Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS7X Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Läkarförbundets primärvårdsenkät:Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Endast en tredjedel av Sveriges primärvårdsläkare är nöjda med sina möjligheter till fortbildning. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Mest missnöjda är de läkare som arbetar på vårdcentraler med många vakanser.

Miki Agerberg

Bemanningen på en vårdcentral har mycket stor betydelse för hur nöjda läkarna som arbetar där är med sina möjligheter till fortbildning. Läkarna fick frågor om sex olika former av fortbildning, och svaren på alla frågorna visar samma mönster: ju sämre bemanningen är på vårdcentralen, desto fler läkare är missnöjda med sin fortbildning.

Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät, som offentliggörs i dagarna. Enkäten gick i våras ut till alla specialistläkare och ST-läkare i allmänmedicin som var verksamma vid landets vårdcentraler, och drygt 60 procent har svarat. Bakgrunden till enkäten presenterades nyligen i Läkartidningen (se LT nr 44–45/­2015), och den nya rapporten är den första i en serie som belyser olika sakfrågor med data från enkäten. Den handlar om fortbildning.

Det visar sig att den grupp som är mest missnöjd med sin fortbildning är läkare som arbetar på vårdcentraler med mer än 50 procent vakanser. På den övergripande frågan om de anser sig ha goda möjligheter att utveckla sin kompetens inom de områden som det kliniska arbetet kräver är det bara 23 procent av de läkare som arbetar på sådana vårdcentraler som instämmer helt eller i stor utsträckning.

Att bemanningen har så stor betydelse för möjligheterna till fortbildning har inte varit känt tidigare, säger Svante Pettersson, utredare vid Läkarförbundet och projektledare för undersökningen:

– Det är nya uppgifter. De blottlägger en väldigt bekymmersam situation, där de som har en tung arbetsbörda också har sämre möjligheter att fylla på sina kunskaper.

Även om man ser till hela gruppen primärvårdsläkare är de inte särskilt nöjda med dagens fortbildningssituation. Totalt är det bara en tredjedel, 36 procent, av primärvårdsläkarna som tycker att de har goda möjligheter att utveckla sin kompetens.

Enligt Svante Pettersson är det dåliga resultatet inte överraskande. Tidigare undersökningar från Läkarförbundet visar att tiden för extern fortbildning har minskat på senare år för hela läkarkåren, och att allmän­läkarna ligger i botten med drygt fem dagar per år 2012. Samma år avsatte en genomsnittlig allmänläkare en knapp timme per vecka för internutbildning – i stället för minst en halv dag per vecka som Läkarförbundet och Läkaresällskapet rekommenderar.

Vad är det då för läkare som är mest nöjda med sin fortbildning? Förutom att de arbetar på vårdcentraler med bra bemanning identifierar rapporten också faktorer som har att göra med vårdcentralens organisation. 

Mest nöjda med fortbildningen är de som arbetar i småskaliga verksamheter ledda av läkare; antingen mindre företag där ägarna arbetar kliniskt eller vårdcentraler som är knutna till Praktikertjänst.

– Den här frågan har inte studerats tidigare, säger Svante Pettersson. I många länder bygger primärvården på små mottagningar där läkarna är ägare eller delägare. Vi borde studera och lära oss av dem.

– Det är väldigt positivt att regeringen nu dragit tillbaka förslaget att avskaffa obligatorisk LOV. Tvärtom behöver man fråga sig hur man ska stimulera tillkomsten av fler små, läkarledda vårdcentraler.

Läkare som är missnöjda med fortbildningen arbetar oftare än andra på vårdcentraler med många vakanser, där verksamhetschefen inte är läkare och på vårdcentraler som drivs av landstinget. Kvinnor är mer missnöjda med fortbildningen än män, något som bland annat tros bero på att fler kvinnor arbetar deltid.

Rapporten fungerar också som en öppen jämförelse mellan landstingen. På den övergripande frågan om möjligheterna till egen kompetensutveckling står Norrbotten för störst andel positiva svar, följt av Kalmar och Gävleborg.

Läkarna i Norrbotten är också mest nöjda med utrymmet för internutbildning, medan utrymmet för att kunna delta i externa kurser bedöms mest positivt i Örebro.

Läs även:

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Norrbotten nöjdast med fortbildningen

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016