Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWLI Lakartidningen.se 2016-01-21

Läkarförbundet stöder Jämställdhetsutredningen

Läkarförbundet stöder förslaget att en ny särskild jämställdhetsmyndighet inrättas under 2017 och förslaget att jämställd hälsa, vård och omsorg blir ett eget politiskt delmål. 

Elisabet Ohlin

Jämställdhetsutredningen föreslår i sitt betänkande »Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken« som kom förra året bland annat att en ny särskild jämställdhetsmyndighet inrättas under 2017. Den föreslår också att jämställd hälsa, vård och omsorg blir ett eget politiskt delmål. 

Läkarförbundet skriver i sitt remissvar att förbundet stöder utredningens förslag i dess helhet.

Betänkandet på omkring 500 sidor innehåller en analys av jämställdhetsutvecklingen de senaste tio åren, en analys av jämställdhetspolitiken under åren 2007–2014 samt en översyn av de jämställdhetspolitiska målen med förslag till förändringar. 

Vad gäller samhällsutvecklingen har inget av jämställdhetspolitikens delmål uppnåtts, enligt utredningen. Bland annat finns mycket kvar att göra för att uppnå en jämnare könsfördelning på ledande poster i arbetslivet.

Läkarförbundet skriver i sitt svar att andelen kvinnliga professorer är »orimligt låg« (24 procent) i förhållande till hur det ser ut bland doktorander och studenter och föreslår en granskning:

»Universitetens autonomi är av stor vikt men en större granskning av tillsättningen av professorer med fokus på jämn könsfördelning skulle kunna vara ett första steg. För att möjliggöra en jämnare könsfördelning inom akademin krävs en mer jämställd fördelning av forskningsanslag och förutsättningarna att bedriva forskning.«

Inte heller har målen vad gäller en mindre könsuppdelad arbetsmarknad uppnåtts, enligt utredningen. Läkarförbundet säger att även om läkarkåren är i stort sett jämställd vad gäller andelen kvinnor och män så är yrkeskåren i andra aspekter könssegregerad: horisontellt, vertikalt och internt. 

Mindre inkomstskillnader mellan könen, jämnare uttag av föräldraförsäkringen, minskad våldsutsatthet för kvinnor samt osakliga könsskillnader i fråga om hälso- och sjukvård är andra områden där utredningen ser att mycket arbete återstår. Läkarförbundet skriver:

»Genusmedicin med ökad kunskap om köns- och genusskillnader måste genomsyra hälso- och sjukvårdsutbildningarna inom alla områden. Vare sig det rör sig om våld i nära relationer, arbetsrelaterade eller sociala hälsoproblem ska genusperspektiv tillföras, eftersom en högre genuskompetens kan motverka könsnormativ diagnostik med bias i vårdsituationen. Genusperspektiv bör lyftas specifikt för att synliggöra omotiverade skillnader avseende bemötande, behandling, läkemedelsbehandling och prioriteringar inom sjukvården.«

Ett annat område som Läkarförbundet betonar i sitt svar är arbetsrelaterad sjukdom, och förbundet skriver att det är »katastrofalt« att var tredje anmälan till Arbetsmiljöverket från kvinnnor om arbetsrelaterad sjukdom har föranletts av hög arbetsbelastning, mobbning, utfrysning eller trakasserier. Att det överlag är fler kvinnor än män som drabbas av arbetsrelaterad sjuklighet och av kvalitetsbrister i vården är »nedslående« respektive »oacceptabelt«. »Större utbildningsinsatser och tydliga mål med krav på uppföljning kan leda till mer jämställd vård«, skriver förbundet.

Kommentera

Kommentera
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Annons Annons

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons