Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDCI Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

DLF: Allmänläkaren kan inte vara curlingläkare för allt och alla

»Det är dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen«. Nu manar Distriktsläkarföreningen (DLF) till diskussion om allmänläkarnas uppdrag med en skrift som i veckan skickas ut till kollegor, politiker och arbetsgivare.

Marie Ström

Allmänläkaren har blivit något av en »curlingläkare«, enligt DLF. För att primärvården ska bli den bas för hälso- och sjukvården som den bör vara och för att läkare ska vilja utbilda sig till specialist i allmänmedicin krävs en förändring. Allmänläkaren kan inte fortsätta göra allt för alla.

– Primärvården ses i väldigt hög grad som en mädchen für alles. Det har gjort att vi har en situation som inte är bra. Man måste definiera sitt åtagande, säger DLF:s ordförande Ove Andersson.

Distriktsläkarföreningen liknar primärvården vid en »gränslös amöba« där allmänmedicinarna, som utgör 16 procent av läkarkåren, ska utföra en orimligt stor del av det samlade behovet av hälso- och sjukvård. Primärvårdsuppdraget har enligt föreningen utvidgats utan tillräcklig dialog och snarare utifrån övriga samhällets behov än patienternas behov.

DLF vill därför starta en diskussion om allmänläkarens roll och primärvårdens uppdrag. I dagarna skickas en skrift ut till samtliga medlemmar, men även till landstingspolitiker och riksdagspolitikerna i socialutskottet samt offentliga och privata arbetsgivarföreträdare.

Att de valt att sätta med foten just nu beror bland annat på debatten om vem som ska göra vad i vården som väckts i och med Göran Stiernstedts utredning om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

– Vi befinner oss i en tid av förändring. Många har synpunkter på vem som ska göra vad i primärvården. För att vi ska kunna föra den diskussionen på bästa sätt är det viktigt att man från den minsta vårdcentralen upp till Rosenbad har professionens perspektiv med sig, säger Ove Andersson och fortsätter:

– Det här är en uppmaning till kollegorna runt om i landet. Vi måste se till att vara med och styra utvecklingen.

I diskussionsskriften skriver DLF att varje vårdcentral, arbetsgivare, huvudman och politiker måste börja prata om vårdcentralens uppdrag. Den enskilda vårdcentralens utveckling ska utgå från en samlad bedömning av vilka uppgifter som bör och kan göras utifrån patienternas behov och resurserna som finns.

En annan ödesfråga är läkarbemanningen. Föreningen lyfter ett varnade finger: Allmänläkarrollen riskerar att bli deprofessionaliserad. Att det råder brist på specialister får inte leda till att man tummar på kraven för läkarna som jobbar inom primärvården. DLF anser att alla landsting måste se till att överutbilda ST-läkare i allmänmedicin under de närmaste åren.

– Gör vi inget nu gällande vårt uppdrag och bemanningen så kommer primärvården bli en arbetsmarknad som inte är lockande för läkare. Då kommer vi inte att kunna bryta den nuvarande bemanningssituationen och göra primärvården till en tillräckligt stark bas, säger Ove Andersson. 

Vad blir ert nästa steg efter diskussionsskriften?

 – Vi kommer fortsätta med denna diskussion via våra kontakter med politiker och beslutsfattare. Det här arbetet måste börja överallt i landet om vi ska stärka primärvården. Det här är ett av de viktigaste skälen till att  många upplever att de inte kan göra ett bra jobb.

Distriktsläkarföreningens nio teser för fortsatt diskussion

 • Den allmänmedicinska specialistutbildningen behöver tydliggöras utåt. Det finns fortfarande beslutsfattare som inte vet att allmänmedicin är en egen disciplin.
 • Den allmänmedicinska specialistens åtagande utgår från och begränsas av den allmänmedicinska specialistkunskapen.
 • Läkarrollen i primärvården måste stärkas, den allmänmedicinska specialisten har den högsta kompetensen i primärvården. 
 • Den allmänmedicinska specialistens uppdrag är att vara expert och lyfta fram den bästa lösningen för patienten – patienten ska inte styra det medicinska beslutsfattandet.
 • Bristen på allmänläkare får inte leda till att kraven sänks vad gäller enskilda läkares kompetens och kliniska förmåga. Primärvården får inte bli en tillflyktsdisciplin för läkare som misslyckats inom andra.
 • En god arbetsmiljö måste alltid vara i fokus. 
 • Verksamheterna på vårdcentralerna måste revideras så att de samlade resurserna och kompetenserna används optimalt.
 • Primärvården måste styras och ledas av de som har insikt i vad som menas med allmänmedicinsk professionalitet och hur primärvårdens uppdrag kan utformas.
 • Primärvården är inget serviceorgan för hemlös problematik, patienterna måste ta ett större ansvar för sin egen hälsa. 

Kommentarer (8)

 • Sjukhusläkararna är många nu och måste nu hålla i mer egen uppföljning av sina patienter.

  2015-02-23 19:54 | Eller som stadsläkaren på 60-talet konstaterade under sjukvårdens stora expansionsperiod; för varje ny professor på sjukhuset får jag 10 nya patienter!

  Lars Hetta , Pensionär , Lungmedicin

  Jäv:

 • Bra och mindre bra förslag

  2015-02-23 21:16 | Många bra förslag, men att alla landsting ska "överutbilda" ST läkare är ansvarslöst att påstå. Alla som gör ST på en viss VC måste kunna garanteras fast jobb på samma VC som specialist. Det är inte humant att en ST läkare som byggt upp många fasta patientkontakter under 5 år ska behöva flytta för att vårdcentralen inte har behov att anställa en. Bra för löneutvecklingen är det inte heller.

  Sedan har jag också ett kontroversiellt förslag som visserligen är tabubelagt och förbjudet att uttrycka, men jag tycker man ska göra det mer attraktivt att arbeta som hyrläkare. Med nuvarande ersättningsnivåer är det ej intressant att jobba som resursläkare och det lockar mer att resa utomlands på semester än att jobba på ledig tid.

  Anders Svensson, Läkare, VGR

  Jäv:

 • "Minervas uggla flyger först i skymningen"

  2015-02-23 22:04 | "Minervas uggla flyger först i skymningen", för att låna ett klassiskt citat som berör primärvårdens förutsättningar, möjligheter och begränsningar. F ö handlar det även om tolkningsföreträde, eller brist på detsamma, beträffande vilka problemområden som bör handläggas av vem, och med vilken resurs.

  Gunnar Nilsson, distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral

  Jäv:

 • Mycket bra och absolut nödvändigt. En negativ trend måste brytas

  2015-02-24 10:42 | Styrning och ledning av primärvården måste återtas av professionen som också måste få förtroende och resurser för detta. Politisk populism till befolkningen om allas rätt och tillgång till primärvårdens resurser utan hänsyn till behov eller resurser måste få ett slut. Vi riskerar annars att fortsatt arbeta i en allt mer utarmad verksamhet med allt färre specialister i allmänmedicin med en allt sämre kvalitet.

  Hans-Olov Tollgren, allmänläkare, Öbacka vc

  Jäv:

 • Hedervärt och på tiden

  2015-02-24 11:01 | Vi behöver en förening som väcker viktiga frågor. Belyser, trycker på. Detta pressmedelande är ett steg i rätt riktning. Likaså enkäten som gått ut till primärvårdvalsläkarna. Bra gjort. Vårt största dilemma är att vi har så många olika system som verkar inom primärvården. Med regionala och även lokala skillnader. Olika förutsättningar i befolkningsunderlag, bemanning, privat, offentlig, diagnostyngd, om fria nyttigheter eller inte, osv osv . Kan minnas min Norgetid då jag kunde träffa en kollega som arbetade i andra ändan av landet. Hur vi med värme och även mindre entusiasm kunde diskutera utifrån att vi arbetade med samma förutsättningar. Våra nuvarande modeller är hafsverk som bättras på eller tas ifrån återigen utifrån att aktörerna har olika förutsättningar att klara dem. Stackars medborgare och kollegor i många fall.

  J-O Skalenius, Primärläkare, Läkarmottagningen J-O Skalenius

  Jäv:

 • allmänläkarna kan inte vara curling....

  2015-02-24 11:38 | Ett absolut nödvändigt och välkommet initiativ. Delar er uppfattning i detta. Skall vi kunna behålla yngre kolleger, måste uppdraget avgränsas till vad som är medicnskt relevant. Vi har också rätt att avgränsa oss.

  Anne Reitz, distriktsläk, spec allmänmedicin, Närhälsan Majorna Vårdcentral

  Jäv:

 • Nytänkande

  2015-02-24 11:57 | Vi allmänspecialister ska vara både "omnipotenta" och insiktsfulla i våra begränsningar. Det medicinska kunskapsområdet ökar enormt inkl möjligheter att utreda symtom och patienterna har informerat sig och vet sina rättigheter. Dags att vi "subspecialiserar" oss efter intresse t ex rehab, bvc, äldrevård, akutpatienter? Kan vara mer attraktivt för blivande kollegor.

  Marianne Klint, allmänspecialist, Vårdcentralen Åstorp

  Jäv:

 • Bra förslag och en olycklig formulering.

  2015-02-24 16:09 | Att "överutbilda" ST-läkare i allmänmedicin är en olycklig formulering, som kan missförstås som att man skulle utbilda fler än vad som behövs (se kommentar ovan).

  Det behöver tillsättas fler ST-läkartjänster i allmänmedicin än vad som motsvarar det antal nya specialister i allmänmedicin som verksamhetschefer bedömer sig ha behov av att anställa inom loppet av fem år. Landstingen måste också ta hänsyn till:

  1) Pensionsavgångarna. Omkring hälften av alla specialister i allmänmedicin i Sverige är 55 år eller äldre (medan motsvarande andel inom exempelvis internmedicin, kirurgi och ortopedi är betydligt mindre), vilket innebär stora pensionsavgångar inom 5-15 år, och Socialstyrelsens prognos (2010) är att antalet specialister i allmänmedicin väntas minska med 32% fram till 2025.
  2) "Bortfallet". Inte alla som påbörjar en ST i allmänmedicin avslutar den, inte alla som blir färdiga specialister väljer att arbeta kliniskt inom primärvården och många vill, inte minst av arbetsmiljöskäl kopplade till dålig bemanning, arbeta deltid.
  3) "Snedfördelningen". Vissa landsting har otroligt svårt att locka läkare till ST i allmänmedicin, medan det i andra landsting i detta nu finns såväl läkare som vill påbörja en ST i allmänmedicin som vårdcentraler, som kan erbjuda god utbildningskvalitet, som står i kö för att få centrala medel till ST-tjänster. Detta pga att förtroendevalda i landstinget beslutat om "tak" för antal ST-tjänster som ska finansieras.
  4) Primärvårdens mål och uppdrag. Många aktörer i samhället talar sig varma om primärvårdens roll behöver stärkas och dess uppdrag utökas. Finns det egentligen någon seriös samhällsaktör idag som på goda grunder är emot en sådan utveckling?

  Nationellt behöver landstingen ta ett gemensamt grepp om planering av den framtida personal- och kompetensförsörjning vad gäller specialister i allmänmedicin. Lokalt bör antalet ST-tjänster som ska finansieras endast begränsas av villkoret att hög utbildningskvalitet bibehålls och den bedömningen bör förtroendevalda i landstingen i huvudsak överlåta åt primärvårdens studierektorer och verksamhetschefer att göra tillsammans.

  Milosz Swiergiel, Leg läkare, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons