Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPA Lakartidningen.se 2016-01-25

Heidi Stensmyren: »Läkare måste kunna välja att inte spelas in«

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är olyckligt om det sprids en uppfattning att läkare inte får neka till att läkarbesök spelas in.

Michael Lövtrup

I ett beslut har Justitieombudsmannen, JO, kritiserat en läkare som inte ville låta en patient spela in sitt läkarbesök. Läkaren hävdade att det inte var tillåtet att spela in och vägrade fortsätta samtalet.

JO anser att utgångspunkten bör vara att det ska vara tillåtet att spela in, dock inte filma, sitt eget läkarbesök om det inte finns skäl som talar mot det. Sådana skäl kan vara om samtalet rör känsliga uppgifter om tredje part eller om det är tänkt att användas »provokativt eller på ett för tjänstemannen förlöjligande sätt«. I det aktuella fallet gjordes dock ingen bedömning av omständigheterna innan läkaren förbjöd inspelningen, vilket alltså JO kritiserar.

Läkarförbundet antog 2013 en policy för inspelning och fotografering vid läkarbesök. I policyn, som inte gör någon skillnad mellan ljud- och bildupptagning, konstateras att om en läkare uppfattar en önskan om att dokumentera vården som ett uttryck för misstro kan det påverka läkar–patientrelation negativt. Samtidigt betonar man att viljan att dokumentera oftast inte bygger på brist på tillit utan på att man exempelvis vill föreviga viktiga familjehändelser eller få ett stöd för minnet.

När det gäller rätten för personalen att säga nej till att spelas in är policyn inte glasklar, men utgångspunkten bör enligt den vara att personalen i förväg ska samtycka.

Till Läkartidningen säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren att en läkare måste kunna avgöra om hen vill delta i ett inspelat eller fotograferat samtal.

– Det finns ingen allmän skyldighet att delta i ett samtal som spelas in, det slår ju JO fast, säger Heidi Stensmyren, som tycker att en central fråga är vad inspelningen ska användas till.

– Ska det användas för att påverka utfallet av en bedömning, för att påverka tjänstemannen eller för egen dokumentation?

Men det är ju det JO kritiserar läkaren för, att han sa blankt nej till inspelning utan att göra någon bedömning av huruvida det fanns något som talade mot i just det här fallet. I stället hänvisar han allmänt till sin personliga integritet.

– Jag tänker att det är rimligt att en läkare kan göra det ställningstagandet, att med hänsyn till min personliga integritet önskar jag inte delta i ett inspelat samtal.

Så när JO säger att utgångspunkten bör vara att det ska vara OK om det inte finns särskilda skäl att säga nej, då håller du alltså inte med?

– Man kan alltid som individ göra bedömningen att man inte ska vara med, ja.

Kan det inte gynna delaktighet och självbestämmande att kunna få dokumentera vad som sas? Det kan ju vara kort tid och mycket som ska avhandlas, och det är väldigt lätt att glömma ett och annat.

– Ja, och då är ett förbud åt något håll svårt, utan individen som ska spelas in måste kunna välja beroende på situationen.

Kan man dra en parallell till nätjournalerna, som också innebär att patienter får mer tillgång till information? Det har ju varit motstånd från läkare även där. Kan det inte tolkas som ett motstånd mot att makt förskjuts från läkare till patienter?

– Nej, det tror jag inte. Vi läkare jobbar ju väldigt aktivt för att patienter ska vara välinformerade och det här är instrument som kan underlätta för informationen. Men alltid när nya riktlinjer utformas får man också fråga sig »var hamnar integriteten i det här?«.

Heidi Stensmyren tycker att det är olyckligt om det uppfattas som att man i det aktuella fallet brutit mot en regel om att man inte ska hindra inspelning, när läkaren kanske gjort en individuell bedömning.

– Det är olyckligt om det kan leda till en väldigt polariserad debatt, för det här är faktiskt en debatt som vi behöver ha.

Läs tidigare artikel:

JO kritiserar läkare för inspelningsförbud

Kommentarer (7)

 • Rätt att spela in

  2016-01-25 17:28 | Har man inte rätt att spela in samtal där man själv ingår?

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Fritt att spela in alla typer av möten om man själv är närvarande

  2016-01-25 17:57 | Det är inte förbjudet att spela in ett telefonsamtal eller ett möte om man själv är närvarande. Mot den bakgrunden är det väl bättre att patienten meddelar att hen har för avsikt att spela in istället för att spela in utan att meddela. Alla mobiler har en inspelningsfunktion som gör det synnerligt enkelt att spela in utan att någon märker något. Vad som gäller för filminspelning - samma sak med hänvisning till hur Uppdrag Granskning arbetar. Alla möten med patient och/eller närstående skall alltid föras på ett sådant sätt som om det skulle kunna spelas in av patient. Samtalet skall inte vara annorlunda om man vet att inspelning pågår eller inte.

  Hans Walter, leg.läkare, Legevisitten

  Jäv:

 • Sätt en kamera på min axel

  2016-01-25 23:56 | Som läkare jobbandes huvudsakligen på akutmottagningar skulle jag mer än gärna spela in alla mina patientmöten med en kamera på axeln. Så kan vi ha det som bevis nästa gång patienten mailar klagomål till chefen/anmäler till patientnämnden eller IVO/ringer tidningen. Det är inte rimligt att patienten skall kunna spela in och klippa/klistra i inspelningen och sedan använda som bevis mot doktorn samtidigt som denne inte får spela in något pga sekretessproblem.

  Andreas Nilsson, ST Läkare, AKM

  Jäv:

 • Inspelning utan acceptans stör läkekonsten

  2016-01-26 09:49 | Jag tycker det viktigaste är att jag blir störd av en inspelning. Om det är en patient jag har en god relation med och vet varför inspelningen sker går det nog bra. Men är det någon som är misstänksam och som jag inte känner och som inte frågat blir det svårt att fungera professionellt. Min kreativitet störs, min förmåga att leva mig in i patientens situation och mitt diagnostiska tänkande. Mina tankar fastnar i hur jag beter mej och släpper focus på patienten. Känner jag mej hotad eller starkt ifrågasatt kan jag genomföra en konsultation helt formellt korrekt men utan engagemang och min vilja att hjälpa patienten avbryts.

  Annika Andén, Allmänläkare MD, specialistläkarhuset hermelinen

  Jäv:

 • Prima facie diskriminatory

  2016-01-26 11:20 | Prima facie discriminatory.

  Det finns ett problem där vissa klagande som är ”besvärliga” utan egen skuld (som t ex klagande som lider av psykiska problem). Men även de är patienter.

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Bra att spela in

  2016-01-26 23:56 | Min sångpedagog vill att jag spelar in sånglektionen. "När du kommer hem kan du höra igen vad jag sa och hur det lät..." Jag tycker det är mycket lämpligt att även patienter spelar in läkarsamtalet. Om något lät konstigt eller var svårt att förstå kan man lyssna igen, ev diskutera med en vän eller anhörig. Grundattityden måste väl vara att patienter inte spelar in av illvilja, för att sedan klippa & klistra utan att man spelar in för att vara säker på att man inte missar vad doktorn sa? En professionell och trygg läkare borde välkomna inspelning.

  Stefan Hallander, pensionerad ögonläkare, Amadeuskliniken Halmstad

  Jäv:

 • Mycket att lära av inspelade samtal

  2016-01-27 11:22 | Jag instämmer med de kommentarer som menar att vi inte kan motsätta oss inspelningar. Om vi känner att patienten kan komma att använda inspelningen negativt, ser jag inga hinder för att vi själva också spelar in samtalet. Risken finns förstås att patienten därmed tappar förtroendet för oss, men då får vi försöka förklara varför vi gör detta. Att spela in samtal, gärna filma dem, bör vi göra då och då. Jag har själv gjort detta när jag haft samtal med barn och deras föräldrar. Jag har sedan tittat på filmerna med en handledare. Det har varit enormt lärorikt. Samtalsmetodik är en konst, som man aldrig kan lära sig till fulländning.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons