Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW4 Lakartidningen.se 2015-11-06

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Socialstyrelsen vill hitta snabbare vägar fram för tredjelandsläkare att komma i arbete. Bland annat genom kortare ledtider och översyn av dagens kunskapsprov.

Anna Sofia Dahl

Under de tre senaste åren har det skett en fördubbling i antalet ansökningar om validering av examensbevis från länder utanför EU/EES. Processen tar för lång tid, menar Socialstyrelsen, och en snabbare väg in i arbete behövs. Därför föreslår man att dagens system både behöver förenklas och utvecklas.

Bland annat ska utformningen av dagens kunskapsprov ses över, men exakt på vilket sätt ska formas i diskussioner med de olika lärosätena.

– Vi vet att det är svårt att klara de här proven för många, det hänger först och främst på språket. Men vi ska inte minska kraven, det ska vara prov som testar av kunskaperna så att de är jämförbara med de en svensk student behöver för att få sin legitimation, säger Erik Höglund, avdelningschef för Regler och behörighet hos Socialstyrelsen.

Som ett steg efter att kunskapsprovet genomförts vill Socialstyrelsen införa en kortare praktikperiod. På så sätt ges en möjlighet att bedöma personens lämplighet och en möjlighet för individen att visa upp sina praktiska färdigheter. 

En viktig del, enligt Erik Höglund, är att snabbt identifiera de individer som har vårderfarenhet och legitimationsyrken och snabbt ge dem möjlighet att lära sig svenska.

Han menar också att tiden för att komma i arbete kan kortas ner om ledtiderna mellan att lära sig språket, få en kontakt med vårdkontexten, göra ett kunskapsprov och därefter en praktik tas bort.

– Det är inte så att vi ska ta bort en massa moment eller kunskapskrav från dagens system, utan ställtiden emellan. Har man ingen ställtid så kanske det går att korta ner snittiden, som i dag är fem år, till två år, men det är svårt att säga eftersom det är så individuellt, säger Erik Höglund.

Regeringen satsar 65 miljoner 2016, samt 42 miljoner per år från 2017, för att kunna korta handläggningstiderna, och enligt Erik Höglund är ambitionen att kunna ställa om till det nya under nästa år. För att det ska vara möjligt kommer diskussioner med arbetsgivare, SKL och professionen att krävas.

– Alla frågor är inte lösta, så det är väldigt viktigt att bygga det här tillsammans. Vi kommer att fortsätta prata med de andra aktörerna och vi väntar på besked från de lärosäten som tagit emot brevet. Sen arbetar vi också med att säkra upp så att vi i väntan på en ny ordning kan fortsätta att erbjuda kunskapsprov i den omfattning som vi har gjort under de senaste åren, säger Erik Höglund.

Även Läkarförbundet har lämnat förslag på åtgärder för att underlätta för utländska läkare att komma i arbete snabbare, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Förbundet föreslår bland annat att en yrkesanpassad språkundervisning ska erbjudas i större utsträckning och att fler AT-tjänster inrättas, alternativt låta ett kunskapsprov ersätta AT-tjänst för en del grupper.

Läs även:

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Så vill Läkarförbundet påskynda integrationen av utländska läkare

Läkarförbundet vill bidra till snabbspår för tredjelandutbildade

Fackförbund kräver kortare handläggningstider hos Socialstyrelsen

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons