Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDCI Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

DLF: Allmänläkaren kan inte vara curlingläkare för allt och alla

»Det är dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen«. Nu manar Distriktsläkarföreningen (DLF) till diskussion om allmänläkarnas uppdrag med en skrift som i veckan skickas ut till kollegor, politiker och arbetsgivare.

Marie Ström

Allmänläkaren har blivit något av en »curlingläkare«, enligt DLF. För att primärvården ska bli den bas för hälso- och sjukvården som den bör vara och för att läkare ska vilja utbilda sig till specialist i allmänmedicin krävs en förändring. Allmänläkaren kan inte fortsätta göra allt för alla.

– Primärvården ses i väldigt hög grad som en mädchen für alles. Det har gjort att vi har en situation som inte är bra. Man måste definiera sitt åtagande, säger DLF:s ordförande Ove Andersson.

Distriktsläkarföreningen liknar primärvården vid en »gränslös amöba« där allmänmedicinarna, som utgör 16 procent av läkarkåren, ska utföra en orimligt stor del av det samlade behovet av hälso- och sjukvård. Primärvårdsuppdraget har enligt föreningen utvidgats utan tillräcklig dialog och snarare utifrån övriga samhällets behov än patienternas behov.

DLF vill därför starta en diskussion om allmänläkarens roll och primärvårdens uppdrag. I dagarna skickas en skrift ut till samtliga medlemmar, men även till landstingspolitiker och riksdagspolitikerna i socialutskottet samt offentliga och privata arbetsgivarföreträdare.

Att de valt att sätta med foten just nu beror bland annat på debatten om vem som ska göra vad i vården som väckts i och med Göran Stiernstedts utredning om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

– Vi befinner oss i en tid av förändring. Många har synpunkter på vem som ska göra vad i primärvården. För att vi ska kunna föra den diskussionen på bästa sätt är det viktigt att man från den minsta vårdcentralen upp till Rosenbad har professionens perspektiv med sig, säger Ove Andersson och fortsätter:

– Det här är en uppmaning till kollegorna runt om i landet. Vi måste se till att vara med och styra utvecklingen.

I diskussionsskriften skriver DLF att varje vårdcentral, arbetsgivare, huvudman och politiker måste börja prata om vårdcentralens uppdrag. Den enskilda vårdcentralens utveckling ska utgå från en samlad bedömning av vilka uppgifter som bör och kan göras utifrån patienternas behov och resurserna som finns.

En annan ödesfråga är läkarbemanningen. Föreningen lyfter ett varnade finger: Allmänläkarrollen riskerar att bli deprofessionaliserad. Att det råder brist på specialister får inte leda till att man tummar på kraven för läkarna som jobbar inom primärvården. DLF anser att alla landsting måste se till att överutbilda ST-läkare i allmänmedicin under de närmaste åren.

– Gör vi inget nu gällande vårt uppdrag och bemanningen så kommer primärvården bli en arbetsmarknad som inte är lockande för läkare. Då kommer vi inte att kunna bryta den nuvarande bemanningssituationen och göra primärvården till en tillräckligt stark bas, säger Ove Andersson. 

Vad blir ert nästa steg efter diskussionsskriften?

 – Vi kommer fortsätta med denna diskussion via våra kontakter med politiker och beslutsfattare. Det här arbetet måste börja överallt i landet om vi ska stärka primärvården. Det här är ett av de viktigaste skälen till att  många upplever att de inte kan göra ett bra jobb.

Distriktsläkarföreningens nio teser för fortsatt diskussion

 • Den allmänmedicinska specialistutbildningen behöver tydliggöras utåt. Det finns fortfarande beslutsfattare som inte vet att allmänmedicin är en egen disciplin.
 • Den allmänmedicinska specialistens åtagande utgår från och begränsas av den allmänmedicinska specialistkunskapen.
 • Läkarrollen i primärvården måste stärkas, den allmänmedicinska specialisten har den högsta kompetensen i primärvården. 
 • Den allmänmedicinska specialistens uppdrag är att vara expert och lyfta fram den bästa lösningen för patienten – patienten ska inte styra det medicinska beslutsfattandet.
 • Bristen på allmänläkare får inte leda till att kraven sänks vad gäller enskilda läkares kompetens och kliniska förmåga. Primärvården får inte bli en tillflyktsdisciplin för läkare som misslyckats inom andra.
 • En god arbetsmiljö måste alltid vara i fokus. 
 • Verksamheterna på vårdcentralerna måste revideras så att de samlade resurserna och kompetenserna används optimalt.
 • Primärvården måste styras och ledas av de som har insikt i vad som menas med allmänmedicinsk professionalitet och hur primärvårdens uppdrag kan utformas.
 • Primärvården är inget serviceorgan för hemlös problematik, patienterna måste ta ett större ansvar för sin egen hälsa. 

Kommentarer (8)

 • Sjukhusläkararna är många nu och måste nu hålla i mer egen uppföljning av sina patienter.

  2015-02-23 19:54 | Eller som stadsläkaren på 60-talet konstaterade under sjukvårdens stora expansionsperiod; för varje ny professor på sjukhuset får jag 10 nya patienter!

  Lars Hetta , Pensionär , Lungmedicin

  Jäv:

 • Bra och mindre bra förslag

  2015-02-23 21:16 | Många bra förslag, men att alla landsting ska "överutbilda" ST läkare är ansvarslöst att påstå. Alla som gör ST på en viss VC måste kunna garanteras fast jobb på samma VC som specialist. Det är inte humant att en ST läkare som byggt upp många fasta patientkontakter under 5 år ska behöva flytta för att vårdcentralen inte har behov att anställa en. Bra för löneutvecklingen är det inte heller.

  Sedan har jag också ett kontroversiellt förslag som visserligen är tabubelagt och förbjudet att uttrycka, men jag tycker man ska göra det mer attraktivt att arbeta som hyrläkare. Med nuvarande ersättningsnivåer är det ej intressant att jobba som resursläkare och det lockar mer att resa utomlands på semester än att jobba på ledig tid.

  Anders Svensson, Läkare, VGR

  Jäv:

 • "Minervas uggla flyger först i skymningen"

  2015-02-23 22:04 | "Minervas uggla flyger först i skymningen", för att låna ett klassiskt citat som berör primärvårdens förutsättningar, möjligheter och begränsningar. F ö handlar det även om tolkningsföreträde, eller brist på detsamma, beträffande vilka problemområden som bör handläggas av vem, och med vilken resurs.

  Gunnar Nilsson, distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral

  Jäv:

 • Mycket bra och absolut nödvändigt. En negativ trend måste brytas

  2015-02-24 10:42 | Styrning och ledning av primärvården måste återtas av professionen som också måste få förtroende och resurser för detta. Politisk populism till befolkningen om allas rätt och tillgång till primärvårdens resurser utan hänsyn till behov eller resurser måste få ett slut. Vi riskerar annars att fortsatt arbeta i en allt mer utarmad verksamhet med allt färre specialister i allmänmedicin med en allt sämre kvalitet.

  Hans-Olov Tollgren, allmänläkare, Öbacka vc

  Jäv:

 • Hedervärt och på tiden

  2015-02-24 11:01 | Vi behöver en förening som väcker viktiga frågor. Belyser, trycker på. Detta pressmedelande är ett steg i rätt riktning. Likaså enkäten som gått ut till primärvårdvalsläkarna. Bra gjort. Vårt största dilemma är att vi har så många olika system som verkar inom primärvården. Med regionala och även lokala skillnader. Olika förutsättningar i befolkningsunderlag, bemanning, privat, offentlig, diagnostyngd, om fria nyttigheter eller inte, osv osv . Kan minnas min Norgetid då jag kunde träffa en kollega som arbetade i andra ändan av landet. Hur vi med värme och även mindre entusiasm kunde diskutera utifrån att vi arbetade med samma förutsättningar. Våra nuvarande modeller är hafsverk som bättras på eller tas ifrån återigen utifrån att aktörerna har olika förutsättningar att klara dem. Stackars medborgare och kollegor i många fall.

  J-O Skalenius, Primärläkare, Läkarmottagningen J-O Skalenius

  Jäv:

 • allmänläkarna kan inte vara curling....

  2015-02-24 11:38 | Ett absolut nödvändigt och välkommet initiativ. Delar er uppfattning i detta. Skall vi kunna behålla yngre kolleger, måste uppdraget avgränsas till vad som är medicnskt relevant. Vi har också rätt att avgränsa oss.

  Anne Reitz, distriktsläk, spec allmänmedicin, Närhälsan Majorna Vårdcentral

  Jäv:

 • Nytänkande

  2015-02-24 11:57 | Vi allmänspecialister ska vara både "omnipotenta" och insiktsfulla i våra begränsningar. Det medicinska kunskapsområdet ökar enormt inkl möjligheter att utreda symtom och patienterna har informerat sig och vet sina rättigheter. Dags att vi "subspecialiserar" oss efter intresse t ex rehab, bvc, äldrevård, akutpatienter? Kan vara mer attraktivt för blivande kollegor.

  Marianne Klint, allmänspecialist, Vårdcentralen Åstorp

  Jäv:

 • Bra förslag och en olycklig formulering.

  2015-02-24 16:09 | Att "överutbilda" ST-läkare i allmänmedicin är en olycklig formulering, som kan missförstås som att man skulle utbilda fler än vad som behövs (se kommentar ovan).

  Det behöver tillsättas fler ST-läkartjänster i allmänmedicin än vad som motsvarar det antal nya specialister i allmänmedicin som verksamhetschefer bedömer sig ha behov av att anställa inom loppet av fem år. Landstingen måste också ta hänsyn till:

  1) Pensionsavgångarna. Omkring hälften av alla specialister i allmänmedicin i Sverige är 55 år eller äldre (medan motsvarande andel inom exempelvis internmedicin, kirurgi och ortopedi är betydligt mindre), vilket innebär stora pensionsavgångar inom 5-15 år, och Socialstyrelsens prognos (2010) är att antalet specialister i allmänmedicin väntas minska med 32% fram till 2025.
  2) "Bortfallet". Inte alla som påbörjar en ST i allmänmedicin avslutar den, inte alla som blir färdiga specialister väljer att arbeta kliniskt inom primärvården och många vill, inte minst av arbetsmiljöskäl kopplade till dålig bemanning, arbeta deltid.
  3) "Snedfördelningen". Vissa landsting har otroligt svårt att locka läkare till ST i allmänmedicin, medan det i andra landsting i detta nu finns såväl läkare som vill påbörja en ST i allmänmedicin som vårdcentraler, som kan erbjuda god utbildningskvalitet, som står i kö för att få centrala medel till ST-tjänster. Detta pga att förtroendevalda i landstinget beslutat om "tak" för antal ST-tjänster som ska finansieras.
  4) Primärvårdens mål och uppdrag. Många aktörer i samhället talar sig varma om primärvårdens roll behöver stärkas och dess uppdrag utökas. Finns det egentligen någon seriös samhällsaktör idag som på goda grunder är emot en sådan utveckling?

  Nationellt behöver landstingen ta ett gemensamt grepp om planering av den framtida personal- och kompetensförsörjning vad gäller specialister i allmänmedicin. Lokalt bör antalet ST-tjänster som ska finansieras endast begränsas av villkoret att hög utbildningskvalitet bibehålls och den bedömningen bör förtroendevalda i landstingen i huvudsak överlåta åt primärvårdens studierektorer och verksamhetschefer att göra tillsammans.

  Milosz Swiergiel, Leg läkare, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stockholm kan avsluta avtal med Vidarkliniken

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons