Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT37 Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-03

Medicinska riksstämman 2015Flyktingbarn under 6 år prioriterade att vaccinera

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya riktlinjer för vaccination av människor på flykt och under 2015 kan 12 000 ensamkommande barn behöva bedömas av barnpsykiatrin. Det framkom på ett seminarium på riksstämman om hälsa hos migranter.

Karin Bergqvist

Alla barn som är asylsökande, eller som vistas i Sverige utan tillstånd, har enligt lag samma rätt till hälso- och sjukvård som barn som är folkbokförda i Sverige. Det gäller också vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder.

Alla nyanlända har också rätt till hälsoundersökning.

Hur fler av dessa kan nås, tidigt och med rätt insatser, var ämnet för ett seminarium om migranters hälsa på riksstämman.

Bernice Aronsson, Folkhälsomyndigheten, presenterade myndighetens alldeles färska rapport, »Vaccin till människor på flykt«, riktad till hälso- och sjukvården. Där rekommenderas vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta för alla asylsökande, dessutom mot hepatit B för barn under 18 år samt mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker för barn under 6 år.

Högsta prioritet har skydd mot sjukdomar som mässling, polio, kikhosta och pneumokocker för barn under 6 år, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Utgå från att barnen är helt eller delvis ovaccinerade, sa Bernice Aronsson.

Detta på grund av bristande hälso- och sjukvård de senaste åren i länder som Syrien, Afghanistan och Irak.

Jerker Jonsson, också från Folkhälsomyndigheten, berättade om infektionsrisker bland flyktingar och slog fast att smittrisk till allmänheten är minimal. Det är inom migrantgruppen risken för infektioner är ökad, i huvudsak relaterad till överfyllda boenden.

– Det handlar framför allt om luftvägsinfektioner och mag–tarminfektioner när det är trångt, sa han.

Vad gäller den psykiska hälsan är ensamkommande barn en särskilt drabbad grupp.

Björn Ramel, Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP, Malmö, refererade en norsk studie från 2014 som visar att 40 procent av ensamkommande barn har en psykiatrisk diagnos.

Eftersom den senaste prognosen för 2015 säger att Sverige kommer att ta emot 30 000 ensamkommande barn under 2015 innebär det i så fall att 12 000 bör bedömas av barnpsykiatrin, konstaterade Björn Ramel.

Han räknade samtidigt upp en rad hinder för att de får tillgång till barnpsykiatrin, till exempel överbelastade mottagningar, att så många olika aktörer finns kring barnen, att det är stigmatiserande att vända sig till psykiatrin och okunskap om asylsökande barns rättigheter.

Björn Ramel tog också upp att majoriteten av de ensamkommande barnen bor i HVB (hem för vård eller boende), samtidigt som det finns brister i utbildning av HVB-personal om hur barnen kan bemötas och hanteras och en stor personalomsättning. Det är inte minst ett problem eftersom många av de ensamkommande barnen får psykofarmaka. Ofta finns ingen sjuksköterska eller annan medicinskt kunnig person knuten till boendet.

– Det är återkommande problem att ordinationer inte följs och med intoxikationer, sa Björn Ramel.

Barnen kommer ofta också helt ensamma till mottagningen för uppföljningar.

– Häromdagen kom en rörmokare från ett HVB med en patient till mig, berättade Björn Ramel.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk hälsa (en överenskommelse mellan regeringen och SKL) berättade om ett nyligen beslutat uppdrag från Socialdepartementet med anledning av den stora ökningen av asylsökande i Sverige. I ett pilotprojekt i Region Värmland kartläggs nyanländas behov av till exempel hälsoundersökningar, samtal om psykisk hälsa och tandvård samt vilka resurser som finns.

Slutligen frågade moderatorn Ann Lindstrand seminariedeltagarna om det vore bra med obligatoriska hälsoundersökningar för nyanlända?

Det är inte en helt dålig idé, tyckte Jerker Jonsson, Folkhälsomyndigheten:

– Som det är nu kan det vara så att många inte har förstått att de fått ett erbjudande om en hälsoundersökning.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons