolaget fram till den 20 september i år.

När Läkartidningen ringer Sune Johansson för att fråga om mötet hade något med Healthwings planer att göra är han förtegen.

– Jag har tyvärr inga kommentarer, måste jag säga.

Vilken anledning har du att ha ett möte med de här personerna i Stockholm om du bara fått ett jobberbjudande?

– De ville väl höra om jag var intresserad, det är som en intervju, kan man säga, det är ju det vi säger: de har approachat mig och frågat om jag var intresserad av det här.

Så det var en anställningsintervju, det i Stockholm?

– Det vet jag inte om jag kan säga att det var...

Verksamhetschefen på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Svante Norberg, nekar till att mötet skulle ha något med rekryteringen av Sune Johansson att göra, utan beskriver det som ett informationsmöte som han blev inbjuden till om rikssjukvården i barnhjärtkirurgi och om Healthwings initiativ.

– Jag är intresserad av hur barnhjärtkirurgin fungerar i Sverige och om det sker någon utveckling inom den som är bra för mig att veta. Vi skickar ju 100 barn per år till Lund så det är klart att jag är intresserad av vilka initiativ som tas där.

Vem tog initiativ till mötet?

– Det var ett initiativ från Healthwing som blev förmedlat till mig.

Varför var det viktigt att mötet skulle ske diskret?

– Det är ju så att vi har en rikssjukvårdsprocess och den ska vi respektera, och då finns det ingen anledning för mig att oroa den processen, om jag bara vill veta vad som händer och vart man är på väg. Det är ett normalt förfarande.

Enligt Per Båtelson var det Sune Johanssons kirurgteam på SUS som ville få till stånd mötet, och han blev kontaktad för att förmedla kontakt med Svante Norberg.

När du säger att du blev kontaktad, var det som representant för Healthwing eller Karolinska?

– Nej, jag blev kontaktad utifrån Karolinskaperspektivet. Jag blir ju hela tiden kontaktad av parter som vill träffa representanter för verksamheten, och det var av det skälet jag frågade Svante om han var intresserad av att träffa Healthwing eller Sune. Som ordförande för Karolinska har jag ju också ett ansvar för att vi finns på banan när det gäller den högspecialiserade vården med tanke på NKS [dvs. Nya Karolinska i Solna, reds. anm.]

Vad var skälet till att man ville träffa chefen för barnsjukvården på Karolinska?

– Det här kirurgteamet i Skåne har under längre tid opererat utländska barn under ganska svåra omständigheter utomlands och försökt ta hem dem eftersom de inte har fullt upp att göra i Sverige. Första tanken var att göra det på universitetssjukhuset i Lund men av intrångsskäl och annat var det svårt att få plats och tid, och därför ville man sätta upp något i anslutning till befintlig verksamhet. Och om inte det skulle vara möjligt ville man titta på möjligheter att operera på andra ställen, och det var den kontakten jag förmedlade.

Så det handlade om att få tillgång till lokaler, utrustning osv för att kunna operera på Karolinska?

– Ja, precis, för de utländska patienterna, ungefär ett 100-tal, som var bedömningen när jag fick frågan i maj.

Svante Norgren bekräftar att möjligheten att operera de utländska patienterna i Stockholm diskuterades.

– Ja, de frågade om vi var intresserade, men det är ju sådant som jag inte kan bestämma själv utan som man får lyfta med våra chefer, säger Svante Norberg.

När det gäller sitt engagemang som finansiär och styrelseledamot i Healthwing säger Per Båtelson att syftet var att kunna vidarebefordra tidigare upparbetade kontakter med beställare av vård i framförallt gulfstaterna. Kontakterna hade han skaffat bland annat genom sitt engagemang i specialistvårdbolaget Global Health Partner, som han grundat och vars styrelse han lämnade när han tillträdde som styrelseordförande för Karolinska.

Trots att han satt i styrelsen för Healthwing fram till 20 september säger Per Båtelson att han inte haft något med planerna på en privat barnkirurgiklinik i Skåne att göra. Sin roll i samband med mötet på Sturegallerian beskriver han som rent förmedlande. Först säger han att inte var med på mötet själv. När Läkartidningen påpekar att han meddelat Sune Johansson att »vi« ska träffas klockan 09:45 förtydligar han sig.

– Jag var med och tog en fika och gick sedan därifrån.

Men enligt vad Svante Norgren uppgivit var du med på hela mötet.

– Jag kan inte säga att jag var med på hela mötet för jag gick först och jag vet inte vad som hände efter att jag lämnade.

Oavsett om du var med eller inte, anser du att det är förenligt med din roll som styrelseordförande att förmedla kontakter på Karolinska för att hjälpa en verksamhet som du själv är delägare i?

– Ja, i alla fall i ett inledande skede, sedan om det blir något av de kontakterna då får jag göra en annan bedömning, och det här handlade ju om att operera utländska patienter, det hade inget med vare sig Skånes eller Karolinskas uppdrag att göra.

Om man hade hittat operationsmöjligheter på Karolinska och du är delägare i bolaget hade det ju kunnat leda till personlig vinning för dig?

– Det är ju en spekulation, men om det hade blivit så hade jag klivit ut, det gjorde jag ändå.

Du har sagt att du agerade som styrelseordförande för Karolinska, men samtidigt har du meddelat din son, vd och styrelsekollega i Healthwing, att »vi« av diskretionsskäl ska ta räkningen för Sune Johanssons flygbiljett. Tycker du inte att det kan uppfattas som att du sitter på två stolar?

– Absolut inte i det läget, och framförallt inte om man tittar bakåt vad som har hänt. Jag tycker att jag skött eventuellt jäv på ett föredömligt sätt genom att kliva av innan det som hände i Skåne hände.

Varför var det viktigt att vara diskret med mötet?

– Det var väl att inte störa de diskussioner som pågick i Region Skåne, som jag bedömer nu.

Något som bör nämnas i sammanhanget är att Karolinska under protester 1994 förlorade rätten att bedriva barnhjärtkirurgi efter beslut av Socialstyrelsen, som ansåg att den behövde koncentreras av kvalitetsskäl. När barnhjärtkirurgi blev rikssjukvård 2008 avstod Stockholm läns landsting från att söka, och likadant när uppdraget förlängdes i år fram till 2019. Röster har dock höjts för att Karolinska bör försöka få tillbaka uppdraget när Nya Karolinska i Solna är färdigbyggt.

Handlar det här på något sätt om att bygga upp barnhjärtkirurgi på NKS?

– Det är en väldigt bra fråga du ställer. Det finns inga sådana aktiviteter eller planer i dagsläget, men jag kan inte svära mig fri från att vi, när vi får NKS i framtiden, kommer att titta på alla högspecialiserade områden och bedöma hur vi på bästa sätt ska utnyttja den här investeringen om du tittar 3-5-7 år framåt. Men just nu pågår inga sådana diskussioner, säger Per Båtelson.

Svante Norgren poängterar att syftet med mötet var att Healthwing skulle berätta om sina planer i Skåne.

– Men de vill förstås även höra hur vi ser på saker och ting. Det är ju ingen hemlighet att på sikt vill jag ha barnhjärtkirurgi i Stockholm, det måste jag vara ärlig med.

Barnhjärtkirurgi är rikssjukvård

Före 1994 utfördes barnhjärtkirurgiska ingrepp på fyra ställen i landet: Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och universitetssjukhuset i Lund. Många ansåg dock att verksamheten behövde koncentreras av kvalitetsskäl, och efter en längre tids diskussioner ingrep Socialstyrelsen 1994 och bestämde att barnhjärtkirurgi bara skulle utföras i Lund och Göteborg. Beslutet ledde till protester från Karolinska.

Efter införandet av rikssjukvård i hälso- och sjukvårdslagen 2006 beslutade Socialstyrelsen 2007 att barnhjärtkirurgi var ett av de områden som skulle klassas som rikssjukvård. Vid den tidpunkten bedrevs inte barnhjärtkirurgi i Stockholm, men det fanns företrädare på Karolinska som tyckte att man borde ansöka. Stockholms läns landsting sa dock nej och det var bara Skåne och Västra Götaland som sökte för den första perioden 2008-2013. Det antyddes dock att frågan kunde bli aktuell när Nya Karolinska i Solna stod klart, vilket då beräknade till 2013-2015. Inför den innevarande perioden 2014-2019 var det dock bara Skåne och Västra Götaland som sökte om att få utföra rikssjukvård inom barnhjärtkirurgi.

Att en viss typ av vård klassas som rikssjukvård innebär att det behövs tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva den. Villkoret gäller för den offentliga vården. Det är alltså tillåtet för ett företag att bedriva sådan vård mot utländska patienter eller patienter med privat sjukvårdsförsäkring. 

Även om det krävs tillstånd för ett landsting för att bedriva rikssjukvård finns det inga formella sanktioner mot ett landsting som bryter mot kravet. Regeringen ansåg när rikssjukvården infördes att det räckte med de möjligheter till förbud och förelägganden som Socialstyrelsen redan har för att säkra att vårdgivare lever upp till kraven om god vård.

Anklagades för att bygga upp konkurrerande verksamhet i smyg

Den 30 oktober i år avskedades barnhjärtkirurgen Sune Johansson med omedelbar verkan från sin tjänst vid Skånes universitetssjukhus, SUS. Skälet var att han enligt sjukhusledningen varit med och planerat en privat barnhjärtklinik i Skåne, och därmed agerat illojalt. Den privata kliniken, som var tänkt att ta emot utländska barn, skulle konkurrera med SUS om personal och därmed hota det rikssjukvårduppdrag inom barnhjärtkirurgi som SUS har tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sjukhuset anklagade Sune Johansson för att bland annat i hemlighet ha försökt få fram information från medarbetare om vad som behövs i form av lokaler, utrustning och personal för att starta en privat klinik. Han ska vidare ha använt sjukhusets kvalitetsdata i marknadsföringen av den privata verksamheten och dessutom uttalat hot om att framtiden för barnkirurgiverksamheten på SUS skulle vara i fara.

Själv har Sune Johansson förnekat att han varit inblandad i planeringen av kliniken. Hans version är att han bara fått ett erbjudande om jobb på kliniken om verksamheten skulle starta. Visserligen var han under en tid  suppleant i det bolag som skulle driva kliniken, Healthwing Skåne AB, men det bolaget var enligt Sune Johansson vilande och uppdraget innebar ingen aktiv roll, en bild som även förmedlats av Jonas Båtelson, vd för Healthwing Skåne AB och moderbolaget Healthwing AB. Efter att Sune Johansson varslats om avsked i mitten av oktober lämnade han styrelsen för Healthwing Skåne AB.

Per Båtelson en av största ägarna i GHP

Per Båtelson är grundare till vårdkoncernerna Capio och Global Health Partner, GHP. Han lämnade tidigare i år posten som styrelseledamot i GHP, som är en specialistvårdkoncern med verksamhet i såväl Sverige som utlandet. Skälet var att han 2013 blev styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset. 

Per Båtelson var styrelseledamot i Healthwing AB från det att verksamheten startade i oktober 2013 fram till den 20 september i år. När Per Båtelson lämnade styrelsen trädde Johan Wachtmeister in, som tillsammans med Per Båtelson grundade GHP. Jonas Båtelson, Per Båtelsons son, är sedan starten vd för och styrelseledamot i Healthwing.

Per Båtelson är fortfarande en av de större ägarna i GHP, men har i dag inte kvar några styrelseuppdrag inom hälso- och sjukvårdområdet utöver ordförandeskapet för Karolinska.

Kommentarer (2)

 • Är läkartidningen för eller emot läkarkåren?

  2014-11-20 12:01 | Mycket märklig artikel att ha i läkarkårens egen facktidning! Är läkarförbundet emot att kollegor undersöker privata initiativ? Är lojaliteten mot arbetsgivaren läkarförbundets huvudsakliga målsättning?

  Björn Andersson, Dr, pensionär

  Jäv: FVRKR

 • Barnhjärtkirurgin som rikssjukvård

  2014-11-21 16:21 | I artikeln framgår inte bakgrunden till centraliseringen klart. Under 1980-talet visade Socialstyrelsens kartläggning av operationsresultaten inom barnhjärtkirurgin att dödligheten i samband med operation var betydligt högre vid två av landets fyra opererande enheter. Baserat på detta föreslogs en centralisering till två enheter. Grunden för detta beslut ifrågasattes från Karolinska. Socialstyrelsen genomförde då ytterligare en genomgång av operationsresultaten under 1992 med hjälp av utländsk expertis. Denna genomgång bekräftade tidigare slutsatser varför centraliseringen genomfördes. Under åren från 1993 och framåt konstaterades en snabb förbättring av operationsresultaten för hela landet (Lundström NR et al: Centralization of pediatric heart surgery in Sweden. Pediatr Cardiol. 2000, Jul-Aug:21(4):353-7).

  Nils-Rune Lundström, Prof.emeritus i barnkardiologi, Pensionerad

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016