Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDCI Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

DLF: Allmänläkaren kan inte vara curlingläkare för allt och alla

»Det är dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen«. Nu manar Distriktsläkarföreningen (DLF) till diskussion om allmänläkarnas uppdrag med en skrift som i veckan skickas ut till kollegor, politiker och arbetsgivare.

Marie Ström

Allmänläkaren har blivit något av en »curlingläkare«, enligt DLF. För att primärvården ska bli den bas för hälso- och sjukvården som den bör vara och för att läkare ska vilja utbilda sig till specialist i allmänmedicin krävs en förändring. Allmänläkaren kan inte fortsätta göra allt för alla.

– Primärvården ses i väldigt hög grad som en mädchen für alles. Det har gjort att vi har en situation som inte är bra. Man måste definiera sitt åtagande, säger DLF:s ordförande Ove Andersson.

Distriktsläkarföreningen liknar primärvården vid en »gränslös amöba« där allmänmedicinarna, som utgör 16 procent av läkarkåren, ska utföra en orimligt stor del av det samlade behovet av hälso- och sjukvård. Primärvårdsuppdraget har enligt föreningen utvidgats utan tillräcklig dialog och snarare utifrån övriga samhällets behov än patienternas behov.

DLF vill därför starta en diskussion om allmänläkarens roll och primärvårdens uppdrag. I dagarna skickas en skrift ut till samtliga medlemmar, men även till landstingspolitiker och riksdagspolitikerna i socialutskottet samt offentliga och privata arbetsgivarföreträdare.

Att de valt att sätta med foten just nu beror bland annat på debatten om vem som ska göra vad i vården som väckts i och med Göran Stiernstedts utredning om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

– Vi befinner oss i en tid av förändring. Många har synpunkter på vem som ska göra vad i primärvården. För att vi ska kunna föra den diskussionen på bästa sätt är det viktigt att man från den minsta vårdcentralen upp till Rosenbad har professionens perspektiv med sig, säger Ove Andersson och fortsätter:

– Det här är en uppmaning till kollegorna runt om i landet. Vi måste se till att vara med och styra utvecklingen.

I diskussionsskriften skriver DLF att varje vårdcentral, arbetsgivare, huvudman och politiker måste börja prata om vårdcentralens uppdrag. Den enskilda vårdcentralens utveckling ska utgå från en samlad bedömning av vilka uppgifter som bör och kan göras utifrån patienternas behov och resurserna som finns.

En annan ödesfråga är läkarbemanningen. Föreningen lyfter ett varnade finger: Allmänläkarrollen riskerar att bli deprofessionaliserad. Att det råder brist på specialister får inte leda till att man tummar på kraven för läkarna som jobbar inom primärvården. DLF anser att alla landsting måste se till att överutbilda ST-läkare i allmänmedicin under de närmaste åren.

– Gör vi inget nu gällande vårt uppdrag och bemanningen så kommer primärvården bli en arbetsmarknad som inte är lockande för läkare. Då kommer vi inte att kunna bryta den nuvarande bemanningssituationen och göra primärvården till en tillräckligt stark bas, säger Ove Andersson. 

Vad blir ert nästa steg efter diskussionsskriften?

 – Vi kommer fortsätta med denna diskussion via våra kontakter med politiker och beslutsfattare. Det här arbetet måste börja överallt i landet om vi ska stärka primärvården. Det här är ett av de viktigaste skälen till att  många upplever att de inte kan göra ett bra jobb.

Distriktsläkarföreningens nio teser för fortsatt diskussion

 • Den allmänmedicinska specialistutbildningen behöver tydliggöras utåt. Det finns fortfarande beslutsfattare som inte vet att allmänmedicin är en egen disciplin.
 • Den allmänmedicinska specialistens åtagande utgår från och begränsas av den allmänmedicinska specialistkunskapen.
 • Läkarrollen i primärvården måste stärkas, den allmänmedicinska specialisten har den högsta kompetensen i primärvården. 
 • Den allmänmedicinska specialistens uppdrag är att vara expert och lyfta fram den bästa lösningen för patienten – patienten ska inte styra det medicinska beslutsfattandet.
 • Bristen på allmänläkare får inte leda till att kraven sänks vad gäller enskilda läkares kompetens och kliniska förmåga. Primärvården får inte bli en tillflyktsdisciplin för läkare som misslyckats inom andra.
 • En god arbetsmiljö måste alltid vara i fokus. 
 • Verksamheterna på vårdcentralerna måste revideras så att de samlade resurserna och kompetenserna används optimalt.
 • Primärvården måste styras och ledas av de som har insikt i vad som menas med allmänmedicinsk professionalitet och hur primärvårdens uppdrag kan utformas.
 • Primärvården är inget serviceorgan för hemlös problematik, patienterna måste ta ett större ansvar för sin egen hälsa. 

Kommentarer (8)

 • Sjukhusläkararna är många nu och måste nu hålla i mer egen uppföljning av sina patienter.

  2015-02-23 19:54 | Eller som stadsläkaren på 60-talet konstaterade under sjukvårdens stora expansionsperiod; för varje ny professor på sjukhuset får jag 10 nya patienter!

  Lars Hetta , Pensionär , Lungmedicin

  Jäv:

 • Bra och mindre bra förslag

  2015-02-23 21:16 | Många bra förslag, men att alla landsting ska "överutbilda" ST läkare är ansvarslöst att påstå. Alla som gör ST på en viss VC måste kunna garanteras fast jobb på samma VC som specialist. Det är inte humant att en ST läkare som byggt upp många fasta patientkontakter under 5 år ska behöva flytta för att vårdcentralen inte har behov att anställa en. Bra för löneutvecklingen är det inte heller.

  Sedan har jag också ett kontroversiellt förslag som visserligen är tabubelagt och förbjudet att uttrycka, men jag tycker man ska göra det mer attraktivt att arbeta som hyrläkare. Med nuvarande ersättningsnivåer är det ej intressant att jobba som resursläkare och det lockar mer att resa utomlands på semester än att jobba på ledig tid.

  Anders Svensson, Läkare, VGR

  Jäv:

 • "Minervas uggla flyger först i skymningen"

  2015-02-23 22:04 | "Minervas uggla flyger först i skymningen", för att låna ett klassiskt citat som berör primärvårdens förutsättningar, möjligheter och begränsningar. F ö handlar det även om tolkningsföreträde, eller brist på detsamma, beträffande vilka problemområden som bör handläggas av vem, och med vilken resurs.

  Gunnar Nilsson, distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral

  Jäv:

 • Mycket bra och absolut nödvändigt. En negativ trend måste brytas

  2015-02-24 10:42 | Styrning och ledning av primärvården måste återtas av professionen som också måste få förtroende och resurser för detta. Politisk populism till befolkningen om allas rätt och tillgång till primärvårdens resurser utan hänsyn till behov eller resurser måste få ett slut. Vi riskerar annars att fortsatt arbeta i en allt mer utarmad verksamhet med allt färre specialister i allmänmedicin med en allt sämre kvalitet.

  Hans-Olov Tollgren, allmänläkare, Öbacka vc

  Jäv:

 • Hedervärt och på tiden

  2015-02-24 11:01 | Vi behöver en förening som väcker viktiga frågor. Belyser, trycker på. Detta pressmedelande är ett steg i rätt riktning. Likaså enkäten som gått ut till primärvårdvalsläkarna. Bra gjort. Vårt största dilemma är att vi har så många olika system som verkar inom primärvården. Med regionala och även lokala skillnader. Olika förutsättningar i befolkningsunderlag, bemanning, privat, offentlig, diagnostyngd, om fria nyttigheter eller inte, osv osv . Kan minnas min Norgetid då jag kunde träffa en kollega som arbetade i andra ändan av landet. Hur vi med värme och även mindre entusiasm kunde diskutera utifrån att vi arbetade med samma förutsättningar. Våra nuvarande modeller är hafsverk som bättras på eller tas ifrån återigen utifrån att aktörerna har olika förutsättningar att klara dem. Stackars medborgare och kollegor i många fall.

  J-O Skalenius, Primärläkare, Läkarmottagningen J-O Skalenius

  Jäv:

 • allmänläkarna kan inte vara curling....

  2015-02-24 11:38 | Ett absolut nödvändigt och välkommet initiativ. Delar er uppfattning i detta. Skall vi kunna behålla yngre kolleger, måste uppdraget avgränsas till vad som är medicnskt relevant. Vi har också rätt att avgränsa oss.

  Anne Reitz, distriktsläk, spec allmänmedicin, Närhälsan Majorna Vårdcentral

  Jäv:

 • Nytänkande

  2015-02-24 11:57 | Vi allmänspecialister ska vara både "omnipotenta" och insiktsfulla i våra begränsningar. Det medicinska kunskapsområdet ökar enormt inkl möjligheter att utreda symtom och patienterna har informerat sig och vet sina rättigheter. Dags att vi "subspecialiserar" oss efter intresse t ex rehab, bvc, äldrevård, akutpatienter? Kan vara mer attraktivt för blivande kollegor.

  Marianne Klint, allmänspecialist, Vårdcentralen Åstorp

  Jäv:

 • Bra förslag och en olycklig formulering.

  2015-02-24 16:09 | Att "överutbilda" ST-läkare i allmänmedicin är en olycklig formulering, som kan missförstås som att man skulle utbilda fler än vad som behövs (se kommentar ovan).

  Det behöver tillsättas fler ST-läkartjänster i allmänmedicin än vad som motsvarar det antal nya specialister i allmänmedicin som verksamhetschefer bedömer sig ha behov av att anställa inom loppet av fem år. Landstingen måste också ta hänsyn till:

  1) Pensionsavgångarna. Omkring hälften av alla specialister i allmänmedicin i Sverige är 55 år eller äldre (medan motsvarande andel inom exempelvis internmedicin, kirurgi och ortopedi är betydligt mindre), vilket innebär stora pensionsavgångar inom 5-15 år, och Socialstyrelsens prognos (2010) är att antalet specialister i allmänmedicin väntas minska med 32% fram till 2025.
  2) "Bortfallet". Inte alla som påbörjar en ST i allmänmedicin avslutar den, inte alla som blir färdiga specialister väljer att arbeta kliniskt inom primärvården och många vill, inte minst av arbetsmiljöskäl kopplade till dålig bemanning, arbeta deltid.
  3) "Snedfördelningen". Vissa landsting har otroligt svårt att locka läkare till ST i allmänmedicin, medan det i andra landsting i detta nu finns såväl läkare som vill påbörja en ST i allmänmedicin som vårdcentraler, som kan erbjuda god utbildningskvalitet, som står i kö för att få centrala medel till ST-tjänster. Detta pga att förtroendevalda i landstinget beslutat om "tak" för antal ST-tjänster som ska finansieras.
  4) Primärvårdens mål och uppdrag. Många aktörer i samhället talar sig varma om primärvårdens roll behöver stärkas och dess uppdrag utökas. Finns det egentligen någon seriös samhällsaktör idag som på goda grunder är emot en sådan utveckling?

  Nationellt behöver landstingen ta ett gemensamt grepp om planering av den framtida personal- och kompetensförsörjning vad gäller specialister i allmänmedicin. Lokalt bör antalet ST-tjänster som ska finansieras endast begränsas av villkoret att hög utbildningskvalitet bibehålls och den bedömningen bör förtroendevalda i landstingen i huvudsak överlåta åt primärvårdens studierektorer och verksamhetschefer att göra tillsammans.

  Milosz Swiergiel, Leg läkare, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Folkhälsomyndigheten ska studera sexvanor

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

Annons Annons
bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016