Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWLI Lakartidningen.se 2016-01-21

Läkarförbundet stöder Jämställdhetsutredningen

Läkarförbundet stöder förslaget att en ny särskild jämställdhetsmyndighet inrättas under 2017 och förslaget att jämställd hälsa, vård och omsorg blir ett eget politiskt delmål. 

Elisabet Ohlin

Jämställdhetsutredningen föreslår i sitt betänkande »Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken« som kom förra året bland annat att en ny särskild jämställdhetsmyndighet inrättas under 2017. Den föreslår också att jämställd hälsa, vård och omsorg blir ett eget politiskt delmål. 

Läkarförbundet skriver i sitt remissvar att förbundet stöder utredningens förslag i dess helhet.

Betänkandet på omkring 500 sidor innehåller en analys av jämställdhetsutvecklingen de senaste tio åren, en analys av jämställdhetspolitiken under åren 2007–2014 samt en översyn av de jämställdhetspolitiska målen med förslag till förändringar. 

Vad gäller samhällsutvecklingen har inget av jämställdhetspolitikens delmål uppnåtts, enligt utredningen. Bland annat finns mycket kvar att göra för att uppnå en jämnare könsfördelning på ledande poster i arbetslivet.

Läkarförbundet skriver i sitt svar att andelen kvinnliga professorer är »orimligt låg« (24 procent) i förhållande till hur det ser ut bland doktorander och studenter och föreslår en granskning:

»Universitetens autonomi är av stor vikt men en större granskning av tillsättningen av professorer med fokus på jämn könsfördelning skulle kunna vara ett första steg. För att möjliggöra en jämnare könsfördelning inom akademin krävs en mer jämställd fördelning av forskningsanslag och förutsättningarna att bedriva forskning.«

Inte heller har målen vad gäller en mindre könsuppdelad arbetsmarknad uppnåtts, enligt utredningen. Läkarförbundet säger att även om läkarkåren är i stort sett jämställd vad gäller andelen kvinnor och män så är yrkeskåren i andra aspekter könssegregerad: horisontellt, vertikalt och internt. 

Mindre inkomstskillnader mellan könen, jämnare uttag av föräldraförsäkringen, minskad våldsutsatthet för kvinnor samt osakliga könsskillnader i fråga om hälso- och sjukvård är andra områden där utredningen ser att mycket arbete återstår. Läkarförbundet skriver:

»Genusmedicin med ökad kunskap om köns- och genusskillnader måste genomsyra hälso- och sjukvårdsutbildningarna inom alla områden. Vare sig det rör sig om våld i nära relationer, arbetsrelaterade eller sociala hälsoproblem ska genusperspektiv tillföras, eftersom en högre genuskompetens kan motverka könsnormativ diagnostik med bias i vårdsituationen. Genusperspektiv bör lyftas specifikt för att synliggöra omotiverade skillnader avseende bemötande, behandling, läkemedelsbehandling och prioriteringar inom sjukvården.«

Ett annat område som Läkarförbundet betonar i sitt svar är arbetsrelaterad sjukdom, och förbundet skriver att det är »katastrofalt« att var tredje anmälan till Arbetsmiljöverket från kvinnnor om arbetsrelaterad sjukdom har föranletts av hög arbetsbelastning, mobbning, utfrysning eller trakasserier. Att det överlag är fler kvinnor än män som drabbas av arbetsrelaterad sjuklighet och av kvalitetsbrister i vården är »nedslående« respektive »oacceptabelt«. »Större utbildningsinsatser och tydliga mål med krav på uppföljning kan leda till mer jämställd vård«, skriver förbundet.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons