Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUY6 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.«

Michael Lövtrup

Den psykiska ohälsan ökar inom alla yrkeskategorier i vården. 2013 hade psyki-atriska kliniken på Ersta 134 patienter med diagnosen utmattningssyndrom. Under januari–november 2015 hade man 285 patienter.

Samtidigt ökar alltså andelen läkare, enligt Alexander Wilczek, som illustrerar med patientsammansättningen i ett pågående projekt för att utveckla ett nytt behandlingsprogram för sjukvårdspersonal. 

– 2013, innan vi startade projektet, var 50 procent av våra patienter sjuksköterskor och 20 procent läkare. I dag har vi 39 procent läkare i projektet och 34 procent sjuksköterskor.

Fem av sex av dem som deltar i projektet är kvinnor. Det är i sig är inget nytt; kvinnor har alltid dominerat bland dem som sjukskrivs för arbetsrelaterad ohälsa. Vad som däremot är en ny trend är att allt fler yngre drabbas.

– När det gäller läkare är hälften AT- och ST-läkare. Det oroar mig att i just läkargruppen blir de allt yngre, men vad det beror på, det vågar jag inte uttala mig om.

När det gäller vilka specialiteter som drabbas mest är det inget som Alexander Wilczek har några siffror på.

– Men min magkänsla är att allmänläkarna är överrepresenterade. Min hypotes är att allmänläkarnas arbetssituation dramatiskt har påverkats av NPM, säger Alexander Wilczek, som ser roten till problemen i den förändrade styrning av vården som inleddes på 1980-talet, där ersättningen grundas på olika prestations- och produktionsmått, vilket i sin tur lett till ökade krav på dokumentation och regi-strering.

– Vad jag verkligen tror hör ihop med det här är samvetsstressen, att man på grund av hur verksamheten är organiserad ekonomiskt hamnar i en värdekonflikt där man måste kompromissa med sina egna värderingar i arbetet med medmänniskor, och det tror jag är slitsamt.

Vilken bild ger patienterna?

– Att arbetssituationen är orimlig. Flera av dem som jag är ansvarig läkare för har haft två deltider, och det är livsfarligt. Är man kvinna, duktig och har två deltider, då jobbar man två heltider.

På Ersta arbetar man nu med ett projekt för att utveckla en multimodal behandlingsmodell för vårdpersonal som blivit utbränd. Men det optimala vore enligt Alexander Wilczek om man kunde arbeta mer förebyggande. För innan man blir akut sjuk i utmattningssyndrom har det i regel gått en tid där tecknen på en för stor belastning har funnits. Han skulle vilja att det fanns en hemsida dit vårdpersonal kunde vända sig för att testa om man är i riskzonen för utbrändhet och vid behov slussas vidare till en stressmottagning, som man skulle kunna besöka anonymt för att få råd.

– Just under den första perioden tror jag att kunskap är det viktiga, att man talar om för folk vad som gäller, vilka risker de utsätter sig för och vad de kan göra för att mota Olle i grind, säger Alexander Wilczek, som ser stora vinster, både för samhället och individen.

– Har du väl blivit sjuk är det en lång och slingrig väg tillbaka. Är du med om ett allvarligt utmattningstillstånd är du inte tillbaka på heltid inom ett år, den saken är klar.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016