Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUH9 Lakartidningen.se 2015-12-14

Klagomålsutredningen:Patientnämnderna bör få mer makt

Patientnämnderna ska bli mer självständiga och kunna ställa krav på vårdgivarna, enligt det förslag som Klagomålsutredningen lämnade i dag, måndag.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill Klagomålsutredningen att vårdgivaren ska vara primärt ansvarig för att hantera klagomål från patienter. Förutom att det kan snabba upp hanteringen leder det enligt utredningen till att möjligheten till lärande i verksamheterna ökar.

Den som vill inkomma med klagomål ska kunna göra det direkt till vårdgivaren, men också kunna vända sig till en patientnämnd. Bakgrunden är att patienten ofta är i underläge mot vårdgivaren, vilket enligt utredningen gör att det behövs en instans som kan stötta patienterna och se till att frågor blir besvarade. Patientnämnderna föreslås få en starkare och mer oberoende ställning, där vårdgivarna blir skyldiga att bistå nämnderna i deras arbete.

Patientnämnderna föreslås dessutom få ett nytt uppdrag. Varje år, eller ännu oftare om de finner det lämpligt, ska de analysera inkomna klagomål och synpunkter och utifrån analysen uppmärksamma landstinget eller kommunen om man ser riskområden för en säker och patientcentrerad vård.

Möjligheten att som patient vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska finnas kvar, men först efter att vårdgivaren fått möjlighet att besvara klagomålet. IVO ska bara vara skyldigt att utreda ärenden av mer allvarligt slag, ärenden som innefattat tvång samt ärenden som påverkat patientens integritet eller autonomi.

Ett syfte med förslaget är att IVO ska få mer resurser till inspektionsbaserad tillsyn. Förslaget innebär enligt utredningen att 75 miljoner kommer att frigöras, vilket enligt utredningen innebär att antalet inspektioner kan närmare fyrdubblas.

Samtidigt föreslås en skärpning när det gäller skyldigheten för IVO att ta till vara patienternas perspektiv i sin tillsyn.

Utredningen föreslår även en ny formulering i Patientsäkerhetslagen när det gäller rätten för sjukvårdspersonal som är föremål för utredning att uttala sig innan beslut från IVO. Personal som utreds för att ha vidtagit »en åtgärd eller en underlåtenhet som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten« ska ha möjlighet att uttala sig. Formuleringen innebär att det av Läkarförbundet kritiserade begreppet »kritik« tas bort.

Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs tidigare artiklar:

SLF positivt till att vårdgivarna tar över klagomålshanteringen

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons