Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWHX Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-19

JO kritiserar läkare för inspelningsförbud

En läkare på en vårdcentral vägrade låta en patient spela in ett besök. Justitieombudsmannen, JO, kritiserar nu läkaren.

Michael Lövtrup

Patienten ville spela in sitt läkarbesök på en vårdcentral för att använda i kommande diskussioner med Försäkringskassan. Hans läkare menade dock att det inte var tillåtet och vägrade fortsätta samtalet om inte inspelningen avbröts.

JO konstaterar att det varken finns någon rättighet att spela in ett läkarbesök eller någon grund för att förbjuda det. Men JO anser att man kan förutsätta att patienter oftast har godtagbara skäl för att göra det, exempelvis för att i efterhand kunna gå igenom läkarens råd. Därför bör utgångspunkten vara att det ska vara tillåtet. Det kan dock finnas situationer då ett inspelningsförbud är motiverat, till exempel om samtalet rör sekretesskänsliga uppgifter om en tredje part eller om det är tänkt att användas »provokativt eller på ett för tjänstemannen förlöjligande sätt«.

I det aktuella fallet gjordes ingen bedömning av omständigheterna innan läkaren förbjöd inspelningen. För det får läkaren kritik från JO.

Även om ljudinspelningar normalt ska tillåtas anser JO att en läkare eller en annan tjänsteman alltid ska kunna motsätta sig att bli filmad.

Kommentarer (22)

 • Inspelning på läkarmottagning

  2016-01-19 16:55 | Jag kan inte förstå hur en juridisk instans (JO) kan klandra någon för en lag som inte finns. Finns det inte en lag som expressivt tillåter att man spelar in ett läkarbesök, anser jag att det knappast finns något utrymme för att klandra en sjukvårdspersonal (läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, psykolog etc) som inte tillåter inspelning eller filmning av ett patientbesök. Det finns ju prejudikat att skolor och sjukhus inte utgör offentlig miljö. Därför tillåts i vissa skolor inte ens besök utan specialtillstånd idag. Likadant på sjukhus. Vem som helst har heller inte tillgång till sjukhusets alla lokaler utan tillstånd, i synnerhet inte journalister. Jag tycker det är alldeles rimligt att jag som läkare kan förbjuda journalister eller patient som vill spela in (alternativt filma) mitt patientbesök, även om patienten vill detta. Det finns många aspekter på detta. T ex att en läkare måste kunna få tid att tänka över vad han skall yttra till Försäkringskassa eller annan juridisk instans, innan man som läkare fäller ett yttrande till denna instans om patienten. Det kan definitivt vara olämpligt att hänvisa till vad man säger eller kanske ffa inte säger under själva patientbesöket, då man som läkare kan vara pressad av patienten i något avseende. Det kan ge fullständigt fel signaler till Försäkringskassan om man tolkar ett inspelat muntligt yttrande av läkaren i efterhand utan att läkaren kanske har tid att kontrollera alla lab prover, tidigare journaler, remissvar, RTG utlåtanden etc, eller i efterhand kunna kommentera eller motivera sitt uttalande. Det går också mycket väl att klippa och redigera i ett ljudband utan att personal på FK kan upptäcka detta på minsta vis. Att utsätta läkaren för denna risk är oacceptabelt. JAG KOMMER ALDRIG ATT TILLÅTA EN PATIENT ATT SPELA IN ELLER FILMA ETT PATIENTBESÖK HOS MIG. DÄREMOT TILLÅTER JAG ALLTID PATIENTEN ATT HA MED NÅGON (SLÄKTING, PARTNER, VÄN), SOM VITTNE ELLER STÖD. Detta är en helt annan sak. Likaledes anser jag det vara min rättighet som läkare att kunna kalla in ett vittne (min sköterska) om det på något vis blir en konflikt eller ett seriöst meningsutbyte mellan mig och patienten. Nu har inte det hänt så ofta i min karriär, men ett par tre ggr har det hänt på en tjugoårsperiod. I synnerhet vad gäller upprörda känslor vad gäller sjukskrivningsfrågor. Jag anser att JO bör tänka över sitt yttrande och jag tycker Läkarförbundet skall agera för att stödja läkaren i fråga.

  Bernt Erik Ersson, leg läk, Egen mottagning

  Jäv:

 • då bör lagen ändras

  2016-01-19 17:03 | Det handlar om arbetsmiljö. När ska läkarna inse att vi har rätt att ställa krav. Pasienträttigheter innebär inte automatiskt rättigheter till allt.

  Lars andersson, md, stockholm

  Jäv:

 • Absurt

  2016-01-19 17:24 | Det är som jag ser det en arbetsmiljöfråga och läkarens arbetsgivare borde göra en riskbedömning av den aktuella situationen med patienter som önskar göra ljud- eller bildupptagning eller både och av en konsultationssession. Ett rimligt krav att ställa är dubbelt medgivande från både läkaren och patienten. Ur ett vårdgivarperspektiv har patienten rätt att ta del av sin journal och ett intyg om vidtagna vårdåtgärder men inte utlåtanden.

  Urban Svensson, Företagsläkare, Previa

  Jäv:

 • Inte ok.

  2016-01-19 17:50 | Att spela in läkarbesök kan missbrukas, speciellt om syftet är att använda inspelningen för tredje part,som FK,AF eller Soc. Eller andra. Allt kan förvrängas, klippas ur sitt sammanhang och göra stor skada. Är det meningen att vi som läkare skall bevilja oredigerade inspelningar när vi samtalar med patienter ? I så fall bör vi få en skriftlig kopia av inspelningen att vidimera innan den får användas då inspelningen utgör en handling per se. Nä, jag anser detta icke korrekt förfarande. Sekretessbelagt som bikten hos prästen.

  Árni Björnsson, Specialistläkare, Dalarna

  Jäv:

 • Filma JO!

  2016-01-19 17:52 | JO är en ett kotteri som borde granskas mera. Deras regelverk (?) inger inte förtroende och deras beslut känns ofta godtyckliga. Mitt råd är att helt bortse från kritiken i det aktuella ärendet. Givetvis ska man ha rätt att undanbe sig filmning. Fakta kan förmedlas via annan dokumentation.

  Nils Mauritzson, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • Sjukvård personalens integritet?

  2016-01-19 20:53 | Man blir chockad av sådana absurda bedömningar. Ingen anledning att tillåta någon filma mig utan min godkännande. Att man är sjukvårdspersonal är inte en undantag till att kränka mitt integritet. Allt som patienten behöver i form av råd, intyg kan fås muntlig eller skriftlig. Det räcker med all press som alla sjukvårdspersonal som upplever idag för att låga till en integritet kränkande betaeende.

  Abbas Al-Hawasi, överläkare, ögonkliniken US-Linköping

  Jäv:

 • Feber-yrsel...

  2016-01-19 22:01 | Jag har ett mycket starkt minne av när jag feber-yrade under påssjuka som barn. Jag upplevde att taket var som gråa moln som sakta sänkte sig ner och hotade att kväva mig. Varför har jag så ofta kommit att tänka på den feber-drömmen när det gäller vår arbetsmiljö under de senaste åren? Vem gagnas av detta? Patienterna? Skulle inte tro det. Jag behöver må bra för att vara en bra läkare.

  Maria Tytor, distriktsläkare, Linghems Vårdcentral

  Jäv:

 • Helt orimligt!

  2016-01-19 23:04 | Helt orimligt krav! Ljudspelnig kan definitivt missbrukas, t.ex klippas av mm. Patienträttigheter ja men vart egentligen går gränsen? Jag tycker läkarförbundet bör agera snabbt i det här fallet!

  Shirin Pazireh, ST-läkare, Medicinkliniken SU/Östra

  Jäv:

 • Ömsesidig respekt för annans integritet?

  2016-01-19 23:26 | Alldele nyligen hade jag en svår patient som hade orimliga medicinska och försäkringsmedicinska krav och vederbörande ville att jag skulle spelas in för att motivera varför jag inte kunde tillmötesgå patientens krav. Detta var minst sagt på ett provokativt sätt för att angripa min person. Personen fick valet att avbryta och respektera MIN integritet eller avbryta mötet. Förövrigt har vi inspelningsförbud på vår vårdenhet.

  Sven Eriksson, Läkare, Vårdcentral

  Jäv: Människa OCH läkare

 • Sänk JO

  2016-01-20 00:10 | Om jag skulle få förfrågan om en inspelning från en patient så skulle jag inte tillåta detta oavsett vad andra tycker

  Jan-Ole Hansen, Spec.allmänm., Göteborg

  Jäv:

 • Förstår inte läkarnas oro....

  2016-01-20 09:40 | Jag tycker att det borde vara självklart att spela in läkarbesök. Däremot är det viktigt att förstå att inspelningar inte kan användas till vad som helst. Egenbruk- JA utan tvekan! Journalistiska syften och annan spridning (understryker ordet spridning i lagens mening) bör regleras!

  Natascha Borg, omvärldsbevakning, Riksförbundet Balans

  Jäv:

 • Filma min patient?

  2016-01-20 10:28 | Om min patient får filma eller göra ljudupptagningar av vårt möte borde jag få göra detsamma för att i efterhand kunna bevisa vad som sagts eller för att använda som ett medel för att förbättra mitt bemötande och informationsförmedlande till patienten. Hur många tycker att det är Ok att filma sin patient i ett patientmöte? Inte många skulle jag tro, kanske JO.

  Jonas Welam, Specialistläkare, Oroptedkliniken Värnamo

  Jäv:

 • Trampade på tårna??!!

  2016-01-20 13:53 | JO:s "inlägg i debatten" utgör i sig endast en myndighetstolkning av gällande lagstiftning. Lagstiftning gör inga undantag för läkarskrået, så läkare vilka här står upp som en man är ursäktade då dessa inte längre tillhör de vilka svenskarna ser upp till med respekt längre. JO är inga lagstiftare och har heller aldrig varit, deras slutsatser är som vanligt en inte alltför tydlig samling av subjektivt tyckande som man kan tolka precis som man vill. Viktigast är att JO redovisar sina slutsatser mot gällande lagstiftning. Har man eller har man INTE rätt att spela in, ja det är det som är kärnfrågan. Vad läkare, JO och andra tycker är inget rättesnöre och definitivt inget som ger vägledning. Anmäl och få frågan prövad i en rättsprocess är vad som återstår, vem blir först att anmäla den vilken denna artikel handlar om?? Den vilken detta handlar om vill få frågan rättsligt prövad och då räcker det inte med att läkaren "motsätter" sig inspelning eller ej. Har man eller har man inte rätt att spela in, det är frågan som tyvärr fortfarande kvarstår.

  Jan Norberg, Pensionär, Hemma

  Jäv:

 • Obligatorisk inspelning

  2016-01-20 15:37 | Själv tycker jag det skulle kunna ha sina poänger med obligatorisk ljudinspelning av alla patientmöten i hela vården, som sen skulle ligga med som "bilaga" till journalanteckningen. Skulle inte kosta många ören per besök i hårddiskutrymme och skulle ha många fördelar. Patienter har ofta mycket giltiga skäl till att vilja spela in. Minnesstöd är ett. Men att man väldigt ofta som patient är i stark beroendeställning till vårdpersonalen är en annan. Även om vårdpersonal överlag gör ett bra arbete, så blir en patient helt rättslös de gånger vårdpersonalen brister och ord sedan står mot ord. Att det ibland finns "glidningar" mellan vad som händer i mötet och vad som sedan står i journalen är inget nytt. Ibland också uppenbara felaktigheter. I väntan på eventuell obligatorisk inspelning, tillgänglig för patienter via internet på samma sätt som den skrivna journalen, tycker jag definitivt det är bra om patienter gör ljudinspelning själva så snart de upplever ett behov. Det finns i lagstiftningen, så vitt jag förstår det, en allmän grundläggande rättighet att spela in samtal man själv deltar i, och det ska särskilda skäl till för att denna inte ska gälla. Sekretessen i patientmöten är ju faktiskt inte över huvud taget till för att skydda vårdpersonal, bara för att skydda patientens intressen. Att kräva något som ens påminner om sekretesskydd GENTEMOT PATIENTEN för vad man som vårdpersonal och "myndighetsperson" gör i sin yrkesutövning ser jag mest som absurt.

  Jonas Arnqvist, Psykolog, Primärvården Västernorrland

  Jäv:

 • Inspelning

  2016-01-20 16:02 | Ingen inspelning kommer att ske hos mig.

  Stefan Willers, docent, Lund

  Jäv:

 • Vart tog tilliten vägen?

  2016-01-20 17:42 | Spelas psykologsamtal in? Vårdpersonal blir helt rättslös om patient eller anhörig manipulerar med inspelat material, klipper ihop eller dylikt. Om detta ska godkännas får våra arbetsgivare se till att vården också spelar in så att samtalen finns i sin helhet. Om man misstror sin vårdgivare kan man utnyttja sitt fria vårdval och gå någon annanstans. Är det verkligen denna hållning vi vill arbeta för? Nu får det väl ändå vara nog med dokumentationskrav. Förfärlig utveckling tycker jag. Vart tog tilliten vägen...

  Katarina von Bothmer Östling, överläkare, KK Halmstad

  Jäv:

 • Inspelad utan att tillfrågas

  2016-01-20 19:05 | Fick i efterhand veta att en anhörig med hjälp av mobilen bandat besöket för att kunna informera en annan anhörig. De var nöjda, och det fanns ingen konflikt, men jag kände mig väldigt illa berörd av att ha blivit inspelad utan att bli tillfrågad eller ens veta om det. Kände att min integritet inte respekterats!

  Torbjörg Hagström, skolläkare, Skolhälsan, Stockholm

  Jäv:

 • Vi kan inte kontrollera

  2016-01-21 13:02 | Vi som vårdpersonal har ingen som helst möjlighet att styra om patienter spelar in eller ej, med mindre än att vi förbjuder mobiltelefoner i behandlingsrummet. Jag förutsätter alltid att patienten kanske spelar in pågående samtal mig ovetandes, och ser det som något helt ok i så fall. På frågan om var tilliten tog vägen är det för många patienter så att vården, genom att tillräckligt ofta missköta sitt uppdrag, har förbrukat det förtroendet för länge sedan.

  Jonas Arnqvist, Psykolog, Primärvården Västernorrland

  Jäv:

 • JO? NEJ!

  2016-01-22 00:45 | Håller FULLSTÄNDIGT med Bernt Erik Eriksson o Jan Ove Hansen. Myndighetsmissbruk av JO. Spela in dem (JO) lika gärna som sagts i andra kommentarer. De som ifrågasatt läkaroron, kommentarerna, är själva ickeläkare och känner dåligt till den yrkesrollen, naiva uttalanden om "regleringar " osv . Vi vet hur det går med sånt ...

  Per Wejner, spec Allm Medicin, Spånga TK Läkarmottagning (som inte tror mina patienter själva vill spela in samtalet)

  Jäv:

 • Reflektion

  2016-01-22 11:04 | Kan som icke-läkare inte hålla mig ifrån att kommentera dessa kommentarer. Vet inte om kommentatorerna faktiskt läst JO beslutet eller inte, men många tankevurpor upplever jag att det är!
  1. JO har sedan 1809 till uppgift att utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar – det vill säga är en form av lagtolkande myndighet. Det vill också säga att yttrandena inte avser enskildas (privata) aktörers verksamhet så länge de inte utför myndighet. För läkare är det tex när ni skriver myndighetsintyg eller tar beslut enligt LPT/LRV
  2. I Brottsbalken 4 kap. 9a§ står det att läsa att: ”Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år” – för den juridiskt skolade betyder det att det omvända är lagligt. Det vill säga att är du själv deltagande är det inte brottsligt att spela in ett samtal.
  3. JO yttrandet avser endast möjligheten till ljudupptagning inte filmupptagning som flera av kommentatorerna skriver om.
  4. Vad gör ni om patienten spelar in i smyg? – Det är ju inte olagligt!

  Teo Rogberg, Icke-läkare, SLSO

  Jäv:

 • Vi läkare måste utgå ifrån att vi blir inspelade

  2016-01-22 12:24 | Det är som flera skribenter kommenterat helt lagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Personen behöver inte tala om det för den eller de andra som också medverkar i samtalet. Detta måste vi läkare förhålla oss till. Jag är medveten om detta, och det får mig att försöka skärpa mitt bemötande av patienten ytterligare. Jag uppskattar självklart om patienten talar om att denne spelar in, men vet att det alltså kan ske mig ovetandes. Hittills känner jag bara till en patient som spelat in ett samtal. Det var en tonårsflicka, och hon frågade först om det var okey. Hon ville framföra kritik mot mig. men jag gick ändå med på en inspelning. Jag bemötte kritiken och bad även om ursäkt för om hon hade känt att jag hade behandlat henne felaktigt. Ännu har hon inte använt inspelningen i något negativt syfte gentemot mig. Det kanske kommer att ske en dag, och vad det då mynnar ut i vet jag inte.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Replik till Teo Rogberg

  2016-01-25 17:27 | Du skriver: ”Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år” – för den juridiskt skolade betyder det att det omvända är lagligt. ............................................................................................................................................................................. Detta att det "omvända gäller" är nog inte riktigt så juridiskt självklart som du antyder, så vida en annan person deltagande i mötet absolut inte vill att ljudinspelning sker. Att tolka en lagparagraf om hemlig avlyssning tvärtom bara för att den inte är hemlig är nog inte så alldeles självklart. Det finns nämligen ingen expressiv lag som i alla lägen tillåter inspelning av styrelsemöten, patientkonferenser etc, bara den görs av en deltagande person....................................................................................................................................................... Resultatet för min egen del skulle omedelbart bli att jag sade upp tjänsterelationen med patienten (vilket jag faktiskt har rätt till som läkare) och skulle då hänvisa patienten till annan läkare. Man vet nämligen ALDRIG vad en inspelning kommer att användas till, vad än patienten bedyrar innan inspelningen. Jag skulle aldrig ta den risken. Som jag tidigare skrev; patienten får alltid, om önskemål finns, ha med en släkting, bekant e dyl, att ha som kom-ihåg-vittne. Vad gäller personer 15 år och under, kräver jag att förälder är med vid alla läkarbesök. Vad gäller personer 15-18 år framför jag alltid ett önskemål att förälder bör närvara vid mina läkarbesök. En hel del av gymnasieungdomarna vill dock inte ha föräldrar med. Då gör jag som dom vill.

  Bernt Erik Ersson, leg läk, Egen mottagning nationell taxa, smärtmottagning

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons