Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7ID Lakartidningen.se 2014-11-03

Ny femte rapport från FN:s klimatpanel»Allt vi behöver är viljan till förändring«

Om vi inte lyckas stoppa de snabba globala klimatförändringarna kommer ohälsan i världen att öka. Det skriver FN:s klimatpanel i sin stora klimatrapport som nu lämnats till politikerna.

Marie Ström

I går, söndagen den 2 november, släpptes FN:s klimatpanel, IPCC, sin femte rapport om de globala klimatförändringarna. Rapporten är ett destillat av tre tidigare delrapporter och sammanfattar den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna, dess påverkan på miljön och vår hälsa – och vad vi kan göra åt problemen.

Ett gediget arbete ligger bakom den. Under flera år har 850 forskare från mer än 80 länder sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar. De är enade i sitt budskap: De snabba klimatförändringarna som observerats sedan mitten av 1900-talet är extrema och unika. Och det är med mycket stor sannolikhet vi människor som har orsakat merparten av dem, framför allt genom att släppa ut växthusgaser. Effekterna av det förändrade klimatet syns redan över hela jorden – bland annat i form av höjd vattennivå, smältande isar, varmare atmosfär, hav och landytor. Perioden mellan 1983 och 2012 är troligen den varmaste 30-årsperioden under de senaste 800 åren, skriver IPCC i rapporten.

Forskarna varnar för att klimatförändringarna kommer att få svåra konsekvenser. Fortsatta utsläpp av växthusgaser ökar »sannolikheten för allvarlig, genomgripande och bestående påverkan på människa och ekosystem«, skriver klimatpanelen i ett pressmeddelande

Fram till mitten av århundrandet kommer framför allt befinliga hälsoproblem förvärras. Under 2100-talet förutspås ohälsan öka i många regioner. Befolkningen i fattiga utvecklingsländer är de stora förlorarna. Jordbruket kommer att drabbas, vilket riskerar att leda till en global brist på mat. I en del områden kommer människor varken kunna odla eller arbeta utomhus på grund av de höga temperaturerna och den höga luftfuktigheten.
I städerna får befolkningen tampas med mer stormar, översvämningar, högre temperaturer och mer luftföroreningar. Klimatförändringarna riskerar även att leda till minskad global tillväxt och fler väpnade konflikter, enligt IPCC.

Men det finns hopp. Den globala tillväxten skulle visserligen minska om vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle – men bara lite grann. Med förnybar energi och en effektivare energianvändning skulle tillväxten gå ned med 0,06 procent per år, enligt rapporten. Samtidigt skulle de samhällsekonomiska vinsterna i form av bättre miljö och hälsa sannolikt bli stora.

»Vi har medlen för att begränsa klimatförändringen. Allt vi behöver är viljan till förändring, som vi hoppas kan motiveras av kunskap och en förståelse för vetenskapen om klimatförändring«, sa IPCC:s ordförande R. K. Pachauri.

Nu har rapporten lämnats över till politikerna. Den är tänkt att fungera som grund när världens ledare ska förhandla om ett nytt globalt klimatavtal i Paris 2015. Enligt IPCC krävs ett kraftfullt och snabbt agerande. Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande.

– Ledare måste agera. Tiden är inte på vår sida, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på en presskonferens på söndagen.

Läs mer:
Läkarförbundet inrättar en arbetsgrupp för klimat och hälsa

Tidigare artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Femte rapporten

Rapporten är den femte som kommer från FN:s klimatpanel, IPCC. De tidigare rapporterna kom 1990, 1995, 2001 och 2007. Den aktuella rapporten är en sammanfattning av tre delrapporter: den vetenskapliga grunden, effekter, anpassning och sårbarhet samt åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Bakom rapporten står 850 forskare från mer än 80 länder som under flera års tid har sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar.

Kommentarer (1)

  • "Summary for Policymakers" (SPM) - ett stort glapp mot WG1(den vetenskapliga bakgrunden) i samma rapport från IPCC

    2014-11-12 16:46 | "Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande." Detta är rent trams och härrör från modellkörningar med "business as usual" som utgångspunkt. Under snart 18 år har inte Jordens temperatur ökat statistiskt signifikant, trots en extrem ökning av CO2-utsläppen under samma tid. Modellerna, som ligger till grund för alla drastiska slutsatser, har inte kunnat återskapa denna uppvärmningspaus. Alla ligger långt över observerade data. Någon signifikant värmeökning i djuphaven som skulle kunna förklara den uteblivna uppvärmningen har heller inte hittats. Det saknas helt enkelt en fysikalisk förklaring till varför temperaturen plötsligt skulle börja ticka uppåt med en hastighet som aldrig har registrerats tidigare för s.a.s hinna upp till 3-8 grader vid år 2100. Inte ens IPCC själva tror på detta utan har i tysthet reviderat den s.k klimatkänsligheten i den senaste rapporten, där man sänkt det lägre, troligaste värdet, till 1.5 C. Man anger samtidigt att sannolikheten för scenarion över 4 C som obefintliga. Samtidigt strömmar det in peer-review artiklar som pekar på ännu lägre klimatkänslighet om man använder sig av OBSERVATIONER (och inte modeller som inte är validerade). I själva verket har den senaste IPCC-rapporten inte kunna komma med något nytt utom det glädjande faktum att det INTE går att fastställa någon global trend för: orkaner, översvämningar, torka och/eller nederbörd. Den "pågående" klimatförändringen manifesterar sig dåligt och inga katastrofer kan kopplas till den. Så av vilken anledning "måste" vi agera? Det luktar politik och kontrollbehov lång väg. Att klimatet skulle vara en dominerande faktor för sjukdomsspridningar och ohälsa är också rent nonsens. Det är sjukvårdens infrastruktur och standard i ett land som är helt avgörande för en sjukdoms spridning eller inte. Vi har t.ex alla förutsättningar för Malaria i Sverige. Hört talas om någon Malariaepidemi här?

    Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016