Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPP Lakartidningen.se 2016-01-26

Skydd för visselblåsare mot repressalier föreslås

Regeringen föreslår ett stärkt skydd för arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden. Dessutom föreslås den som utsätts för repressalier ha rätt till skadestånd.

Anna Sofia Dahl

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att ett särskilt skydd mot repressalier för visselblåsare ska införas.

En arbetstagare ska ha rätt att slå larm om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren, vilket avser »brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden«. Enligt förslaget ska det dock räcka med konkreta misstankar om dylika missförhållanden för att omfattas av den nya lagen.

Skyddet gäller larm både internt och externt, men bara om arbetstagaren tidigare slagit larm internt utan att arbetsgivaren agerat och om hen »hade fog för påståendet om allvarliga missförhållanden«.

Skyddet omfattar även inhyrd personal. Den arbetstagare som utsätts för repressalier har rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Arbetstagare som begår brott genom att slå larm omfattas dock inte. 

Den föreslagna lagen ska gälla i verksamhet, såväl offentlig som privat. Den ska inte ses som en inskränkning i annat befintligt skydd, t ex meddelarskydd och efterforsknings- och repressalieförbud i offentlig sektor. I offentlig sektor blir den i stället en utökad rätt till skadestånd.

2013 gav regeringen en särskild utredare i uppgift att se över skyddet. Utredningen resulterade i betänkandet »Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden« som kom 2014. I sitt remissvar kritiserade Läkarförbundet både möjligheten att förhandla bort skyddet genom kollektivavtal och att definitionen av »allvarliga missförhållanden« ska tolkas av den enskilde arbetstagaren.

Regeringen föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Läs tidigare artiklar:

Facklig kritik mot förslag om skydd för visselblåsare

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

Kommentarer (1)

  • Tandlöst förslag?

    2016-01-26 12:16 | Från fackligt håll har riktats kritik mot att det krävs misstanke om "allvarliga missförhållanden". De tycker ribban då blir för hög och att lagen därmed blir tandlös. Regeringen har i sitt förslag inte lyssnat på fackens synpunkter. Jag instämmer i att detta sannolikt inte innebär någon större skillnad för de anställda som anmäler missförhållanden. De är mycket utsatta, läs gärna Hanne Kjöllers nyutkomna bok om hur poliser som "visslar" utsätts för svåra repressalier. Den kunde lika gärna ha handlat om den svenska vården.

    Sven Román, Barn och ungdomspsykiatri , BUP Mora

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Annons Annons

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons