Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAZA Läkartidningen 03-04/2015
Lakartidningen.se 2015-01-12

Nu sjösätts den nya patientlagen

Den första januari trädde den nya patientlagen i kraft, som bland annat ger patienter rätt att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård i hela landet. Nu pågår arbetet för fullt med att implementera lagen och informera vårdgivare, personal och patienter.

Michael Lövtrup

Förutom att landstingen måste vara beredda att hantera större patientströmmar innebär den nya lagen även ökade krav på vårdgivare att informera och göra patienter delaktiga i sin vård. På Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har arbetet med att stödja landstingen i implementeringen av den nya lagen pågått under hela hösten, berättar Olle Olsson, handläggare på SKL.

– Redan i våras började vi med att ta fram ett pm som sammanfattar hela lagen och vad den innebär. Vi har även tagit fram ett Powerpoint--bildspel med stödtexter. Vi har uppdaterat riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar hur man fakturerar varandra och skickar remisser, där det är en del förändringar. Vi har också jobbat med frågan om listning inom primärvården och hur man ska hantera listning över landstingsgränser, där det är en del tekniska utmaningar med hur man ska lösa det.

Ända sedan förslaget om att man ska få rätt att välja utförare i hela landet lades fram har farhågor rests om att det främst skulle gynna starka och välinformerade patienter. För att motverka detta är vårdgivaren skyldig att informera patienten om valmöjligheten. Här kommer de anställda – läkare, sjuksköterskor och andra – att spela en viktig roll, dels för att det till största del är de som möter patienterna, men också för att det är i vårdsituationen som informationen blir relevant.

Vilket stöd ger ni landstingen i att hjälpa sina anställda?

– Det är en mängd insatser vi gör. Vi är ute och talar i olika nätverk, exempelvis med landstingsjurister och andra. Vi jobbar med en informationsfilm som ska kunna användas på exempelvis arbetsplatsträffar ute i landstingen.

Är det någon del i den nya lagen som det är en särskild utmaning att implementera?

– Det finns som sagt en del tekniska utmaningar kring exempelvis ersättning, fakturering och listning, men det tror jag att vi kommer att lösa så småningom. Utan att ha en kristallkula tror jag att den största utmaningen blir den kulturella förändringen, att se patienten som en resurs med kunskap om sin egen sjukdom, att man är ett team tillsammans med patienten och inte bara experter som upplyser patienten.

När det gäller information till patienterna visade en kontroll av Läkartidningen den 8 januari att de flesta landsting har någon form av information om lagen riktad till patienter och medborgare på sin hemsida, även om den i vissa fall är knapphändig. Fem landsting (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Norrbotten) hade dock ingen information om patientlagen.

Utförlig information finns däremot på 1177 Vårdguidens hemsida, som har fått ett särskilt uppdrag från regeringen att stödja införandet av patientlagen.

– Vi utbildar också de sjuksköterskor som jobbar i sjukvårdsrådgivningen så att de ska kunna informera patienterna om vad som gäller när de ringer, berättar Kim Nordlander, chef för invånartjänster på 1177 Vårdguiden. För att ytterligare öka kunskapen om den nya lagen kommer 1177 Vårdguiden att lansera en särskild kampanj i mars. Kampanjen kommer att riktas både till invånare och personal.

– Det är inte helt färdigplanerat hur omfattande den ska bli, men det kommer att handla om exempelvis digitala annonser, väntrumsaffischer, bildspel och väntrums-tv. Även radio och tv skulle kunna vara en möjlighet. Vi kommer att informera om huvuddragen i lagen och vart man vänder sig för att få veta mer, säger Kim Nordlander.

PATIENTLAGEN

I den nya patientlagen samlas bestämmelser som rör patientens ställning, som samtidigt stärks på flera sätt:

  • Patienter får rätt att söka öppen vård i hela landet (hemlandstingets remisskrav gäller). Rätten gäller även behandlingar som inte ges i hemlandstinget. Vårdgarantin gäller dock inte för utomlänspatienter.
  • Rätten till ny medicinsk bedömning (»second opinion«) vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom stärks.
  • Vårdgivarnas informationsplikt till patienterna utökas.
  • Det förtydligas att vård inte får ges utan samtycke. Vid akut fara får vård dock ges om patientens vilja inte kan utredas.

Kommentarer (2)

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016