Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSUL Läkartidningen 46/2015
Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkarförbundet lägger fram klimatpolicyMiljöhänsyn ska genomsyra hela verksamheten

Mindre än tre veckor återstår till FN:s stora klimatmöte i Paris. Då ska mer än 190 regeringar komma överens om hur klimatet ska räddas. Klimatåtgärder ger samtidigt hälsovinster. Det vill Lancetkommissionen, WHO och flera läkarförbund öka insikten om. Dit hör också Sveriges läkarförbund, som precis antagit en klimatpolicy.

Kajsa Olsson

Nu sällar sig Läkarförbundet till många and­ra länders yrkesförbund i arbetet för minskad miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Huvudbudskapet i förbundets nya policy »Klimat och hälsa« är att hänsyn till miljön ska genomsyra hela Läkarförbundets verksamhet och bli en del av det dagliga arbetet. 

Åtgärder som krävs är bland annat att minska utsläppen av växthusgaser, vilket är centralt, och att anpassa samhället – även sjukvården – till ett förändrat klimat. 

Bakgrunden till de nya riktlinjerna är att klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för folkhälsan, skriver Läkarförbundet och hänvisar till WHO.   

Extremväder i form av stormar, översvämningar och kraftiga värmeböljor ger såväl direkta som indirekta effekter på människors liv och hälsa. Läkarförbundet vill därför verka för fortsatt utveckling av förebyggande åtgärder och anpassning inom hälso- och sjukvård på global, nationell och lokal nivå. 

Policyn innehåller punkter (se ruta) om vad förbundet kan göra både utåt och internt, bland annat förmedla kunskap om hur olika regioner i landet har utvecklat förebyggande insatser när det gäller hantering av värmeböljor och risker för översvämning samt verka för att klimat och hälsa ska ingå i läkarnas grundutbildning, men även i specialist- och vidareutbildningar.

Är den nya policyn ett stort steg för Läkarförbundet? 

– Vi har jobbat mycket med fackliga frågor och profes­sionsfrågor men håller på att bredda vårt engagemang. Förra året kom vi med ett folk­hälsoprogram. Det här är ett större steg ut på samhällsarenan. Vi har en stor bredd med våra intresseföreningar, till exempel Läkare för miljön, där en av deltagarna i vår klimatgrupp verkar, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i förbundsstyrelsens arbetsgrupp Klimat och hälsa. 

Enligt de nya riktlinjerna ska Läkarförbundet verka opinionsbildande genom att förmedla vetenskapligt grundade fakta om sambanden mellan klimat, klimatförändringar och hälsa. Åtgärder som ger förbättrad hälsa och minskad miljöpåverkan, till exempel hållbara transportsystem och hållbar energianvändning, ska stödjas. 

– Vi ska arbeta med andra organisationer, som World Medical Association (WMA), men även verka nationellt och lokalt, skriva debattinlägg, följa det politiska arbetet ur klimat- och hälsoperspektiv och träffa politiker. Vi vill bli en part i arbetet där vår roll kan vara betydelsefull, säger Karin Båtelson. 

Läkarförbundet lyfter fram BMA, British Medical Association, som en förebild. Med motiveringen »klimatförändringarnas förödande effekter på människors hälsa kan inte längre ignoreras«,deltar BMA i kampanjen »Doctors for Climate Action« där 50 organisationer ingår för att sätta press på världens ledare inför klimatmötet i Paris. I aktionen deltar också det amerikanska läkarförbundet AMA och flera andra läkarförbund i världen. Förutom att agera pådrivande i samhället vänder sig BMA också direkt till sina medlemmar med uppmaningen att hjälpa sina patienter att förbättra hälsan och samtidigt minska klimatrelaterade utsläpp genom att gå och cykla mer och äta mindre kött. 

Läkarförbundets policy talar också om »ändrad matproduktion och matkonsumtion«. 

Hur ska det utläsas? 

– Vi vill påverka i stort i samhället. Det gör man på flera nivåer. Det individuella ansvaret är naturligtvis också viktigt, en mer klimatvänlig livsstil ger ringar på vattnet, säger Karin Båtelson.

Förbundet har en policy för kapitalförvaltning som redan nu tar hänsyn till miljö och klimat.

– Men vi vill skärpa den ytterligare, säger Karin Båtelson och tillägger att utformningen ännu inte är klar. 

Policyn »Klimat och hälsa« är en avsiktsförklaring som klubbades av förbundsstyrelsen den 22 oktober och har föregåtts av ett drygt års diskussioner om hälsa och klimatförändringar inom Läkarförbundet. Den ska nu kommuniceras ut i förbundet, diskuteras och vidareutvecklas.

Ur Läkarförbundets policy Klimat och hälsa

Läkarförbundet har en viktig roll när det gäller att:

 • Identifiera och stödja åtgärder som både minskar miljöpåverkan, men också leder till förbättrad hälsa, såsom hållbar energiförbrukning, hållbara transportsystem och ändrad produktion och konsumtion av mat.
 • Verka för en anpassning av hälso- och sjukvården till kommande klimat- och miljöförändringar.
 • Påverka attityder och opinion genom att förmedla vetenskapligt grundade fakta till beslutsfattare och allmänhet om sambanden mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession.

Läkarförbundet avser att:

I den interna verksamheten

 • Skapa ett miljömedvetande hos förbundets förtroendevalda och medarbetare.
 • Se till att förbundets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt genom att minska energiförbrukningen och utsläpp av koldioxid.
 • Förstärka en framtida ytterligare miljöanpassad kapitalplaceringspolicy.

På lokal och nationell nivå

 • Stödja enskilda läkare och sjukvårdshuvudmän när det gäller att identifiera och initiera åtgärder som både minskar miljöpåverkan och leder till förbättrad hälsa.
 • Utveckla och sprida idéer vidare genom att verka som en kunskapsbank och ett forum för debatt.

På global nivå

 • Samverka med andra länders läkarföreningar och internationella organisationer för att öka kunskapen och se till att konkreta åtgärder vidtas för att råda bot på globala klimat- och hälsoproblem.

Inom utbildning

 • Verka för att klimat och hälsa ska vara en integrerad del i grundutbildningen och en given del i utbildningsplanen för läkarprogrammet.
 • Verka för fortlöpande undervisning av god kvalitet angående klimat och hälsa under specialistutbildning och vidareutbildning.

Läs hela policynslf.se

Läkarförbundet har undertecknat WHO-upprop för klimat och hälsa

Läkarförbundet har genom sin ordförande Heidi Stensmyren undertecknat WHO:s upprop inför FN:s stora klimatmöte i Paris. Uppropet ska öka med­vetenheten om sambandet mellan klimat och hälsa.

Uppropet kommer att presenteras på Parismötet och kräver ett klimat­avtal som innehåller: 

Starka och effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringar och undvika oacceptabla risker för global hälsa. 

Kraftigt ökad finansiering för anpassningar till klimatförändringar, exempelvis åtgärder inom hälso- och sjukvård för att minska risker av extrema väderhändelser, infektionssjukdomar, minskande vattentillgångar och osäker tillgång till mat. 

Åtgärder som både minskar klimatförändringar och förbättrar hälsa, exempelvis reducerar antalet dödsfall i cancer, respiratoriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar som orsakas av luftföroreningar (för närvarande 7 miljoner per år).

– Klimat och hälsa är nära sammankopplat och det är viktigt att läkarkåren hjälper till att uppmärksamma detta. Ur ett hälsoperspektiv måste åtgärder vidtas mot klimatförändringarna, säger Heidi Stensmyren på Läkarförbundets webbplats med anledning av att förbundet skrivit under uppropet.

Tidigare i höst gav världsläkar­organisationen WMA uppropet sitt stöd.

Uppropet »WHO call to action« kan undertecknas på http://www.who.int/globalchange/global-campaign/call-for-action/en/

Lyssna på Sofia Lindegren

»När man läser om … hur vi ska få slut på problemen med klimatförändringarna blir det ganska uppenbart att många av de lösningarna också är lösningar mot våra vanligaste sjukdomar i västvärlden, som diabetes och hjärt–kärlsjukdomar och fetma. Då blir det ganska naturligt att man som läkare vill engagera sig …«

Det säger Sofia Lindegren i Svenska Dagbladets podd om klimatet, »SvD 2 grader«.

Sofia Lindegren är AT-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset och ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa. I poddinslaget berättar hon om vilka hälso­utmaningar och hälsoeffekter klimatförändringarna för med sig.

Sofia Lindegren medverkar i »SvD 2 grader« del 5, som finns på https://soundcloud.com/svdse/svd-2-grader-del-5-klar

Kommentarer (2)

 • Läkarförbundet propagerar för politisk homeopati

  2015-11-11 23:02 | Man kunde tycka att Läkarförbundet borde eftersträva att åtgärder är evidensbaserade, men man låter sig här styras av det politiskt korrekta. För att minskade koldioxidutsläpp skulle medföra hälsovinst krävs ett stort antal antaganden, som helt saknar vetenskapligt belägg.
  1. Koldioxid styr inte den globala medeltemperaturen nämnvärt, absorptionsspektrat är redan mättat och det föreligger inte ens korrelation mellan koldioxidnivåer i atmosfär och temperatur i historisk tid, med högre temperaturer under Romartid och Vikingatid, och samma temperaturstegring (ca 0,4 grader) under perioden 1910-1940 som 1970-2000, och ingen stegring under 2000-talet. Jämför temperaturvariationen mellan dag och natt och sommar och vinter eller olika geografiska regioner. Vi har idag fortfarande låga koldioxidnivåer jämfört med större delen av tidigare historia.
  2. Dödligheten är högre vid kyla än värme, under året stor metaanalys publicerad.
  3. Ingen ökning, snarare minskning av extrema väderhändelser har inträffat under senaste 30-årsperioden, under den tid då det mesta av fossilförbränningen skett.
  4. Ökade temperaturer vid polerna skulle minska snarare än öka orkanintensitet, då det är temperaturskillnader som driver vindar.
  5. Isläget vid polerna är idag rekordstort, och havsnivån stiger lika långsamt som alltid, 2 mm/år.
  6. Marginellt ökad temperatur och bättre koldioxidnivåer har medfört att jordbruksproduktionen globalt idag är rekordstor, och det viktigaste för folkhälsan är förstås god tillgång på mat och vatten. Vattenproblemet är reellt, men kan lösas med god tillgång på energi, se Israel.
  Man kunde fortsätta mycket längre. Det mest angelägna för att minska miljörelaterad överdödlighet är elektrifiering av hushåll, vartill pålitlig energi till överkomligt pris är essentiellt. Moderna baskraftverk är således betydligt bättre för hälsan än intermittent och ineffektiv vind och solkraft, men bäst är förstås modern kärnkraft, som kan nyttja dagens kärnkraftsavfall som bränsle (räcker 1000-tals år), vilket man satsar på i Kina och Indien. Att det skulle vara någon klimat- eller hälsovinst med energianorexi har tillbakavisats komplett, bl.a. av Björn Lomborg. Detta kan närmast beskrivas som politisk homeopati, kostsam och meningslös verksamhet som huvudsakligen fyller religiösa behov.

  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Lunds universitet

  Jäv:

 • Läkarförbundet borde inte engagera sig i pseudovetenskap

  2015-11-13 10:39 | Läkarförbundet har ryckts med i den allmänna klimathysterin. Det är uppseendeväckande då man kan vänta sig att läkare arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Förtroendet för den medicinska vetenskapen och sjukvården riskerar att naggas i kanten av förbundets utspel i klimatfrågan.
  Det är rimligt att diskutera sambandet mellan klimat och hälsa. Men att ta som utgångspunkt att vi står inför farliga klimatförändringar som beror på antropogena koldioxidutsläpp är olämpligt. Ett sådant ställningstagande vilar varken på vetenskap eller beprövad erfarenhet.
  FN:s klimatpanel IPCC har verkat i ca 25 år med uppdraget ”att på ett omfattande, objektivt, öppet och genomskinligt sätt värdera den senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska litteraturen världen över som är av betydelse för att förstå risken med klimatförändring orsakad av mänskliga aktiviteter, dess observerade och förväntade effekter och möjligheter till anpassning och begränsning”.
  Med denna avgränsade målsättning har man byggt teoretiska datormodeller som skall visa människans klimatpåverkan. Modellberäkningar har gjorts av fysiska storheter utan tillräcklig kunskap om bakgrundsfaktorer av betydelse för det man skall beräkna. En sådan arbetsmetod saknar vetenskapligt värde och är snarast att betrakta som pseudovetenskap. Osäkerheten om klimatets känslighet för koldioxid är fortfarande stor.
  Faktorer som vi vet har varit viktiga för klimatet på jorden är i första hand solaktiviteten. Jorden hämtar all energi på olika sätt från solen. Historiskt är samvariationen mellan jordens klimat och solaktiviteten iögonenfallande. Andra exempel på faktorer som identifierats på senare år är intensiteten i den kosmiska strålningen, variationer i jordmagnetismen, naturliga variationer i jordens ozonskikt, naturliga förändringar i atmosfärens sammansättning, luftströmmar och havens cirkulation. Därtill kommer antropogen påverkan genom avverkade skogar, plöjda åkrar, samhällets infrastruktur, utsläpp av föroreningar som sot, svaveldioxid och ozonpåverkande substanser och slutligen genom utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen.
  De framtidsscenarier som är grunden för de apokalyptiska spådomarna hämtas från dryga hundratalet datormodeller som visat allt större avvikelse från observationer år för år.
  Det finns inga fakta som visar att antropogena koldioxidutsläpp har någon signifikant betydelse för klimatet.

  Sigvard Eriksson, f d vd Medilab AB, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016