Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAZA Läkartidningen 03-04/2015
Lakartidningen.se 2015-01-12

Nu sjösätts den nya patientlagen

Den första januari trädde den nya patientlagen i kraft, som bland annat ger patienter rätt att välja utförare av landstingsfinansierad öppenvård i hela landet. Nu pågår arbetet för fullt med att implementera lagen och informera vårdgivare, personal och patienter.

Michael Lövtrup

Förutom att landstingen måste vara beredda att hantera större patientströmmar innebär den nya lagen även ökade krav på vårdgivare att informera och göra patienter delaktiga i sin vård. På Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har arbetet med att stödja landstingen i implementeringen av den nya lagen pågått under hela hösten, berättar Olle Olsson, handläggare på SKL.

– Redan i våras började vi med att ta fram ett pm som sammanfattar hela lagen och vad den innebär. Vi har även tagit fram ett Powerpoint--bildspel med stödtexter. Vi har uppdaterat riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar hur man fakturerar varandra och skickar remisser, där det är en del förändringar. Vi har också jobbat med frågan om listning inom primärvården och hur man ska hantera listning över landstingsgränser, där det är en del tekniska utmaningar med hur man ska lösa det.

Ända sedan förslaget om att man ska få rätt att välja utförare i hela landet lades fram har farhågor rests om att det främst skulle gynna starka och välinformerade patienter. För att motverka detta är vårdgivaren skyldig att informera patienten om valmöjligheten. Här kommer de anställda – läkare, sjuksköterskor och andra – att spela en viktig roll, dels för att det till största del är de som möter patienterna, men också för att det är i vårdsituationen som informationen blir relevant.

Vilket stöd ger ni landstingen i att hjälpa sina anställda?

– Det är en mängd insatser vi gör. Vi är ute och talar i olika nätverk, exempelvis med landstingsjurister och andra. Vi jobbar med en informationsfilm som ska kunna användas på exempelvis arbetsplatsträffar ute i landstingen.

Är det någon del i den nya lagen som det är en särskild utmaning att implementera?

– Det finns som sagt en del tekniska utmaningar kring exempelvis ersättning, fakturering och listning, men det tror jag att vi kommer att lösa så småningom. Utan att ha en kristallkula tror jag att den största utmaningen blir den kulturella förändringen, att se patienten som en resurs med kunskap om sin egen sjukdom, att man är ett team tillsammans med patienten och inte bara experter som upplyser patienten.

När det gäller information till patienterna visade en kontroll av Läkartidningen den 8 januari att de flesta landsting har någon form av information om lagen riktad till patienter och medborgare på sin hemsida, även om den i vissa fall är knapphändig. Fem landsting (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Norrbotten) hade dock ingen information om patientlagen.

Utförlig information finns däremot på 1177 Vårdguidens hemsida, som har fått ett särskilt uppdrag från regeringen att stödja införandet av patientlagen.

– Vi utbildar också de sjuksköterskor som jobbar i sjukvårdsrådgivningen så att de ska kunna informera patienterna om vad som gäller när de ringer, berättar Kim Nordlander, chef för invånartjänster på 1177 Vårdguiden. För att ytterligare öka kunskapen om den nya lagen kommer 1177 Vårdguiden att lansera en särskild kampanj i mars. Kampanjen kommer att riktas både till invånare och personal.

– Det är inte helt färdigplanerat hur omfattande den ska bli, men det kommer att handla om exempelvis digitala annonser, väntrumsaffischer, bildspel och väntrums-tv. Även radio och tv skulle kunna vara en möjlighet. Vi kommer att informera om huvuddragen i lagen och vart man vänder sig för att få veta mer, säger Kim Nordlander.

PATIENTLAGEN

I den nya patientlagen samlas bestämmelser som rör patientens ställning, som samtidigt stärks på flera sätt:

  • Patienter får rätt att söka öppen vård i hela landet (hemlandstingets remisskrav gäller). Rätten gäller även behandlingar som inte ges i hemlandstinget. Vårdgarantin gäller dock inte för utomlänspatienter.
  • Rätten till ny medicinsk bedömning (»second opinion«) vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom stärks.
  • Vårdgivarnas informationsplikt till patienterna utökas.
  • Det förtydligas att vård inte får ges utan samtycke. Vid akut fara får vård dock ges om patientens vilja inte kan utredas.

Kommentarer (2)

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons