Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUY6 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.«

Michael Lövtrup

Den psykiska ohälsan ökar inom alla yrkeskategorier i vården. 2013 hade psyki-atriska kliniken på Ersta 134 patienter med diagnosen utmattningssyndrom. Under januari–november 2015 hade man 285 patienter.

Samtidigt ökar alltså andelen läkare, enligt Alexander Wilczek, som illustrerar med patientsammansättningen i ett pågående projekt för att utveckla ett nytt behandlingsprogram för sjukvårdspersonal. 

– 2013, innan vi startade projektet, var 50 procent av våra patienter sjuksköterskor och 20 procent läkare. I dag har vi 39 procent läkare i projektet och 34 procent sjuksköterskor.

Fem av sex av dem som deltar i projektet är kvinnor. Det är i sig är inget nytt; kvinnor har alltid dominerat bland dem som sjukskrivs för arbetsrelaterad ohälsa. Vad som däremot är en ny trend är att allt fler yngre drabbas.

– När det gäller läkare är hälften AT- och ST-läkare. Det oroar mig att i just läkargruppen blir de allt yngre, men vad det beror på, det vågar jag inte uttala mig om.

När det gäller vilka specialiteter som drabbas mest är det inget som Alexander Wilczek har några siffror på.

– Men min magkänsla är att allmänläkarna är överrepresenterade. Min hypotes är att allmänläkarnas arbetssituation dramatiskt har påverkats av NPM, säger Alexander Wilczek, som ser roten till problemen i den förändrade styrning av vården som inleddes på 1980-talet, där ersättningen grundas på olika prestations- och produktionsmått, vilket i sin tur lett till ökade krav på dokumentation och regi-strering.

– Vad jag verkligen tror hör ihop med det här är samvetsstressen, att man på grund av hur verksamheten är organiserad ekonomiskt hamnar i en värdekonflikt där man måste kompromissa med sina egna värderingar i arbetet med medmänniskor, och det tror jag är slitsamt.

Vilken bild ger patienterna?

– Att arbetssituationen är orimlig. Flera av dem som jag är ansvarig läkare för har haft två deltider, och det är livsfarligt. Är man kvinna, duktig och har två deltider, då jobbar man två heltider.

På Ersta arbetar man nu med ett projekt för att utveckla en multimodal behandlingsmodell för vårdpersonal som blivit utbränd. Men det optimala vore enligt Alexander Wilczek om man kunde arbeta mer förebyggande. För innan man blir akut sjuk i utmattningssyndrom har det i regel gått en tid där tecknen på en för stor belastning har funnits. Han skulle vilja att det fanns en hemsida dit vårdpersonal kunde vända sig för att testa om man är i riskzonen för utbrändhet och vid behov slussas vidare till en stressmottagning, som man skulle kunna besöka anonymt för att få råd.

– Just under den första perioden tror jag att kunskap är det viktiga, att man talar om för folk vad som gäller, vilka risker de utsätter sig för och vad de kan göra för att mota Olle i grind, säger Alexander Wilczek, som ser stora vinster, både för samhället och individen.

– Har du väl blivit sjuk är det en lång och slingrig väg tillbaka. Är du med om ett allvarligt utmattningstillstånd är du inte tillbaka på heltid inom ett år, den saken är klar.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons