Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUH9 Lakartidningen.se 2015-12-14

Klagomålsutredningen:Patientnämnderna bör få mer makt

Patientnämnderna ska bli mer självständiga och kunna ställa krav på vårdgivarna, enligt det förslag som Klagomålsutredningen lämnade i dag, måndag.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill Klagomålsutredningen att vårdgivaren ska vara primärt ansvarig för att hantera klagomål från patienter. Förutom att det kan snabba upp hanteringen leder det enligt utredningen till att möjligheten till lärande i verksamheterna ökar.

Den som vill inkomma med klagomål ska kunna göra det direkt till vårdgivaren, men också kunna vända sig till en patientnämnd. Bakgrunden är att patienten ofta är i underläge mot vårdgivaren, vilket enligt utredningen gör att det behövs en instans som kan stötta patienterna och se till att frågor blir besvarade. Patientnämnderna föreslås få en starkare och mer oberoende ställning, där vårdgivarna blir skyldiga att bistå nämnderna i deras arbete.

Patientnämnderna föreslås dessutom få ett nytt uppdrag. Varje år, eller ännu oftare om de finner det lämpligt, ska de analysera inkomna klagomål och synpunkter och utifrån analysen uppmärksamma landstinget eller kommunen om man ser riskområden för en säker och patientcentrerad vård.

Möjligheten att som patient vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska finnas kvar, men först efter att vårdgivaren fått möjlighet att besvara klagomålet. IVO ska bara vara skyldigt att utreda ärenden av mer allvarligt slag, ärenden som innefattat tvång samt ärenden som påverkat patientens integritet eller autonomi.

Ett syfte med förslaget är att IVO ska få mer resurser till inspektionsbaserad tillsyn. Förslaget innebär enligt utredningen att 75 miljoner kommer att frigöras, vilket enligt utredningen innebär att antalet inspektioner kan närmare fyrdubblas.

Samtidigt föreslås en skärpning när det gäller skyldigheten för IVO att ta till vara patienternas perspektiv i sin tillsyn.

Utredningen föreslår även en ny formulering i Patientsäkerhetslagen när det gäller rätten för sjukvårdspersonal som är föremål för utredning att uttala sig innan beslut från IVO. Personal som utreds för att ha vidtagit »en åtgärd eller en underlåtenhet som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten« ska ha möjlighet att uttala sig. Formuleringen innebär att det av Läkarförbundet kritiserade begreppet »kritik« tas bort.

Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs tidigare artiklar:

SLF positivt till att vårdgivarna tar över klagomålshanteringen

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016