Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUY7 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

WMA: Verka för läkares hälsa!

Michael Lövtrup

World Medical Association (WMA) antog i oktober 2015 ett uttalande där de nationella läkarförbunden uppmanas arbeta för att förbättra läkares hälsa. Detta genom att verka för att det ska finnas stöd för läkare på och utanför arbetsplatserna i form av behandling, rådgivning, kollegiala nätverk, rehabilitering och prevention. Man bör även främja forskning om läkares hälsa och hur denna påverkar patienternas vård. 

Läkare har rätt till arbetsvillkor som begränsar risk för utbrändhet, slår WMA fast. Man påpekar att autonomi är en av de starkaste prediktorerna för tillfredsställelse bland läkare och varnar för effekterna av alltför stor tonvikt på extern styrning och kontroll.

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, tycker att WMA:s uttalande innehåller flera viktiga aspekter, inte minst autonomifrågan.

– Läkarrollen är förknippad med stort ansvar men ibland begränsade befogenheter att påverka, och det är en farlig kombination som leder till stor belastning.

Det Läkarförbundet framför­allt arbetar med när det gäller läkares hälsa är kopplat just till den professionella rollen. 

– Att hantera vårdplatsbrist och kapacitetsbrist skapar en etisk stress som påverkar läkare väldigt mycket. Där arbetar vi för att det ska kunna hanteras av sjukvårdssystemen, så att inte allt ansvar hamnar på läkaren. Vi vet också att läkare mår bra om de har stöd från sin chef i sin yrkesroll, och därför jobbar vi för att fler läkare ska vara chefer.

Bland övrigt arbete för läkares hälsa lyfter Heidi Stensmyren fram att förbundet arbetar för att värva och utbilda fler skyddsombud. Vid senaste fullmäktigemötet fick man också uppdraget att sprida kunskap till medlemmar och arbetsgivare om hur stress och psykisk ohälsa kan förebyggas.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons