Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7ID Lakartidningen.se 2014-11-03

Ny femte rapport från FN:s klimatpanel»Allt vi behöver är viljan till förändring«

Om vi inte lyckas stoppa de snabba globala klimatförändringarna kommer ohälsan i världen att öka. Det skriver FN:s klimatpanel i sin stora klimatrapport som nu lämnats till politikerna.

Marie Ström

I går, söndagen den 2 november, släpptes FN:s klimatpanel, IPCC, sin femte rapport om de globala klimatförändringarna. Rapporten är ett destillat av tre tidigare delrapporter och sammanfattar den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna, dess påverkan på miljön och vår hälsa – och vad vi kan göra åt problemen.

Ett gediget arbete ligger bakom den. Under flera år har 850 forskare från mer än 80 länder sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar. De är enade i sitt budskap: De snabba klimatförändringarna som observerats sedan mitten av 1900-talet är extrema och unika. Och det är med mycket stor sannolikhet vi människor som har orsakat merparten av dem, framför allt genom att släppa ut växthusgaser. Effekterna av det förändrade klimatet syns redan över hela jorden – bland annat i form av höjd vattennivå, smältande isar, varmare atmosfär, hav och landytor. Perioden mellan 1983 och 2012 är troligen den varmaste 30-årsperioden under de senaste 800 åren, skriver IPCC i rapporten.

Forskarna varnar för att klimatförändringarna kommer att få svåra konsekvenser. Fortsatta utsläpp av växthusgaser ökar »sannolikheten för allvarlig, genomgripande och bestående påverkan på människa och ekosystem«, skriver klimatpanelen i ett pressmeddelande

Fram till mitten av århundrandet kommer framför allt befinliga hälsoproblem förvärras. Under 2100-talet förutspås ohälsan öka i många regioner. Befolkningen i fattiga utvecklingsländer är de stora förlorarna. Jordbruket kommer att drabbas, vilket riskerar att leda till en global brist på mat. I en del områden kommer människor varken kunna odla eller arbeta utomhus på grund av de höga temperaturerna och den höga luftfuktigheten.
I städerna får befolkningen tampas med mer stormar, översvämningar, högre temperaturer och mer luftföroreningar. Klimatförändringarna riskerar även att leda till minskad global tillväxt och fler väpnade konflikter, enligt IPCC.

Men det finns hopp. Den globala tillväxten skulle visserligen minska om vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle – men bara lite grann. Med förnybar energi och en effektivare energianvändning skulle tillväxten gå ned med 0,06 procent per år, enligt rapporten. Samtidigt skulle de samhällsekonomiska vinsterna i form av bättre miljö och hälsa sannolikt bli stora.

»Vi har medlen för att begränsa klimatförändringen. Allt vi behöver är viljan till förändring, som vi hoppas kan motiveras av kunskap och en förståelse för vetenskapen om klimatförändring«, sa IPCC:s ordförande R. K. Pachauri.

Nu har rapporten lämnats över till politikerna. Den är tänkt att fungera som grund när världens ledare ska förhandla om ett nytt globalt klimatavtal i Paris 2015. Enligt IPCC krävs ett kraftfullt och snabbt agerande. Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande.

– Ledare måste agera. Tiden är inte på vår sida, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på en presskonferens på söndagen.

Läs mer:
Läkarförbundet inrättar en arbetsgrupp för klimat och hälsa

Tidigare artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Femte rapporten

Rapporten är den femte som kommer från FN:s klimatpanel, IPCC. De tidigare rapporterna kom 1990, 1995, 2001 och 2007. Den aktuella rapporten är en sammanfattning av tre delrapporter: den vetenskapliga grunden, effekter, anpassning och sårbarhet samt åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Bakom rapporten står 850 forskare från mer än 80 länder som under flera års tid har sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar.

Kommentarer (1)

  • "Summary for Policymakers" (SPM) - ett stort glapp mot WG1(den vetenskapliga bakgrunden) i samma rapport från IPCC

    2014-11-12 16:46 | "Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande." Detta är rent trams och härrör från modellkörningar med "business as usual" som utgångspunkt. Under snart 18 år har inte Jordens temperatur ökat statistiskt signifikant, trots en extrem ökning av CO2-utsläppen under samma tid. Modellerna, som ligger till grund för alla drastiska slutsatser, har inte kunnat återskapa denna uppvärmningspaus. Alla ligger långt över observerade data. Någon signifikant värmeökning i djuphaven som skulle kunna förklara den uteblivna uppvärmningen har heller inte hittats. Det saknas helt enkelt en fysikalisk förklaring till varför temperaturen plötsligt skulle börja ticka uppåt med en hastighet som aldrig har registrerats tidigare för s.a.s hinna upp till 3-8 grader vid år 2100. Inte ens IPCC själva tror på detta utan har i tysthet reviderat den s.k klimatkänsligheten i den senaste rapporten, där man sänkt det lägre, troligaste värdet, till 1.5 C. Man anger samtidigt att sannolikheten för scenarion över 4 C som obefintliga. Samtidigt strömmar det in peer-review artiklar som pekar på ännu lägre klimatkänslighet om man använder sig av OBSERVATIONER (och inte modeller som inte är validerade). I själva verket har den senaste IPCC-rapporten inte kunna komma med något nytt utom det glädjande faktum att det INTE går att fastställa någon global trend för: orkaner, översvämningar, torka och/eller nederbörd. Den "pågående" klimatförändringen manifesterar sig dåligt och inga katastrofer kan kopplas till den. Så av vilken anledning "måste" vi agera? Det luktar politik och kontrollbehov lång väg. Att klimatet skulle vara en dominerande faktor för sjukdomsspridningar och ohälsa är också rent nonsens. Det är sjukvårdens infrastruktur och standard i ett land som är helt avgörande för en sjukdoms spridning eller inte. Vi har t.ex alla förutsättningar för Malaria i Sverige. Hört talas om någon Malariaepidemi här?

    Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons