Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDA Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Vårdens resurser måste styras över mot primärvården om Sverige ska klara framtidens utmaningar. Det anser regeringens nationelle samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården Göran Stiernstedt.

Michael Lövtrup

Den 800 sidor långa utredningen med den kärnfulla titeln »Effektiv vård« är resultatet av drygt två års arbete under ledning av Göran Stiernstedt, tidigare bland annat chef för vård och omsorg på SKL.

Enligt utredningen, som överlämnades till regeringen på onsdagen, har Sverige en rad strukturella problem som ger upphov till ineffektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Inställningen verkar enligt utredningen hittills ha varit att de nog löser sig själva i sinom tid, något som »erfarenheterna talar starkt emot«. Utredningen anser att det måste till strategiska åtgärder och pekar ut sådana inom en rad olika områden.

Ett av de största hindren för effektivitet är enligt utredningen det med internationella mått mätt ovanligt »sjukhustunga« svenska sjukvårdssystemet. Detta leder bland annat till att befolkningen söker sig till akuten när de är sjuka i stället för till primärvården, vilket gör vården dyrare än vad den behöver vara. En svag primärvård har också svårt att fylla en samordnande funktion när det gäller patienters samlade vård- och omsorgsinsatser, vilket enligt utredningen är väsentligt för effektiviteten.

Inte minst för att möta kommande demografiska utmaningar behöver sjukvårdssystemet ställa om, enligt utredningen. Man föreslår därför som ny styrande princip i hälso- och sjukvårdslagen att vården ska ges nära befolkningen, och bara får koncentreras om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl.

Samtidigt föreslås primärvården få ett nationellt definierat uppdrag, där primärvården ska vara befolkningens första kontakt med vården dygnet runt och även ha det primära akutuppdraget. För akutvård vid sjukhus ska det införas ett remisskrav.

Den allmänna primärvården föreslås vidare bli kompletterad med något som kallas riktad primärvård. Det handlar om vård för äldre med omfattande behov. Den riktade primärvården bör undantas från det vanliga vårdvalet, då detta enligt utredningen splittrar vården för patienter som behöver många olika insatser. I stället ska dessa patienters vård och omsorg utföras gemensamt av landsting och kommun eller, om huvudmännen är eniga om det, i ett vårdval som omfattar patientens totala vård och omsorg.

För att bekosta denna förändring kommer det enligt utredningen att krävas en omfördelning av resurserna från sjukhus- till primärvård. Utredningen föreslår att det ska ske gradvis men påbörjas redan nu. Man anser att man inte kan invänta att det finns tillräckligt med allmänläkare för att fylla behoven, utan att primärvården måste förstärkas med andra specialister.

Utredningen riktar även kritik mot den hittillsvarande styrningen av hälso- och sjukvården från statens sida, en kritik som kan sammanfattas med »för mycket och för detaljerat«. Utredningen föreslår att det ska ske regelbundna konsultationer mellan regeringen och landsting/regioner för en mer sammanhållen styrning. Man föreslår också att landstingen ska bli skyldiga enligt lag att utföra uppgifter gemensamt när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, exempelvis investeringar i IT-system. Om detta inte räcker bör ytterligare åtgärder övervägas, till exempel att regeringen kan besluta att en viss uppgift ska lösas gemensamt.

Under rubriken minskad detaljstyrning föreslås även att vårdgarantin görs professionsneutral. I stället för att få träffa läkare inom sju dagar ska man få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Tanken är att garantin inte ska lägga hinder för rationella arbetssätt.

Utredningen anser också att landstingens egna styrsystem behöver förenklas och rekommenderar att man låter kontinuitet, och särskilt teamkontinuitet, bli en viktig utgångspunkt.

Vidare anser utredningen att de kroniska överbeläggningarna på landets sjukhus innebär ett effektivitetsproblem. Sjukhusen uppmanas att planera för en genomsnittlig beläggning på kliniknivå på 85–90 procent.

Bland de många övriga förslagen i utredningen kan nämnas utveckling av verksamhetsstöden, helst av landstingen gemensamt, så ett de blir ett stöd i det praktiska arbetet samt införande av produktions- och kapacitetsplanering och samlad schemaläggning för all personal, med utgångspunkt i patienternas behov.

Läs även:

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar

Kommentarer (8)

 • Lägg förslaget i papperskorgen.

  2016-01-13 18:48 | Har arbetat i sjukvården sedan ca 1977. Sluta manipulera med sjukvården. Idag finns knappt några primärvårdsläkare att tala om. Självklart måste man som sjuk få kunna söka akuten direkt.

  Helena Isaksson , Överläkare, Sjukhus

  Jäv:

 • Satsa på primärvården?

  2016-01-13 23:51 | Jag har bott och arbetat som läkare i Sverige sedan 1981 och följt med visst intresse primärvårdens ”utveckling” över åren från min läktarplats som sjukhusläkare. Så vitt jag minns, fanns på 1980-talet en underdimensionerad, underfinansierad, vakansplågad men ändå hyfsat fungerande primärvård med allmänläkare som var stolta över sin nyblivna specialitet och som ”brann” för tanken om primärt ansvar för hälso- och sjukvården för invånarna i sitt distrikt. Tillgänglighet, kontinuitet, kvalitet, samverkan, se där paroller som inte skämdes för sig. Nu skulle det ”satsas” på primärvården. Dock inte i form av pengar och läkare.
  Hur gick det sen? För varje ny regering och landstingsstyrelse lades på primärvården den ena (icke-medicinska) uppgiften efter den andra. Det skulle samlas hälsodata, bedrivas socialvård, verkas för jämställdhet och sexuell hälsa, informeras om alkohol, droger och tobak, ordineras motion, hälsosam kost, arbetas mot fetma, utslagning och psykisk ohälsa. Kort sagt, allt som gnisslade i folkhemmet skulle de arma allmänläkarna smörja och sörja för. Plus förstås all den öppenvård som sjukhusläkarna inte hade tid/ork/lust med. För att underlätta arbetet genomfördes återkommande omorganisationer och infördes nya ersättnings-, It-, kvalitets-, lednings, -listnings-, rapporterings-, säkerhets- samt uppföljningssystem. Kort sagt, man ”satsade” på primärvården. Dock inte i form av pengar och läkare.
  Hur blev resultatet? Allmänläkarnas antal i förhållande till folkmängden ligger konstant eller sjunker, andelen allmänläkare i förhållande till sjukhusläkare är lägre än någonsin. Primärvården är lika underdimensionerad, underfinansierad och vakansplågad som någonsin. Ända skillnaden är att de som en gång ”brann” för sitt yrke numera är ”utbrända”.
  Så vad kan bli följden av Göran Stjernstedts utredning? Det enda som verkar säkert är att nu ska det ”satsas” på primärvården. Dock inte i form av pengar och läkare.

  Kaj Wedenberg, Överläkare, Kvinnokliniken, Västerås

  Jäv:

 • Bred bassjukvård åt folket!

  2016-01-14 10:49 | Sluta kalla det "primärvård" och satsa istället på bred bassjukvård. En vård åt de flesta utförd på både öppna mottagningar och inneliggande. Avveckla samtidigt intensivvården, som för övrigt måste vara det minst kostnadseffektiva vi ägnar oss åt, och satsa på bred intermediärvård postoperativt vid större kirurgi. Låt de som kan överleva, överleva. Eller, kort sagt, låt oss dö när det är vår tid att göra så. En överflyttning av medel från konstadsineffektiva enheter till bred bassjukvård, skulle kunna leda till att vi bibehåller landets BNP, minskar sjukfrånvaro och risken för långvariga sjukersättningar. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för ett groende samhälle för de flesta. Dessutom kunde vi får ro i våra stressade själar med ökad medvetenhet av att vår tid ska komma. Kanske snabbare än vi förväntat ;-)

  Olof Malmberg, Överläkare, Smärtmottagningen Capio S:t Görans Sjukhus

  Jäv: Specialist i anestesi och intensivvård samt smärta och annat elände

 • Primärvården är underfinansierad sedan decennier

  2016-01-14 14:31 | Kalla specialister i allmänmedicin för just detta. Inte distriktsläkare. Kalla inte vårdcentral för primärvård. Kalla det inte för något annat. Gör om vårdvalet så det kräver kontinuitet med fast bemanning av specialister i allmänmedicin till minst 75 procent och ha samma ersättningssystem i hela Sverige oavsett landsting med öppen redovisning vad diagnoser, besök och annat ger i faktiskt ersättning så man kan budgetera och driva verksamhet både offentligt och privat på rationella grunder.

  Michel Tagliati, leg.läk, Akut- och primärsjukvård

  Jäv:

 • Hur ska vi ha det egentligen?

  2016-01-14 16:24 | De allt färre allmänläkarna skall alltså också göra samtliga remissbedömningar till sjukhusets akutmottagningar. Detta samtidigt som den nya patientlagen sjösatts som ger patienterna rätt till att på "egenremiss" söka valfri specialistmottagning på egen hand. Vi torde fortsatt få vänta både på att primärvården får resurser, bemanning och i övrigt ordning och reda.

  Hans-Olov Tollgren, Allmänläkare, Öbacka vårdcentral

  Jäv:

 • Sverige måste ställa om....

  2016-01-15 13:43 | Ännu en omfattande utredning angående den svenska sjukvården signerad Göran Stiernstedt, tidigare engagerad i SKL. I huvudsak omfördelning av resurser från slutenvården till primärvården. Många förslag föreläggs, hur det här skall gå till. En känslig fråga handlar om tilltänkt remisstvång till sjukhusens akutmottagningar. Det kommer innebära, att allmänläkarna påföres ännu en tung arbetsuppgift. Liknande genomgripande förslag har förekommit tidigare. Jag minns med vånda när vår sjukvårdsdirektör på allvar i SLL NÖSO ville driva frågan om remisstvång till sjukhusakuterna runt om i Stockholm. I mitt fall akuten på Norrtälje Sjukhus. Vi lyckades på olika vägar få bort förslaget från agendan. Praktiska förutsättningar visade sig inte finnas att genomföra förslaget, mest p.g.a. primärvårdens tidvis svåra bemanningssituation, speciellt i perifera delar av landstinget. Jag tror att vi alla blev vinnare av att behålla det gamla systemet. En del kom på remiss från allmänläkarna vid vårdcentralerna, men sannolikt merparten kom utifrån, antingen på eget initiativ eller via sjukvårdsupplysning lokalt eller via sjukvårdsupplysningen täckande hela landstinget.

  Skall man sjösätta en så här pass omfattande förändring, rent av ett systemskifte rörande vårdsektorn, måste man nog avlägsna sig från skrivbordsperspektivet o. formell statistik och bege sig ut i sjukvårdens verklighet och se med egna ögon hur sakernas tillstånd förhåller sig i dagens vård. Att flytta specialister ut i primärvården mm är inte så lätt som det låter, eller, som för några år sedan, när man försökte få specialister i olika närliggande specialiteter att konvertera till allmänläkarkompetens och därmed bli en behövlig resursförstärkning till husläkarna/allmänläkarna i den s.k. förstalinjens sjukvård inom bassjukvårdens ram. Alltså tänk om och för en gångs skull tänk nytt!!

  Jan-Åke Juhlin, fd husläkare o företagsläkare, tid. bl.a. SLL/NÖSO o. FHV Roslagshälsan

  Jäv:

 • Klarsynthet från läktarplats

  2016-01-16 19:59 | Tänk så klart man kan se från "läktarplats"! Kaj Wedenbergs beskrivning av "satsningen på primärvården" sedan början av 80-talet är ju klockren! Precis så där har det ju varit för oss "nere på planen", där jag själv befunnit mig sedan 1980. Missa inte heller utdraget ur Saskia Bengtssons föreläsning i LT 1-2 2016!

  Björn Lönner, Distriktsläkare, Landsbro vårdcentral

  Jäv:

 • Utökad Primärvård ger bara fler remisser till Sjukhusen

  2016-01-18 10:57 | Efter 35 år som sjukhusläkare förstår man att utredaren befinner så långt från dagens verklighet som det någonsin går. Om man suttit som chef för svensk hälsa och vård på SKL i 10 år, är sannolikheten för ett radikalt nytänkande mikroskopisk. Det krävs enligt min uppfattning helt andra åtgärder för en effektiv sjukvård:

  1) Slå samman all sjukvård och äldrevård under en enda statlig myndighet. Då sparar man in 2 administrativa system av dagens 3 (Primärvård, Sjukhusvård, Äldrevård).
  2) Ge oss IT-verktyg som fungerar och som ligger i nivå med övrig utveckling på IT-området. Sverige har fått pris för sin utveckling av dataspel. Det borde inte vara omöjligt att för det lilla Sverige skapa ett nytt IT-stöd från grunden där patienten inte behöver passera igenom 3 olika IT-system under sin väg från Vårdcentralen, till Sjukhuset och vidare till Äldreboendet.
  3) Förändra ST-utbildningen i Allmänmedicin i grunden, så att denna förläggs till sjukhus. Skapa förutsättningar för en bilateral kontinuerlig vidareutbildning genom läkarbyte mellan sjukhus och vårdcentral under minst någon månad per år.
  4) Inför rotationssystem åtminstone inom ett och samma landsting så att läkare konsulterar där de behövs, vilket kan spara in skattefinansierade sjukresor för varje enskild patient. Raden av förslag kan säkert göras betydligt längre, om yngre aktiva läkare i dagens sjukvårdssystem fick en chans att yttra sig.

  Margareta Berg, Med dr, öl ortopedi, Projektet Surgicon

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons