Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSUL Läkartidningen 46/2015
Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkarförbundet lägger fram klimatpolicyMiljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten

Mindre än tre veckor återstår till FN:s stora klimatmöte i Paris. Då ska mer än 190 regeringar komma överens om hur klimatet ska räddas. Klimatåtgärder ger samtidigt hälsovinster. Det vill Lancetkommissionen, WHO och flera läkarförbund öka insikten om. Dit hör också Sveriges läkarförbund, som precis antagit en klimatpolicy.

Kajsa Olsson

Nu sällar sig Läkarförbundet till många and­ra länders yrkesförbund i arbetet för minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Huvudbudskapet i förbundets nya policy »Klimat och hälsa« är att hänsyn till miljön ska genomsyra hela Läkarförbundets verksamhet och bli en del av det dagliga arbetet. 

Åtgärder som krävs är bland annat att minska utsläppen av växthusgaser, vilket är centralt, och att anpassa samhället – även sjukvården – till ett förändrat klimat. 

Bakgrunden till de nya riktlinjerna är att klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan, skriver Läkarförbundet och hänvisar till WHO.   

Extremväder i form av stormar, översvämningar och kraftiga värmeböljor ger såväl direkta som indirekta effekter på människors liv och hälsa. Läkarförbundet vill därför verka för fortsatt utveckling av förebyggande åtgärder och anpassning inom hälso- och sjukvård på global, nationell och lokal nivå. 

Policyn innehåller punkter (se ruta) om vad förbundet kan göra både utåt och internt, bland annat förmedla kunskap om hur olika regioner i landet har utvecklat förebyggande insatser när det gäller hantering av värmeböljor och risker för översvämning samt verka för att klimat och hälsa ska ingå i läkarnas grundutbildning, men även i specialist- och vidareutbildningar.

Är den nya policyn ett stort steg för Läkarförbundet? 

– Vi har jobbat mycket med fackliga frågor och profes­sionsfrågor men håller på att bredda vårt engagemang. Förra året kom vi med ett folk­hälsoprogram. Det här är ett större steg ut på samhällsarenan. Vi har en stor bredd med våra intresseföreningar, till exempel Läkare för miljön, där en av deltagarna i vår klimatgrupp verkar, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Klimat och hälsa. 

Enligt de nya riktlinjerna ska Läkarförbundet verka opinionsbildande genom att förmedla vetenskapligt grundade fakta om sambanden mellan klimat, klimatförändringar och hälsa. Åtgärder som ger förbättrad hälsa och minskad miljöpåverkan, till exempel hållbara transportsystem och hållbar energianvändning, ska stödjas. 

– Vi ska arbeta med andra organisationer, som World Medical Association (WMA), men även verka nationellt och lokalt, skriva debattinlägg, följa det politiska arbetet ur klimat- och hälsoperspektiv och träffa politiker. Vi vill bli en part i arbetet där vår roll kan vara betydelsefull, säger Karin Båtelson. 

Läkarförbundet lyfter fram BMA, British Medical Association, som en förebild. Med motiveringen »klimatförändringarnas förödande effekter på människors hälsa kan inte längre ignoreras«,deltar BMA i kampanjen »Doctors for Climate Action« där 50 organisationer ingår för att sätta press på världens ledare inför klimatmötet i Paris. I aktionen deltar också det amerikanska läkarförbundet AMA och flera andra läkarförbund i världen. Förutom att agera pådrivande i samhället vänder sig BMA också direkt till sina medlemmar med uppmaningen att hjälpa sina patienter att förbättra hälsan och samtidigt minska klimatrelaterade utsläpp genom att gå och cykla mer och äta mindre kött. 

Läkarförbundets policy talar också om »ändrad matproduktion och matkonsumtion«. 

Hur ska det utläsas? 

– Vi vill påverka i stort i samhället. Det gör man på flera nivåer. Det individuella ansvaret är naturligtvis också viktigt, en mer klimatvänlig livsstil ger ringar på vattnet, säger Karin Båtelson.

Förbundet har en policy för kapitalförvaltning som redan nu tar hänsyn till miljö och klimat.

– Men vi vill skärpa den ytterligare, säger Karin Båtelson och tillägger att utformningen ännu inte är klar. 

Policyn »Klimat och hälsa« är en avsiktsförklaring som klubbades av förbundsstyrelsen den 22 oktober och har föregåtts av ett drygt års diskussioner om hälsa och klimatförändringar inom Läkarförbundet. Den ska nu kommuniceras ut i förbundet, diskuteras och vidareutvecklas.

Ur Läkarförbundets policy Klimat och hälsa

Läkarförbundet har en viktig roll när det gäller att:

 • Identifiera och stödja åtgärder som både minskar miljöpåverkan, men också leder till förbättrad hälsa, såsom hållbar energiförbrukning, hållbara transportsystem och ändrad produktion och konsumtion av mat.
 • Verka för en anpassning av hälso- och sjukvården till kommande klimat- och miljöförändringar.
 • Påverka attityder och opinion genom att förmedla vetenskapligt grundade fakta till beslutsfattare och allmänhet om sambanden mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession.

Läkarförbundet avser att:

I den interna verksamheten

 • Skapa ett miljömedvetande hos förbundets förtroendevalda och medarbetare.
 • Se till att förbundets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt genom att minska energiförbrukningen och utsläpp av koldioxid.
 • Förstärka en framtida ytterligare miljöanpassad kapitalplaceringspolicy.

På lokal och nationell nivå

 • Stödja enskilda läkare och sjukvårdshuvudmän när det gäller att identifiera och initiera åtgärder som både minskar miljöpåverkan och leder till förbättrad hälsa.
 • Utveckla och sprida idéer vidare genom att verka som en kunskapsbank och ett forum för debatt.

På global nivå

 • Samverka med andra länders läkarföreningar och internationella organisationer för att öka kunskapen och se till att konkreta åtgärder vidtas för att råda bot på globala klimat- och hälsoproblem.

Inom utbildning

 • Verka för att klimat och hälsa ska vara en integrerad del i grundutbildningen och en given del i utbildningsplanen för läkarprogrammet.
 • Verka för fortlöpande undervisning av god kvalitet angående klimat och hälsa under specialistutbildning och vidareutbildning.

Läs hela policynslf.se

Läkarförbundet har undertecknat WHO-upprop för klimat och hälsa

Läkarförbundet har genom sin ordförande Heidi Stensmyren undertecknat WHO:s upprop inför FN:s stora klimatmöte i Paris. Uppropet ska öka med­vetenheten om sambandet mellan klimat och hälsa.

Uppropet kommer att presenteras på Parismötet och kräver ett klimat­avtal som innehåller: 

Starka och effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringar och undvika oacceptabla risker för global hälsa. 

Kraftigt ökad finansiering för anpassningar till klimatförändringar, exempelvis åtgärder inom hälso- och sjukvård för att minska risker av extrema väderhändelser, infektionssjukdomar, minskande vattentillgångar och osäker tillgång till mat. 

Åtgärder som både minskar klimatförändringar och förbättrar hälsa, exempelvis reducerar antalet dödsfall i cancer, respiratoriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar som orsakas av luftföroreningar (för närvarande 7 miljoner per år).

– Klimat och hälsa är nära sammankopplat och det är viktigt att läkarkåren hjälper till att uppmärksamma detta. Ur ett hälsoperspektiv måste åtgärder vidtas mot klimatförändringarna, säger Heidi Stensmyren på Läkarförbundets webbplats med anledning av att förbundet skrivit under uppropet.

Tidigare i höst gav världsläkar­organisationen WMA uppropet sitt stöd.

Uppropet »WHO call to action« kan undertecknas på http://www.who.int/globalchange/global-campaign/call-for-action/en/

Lyssna på Sofia Lindegren

»När man läser om … hur vi ska få slut på problemen med klimatförändringarna blir det ganska uppenbart att många av de lösningarna också är lösningar mot våra vanligaste sjukdomar i västvärlden, som diabetes och hjärt–kärlsjukdomar och fetma. Då blir det ganska naturligt att man som läkare vill engagera sig …«

Det säger Sofia Lindegren i Svenska Dagbladets podd om klimatet, »SvD 2 grader«.

Sofia Lindegren är AT-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa. I poddinslaget berättar hon om vilka hälso­utmaningar och hälsoeffekter klimatförändringarna för med sig.

Sofia Lindegren medverkar i »SvD 2 grader« del 5, som finns på https://soundcloud.com/svdse/svd-2-grader-del-5-klar

Kommentarer (2)

 • Läkarförbundet propagerar för politisk homeopati

  2015-11-11 23:02 | Man kunde tycka att Läkarförbundet borde eftersträva att åtgärder är evidensbaserade, men man låter sig här styras av det politiskt korrekta. För att minskade koldioxidutsläpp skulle medföra hälsovinst krävs ett stort antal antaganden, som helt saknar vetenskapligt belägg.
  1. Koldioxid styr inte den globala medeltemperaturen nämnvärt, absorptionsspektrat är redan mättat och det föreligger inte ens korrelation mellan koldioxidnivåer i atmosfär och temperatur i historisk tid, med högre temperaturer under Romartid och Vikingatid, och samma temperaturstegring (ca 0,4 grader) under perioden 1910-1940 som 1970-2000, och ingen stegring under 2000-talet. Jämför temperaturvariationen mellan dag och natt och sommar och vinter eller olika geografiska regioner. Vi har idag fortfarande låga koldioxidnivåer jämfört med större delen av tidigare historia.
  2. Dödligheten är högre vid kyla än värme, under året stor metaanalys publicerad.
  3. Ingen ökning, snarare minskning av extrema väderhändelser har inträffat under senaste 30-årsperioden, under den tid då det mesta av fossilförbränningen skett.
  4. Ökade temperaturer vid polerna skulle minska snarare än öka orkanintensitet, då det är temperaturskillnader som driver vindar.
  5. Isläget vid polerna är idag rekordstort, och havsnivån stiger lika långsamt som alltid, 2 mm/år.
  6. Marginellt ökad temperatur och bättre koldioxidnivåer har medfört att jordbruksproduktionen globalt idag är rekordstor, och det viktigaste för folkhälsan är förstås god tillgång på mat och vatten. Vattenproblemet är reellt, men kan lösas med god tillgång på energi, se Israel.
  Man kunde fortsätta mycket längre. Det mest angelägna för att minska miljörelaterad överdödlighet är elektrifiering av hushåll, vartill pålitlig energi till överkomligt pris är essentiellt. Moderna baskraftverk är således betydligt bättre för hälsan än intermittent och ineffektiv vind och solkraft, men bäst är förstås modern kärnkraft, som kan nyttja dagens kärnkraftsavfall som bränsle (räcker 1000-tals år), vilket man satsar på i Kina och Indien. Att det skulle vara någon klimat- eller hälsovinst med energianorexi har tillbakavisats komplett, bl.a. av Björn Lomborg. Detta kan närmast beskrivas som politisk homeopati, kostsam och meningslös verksamhet som huvudsakligen fyller religiösa behov.

  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Lunds universitet

  Jäv:

 • Läkarförbundet borde inte engagera sig i pseudovetenskap

  2015-11-13 10:39 | Läkarförbundet har ryckts med i den allmänna klimathysterin. Det är uppseendeväckande då man kan vänta sig att läkare arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Förtroendet för den medicinska vetenskapen och sjukvården riskerar att naggas i kanten av förbundets utspel i klimatfrågan.
  Det är rimligt att diskutera sambandet mellan klimat och hälsa. Men att ta som utgångspunkt att vi står inför farliga klimatförändringar som beror på antropogena koldioxidutsläpp är olämpligt. Ett sådant ställningstagande vilar varken på vetenskap eller beprövad erfarenhet.
  FN:s klimatpanel IPCC har verkat i ca 25 år med uppdraget ”att på ett omfattande, objektivt, öppet och genomskinligt sätt värdera den senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska litteraturen världen över som är av betydelse för att förstå risken med klimatförändring orsakad av mänskliga aktiviteter, dess observerade och förväntade effekter och möjligheter till anpassning och begränsning”.
  Med denna avgränsade målsättning har man byggt teoretiska datormodeller som skall visa människans klimatpåverkan. Modellberäkningar har gjorts av fysiska storheter utan tillräcklig kunskap om bakgrundsfaktorer av betydelse för det man skall beräkna. En sådan arbetsmetod saknar vetenskapligt värde och är snarast att betrakta som pseudovetenskap. Osäkerheten om klimatets känslighet för koldioxid är fortfarande stor.
  Faktorer som vi vet har varit viktiga för klimatet på jorden är i första hand solaktiviteten. Jorden hämtar all energi på olika sätt från solen. Historiskt är samvariationen mellan jordens klimat och solaktiviteten iögonenfallande. Andra exempel på faktorer som identifierats på senare år är intensiteten i den kosmiska strålningen, variationer i jordmagnetismen, naturliga variationer i jordens ozonskikt, naturliga förändringar i atmosfärens sammansättning, luftströmmar och havens cirkulation. Därtill kommer antropogen påverkan genom avverkade skogar, plöjda åkrar, samhällets infrastruktur, utsläpp av föroreningar som sot, svaveldioxid och ozonpåverkande substanser och slutligen genom utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen.
  De framtidsscenarier som är grunden för de apokalyptiska spådomarna hämtas från dryga hundratalet datormodeller som visat allt större avvikelse från observationer år för år.
  Det finns inga fakta som visar att antropogena koldioxidutsläpp har någon signifikant betydelse för klimatet.

  Sigvard Eriksson, f d vd Medilab AB, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons