Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTD6 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-19

Utredningen om den högspecialiserade vården:Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården

En ökad koncentration av komplicerade ingrepp skulle leda till hundratals sparade liv per år. Det anser utredningen om den högspecialiserade vården, som föreslår en ny process för nivåstrukturering som ska ersätta nuvarande rikssjukvård.

Michael Lövtrup

Trots att det inte är ny kunskap att devisen »träning ger färdighet« gäller även inom vården, är det fortfarande många komplicerade operationer som görs på sjukhus där man utför färre än 20 operationer per år. För detta betalar Sveriges patienter ett högt pris. Utredningen har gjort en försiktig skattning att om patientvolymerna skulle öka till minst 100 ingrepp per år och sjukhus skulle 500 dödsfall om året kunna undvikas.

Slutsatsen bygger på en genomgång av vetenskaplig litteratur och på en analys av de nationella patient- och dödsorsaksregistren. Med hänsyn tagen till skillnader i case-mix fann man i den senare att risken att avlida inom 30 dagar efter operationen är 23 procent högre om man opereras på sjukhus med färre än 10 operationer per år av en viss typ, jämfört med om man opereras på sjukhus med fler än 100 operationer per år.

Utredningen menar att den högspecialiserade vården därför av både patientsäkerhetsskäl och ekonomiska skäl (den är i regel resursintensiv) skulle vinna på en ökad koncentration.

För att genomföra detta krävs dock en ökad nationell styrning enligt utredningen, som inte är nöjd med vad som åstadkommits i det nuvarande systemet med rikssjukvård, där landstingen nominerar områden. Man föreslår därför en ny modell, där nivåstruktureringen sker i två nivåer: nationell respektive regional högspecialiserad vård.

Nationell högspecialiserad vård är vård som inte ska bedrivas i alla sex sjukvårdsregioner. Beslut om vad som ska anses vara sådan vård ska enligt förslaget fattas av Socialstyrelsen, efter en process som involverar sakkunniggrupper med företrädare för patienter och professioner.

Processen bör omfatta samtliga sjukdomsgrupper för att främja ett helhetsperspektiv. När väl ett område definierats som nationell högspecialiserad vård får landstigen ansöka om att få utföra vården. Tillstånden ska inte vara tidsbegränsade, men kunna återkallas.

Det är dock inte bara den mest avancerade nivån som vinner på koncentration, framhåller utredningen, utan även mer rutinbetonade ingrepp som exempelvis höftleds- och prostatacanceroperationer. Därför ska Socialstyrelsen kunna lämna rekommendationer om att viss vård, som inte bedöms vara nationell högspecialiserad vård, bör bli vad man kallar för regional högspecialiserad vård. Det handlar om vård som bör finnas i varje sjukvårdsregion, men på ett begränsat antal enheter. Det blir enligt förslaget upp till landstingen att i samverkan besluta på vilka orter vården ska ges.

Utredningen uppskattar att den nationella högspecialiserade vården omfattar cirka 4–5 procent av sjukhusvården, medan den regionala omfattar upp till 10–15 procent av sjukhusvården.

Man trycker också på att koncentrationen inte med nödvändighet behöver innebära att alla komplicerade ingrepp ska utföras på universitetssjukhusen; tvärtom finns data som pekar på att de mest effektiva sjukhusen är de med mellan 400–600 vårdplatser.

Hur väl förankrat är förslaget bland landstingen, som skulle förlora i inflytande?

– Vi tycker inte att det är en kraftig skärpning jämfört med nuvarande lagstiftning, säger regeringens särskilde utredare Måns Rosén. På den nationella nivån får politikerna fortfarande via en nämnd besluta var vården ska ligga någonstans. Och på den regionala nivån lämnar sakkunniggrupperna bara förslag. 

Det sistnämnda erkänner dock Måns Rosén är en kompromiss.

– Vi hade från början tänkt att nämnden skull besluta både om den nationella och regionala nivån, men en del politiker tyckte att det var ett för kraftigt intrång i det lokala självstyret.

Hur avgörande är det att det bildas större regioner för att förslaget ska kunna förverkligas?

– Det skulle underlätta jämfört med i dag när det är 21 huvudmän som ska fatta egna beslut. Därför har vi sagt att innan det bildas storregioner bör landstingen delegera vissa beslut till representanter på regionnivå, säger Måns Rosén.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att den definition av högspecialiserad vård som utredningen föreslår är rimlig. När det gäller att genomföra förslaget tror hon att den stora utmaningen blir just den regionala nivån, där exempelvis mycket cancerkirurgi ingår:

– Det är rimligt med nivåstrukturering även där, men jag tror att man kan stöta på patrull om man försöker specificera att det ska vara exempelvis tre ställen i en region, för förutsättningarna är olika. Man måste också beakta hur utbildningen av nya specialister påverkas. Och man måste tänka på eftervården, hur man ska ta hand om patienterna efter komplicerade ingrepp.

Utredningens definition av högspecialiserad vård

Högspecialiserad vård är komplex eller sällan förekommande hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting och som kräver en viss volym och multidisciplinär kompetens, samt i förekommande fall stora investeringar eller höga kostnader för att kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas och ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser uppnås.

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons