Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DR9Z Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01

»Glöm inte fråga om jobbet …«KOL och astma kan orsakas eller förvärras av arbetet

I det här numret av Läkartidningen publiceras en originalstudie som visar att silikos, orsakad av kvartsdamm på jobbet, fortfarande förekommer i Sverige. Arbetsmiljön är en vanlig orsak också till flera andra luftvägssjukdomar. Den enkla frågan »Vad jobbar du med?« i patientmötet kan leda till att patienter slipper slussas runt i vården och slipper andas in farliga partiklar. I förlängningen kanske det rentav leder till förbättringar på hela arbetsplatser. Det säger arbets- och miljömedicinare till Läkartidningen, som i de här artiklarna samarbetat med tidningen Dagens Arbete.

Marie Ström

I tidningen Dagens Arbete berättar en ung kvinna om hur hon fick astma efter att ha exponerats för skärvätskor på jobbet. Hon var 22 år gammal när hon började arbeta inom bearbetningsindustrin. Efter bara ett par veckor täpptes andningsvägarna till, efter en månad började hon hosta slem.

Det skulle ta ett år tills hon fick rätt diagnos och tills besvären kopplades till jobbet. Under den tiden sökte hon vård flera gånger – varken läkaren inom primärvården eller läkaren på infektionskliniken frågade vad hon jobbade med. En öron, näs- och halsläkare gjorde det, men ställde inga följdfrågor när hon svarade »industrin«. Hon började så småningom behandlas med kortison, och symtomen lindrades, men hon var fortsatt mycket trött.

Så fick hon höra om en arbetskamrat på samma avdelning som fått astma. Det ledde till att hon kom till en klinik för arbets- och miljömedicin, precis som arbets­kamraten, och sedan till att hon fick börja jobba på en annan avdelning. Successivt blev hon bättre och hostan försvann.

Upp till 15 procent av all nydebuterad astma hos vuxna kan vara kopplad till jobbet [Torén K, et al. Respir Med. 2000;94:529-35]. Att astma kan orsakas eller förvärras av en dålig arbetsmiljö är väl befäst i forskningen. Men enligt läkare på landets arbets- och miljömedicinska kliniker finns det kunskapsluckor inom läkarkåren.

– Överhuvudtaget när det gäller luftvägssjukdomar vore det bra om läkaren frågar vad patienten jobbar med och om patienten märker någon skillnad mellan arbetsdagar och lediga perioder. Den frågan ställs för sällan, säger Kristina Jakobsson, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg samt ordförande för Svensk arbets- och miljömedicinsk förening.

Jonas Brisman, överläkare vid arbets- och miljömedicinska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, håller med. Hans uppfattning är dock att andelen patienter med nydebuterad yrkesorsakad astma blir mindre. Samtidigt ökar andelen patienter med astma som har fått förvärrade besvär av jobbet. Det kan till exempel handla om en byggnadssnickare med barnastma som blivit sämre av dammet på arbetsplatsen. Den unga kvinnan som beskrevs tidigare i artikeln hade haft astma som barn, men varit besvärsfri under lång tid.

– Det är väldigt vanligt att personer med astma upplever att de blir sämre på jobbet. Det tror jag inte är så känt bland allmänläkare. Så jag tycker gott man kan fråga alla som har astma och ett jobb: »Blir du sämre på jobbet?«, säger Jonas Brisman.

När det gäller yrkesrelaterad KOL, befarar läkare på de arbets- och miljömedicinska klinikerna att kunskapsluckorna är ännu större än vid astma.

– Jag tror att det finns bättre kunskap om att specifika exponeringar i arbetet kan ge astma: att man kan få astma av att vara bagare tror jag till exempel många läkare vet. Men när det gäller KOL tror jag – om jag generaliserar grovt – inte att man tänker på att det kan finnas annat än cigarrettrökning som orsakar det, säger Maria Albin, professor och överläkare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Att man kan utveckla KOL på grund av sitt yrke är egentligen en ganska gammal upptäckt. En brittisk studie från 1950-talet visade till exempel att arbetare med dammiga yrken, som stenarbetare, hade en ökad mortalitet i »bronkit« [Goodman N et al.Br Med J.1953;2:237-43].

De följande decennierna gjordes ett antal studier som flyttade fokus till den ännu starkare kopplingen mellan KOL och tobaksrökning, och yrkesfaktorerna glömdes bort. Ett flertal senare studier visar dock att cirka 15 procent av all KOL beror på yrkesmässig exponering för gas, damm och rök [Torén K. Läkartidningen. 2007;104:3656-8].

Stig Hagstad är överläkare på medicinkliniken vid Kiruna sjukhus och disputerade i våras med en avhandling om KOL bland personer som själva aldrig rökt. En av delstudierna hette: »Prevalence and risk factors of COPD among never-smokers in two areas of Sweden« [Hagstad S, et al. Respir Med. Epub 26 sep 2015. doi: 10.1016/j.rmed.2015.09.012]

Det är en populationsbaserad studie som genomfördes i Norrbotten och Västra Götaland, där människor slumpvis bjöds in till spirometri samt strukturerade intervjuer. I studien deltog 1 839 personer, varav 967 aldrig hade rökt. Resultaten visar att yrkesmässig exponering av damm, gas eller rök är en stark riskfaktor bland icke-rökare.

– Det vi kunde se är att de som uppgav att de utsattes för mycket damm, rök eller gas på sitt arbete hade en förhöjd risk på över 4,5 gånger att drabbas av minst medelsvår KOL. Efter stigande ålder var det den största riskfaktorn hos icke-rökare, säger Stig Hagstad.

Vad kan läkare dra för lärdom av detta?

– Det är en god idé att fråga folk vad de jobbar med och vad de har jobbat med tidigare. Särskilt när det gäller KOL, men även generellt. Det är inte lika inhamrat i medvetandet som många andra frågor som vi ställer, till exempel »röker du?«.

När det gäller KOL, som kan vara ett svårbehandlat tillstånd, tror både Jonas Brisman och Stig Hagstad mycket på prevention.

– I dessa fall måste man åtgärda arbetsmiljön för att hjälpa patienten. Enbart med medicinsk behandling kommer grundorsaken fortfarande att finnas kvar, säger Stig Hagstad. 

Samtidigt är det svårt att bedöma om en patient med KOL kan jobba kvar eller exakt vilka nivåer som är skadliga, enligt Jonas Brisman. I dag saknas tillräcklig kunskap för att kunna ge evidensbaserade råd.

– Det är absolut inget moget forskningsfält och man har egentligen inte kommit mycket längre än att säga att rök, damm och gas inte är bra. Det duger inte riktigt i patientfallen. När det gäller astma vet vi mer om vad som försämrar och det finns kanske 200–300 ämnen beskrivna som kan orsaka astma.

Enligt Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, är dagens astmaläkemedel inte bara av godo. Det händer allt för ofta att patienten enbart får medicinering mot sin sjukdom, eftersom läkemedlen är så effektiva. Problemen i arbetsmiljön som orsakat eller förvärrat astman lämnas däremot därhän.

– När det gäller astma har man en bild av att läkemedlen är så effektiva att man inte behöver bry sig om exponeringen. Det är inte bevisat att det fungerar att vara kvar i den miljö som har genererat sjukdom och behandla bort sjukdomen, men man provar det ändå. Det är olyckligt.

Följden kan bli att en stor andel av astmapatienterna inte riktigt får kontroll på sin sjukdom, enligt Magnus Svartengren.

– Man säger att de kanske medicinerar på fel sätt eller inte medicinerar tillräckligt, men problemen kan bero på arbetet. Så småningom är risken jättestor att de blir sämre och sämre och får kroniska sjukdomar. Upptäcker man det inte i tid, kan man inte backa bandet och börja om.

En annan konsekvens av att orsakssambandet mellan sjukdomen och jobbet inte utreds är att fler på arbetsplatsen riskerar att insjukna. Blir man medveten om problemen, finns det där­emot ofta en stark drivkraft hos arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön för att förhindra att fler drabbas.

Förslag till yrkesanamnestiska frågor till patienter med KOL

 • Vad jobbar du med?
 • När började du på detta arbete?
 • Vad har du jobbat med tidigare?
 • Vilka arbetsuppgifter hade du?
 • Har du varit utsatt för gas, damm eller rök på jobbet? I så fall, vilka arbetsuppgifter var det? Mellan vilka år var det?

Misstänker man som läkare att patientens KOL har orsakats av jobbet, ska patienten få information om möjligheten att anmäla det som en arbetsskada.

Källa: Brisman J, Torén K. »KOL, också en yrkessjukdom«. I: KOL – en dold folksjukdom. Stockholm: Läkartidningen förlag; 2014.

Exempel på yrken som kan innebära förhöjd risk för KOL

 • Gruvarbetare
 • Svetsare
 • Stenarbetare
 • Lantbrukare
 • Bergarbetare
 • Brandman
 • Byggnadsarbetare
 • Textilarbetare

Källa: Brisman J, Torén K. »KOL, också en yrkessjukdom«. I: KOL – en dold folksjukdom. Stockholm: Läkartidningen förlag; 2014.

Arbets- och miljömedicin

På 1950-talet öppnade landets första yrkesmedicinska kliniker i Lund och i Stockholm. På 1980-talet fanns kliniker vid samtliga universitetssjukhus. 2005 döptes klinikerna om till Arbets- och miljömedicin.

I dag finns arbets- och miljömedicinska kliniker i Linköping, Lund, Halmstad, Göteborg, Stockholm, Umeå, Sundsvall, Uppsala och Örebro.

På Arbets- och miljömedicin arbetar läkare, ergonomer, kuratorer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker, miljösköterskor och beteendevetare.

Klinikerna har tre huvuduppdrag:

 • Utreda patienter som misstänks ha blivit sjuka av jobbet.
 • Förebygga ohälsa som beror på arbetsmiljön.
 • Vara ett lättillgängligt kunskapscentrum.

Läs mer om arbets- och miljömedicinens historia i Läkartidningens tema Miljö och hälsa (Läkartidningen nummer 48/2007)

Arbetsmiljö orsakar 230 dödsfall i lungcancer per år – lågt räknat 

»Lungcancer är den vanligaste arbetsrelaterade cancertypen. Analyserna visar att lågt räknat 200 dödsfall i lungcancer bland män per år kan tillskrivas arbetslivet. En högsta skattning bedömer vi vara cirka 500 dödsfall bland män i lungcancer per år. Motsvarande tal för kvinnor har beräknats till mellan 30 och 80 dödsfall per år.«

Ur Arbetsmiljöverket. Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Rapport 2010:3

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons