Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUY6 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.«

Michael Lövtrup

Den psykiska ohälsan ökar inom alla yrkeskategorier i vården. 2013 hade psyki-atriska kliniken på Ersta 134 patienter med diagnosen utmattningssyndrom. Under januari–november 2015 hade man 285 patienter.

Samtidigt ökar alltså andelen läkare, enligt Alexander Wilczek, som illustrerar med patientsammansättningen i ett pågående projekt för att utveckla ett nytt behandlingsprogram för sjukvårdspersonal. 

– 2013, innan vi startade projektet, var 50 procent av våra patienter sjuksköterskor och 20 procent läkare. I dag har vi 39 procent läkare i projektet och 34 procent sjuksköterskor.

Fem av sex av dem som deltar i projektet är kvinnor. Det är i sig är inget nytt; kvinnor har alltid dominerat bland dem som sjukskrivs för arbetsrelaterad ohälsa. Vad som däremot är en ny trend är att allt fler yngre drabbas.

– När det gäller läkare är hälften AT- och ST-läkare. Det oroar mig att i just läkargruppen blir de allt yngre, men vad det beror på, det vågar jag inte uttala mig om.

När det gäller vilka specialiteter som drabbas mest är det inget som Alexander Wilczek har några siffror på.

– Men min magkänsla är att allmänläkarna är överrepresenterade. Min hypotes är att allmänläkarnas arbetssituation dramatiskt har påverkats av NPM, säger Alexander Wilczek, som ser roten till problemen i den förändrade styrning av vården som inleddes på 1980-talet, där ersättningen grundas på olika prestations- och produktionsmått, vilket i sin tur lett till ökade krav på dokumentation och regi-strering.

– Vad jag verkligen tror hör ihop med det här är samvetsstressen, att man på grund av hur verksamheten är organiserad ekonomiskt hamnar i en värdekonflikt där man måste kompromissa med sina egna värderingar i arbetet med medmänniskor, och det tror jag är slitsamt.

Vilken bild ger patienterna?

– Att arbetssituationen är orimlig. Flera av dem som jag är ansvarig läkare för har haft två deltider, och det är livsfarligt. Är man kvinna, duktig och har två deltider, då jobbar man två heltider.

På Ersta arbetar man nu med ett projekt för att utveckla en multimodal behandlingsmodell för vårdpersonal som blivit utbränd. Men det optimala vore enligt Alexander Wilczek om man kunde arbeta mer förebyggande. För innan man blir akut sjuk i utmattningssyndrom har det i regel gått en tid där tecknen på en för stor belastning har funnits. Han skulle vilja att det fanns en hemsida dit vårdpersonal kunde vända sig för att testa om man är i riskzonen för utbrändhet och vid behov slussas vidare till en stressmottagning, som man skulle kunna besöka anonymt för att få råd.

– Just under den första perioden tror jag att kunskap är det viktiga, att man talar om för folk vad som gäller, vilka risker de utsätter sig för och vad de kan göra för att mota Olle i grind, säger Alexander Wilczek, som ser stora vinster, både för samhället och individen.

– Har du väl blivit sjuk är det en lång och slingrig väg tillbaka. Är du med om ett allvarligt utmattningstillstånd är du inte tillbaka på heltid inom ett år, den saken är klar.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons