Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUH9 Lakartidningen.se 2015-12-14

Klagomålsutredningen:Patientnämnderna bör få mer makt

Patientnämnderna ska bli mer självständiga och kunna ställa krav på vårdgivarna, enligt det förslag som Klagomålsutredningen lämnade i dag, måndag.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill Klagomålsutredningen att vårdgivaren ska vara primärt ansvarig för att hantera klagomål från patienter. Förutom att det kan snabba upp hanteringen leder det enligt utredningen till att möjligheten till lärande i verksamheterna ökar.

Den som vill inkomma med klagomål ska kunna göra det direkt till vårdgivaren, men också kunna vända sig till en patientnämnd. Bakgrunden är att patienten ofta är i underläge mot vårdgivaren, vilket enligt utredningen gör att det behövs en instans som kan stötta patienterna och se till att frågor blir besvarade. Patientnämnderna föreslås få en starkare och mer oberoende ställning, där vårdgivarna blir skyldiga att bistå nämnderna i deras arbete.

Patientnämnderna föreslås dessutom få ett nytt uppdrag. Varje år, eller ännu oftare om de finner det lämpligt, ska de analysera inkomna klagomål och synpunkter och utifrån analysen uppmärksamma landstinget eller kommunen om man ser riskområden för en säker och patientcentrerad vård.

Möjligheten att som patient vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska finnas kvar, men först efter att vårdgivaren fått möjlighet att besvara klagomålet. IVO ska bara vara skyldigt att utreda ärenden av mer allvarligt slag, ärenden som innefattat tvång samt ärenden som påverkat patientens integritet eller autonomi.

Ett syfte med förslaget är att IVO ska få mer resurser till inspektionsbaserad tillsyn. Förslaget innebär enligt utredningen att 75 miljoner kommer att frigöras, vilket enligt utredningen innebär att antalet inspektioner kan närmare fyrdubblas.

Samtidigt föreslås en skärpning när det gäller skyldigheten för IVO att ta till vara patienternas perspektiv i sin tillsyn.

Utredningen föreslår även en ny formulering i Patientsäkerhetslagen när det gäller rätten för sjukvårdspersonal som är föremål för utredning att uttala sig innan beslut från IVO. Personal som utreds för att ha vidtagit »en åtgärd eller en underlåtenhet som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten« ska ha möjlighet att uttala sig. Formuleringen innebär att det av Läkarförbundet kritiserade begreppet »kritik« tas bort.

Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs tidigare artiklar:

SLF positivt till att vårdgivarna tar över klagomålshanteringen

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Kommentera

Kommentera
bild

Sjukdomar sprids i takt med globaliseringen Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons