Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTD6 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-19

Utredningen om den högspecialiserade vården:Ge Socialstyrelsen mer makt över den mest avancerade vården

En ökad koncentration av komplicerade ingrepp skulle leda till hundratals sparade liv per år. Det anser utredningen om den högspecialiserade vården, som föreslår en ny process för nivåstrukturering som ska ersätta nuvarande rikssjukvård.

Michael Lövtrup

Trots att det inte är ny kunskap att devisen »träning ger färdighet« gäller även inom vården, är det fortfarande många komplicerade operationer som görs på sjukhus där man utför färre än 20 operationer per år. För detta betalar Sveriges patienter ett högt pris. Utredningen har gjort en försiktig skattning att om patientvolymerna skulle öka till minst 100 ingrepp per år och sjukhus skulle 500 dödsfall om året kunna undvikas.

Slutsatsen bygger på en genomgång av vetenskaplig litteratur och på en analys av de nationella patient- och dödsorsaksregistren. Med hänsyn tagen till skillnader i case-mix fann man i den senare att risken att avlida inom 30 dagar efter operationen är 23 procent högre om man opereras på sjukhus med färre än 10 operationer per år av en viss typ, jämfört med om man opereras på sjukhus med fler än 100 operationer per år.

Utredningen menar att den högspecialiserade vården därför av både patientsäkerhetsskäl och ekonomiska skäl (den är i regel resursintensiv) skulle vinna på en ökad koncentration.

För att genomföra detta krävs dock en ökad nationell styrning enligt utredningen, som inte är nöjd med vad som åstadkommits i det nuvarande systemet med rikssjukvård, där landstingen nominerar områden. Man föreslår därför en ny modell, där nivåstruktureringen sker i två nivåer: nationell respektive regional högspecialiserad vård.

Nationell högspecialiserad vård är vård som inte ska bedrivas i alla sex sjukvårdsregioner. Beslut om vad som ska anses vara sådan vård ska enligt förslaget fattas av Socialstyrelsen, efter en process som involverar sakkunniggrupper med företrädare för patienter och professioner.

Processen bör omfatta samtliga sjukdomsgrupper för att främja ett helhetsperspektiv. När väl ett område definierats som nationell högspecialiserad vård får landstigen ansöka om att få utföra vården. Tillstånden ska inte vara tidsbegränsade, men kunna återkallas.

Det är dock inte bara den mest avancerade nivån som vinner på koncentration, framhåller utredningen, utan även mer rutinbetonade ingrepp som exempelvis höftleds- och prostatacanceroperationer. Därför ska Socialstyrelsen kunna lämna rekommendationer om att viss vård, som inte bedöms vara nationell högspecialiserad vård, bör bli vad man kallar för regional högspecialiserad vård. Det handlar om vård som bör finnas i varje sjukvårdsregion, men på ett begränsat antal enheter. Det blir enligt förslaget upp till landstingen att i samverkan besluta på vilka orter vården ska ges.

Utredningen uppskattar att den nationella högspecialiserade vården omfattar cirka 4–5 procent av sjukhusvården, medan den regionala omfattar upp till 10–15 procent av sjukhusvården.

Man trycker också på att koncentrationen inte med nödvändighet behöver innebära att alla komplicerade ingrepp ska utföras på universitetssjukhusen; tvärtom finns data som pekar på att de mest effektiva sjukhusen är de med mellan 400–600 vårdplatser.

Hur väl förankrat är förslaget bland landstingen, som skulle förlora i inflytande?

– Vi tycker inte att det är en kraftig skärpning jämfört med nuvarande lagstiftning, säger regeringens särskilde utredare Måns Rosén. På den nationella nivån får politikerna fortfarande via en nämnd besluta var vården ska ligga någonstans. Och på den regionala nivån lämnar sakkunniggrupperna bara förslag. 

Det sistnämnda erkänner dock Måns Rosén är en kompromiss.

– Vi hade från början tänkt att nämnden skull besluta både om den nationella och regionala nivån, men en del politiker tyckte att det var ett för kraftigt intrång i det lokala självstyret.

Hur avgörande är det att det bildas större regioner för att förslaget ska kunna förverkligas?

– Det skulle underlätta jämfört med i dag när det är 21 huvudmän som ska fatta egna beslut. Därför har vi sagt att innan det bildas storregioner bör landstingen delegera vissa beslut till representanter på regionnivå, säger Måns Rosén.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att den definition av högspecialiserad vård som utredningen föreslår är rimlig. När det gäller att genomföra förslaget tror hon att den stora utmaningen blir just den regionala nivån, där exempelvis mycket cancerkirurgi ingår:

– Det är rimligt med nivåstrukturering även där, men jag tror att man kan stöta på patrull om man försöker specificera att det ska vara exempelvis tre ställen i en region, för förutsättningarna är olika. Man måste också beakta hur utbildningen av nya specialister påverkas. Och man måste tänka på eftervården, hur man ska ta hand om patienterna efter komplicerade ingrepp.

Utredningens definition av högspecialiserad vård

Högspecialiserad vård är komplex eller sällan förekommande hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting och som kräver en viss volym och multidisciplinär kompetens, samt i förekommande fall stora investeringar eller höga kostnader för att kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas och ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser uppnås.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016