Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9LL Läkartidningen 49-50/2014
Lakartidningen.se 2014-11-27

Värdebaserad vårdKvalitetsregister ger Sverige försprång

De svenska kvalitetsregistren och en positiv inställning hos beslutsfattare. Det är faktorer som gör att Sverige kan ta ledningen i införandet av värdebaserad vård, tror Michael Porter.

Miki Agerberg

I Sverige pågår redan ett omfattande arbete med att utveckla och testa modeller för värdebaserad vård. Mycket av arbetet sker inom ramen för Sveus, ett samarbete mellan sju landsting eller regioner – bland dem de tre största i Sverige – och finansierat med pengar från Socialdepartementet. Även specialitetsföreningar och patientföreningar deltar, liksom kvalitetsregister, hälsoekonomer och statistiker.

I det första skedet koncentrerar man sig på åtta patientgrupper, och försöker komma fram till vad som är bra utfallsmått och uppföljningssystem. Man vill även utveckla värdebaserade ersättningssystem. Projektarbetet startade förra året och ska pågå till och med 2015. Tanken är att det sedan ska övergå i förvaltningsfas.

Förutom denna satsning noterar Michael Porter också att Sverige ligger långt framme med kvalitetsregister, vilket är viktigt när man vill mäta utfallet för enskilda patienter.

Under konferensen i slutet av november redovisades en rad exempel på hur man arbetar med de här frågorna på olika håll i Sverige. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg bestämde redan förra året att ha värdebaserad sjukvård som grund, och började med fyra patientgrupper. En av dem är bipolär sjukdom.

– I början var vi tveksamma, berättar verksamhetschefen Tobias Nordin. Gick det verkligen att använda värdebaserad vård inom psykiatrin? Var det inte bara ett nytt NPM?

– Men metodiken passade oss bra. Vi hade med patientrepresentanter från början, och det fanns ett kvalitetsregister. Så småningom kom vi fram till bra utfallsmått, och resultatet blev att medelvårdtiden har sjunkit, och patientföreningens representanter är nöjda.

Det råder dock delade meningar om vilka patientgrupper som passar för värdebaserad vård. Från i stort sett alla, som Michael Porter själv anser, till bara en mindre grupp klart avgränsade sjukdomstillstånd. Ska modellen användas brett krävs mer arbete, betonar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren:

– Vi måste inse att det behövs ytterligare steg. Modellen måste utvecklas så att vi kan ta in kroniker, multisjuka och så vidare.

En annan fråga är om värdebaserad vård ska vara kopplad till ekonomisk ersättning. Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Skåne, varnade för det på konferensen:

– Det är viktigt att inte knyta projektarbetet alltför hårt till ersättningsmodeller. Börja med att utveckla den värdebaserade vården, så kan vi ta ersättningen senare.

Läs mer:

Michael Porter, mannen bakom värdebaserad vård: Mät värdet för varje patient

Kommentarer (2)

 • Kejsarens nya kläder?

  2014-11-27 19:28 | NPM är urvattnat. Konsulterna/profeterna letar en ny frälsare som banar väg i gammal terräng. Lättledda lärljungar sjunger nu åter lovsong och prisar kejsarens nya kläder. Skattebetalarna står och tittar på när belackarna/kritikerna stenas av självutnämnda profeter.
  Ack ja. Ack ja.

  jan-olof svärd, Leg.läkare, Egen

  Jäv:

 • Felaktig slutsats!

  2014-12-08 15:03 | Som brukarrepresentant kan jag bara konstatera att personalen visar ett stort engagemang i förändringsprocessen. Men att därmed tro att Tobias Nordin lyckats skapa förändringar på mindre än ett år vore att ta liknelsen med att bromsa ett containerfartyg på 50 meter. Det finns idag inga tecken som tyder på att någon patientnytta har uppnåtts. Kom igen om 3-4 år.

  Robert Ekman, medlem, IBIS (Intresseföreningen bipolär sjukdom)

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016