Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DPXH Läkartidningen 39/2015
Lakartidningen.se 2015-09-21

Budgetpropositionen 2016:Landstingen får professionsmiljard

Den av regeringen utlovade professionsmiljarden, som föll bort när oppositionens budget röstades igenom för ett år sedan, blir nu verklighet.

Michael Lövtrup

Professionsmiljarden, som skulle finansieras med medel som blev över när kömiljarden skrotades, ingick i den budgetproposition som röstades ned 2014 av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. I vårbudgeten nämndes den inte, men när höstbudgeten presenterades på måndagen fanns den åter med. Tack vare de nya regler som gäller efter decemberöverenskommelsen står det klart att satsningen denna gång blir verklighet.

Målet med satsningen är att frigöra mer tid för patientarbete och för att utveckla vården.

Medlen bör enligt regeringen satsas på bättre administrativa stöd som minskar den administrativa bördan för professionerna, insatser för en mer ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och arbetssätt samt på att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen.

Mer exakt vilka insatser det handlar om eller hur pengarna ska fördelas framgår inte av budgeten. Regeringen framhåller att den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ska lämna sina förslag i december i år.

Utöver det skjuter regeringen 2016 till en miljard i allmänna statsbidrag till landstingen för att, som det heter, »möjliggöra särskilda insatser«. Från 2017 och framåt kommer bidraget att vara 500 miljoner per år. Bidraget ska fördelas utifrån befolkningsmängd.

För att möta den ökande psykiska ohälsan bland unga genomförs en satsning värd 280 miljoner kronor per år under 2016–2019 med inriktning mot att stärka ungdomsmottagningar och stimulera nya initiativ. Regeringen aviserar samtidigt att man kommer att göra en mer genomgripande översyn av inriktningen på sina insatser för psykisk ohälsa.

Vidare införs kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år från den 1 januari 2016, en satsning som från 2017 omfattar 409 miljoner årligen.

Flera satsningar görs för kvinnors hälsa. Det handlar om 130 miljoner per år 2016–2019 i en riktad satsning mot primärvården. Mammografi, där täckningsgraden är lägre i socioekonomiskt svaga grupper, blir kostnadsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 från den 1 juli nästa år. Och den redan inledda satsningen för att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa stärks med ytterligare 200 miljoner per år. Preventivmedel inom förmånen ska också bli gratis för personer under 21 år, men den reformen träder först i kraft 2017.

Vidare görs en satsning på att snabbare validera utlandsutbildad vårdpersonals yrkeslicenser. För ändamålet får Socialstyrelsen ett tillskott på 65 miljoner 2016 och därefter 42 miljoner per år.

Läkarförbundet välkomnar i ett pressmeddelande att professionsmiljarden nu blir av, liksom att statsbidragen till landstingen ökar. Satsningen på ungdomars psykiska hälsa får också bifall.

Förbundet är däremot kritiskt till att man inför en särskild löneskatt för personer över 65 år. Förslaget, som ska dra in 1,77 miljarder till statskassan, gör det enligt förbundet mindre attraktivt för läkare att arbeta efter 65 och för vårdgivare att anställa sådana personer, vilket kommer att leda till färre läkare i arbete och därmed sämre tillgänglighet för patienter.

– Det innebär också att den stora erfarenhet och kompetens dessa läkare har inte kan överföras till de yngre läkarna. Det blir en väldig erfarenhets- och kunskapsförlust. Det har vården helt enkelt inte råd med, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

Kommentera

Kommentera

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Förbundet tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

bild

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

bild

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Delade meningar om länskliniker

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons