Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCW7 Läkartidningen 06/2015
Lakartidningen.se 2015-01-29

Smer säger nej till medfinansiering i vården

Att patienter får betala upp sig till dyrare behandlingar och tjänster är inte förenligt med principen om vård på lika villkor. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys.

Michael Lövtrup

En del landsting erbjuder i dag den som betalar mellanskillnaden att få en dyrare lins vid gråstarrsoperation som även korrigerar synfel. På en del håll kan man få en dyrare hörapparat än den som landstinget betalar för om man skjuter till egna pengar. I Stockholm kunde patienter med prostatacancer få det dyrare läkemedlet Zytiga om de betalade för det. Tankar har också väckts om att man skulle kunna betala för eget rum på sjukhus eller bättre sjukhusmat.

Nu har SMER på eget initiativ granskat frågan om medfinansiering inom vården ur ett etiskt perspektiv. Att patienter betalar för enklare tjänster som resevaccinationer och intyg anser SMER kan vara försvarbart. Däremot är det inte är etiskt godtagbart att kunna köpa sig till en ökad vårdkvalitet eller tillgänglighet i den offentliga hälso- och sjukvården. Detta trots att medfinansiering kan leda till större valfrihet för patienten. Skälet är att det strider mot principen om allas lika rätt till vård efter behov och principen att resurserna i vården ska fördelas rättvist.

– Vi riskerar få ett A-lag och ett B-lag i vården, sa Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik och sakkunnig i SMER, vid en pressträff på torsdagen.

SMER ser också en risk att medfinansiering skulle kunna bli en utväg för landsting med ekonomiska problem.

– Det skulle kunna leda till en sänkt ambitionsnivå i den offentligfinansierade vården, vilket på lång sikt skulle minska förtroendet för den, menade SMER:s ordförande Kjell Asplund.

Ställningstagandet har enligt SMER brett stöd hos de patientgrupper man talat med, och Ingemar Engström, sakkunnig i SMER och ordförande för Läkaresällskapets etikdelegation, menade att slutsatsen var den enda rimliga om man utgår från hälso- och sjukvårdslagen.

– Man skulle behöva ändra till ett annat hälso- och sjukvårdssystem, mer som det amerikanska, och jag tror inte att det finns en sådan önskan i befolkningen, utan det finns en bred uppslutning kring den offentligfinansierade vården.

Inför nya beslut om med- och egenfinansiering uppmanar nu SMER landstingen att genomföra en mer grundlig etisk analys. En lista på åtta punkter som bör beaktas har tagits fram, se s 19 i rapporten.

– Vi vill inte säga att man ska sluta med sådana erbjudanden, men vi hoppas att landstingen kommer att gå igenom sina tidigare ställningstaganden, sa Göran Hermerén.

Stensmyren välkomnar Smers initiativ

Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, tycker att Smers initiativ är välkommet.

– Det här är en fråga som är aktuell och sannolikt kommer att fortsätta vara det framöver. Vi ser ju olika exempel i olika landsting och i olika verksamheter och frågan är större än att den ska skötas ad hoc. Det kan synas pragmatiskt att man får skjuta till pengar för att få en dyrare hörapparat, menar Heidi Stensmyren. Men frågan om medfinansiering måste betraktas i ett större sammanhang.

– Det skulle också kunna innefatta olika former av omhändertagande och komfort när man är inne på sjukhus, och det kan ge signal om olika hantering i vården beroende på om man kan betala eller inte, och det vore mycket olyckligt.

Kommentarer (2)

 • Egenfinansiering

  2015-01-30 15:01 | Dilemmat är att patienten har rätt att få information om vilka alternativa behandlingsmöjligheter som står till buds - oavsett vem som betalar. Till exempel att det finns verkningsfulla läkemedel men att de ej omfattas av högkostnadsskydd.

  Calle Waller, vice ordf, Prostatacancerförbundet

  Jäv:

 • Delta i kostnaden

  2015-02-02 07:43 | lika vård för alla minst till den nödvändig niveau men patienterna skulle bestämma själv vilken vårdform och behandling dem önskar sig. När där finns ingen möijlighet att köpa till något ökar vård tourism och detta är säkert en oönskat beteende. Titta gärna till min hemland tyskland som exempel för utveckling av vården vilken kan inte betala alla vårdbehov eller önskan.

  Kai-chr. Reck, distriktläkare, Vc Tingsryd, Region Kronoberg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons