Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTZD Lakartidningen.se 2015-12-02

Den digitala arbetsmiljön utmanar

Den digitala arbetsmiljön innehåller en hel del utmaningar, skriver Arbetsmiljöverket i en ny rapport. En åtgärd som lyfts fram är IT-ronden, vilken Läkarförbundets Karin Båtelson är initiativtagare till.

Anna Sofia Dahl

Digitaliseringen kommer att påverka oss i samma utsträckning som industrialiseringen, skriver Arbetsmiljöverket i en kartläggning över den digitala arbetsmiljön. Och trots att det finns en rad positiva effekter av digitaliseringen, pekar myndigheten samtidigt på en rad arbetsmiljöproblem som kan kopplas till den samma. Bland annat en ökad belastning, stress och ohälsoproblem för individen.

Ett flertal verksamheter har i och med digitaliseringen förändrats i grunden, där sjukvården nämns som ett exempel. Enligt kartläggningen vittnar många läkare om en ökad press och belastning. Och Karin Båtelson, Läkarförbundets förste vice ordförande, menar att det bland annat är på grund av IT-system som är oöverskådliga, opraktiska, tröga och osäkra.

– Och vi använder ändå fax, scanner och papper hur mycket som helst. Vi har parallella system, ett på papper och ett digitalt.

Syftet med kartläggningen är dels att beskriva problembilden i den digitala arbetsmiljön, dels att visa på åtgärder som kan bidra till en lösning. Ett exempel som Arbetsmiljöverket lyfter fram är IT-skyddsronderna. Karin Båtelson är en av dem som 2009 på Sahlgrenska i Göteborg var med och initierade föregångaren IT-ronden, se faktaruta.

Själva idén är att kontaktytorna mellan dem som jobbar i vården, den lokala IT-avdelningen och utvecklarna ska öka, samt ge medarbetarna en möjlighet att föra fram sina erfarenheter och synpunkter på hur det faktiskt fungerar.

– Vi ville sätta oss på samma ställe för att kunna visa hur det går till i praktiken, så att vi kunde hitta lösningar och få samma verklighetsbeskrivning., säger Karin Båtelson.

Tidigt under de första IT-ronderna blev det tydligt att många problem var gemensamma för olika avdelningar.

– Man hade inte haft en översikt tidigare, eftersom man inte gått ner i verksamheten på riktigt, säger Karin Båtelson.

– Vi har det här lapptäcket av system som inte hänger ihop och det bryr vi oss egentligen inte om, men vi vill inte veta att det inte hänger ihop. Vi vill kunna logga in en gång och sen vara inne i alla system. Dessutom vill vi ha ett system som utgår från patienten och inte tvärtom.

Resultat blev också en minskning av handhavandefel, korrigering av inställningsfel, ökade kontaktytor med personkännedom, en större förståelse för varför vissa saker inte fungerar och en större förståelse för vilka projekt som är på gång.

– Man får en större delaktighet och en medvetenhet. Det är en del som är konkret och en del som är psykologisk, men oerhört viktiga, säger Karin Båtelson.

Nackdelen är dock att en IT-rond kräver att många människor med rätt ansvarsområden ska samlas på samma ställe.

– Det är resurskrävande, men det är absolut värt det om man lyckas fullfölja, säger Karin Båtelson som menar att det därför är viktigt att kunna visa på resultat:

– Du skapar också mycket förhoppningar hos medarbetarna att det verkligen ska bli bättre, eftersom alla är så dödströtta på IT-systemen. Och blir det då inte bättre så blir det istället en negativ effekt.

Hälso- och sjukvården var tidigt ute med att använda datorer i arbetslivet, men till en början främst i rent tekniska sammanhang. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket hänvisar till spenderar en läkare runt 50 procent av sin arbetstid vid datorn.

– Det är inte de digitala systemen vi inte vill ha, det vill vi absolut, men det ska vara bra system. Om vi hade lagt de 50 procenten på ett bra IT-stöd så hade man kunnat göra oerhört mycket mer sjukvård, träffat fler patienter och kunnat göra bättre bedömningar med säkrare resultat, säger Karin Båtelson.

Detta är en IT-rond

Första steget i IT-ronden är att systemleverantörer och den lokala IT-avdelningen följer med en läkare under en halv arbetsdag, något som man valt att kalla medsITning, för att ge en inblick i medarbetarens vardag. Tanken är att mindre problem, så som felaktiga inställningar och onödiga omvägar i systemet, direkt ska kunna korrigeras, men också att de större fel som skapat problem blir synliga.

Ett protokoll från ronden skrivs och följs senare upp av de som deltagit i ronden, tillsammans med den chef som sitter på plånboken.

En översikt över den genomgångna avdelningen görs av den lokala it-avdelningen. Det vill säga att gamla datorer tittats över, skrivare ställts in på rätt sätt och att rätt program installeras på rätt datorer.

Tips som framkommit under ronden återkopplas till övrig personal på avdelningen.

Efter ett antal månader görs en uppföljning för att se att det verkligen skett förändringar.

Skillnaden mellan IT-skyddsrond och IT-rond är att den förstnämnda enbart har fokus på arbetsmiljön och involverar ett skyddsombud, medan den sistnämnda även är till för verksamhetens behov och utveckling och inte förutsätter någon skyddsombudsutbildning.

Kommentarer (1)

 • Tillsammans kan vi förbättra vårdens arbetssätt!

  2015-12-02 20:54 | Kära kollegor och användare av IT-system,
  Vid intresse kan några kollegor och jag utveckla en prototyp till ett system som har just ambitionen att vara holistiskt, överskådligt, patientcentrerat och utformat efter våra behov, och därmed minska dubbelarbete och frustration. Efter att en första prototyp har skapats kan kollegor från vår kår, och andra yrkesgrupper i vården, testa och utvärdera den. Vi har en övertygelse om att vi, med kunskaper om både vård och teknik, kan designa ett system som kan göra en stor skillnad i den kliniska vardagen. Om vår prototyp överträffar Era förväntningar, önskas i gengäld Ert stöd för utveckling av protypen till skarp version och för implementering i hälso- och sjukvården.
  Svara gärna till denis.camacho@neocura.se om detta låter som ett bra förslag, eller om ni vill bidra med idéer!

  Denis Camacho, Leg. Läkare, Östergötland

  Jäv: Medlem i ekonomiska föreningen Neocura som består av några vänner, som vill förbättra IT-systemen och se till att vi spenderar mer tid på patienter, och mindre tid på datorer.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016