Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DR6T Läkartidningen 44-45/2015
Lakartidningen.se 2015-10-27

Läkarförbundets primärvårdsenkät:Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Mer än en tredjedel av alla primärvårdsläkare i Sverige arbetar på vårdcentraler som har dålig eller mycket dålig läkarbemanning. Skillnaderna mellan landstingen är stora. Medan Stockholm ligger nära full bemanning har Dalarna och Örebro en stor andel vårdcentraler som har över 50 procent vakanser. Det visar Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

Miki Agerberg

Enkäten, vars första del offentliggörs i dagarna, ger en bred bild av tillståndet i den svenska primärvården. Den skickades ut till alla specialistläkare och ST-läkare i allmänmedicin som var verksamma vid landets vårdcentraler vid årsskiftet 2014/­2015. Målgruppen var cirka 6 600 personer, och drygt 60 procent av dem kom in med godkända svar.

Frågorna täcker en rad olika områden – till exempel arbetssituationen, patientvården, IT och landstingens styrning – som kommer att redovisas senare i separata rapporter. Den första rapporten redovisar metod och bakgrundsdata, men belyser också bemanningen på vårdcen­-t­ralerna.

Svaren visar att endast en tredjedel av primärvårdsläkarna arbetar på fullt bemannade vårdcentraler. I andra änden av skalan finns 12 procent av läkarna som arbetar på vårdcentraler med över hälften av läkartjänsterna vakanta, och ytterligare 26 procent på vårdcentraler med 20–50 procent vakanser.

Skillnaderna mellan landstingen är stora, säger Svante Pettersson, utredare vid Läkarförbundet och projekt­ledare för undersökningen:

– I Stockholm arbetar 80 procent av alla primärvårdsläkare på vårdcentraler som är bemannade till 80 procent eller mer. I Örebro, däremot, arbetar 80 procent av läkarna på vårdcentraler som har mindre än 80 procents bemanning.

– Rapporten visar att vi har en väldigt ojämlik primärvård i Sverige. I ett befolkningsperspektiv innebär det oerhört stora skillnader på vilken primärvård man kan få.

För tre år sedan gjorde Läkarförbundet en separat kartläggning av bemanningen i primärvården (LT nr 11/2013). Den var gjord med en annan metod, och siffrorna är därför inte jämförbara. Men tendenserna från då håller i sig, säger Ove Andersson, ordförande för Distriktsläkarföreningen (DLF) och and­re vice ordförande i Läkarförbundet:

– Örebro och Dalarna låg dåligt till redan för tre år sedan. Vad vi ser är att inget landsting med problem har lyckats starta en process för att förbättra situationen.

Hälso- och sjukvårdens adressregister, som användes för att skicka ut enkäten, har också gett intressanta bakgrundsdata om hela målgruppen. Mest oroande är åldersfördelningen. Mer än hälften av alla specialistläkare i svensk primärvård, noga räknat 53 procent, är 55 år eller äldre. Särskilt kritiskt är läget på Gotland och i Dalarna, där omkring 70 procent av specialistläkarna har fyllt 55.

Antalet primärvårdsläkare som når pensionsåldern kommer därför att öka kraftigt de närmaste fem–tio åren. Någon motsvarande ökning av antalet ST-läkare som kan väntas bli färdiga specialister under denna period kan inte ses, konstateras det i rapporten, som fortsätter: »Det finns anledning till oro över att den redan i dag mycket ansträngda bemanningssituationen i primärvården kommer att förvärras under de närmaste åren.«

För att hejda den negativa utvecklingen krävs en rad olika åtgärder, säger Ove Andersson:

– Det måste göras attraktivt för fler att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. Men det räcker naturligtvis inte för att bygga en hållbar primärvård. Viktigast är att öka antalet ST-läkare. Det ger inte effekt omedelbart, men på sikt.

– För att åstadkomma det behövs en långsiktig planering av kompetensförsörjningen, där bland andra SKL och en nationell aktör som Socialstyrelsen engagerar sig.

Det har talats mycket om primärvårdssatsningar, men i praktiken är den svenska primärvården svagt utvecklad, säger Ove Andersson:

– Andelen läkare som arbetar i primärvården i Sverige är en av de lägsta i hela OECD. För att varaktigt förbättra situationen behövs en nationell samordning, där både riksdag och regering måste bidra.

 

Kommentarer (5)

 • Varför har ingenting gjorts tidigare?

  2015-10-27 14:55 | Om inte Läkarförbundet hade genomfört denna enkät-trilogi hade vi inte haft särskilt många uppgifter om primärvårdens tillstånd, bemanning och resurser. Nu vet vi en del och det är bra. Men trots Nationell handlingsplan, nio miljarder, verbala satsningar och flera påpekanden från Riksrevisorer har Sverige inte lyckats med det som alla makthavare säger utgör basen för hälso- och sjukvård. Politiker! Det är dags att tänka om!

  Gösta Eliasson, Spec allmänmedicin, Falkenberg

  Jäv:

 • Kanske borde politiker lyssna

  2015-10-27 16:03 | Vill framhålla Olle Bergstrands utmärkta studie om "Primärvårdens gröna öar", vårdcentraler som fungerar och där personalen trivs, slutsatsen blev att det är arbetsmiljön som är viktig. Försökt påtala detta för politiker i Halland, försökt få dem att lyssna till de argument vi har för att få och bevara en bra arbetsmiljö, men möts av oförstående, okunnighet, politiskt taktik osv. Låt oss försöka genomföra det som vi anser är viktigt för bra arbetsmiljö så stannar läkarna, jobbar efter pension, och vi kan också få fler yngre läkare att välja Primärvård.

  Per Repfennig , Distriktsläkare, Läjeskliniken

  Jäv:

 • Förbjud staffläkare överallt samtigt!

  2015-10-27 16:50 | Hyrläkare eller stafettläkare på vårdcentraler har större total kostnad än ordinarie läkare. I varje fall är det så på landsbygden. Varför skall då en distriktsläkare söka en ordinarie primärvårdtjänst om kollegan tjänar bättre? Ersätt hyrläkare under en övergångsperiod med tvingande samhällstjänst. Jag gjorde 1971 AT - tjänstgöring 6 mån som distriktsläkare. Det handlade då om tvångsplacering i en mindre norrlandskommun. Men Innan vi kommer så långt ovan måste vi få läkare att vilja utbilda sig distriktsläkare, annars blir distriktsläkare en utdöende specialité. I framtiden får kanske patienterna skriva sina egna remisser till sjukhusläkare.

  Lars Hetta, Äldre läkare, Pensionär

  Jäv:

 • EVV har en enad läkarkår bakom sig?

  2015-10-27 20:36 | Citat från sammanfattningen Läkaresällskapets projekt ”En Värdefull Vård”, EVV:
  ”Patienternas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses bäst genom en välfungerande primärvård där alla invånare har tillgång till en egen fast allmänläkare. Genom kontinuitet och ett patientcentrerat arbetssätt kan goda medicinska resultat, hög patienttillfredsställelse och positiva effekter på folkhälsan uppnås med god kostnadseffektivitet (Starfield, Shi, & Macink, 2005)
  Ett system där alla erbjuds tillgång till en egen läkare i primärvården minskar belastningen på sjukhusen. För de patienter som behöver behandlas på sjukhus skulle också patientsäkerheten öka om sjukhusläkare efter en vårdepisod kunde hänvisa till och samverka med en namngiven primärvårdsläkare med personligt ansvar. Bristen på allmänläkare utgör dock en avgörande begränsning för en välfungerande primärvård och därmed en starkt bidragande orsak till att hela sjukvården idag är dysfunktionell.
  Allmänläkarna har en mycket bred kontaktyta mot befolkningen. Inom loppet av 3–4 år träffar allmänläkaren i en väl fungerande primärvård upp mot 90 procent av befolkningen i sitt område, i ett personligt möte. De allra flesta av dessa besök, 80–90 procent, klaras av inom allmänmedicinen utan att involvera andra specialiteter, förutom medicinsk service. En stor majoritet av befolkningen har kontakt med vården endast via primärvården. En mindre del av befolkningen har kontakt med slutenvården och då oftast episodiskt.
  Det finns ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer och ohälsa, vilket drabbar stora befolkningsgrupper. Hälsans bestämningsfaktorer ligger till stor del utanför hälso- och sjukvården kontroll. Men det är vårdens uppgift enligt alla etiska och politiska värderingar att så långt som möjligt kompensera för de negativa hälsoeffekter som följer av socioekonomiska skillnader, språkliga och kulturella barriärer och nedsatt autonomi. Att ge den enskilda patienten stöd att finna rätt väg i sjukvårdssystemet kräver bedömningar av vårdbehov grundat på individkännedom i vid mening. Allmänläkarna är med den breda kontaktytan med befolkningen och den relation som skapas över tid med personliga besök, också en viktig aktör i preventionen av sjukdom och ohälsa.”
  Står läkarnas egna organisationer enade bakom EVV:s förslag om hur denna centrala fråga i sjukvården skall lösas? http://www.sls.se/Aktuellt/En-vardefull-vard/ (läs i första hand sammanfattningen och kap 3)

  Jonas Sjögreen, Allmänläkare, Västerås

  Jäv: medlem i projektgruppen EVV

 • Privatisera primärvården på ett klokt sätt

  2015-10-27 22:25 | Det enda sättet att komma till rätta med problemet för få allmänläkare är att göra som man gjort i Danmark.

  Privatisera primärvården med möjlighet att ha små såväl som stora mottagningar inom alla specialiteter, inte bara allmänläkare utan även medicin, kirurgi, ortopedi, barn, kvinnosjukdomar och alla andra specialiteter. Folk åker gärna en bra bit om de får välja doktor i enlighet med EU-direktiven om fri rörlighet. Resekostnaderna ersätts dit de vill åka, det är en förhållandevis låg kostnad.
  Röntgen, lab, fysioterapi, psykoterapi, läkemedel och alla remitteringar (inklusive reseersättningar på samma sätt som vid vårdgarantin) är fria faciliteter. Låt sjukhusläkarna själva få välja om de vill arbeta heltid på sjukhus deltid på sjukhus och deltid på egen mottagning eller heltid på egen mottagning. Då får man läkare att vilja stanna inom länet och det kommer nya läkare som tröttnat på den hårda styrning som klinikarbete ofta ger. Jourverksamhet ligger som extra ersättning i stället för att som nu ligga som planerad och beordrad övertid med usel ersättning.

  Landstinget betalar en fast summa för varje mottagning baserad på hur många patienter den enskilda mottagningen avser att ha första året samt en rörlig summa per patientbesök. Halva den beräknade ersättningen utgör den fasta delen som utbetalas i januari (eller då man öppnar mottagningen) Resten av den överenskomna ersättningen delas med antalet patientbesök under året och utbetalas efter avrop.
  Detta ger lika ersättning till varje mottagning som grundprincip. Lyckas mottagningen ta fler patienter än överenskommet blir det billigare per patient för LD, lyckas mottagningen inte uppnå målet om antalet patienter så blir det billigare totalsumma för LD. Så det blir en win-win-win-win-situation för LD (som får fler utförare, som får fast kostnad för primärvården och lättnad för specialist- och slutenvården), för patienten (som får välja vårdgivare), för vårdgivaren (som kan få en dräglig arbetssituation) Se även Läkartidningen, 88, 1562-1567, 1991

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons