Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWLI Lakartidningen.se 2016-01-21

Läkarförbundet stöder Jämställdhetsutredningen

Läkarförbundet stöder förslaget att en ny särskild jämställdhetsmyndighet inrättas under 2017 och förslaget att jämställd hälsa, vård och omsorg blir ett eget politiskt delmål. 

Elisabet Ohlin

Jämställdhetsutredningen föreslår i sitt betänkande »Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken« som kom förra året bland annat att en ny särskild jämställdhetsmyndighet inrättas under 2017. Den föreslår också att jämställd hälsa, vård och omsorg blir ett eget politiskt delmål. 

Läkarförbundet skriver i sitt remissvar att förbundet stöder utredningens förslag i dess helhet.

Betänkandet på omkring 500 sidor innehåller en analys av jämställdhetsutvecklingen de senaste tio åren, en analys av jämställdhetspolitiken under åren 2007–2014 samt en översyn av de jämställdhetspolitiska målen med förslag till förändringar. 

Vad gäller samhällsutvecklingen har inget av jämställdhetspolitikens delmål uppnåtts, enligt utredningen. Bland annat finns mycket kvar att göra för att uppnå en jämnare könsfördelning på ledande poster i arbetslivet.

Läkarförbundet skriver i sitt svar att andelen kvinnliga professorer är »orimligt låg« (24 procent) i förhållande till hur det ser ut bland doktorander och studenter och föreslår en granskning:

»Universitetens autonomi är av stor vikt men en större granskning av tillsättningen av professorer med fokus på jämn könsfördelning skulle kunna vara ett första steg. För att möjliggöra en jämnare könsfördelning inom akademin krävs en mer jämställd fördelning av forskningsanslag och förutsättningarna att bedriva forskning.«

Inte heller har målen vad gäller en mindre könsuppdelad arbetsmarknad uppnåtts, enligt utredningen. Läkarförbundet säger att även om läkarkåren är i stort sett jämställd vad gäller andelen kvinnor och män så är yrkeskåren i andra aspekter könssegregerad: horisontellt, vertikalt och internt. 

Mindre inkomstskillnader mellan könen, jämnare uttag av föräldraförsäkringen, minskad våldsutsatthet för kvinnor samt osakliga könsskillnader i fråga om hälso- och sjukvård är andra områden där utredningen ser att mycket arbete återstår. Läkarförbundet skriver:

»Genusmedicin med ökad kunskap om köns- och genusskillnader måste genomsyra hälso- och sjukvårdsutbildningarna inom alla områden. Vare sig det rör sig om våld i nära relationer, arbetsrelaterade eller sociala hälsoproblem ska genusperspektiv tillföras, eftersom en högre genuskompetens kan motverka könsnormativ diagnostik med bias i vårdsituationen. Genusperspektiv bör lyftas specifikt för att synliggöra omotiverade skillnader avseende bemötande, behandling, läkemedelsbehandling och prioriteringar inom sjukvården.«

Ett annat område som Läkarförbundet betonar i sitt svar är arbetsrelaterad sjukdom, och förbundet skriver att det är »katastrofalt« att var tredje anmälan till Arbetsmiljöverket från kvinnnor om arbetsrelaterad sjukdom har föranletts av hög arbetsbelastning, mobbning, utfrysning eller trakasserier. Att det överlag är fler kvinnor än män som drabbas av arbetsrelaterad sjuklighet och av kvalitetsbrister i vården är »nedslående« respektive »oacceptabelt«. »Större utbildningsinsatser och tydliga mål med krav på uppföljning kan leda till mer jämställd vård«, skriver förbundet.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons