Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT37 Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-03

Medicinska riksstämman 2015Flyktingbarn under 6 år prioriterade att vaccinera

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya riktlinjer för vaccination av människor på flykt och under 2015 kan 12 000 ensamkommande barn behöva bedömas av barnpsykiatrin. Det framkom på ett seminarium på riksstämman om hälsa hos migranter.

Karin Bergqvist

Alla barn som är asylsökande, eller som vistas i Sverige utan tillstånd, har enligt lag samma rätt till hälso- och sjukvård som barn som är folkbokförda i Sverige. Det gäller också vaccination enligt det nationella vaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder.

Alla nyanlända har också rätt till hälsoundersökning.

Hur fler av dessa kan nås, tidigt och med rätt insatser, var ämnet för ett seminarium om migranters hälsa på riksstämman.

Bernice Aronsson, Folkhälsomyndigheten, presenterade myndighetens alldeles färska rapport, »Vaccin till människor på flykt«, riktad till hälso- och sjukvården. Där rekommenderas vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta för alla asylsökande, dessutom mot hepatit B för barn under 18 år samt mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokocker för barn under 6 år.

Högsta prioritet har skydd mot sjukdomar som mässling, polio, kikhosta och pneumokocker för barn under 6 år, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Utgå från att barnen är helt eller delvis ovaccinerade, sa Bernice Aronsson.

Detta på grund av bristande hälso- och sjukvård de senaste åren i länder som Syrien, Afghanistan och Irak.

Jerker Jonsson, också från Folkhälsomyndigheten, berättade om infektionsrisker bland flyktingar och slog fast att smittrisk till allmänheten är minimal. Det är inom migrantgruppen risken för infektioner är ökad, i huvudsak relaterad till överfyllda boenden.

– Det handlar framför allt om luftvägsinfektioner och mag–tarminfektioner när det är trångt, sa han.

Vad gäller den psykiska hälsan är ensamkommande barn en särskilt drabbad grupp.

Björn Ramel, Teamet för krigs- och tortyrskadade, BUP, Malmö, refererade en norsk studie från 2014 som visar att 40 procent av ensamkommande barn har en psykiatrisk diagnos.

Eftersom den senaste prognosen för 2015 säger att Sverige kommer att ta emot 30 000 ensamkommande barn under 2015 innebär det i så fall att 12 000 bör bedömas av barnpsykiatrin, konstaterade Björn Ramel.

Han räknade samtidigt upp en rad hinder för att de får tillgång till barnpsykiatrin, till exempel överbelastade mottagningar, att så många olika aktörer finns kring barnen, att det är stigmatiserande att vända sig till psykiatrin och okunskap om asylsökande barns rättigheter.

Björn Ramel tog också upp att majoriteten av de ensamkommande barnen bor i HVB (hem för vård eller boende), samtidigt som det finns brister i utbildning av HVB-personal om hur barnen kan bemötas och hanteras och en stor personalomsättning. Det är inte minst ett problem eftersom många av de ensamkommande barnen får psykofarmaka. Ofta finns ingen sjuksköterska eller annan medicinskt kunnig person knuten till boendet.

– Det är återkommande problem att ordinationer inte följs och med intoxikationer, sa Björn Ramel.

Barnen kommer ofta också helt ensamma till mottagningen för uppföljningar.

– Häromdagen kom en rörmokare från ett HVB med en patient till mig, berättade Björn Ramel.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk hälsa (en överenskommelse mellan regeringen och SKL) berättade om ett nyligen beslutat uppdrag från Socialdepartementet med anledning av den stora ökningen av asylsökande i Sverige. I ett pilotprojekt i Region Värmland kartläggs nyanländas behov av till exempel hälsoundersökningar, samtal om psykisk hälsa och tandvård samt vilka resurser som finns.

Slutligen frågade moderatorn Ann Lindstrand seminariedeltagarna om det vore bra med obligatoriska hälsoundersökningar för nyanlända?

Det är inte en helt dålig idé, tyckte Jerker Jonsson, Folkhälsomyndigheten:

– Som det är nu kan det vara så att många inte har förstått att de fått ett erbjudande om en hälsoundersökning.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016