Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDCI Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

DLF: Allmänläkaren kan inte vara curlingläkare för allt och alla

»Det är dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen«. Nu manar Distriktsläkarföreningen (DLF) till diskussion om allmänläkarnas uppdrag med en skrift som i veckan skickas ut till kollegor, politiker och arbetsgivare.

Marie Ström

Allmänläkaren har blivit något av en »curlingläkare«, enligt DLF. För att primärvården ska bli den bas för hälso- och sjukvården som den bör vara och för att läkare ska vilja utbilda sig till specialist i allmänmedicin krävs en förändring. Allmänläkaren kan inte fortsätta göra allt för alla.

– Primärvården ses i väldigt hög grad som en mädchen für alles. Det har gjort att vi har en situation som inte är bra. Man måste definiera sitt åtagande, säger DLF:s ordförande Ove Andersson.

Distriktsläkarföreningen liknar primärvården vid en »gränslös amöba« där allmänmedicinarna, som utgör 16 procent av läkarkåren, ska utföra en orimligt stor del av det samlade behovet av hälso- och sjukvård. Primärvårdsuppdraget har enligt föreningen utvidgats utan tillräcklig dialog och snarare utifrån övriga samhällets behov än patienternas behov.

DLF vill därför starta en diskussion om allmänläkarens roll och primärvårdens uppdrag. I dagarna skickas en skrift ut till samtliga medlemmar, men även till landstingspolitiker och riksdagspolitikerna i socialutskottet samt offentliga och privata arbetsgivarföreträdare.

Att de valt att sätta med foten just nu beror bland annat på debatten om vem som ska göra vad i vården som väckts i och med Göran Stiernstedts utredning om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

– Vi befinner oss i en tid av förändring. Många har synpunkter på vem som ska göra vad i primärvården. För att vi ska kunna föra den diskussionen på bästa sätt är det viktigt att man från den minsta vårdcentralen upp till Rosenbad har professionens perspektiv med sig, säger Ove Andersson och fortsätter:

– Det här är en uppmaning till kollegorna runt om i landet. Vi måste se till att vara med och styra utvecklingen.

I diskussionsskriften skriver DLF att varje vårdcentral, arbetsgivare, huvudman och politiker måste börja prata om vårdcentralens uppdrag. Den enskilda vårdcentralens utveckling ska utgå från en samlad bedömning av vilka uppgifter som bör och kan göras utifrån patienternas behov och resurserna som finns.

En annan ödesfråga är läkarbemanningen. Föreningen lyfter ett varnade finger: Allmänläkarrollen riskerar att bli deprofessionaliserad. Att det råder brist på specialister får inte leda till att man tummar på kraven för läkarna som jobbar inom primärvården. DLF anser att alla landsting måste se till att överutbilda ST-läkare i allmänmedicin under de närmaste åren.

– Gör vi inget nu gällande vårt uppdrag och bemanningen så kommer primärvården bli en arbetsmarknad som inte är lockande för läkare. Då kommer vi inte att kunna bryta den nuvarande bemanningssituationen och göra primärvården till en tillräckligt stark bas, säger Ove Andersson. 

Vad blir ert nästa steg efter diskussionsskriften?

 – Vi kommer fortsätta med denna diskussion via våra kontakter med politiker och beslutsfattare. Det här arbetet måste börja överallt i landet om vi ska stärka primärvården. Det här är ett av de viktigaste skälen till att  många upplever att de inte kan göra ett bra jobb.

Distriktsläkarföreningens nio teser för fortsatt diskussion

 • Den allmänmedicinska specialistutbildningen behöver tydliggöras utåt. Det finns fortfarande beslutsfattare som inte vet att allmänmedicin är en egen disciplin.
 • Den allmänmedicinska specialistens åtagande utgår från och begränsas av den allmänmedicinska specialistkunskapen.
 • Läkarrollen i primärvården måste stärkas, den allmänmedicinska specialisten har den högsta kompetensen i primärvården. 
 • Den allmänmedicinska specialistens uppdrag är att vara expert och lyfta fram den bästa lösningen för patienten – patienten ska inte styra det medicinska beslutsfattandet.
 • Bristen på allmänläkare får inte leda till att kraven sänks vad gäller enskilda läkares kompetens och kliniska förmåga. Primärvården får inte bli en tillflyktsdisciplin för läkare som misslyckats inom andra.
 • En god arbetsmiljö måste alltid vara i fokus. 
 • Verksamheterna på vårdcentralerna måste revideras så att de samlade resurserna och kompetenserna används optimalt.
 • Primärvården måste styras och ledas av de som har insikt i vad som menas med allmänmedicinsk professionalitet och hur primärvårdens uppdrag kan utformas.
 • Primärvården är inget serviceorgan för hemlös problematik, patienterna måste ta ett större ansvar för sin egen hälsa. 

Kommentarer (8)

 • Sjukhusläkararna är många nu och måste nu hålla i mer egen uppföljning av sina patienter.

  2015-02-23 19:54 | Eller som stadsläkaren på 60-talet konstaterade under sjukvårdens stora expansionsperiod; för varje ny professor på sjukhuset får jag 10 nya patienter!

  Lars Hetta , Pensionär , Lungmedicin

  Jäv:

 • Bra och mindre bra förslag

  2015-02-23 21:16 | Många bra förslag, men att alla landsting ska "överutbilda" ST läkare är ansvarslöst att påstå. Alla som gör ST på en viss VC måste kunna garanteras fast jobb på samma VC som specialist. Det är inte humant att en ST läkare som byggt upp många fasta patientkontakter under 5 år ska behöva flytta för att vårdcentralen inte har behov att anställa en. Bra för löneutvecklingen är det inte heller.

  Sedan har jag också ett kontroversiellt förslag som visserligen är tabubelagt och förbjudet att uttrycka, men jag tycker man ska göra det mer attraktivt att arbeta som hyrläkare. Med nuvarande ersättningsnivåer är det ej intressant att jobba som resursläkare och det lockar mer att resa utomlands på semester än att jobba på ledig tid.

  Anders Svensson, Läkare, VGR

  Jäv:

 • "Minervas uggla flyger först i skymningen"

  2015-02-23 22:04 | "Minervas uggla flyger först i skymningen", för att låna ett klassiskt citat som berör primärvårdens förutsättningar, möjligheter och begränsningar. F ö handlar det även om tolkningsföreträde, eller brist på detsamma, beträffande vilka problemområden som bör handläggas av vem, och med vilken resurs.

  Gunnar Nilsson, distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral

  Jäv:

 • Mycket bra och absolut nödvändigt. En negativ trend måste brytas

  2015-02-24 10:42 | Styrning och ledning av primärvården måste återtas av professionen som också måste få förtroende och resurser för detta. Politisk populism till befolkningen om allas rätt och tillgång till primärvårdens resurser utan hänsyn till behov eller resurser måste få ett slut. Vi riskerar annars att fortsatt arbeta i en allt mer utarmad verksamhet med allt färre specialister i allmänmedicin med en allt sämre kvalitet.

  Hans-Olov Tollgren, allmänläkare, Öbacka vc

  Jäv:

 • Hedervärt och på tiden

  2015-02-24 11:01 | Vi behöver en förening som väcker viktiga frågor. Belyser, trycker på. Detta pressmedelande är ett steg i rätt riktning. Likaså enkäten som gått ut till primärvårdvalsläkarna. Bra gjort. Vårt största dilemma är att vi har så många olika system som verkar inom primärvården. Med regionala och även lokala skillnader. Olika förutsättningar i befolkningsunderlag, bemanning, privat, offentlig, diagnostyngd, om fria nyttigheter eller inte, osv osv . Kan minnas min Norgetid då jag kunde träffa en kollega som arbetade i andra ändan av landet. Hur vi med värme och även mindre entusiasm kunde diskutera utifrån att vi arbetade med samma förutsättningar. Våra nuvarande modeller är hafsverk som bättras på eller tas ifrån återigen utifrån att aktörerna har olika förutsättningar att klara dem. Stackars medborgare och kollegor i många fall.

  J-O Skalenius, Primärläkare, Läkarmottagningen J-O Skalenius

  Jäv:

 • allmänläkarna kan inte vara curling....

  2015-02-24 11:38 | Ett absolut nödvändigt och välkommet initiativ. Delar er uppfattning i detta. Skall vi kunna behålla yngre kolleger, måste uppdraget avgränsas till vad som är medicnskt relevant. Vi har också rätt att avgränsa oss.

  Anne Reitz, distriktsläk, spec allmänmedicin, Närhälsan Majorna Vårdcentral

  Jäv:

 • Nytänkande

  2015-02-24 11:57 | Vi allmänspecialister ska vara både "omnipotenta" och insiktsfulla i våra begränsningar. Det medicinska kunskapsområdet ökar enormt inkl möjligheter att utreda symtom och patienterna har informerat sig och vet sina rättigheter. Dags att vi "subspecialiserar" oss efter intresse t ex rehab, bvc, äldrevård, akutpatienter? Kan vara mer attraktivt för blivande kollegor.

  Marianne Klint, allmänspecialist, Vårdcentralen Åstorp

  Jäv:

 • Bra förslag och en olycklig formulering.

  2015-02-24 16:09 | Att "överutbilda" ST-läkare i allmänmedicin är en olycklig formulering, som kan missförstås som att man skulle utbilda fler än vad som behövs (se kommentar ovan).

  Det behöver tillsättas fler ST-läkartjänster i allmänmedicin än vad som motsvarar det antal nya specialister i allmänmedicin som verksamhetschefer bedömer sig ha behov av att anställa inom loppet av fem år. Landstingen måste också ta hänsyn till:

  1) Pensionsavgångarna. Omkring hälften av alla specialister i allmänmedicin i Sverige är 55 år eller äldre (medan motsvarande andel inom exempelvis internmedicin, kirurgi och ortopedi är betydligt mindre), vilket innebär stora pensionsavgångar inom 5-15 år, och Socialstyrelsens prognos (2010) är att antalet specialister i allmänmedicin väntas minska med 32% fram till 2025.
  2) "Bortfallet". Inte alla som påbörjar en ST i allmänmedicin avslutar den, inte alla som blir färdiga specialister väljer att arbeta kliniskt inom primärvården och många vill, inte minst av arbetsmiljöskäl kopplade till dålig bemanning, arbeta deltid.
  3) "Snedfördelningen". Vissa landsting har otroligt svårt att locka läkare till ST i allmänmedicin, medan det i andra landsting i detta nu finns såväl läkare som vill påbörja en ST i allmänmedicin som vårdcentraler, som kan erbjuda god utbildningskvalitet, som står i kö för att få centrala medel till ST-tjänster. Detta pga att förtroendevalda i landstinget beslutat om "tak" för antal ST-tjänster som ska finansieras.
  4) Primärvårdens mål och uppdrag. Många aktörer i samhället talar sig varma om primärvårdens roll behöver stärkas och dess uppdrag utökas. Finns det egentligen någon seriös samhällsaktör idag som på goda grunder är emot en sådan utveckling?

  Nationellt behöver landstingen ta ett gemensamt grepp om planering av den framtida personal- och kompetensförsörjning vad gäller specialister i allmänmedicin. Lokalt bör antalet ST-tjänster som ska finansieras endast begränsas av villkoret att hög utbildningskvalitet bibehålls och den bedömningen bör förtroendevalda i landstingen i huvudsak överlåta åt primärvårdens studierektorer och verksamhetschefer att göra tillsammans.

  Milosz Swiergiel, Leg läkare, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö.  () 25 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (11 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (4 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons