Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW3 Lakartidningen.se 2015-11-06

Regeringen ratar idén om att reglera fortbildning i föreskrift

Regeringen går emot sin egen utredare och lägger inget förslag om att fortbildning för vårdpersonal ska regleras i en särskild föreskrift. Beskedet är en besvikelse för Läkarförbundet, som anser att en reglering behövs för att säkra läkares kompetensutveckling.

Michael Lövtrup

När regeringen på torsdagen beslutade om hur man anser att Sverige ska implementera EU:s uppdaterade yrkeskvalifikationsdirektiv, fanns inte någon föreskrift för fortbildning för vårdpersonal med bland åtgärderna.

En särskild utredare hade föreslagit att Socialstyrelsen skulle få ett bemyndigande att utfärda en sådan föreskrift, för att Sverige ska kunna garantera att legitimerade yrkesutövare har uppdaterade kunskaper på sitt område.

Enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, var beskedet inte oväntat med tanke på att regeringen redan i lagrådsremissen skrev att en föreskrift inte behövs för att klara kraven i direktivet.

– Det är givetvis tråkigt när vi ser i de enkäter vi gör och i vår fortbildningsrankning att man inte får den fortbildning som krävs.

Regeringen menar att nödvändig kompetensutveckling täcks in av de krav som ställs i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen på att vårdgivare ska utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Regeringen bedömer därför att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att kunna hålla sig à jour inom sitt yrke.

Sofia Rydgren Stale konstaterar att Läkarförbundet och regeringen har olika syn på den saken.

– Vår syn är att man inte får den fortbildning man behöver, man har fortbildningsstopp på många ställen, ofta mot slutet av året när man ser att budgeten är svår att få ihop.

Enligt Sofia Rydgren Stale kommer Läkarförbundet att fortsätta verka för en reglering av fortbildningen, eftersom man anser att det är vad som på lång sikt krävs för säkra läkares kompetensutveckling. På kortare sikt menar hon att man i första hand bör arbeta för att fortbildning blir en del av det löpande kvalitetsarbetet, både när det gäller planering och uppföljning.

– Vi ser att på enheter där man har tydliga riktlinjer och rutiner om att varje medarbetare ska ha en fortbildningsplan, där ökar också tillgången till fortbildning.

Kan det vara läge för Läkarförbundet att ompröva sin inställning till obligatorisk recertifiering, som ni hittills varit emot?

– Nej, vi ser inte att det är en bra väg framåt. Repressiva system fungerar sällan bra. Man ser i länder som har recertifiering att det finns mycket bekymmer och att det blir för mycket den enskilda läkarens ansvar, medan man släpper arbetsgivaransvaret.

Läs tidigare:

Fortbildningen bör regleras i föreskrift

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons