Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZ3 Lakartidningen.se 2016-02-23

Barn får läkemedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel utan psykiatrisk diagnos. Detta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Pär Gunnarsson

Myndigheten publicerar nu en ny rapport om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Med anledning av detta skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande: »Resultatet visar att det är vanligt att barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och autism, använder antipsykotiska läkemedel under långa perioder. 28 procent av pojkarna i åldern 13-17 år på LSS-boende fick antipsykotiska läkemedel trots att bara 0,8 procent hade en psykos- eller schizofrenidiagnos. Förskrivningen var hög även till flickorna i samma åldersgrupp, 16 procent, trots att endast 3 procent hade en diagnos.«

– Behandling vid psykisk ohälsa är viktigt. Samtidigt är långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker, som exempelvis neurologiska och metabola biverkningar, säger funktionshindersamordnaren Karin Flyckt, i pressmeddelandet.

Kommentarer (3)

 • Helt oacceptabelt!

  2016-02-23 10:31 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker" är ett kraftigt understatement. I själva verket är biverkningsprofilen mycket ofördelaktig: för barn och unga en mycket kraftig viktuppgång, kan ge akut diabetes och ökar på lång sikt risken avsevärt för diabetes, ökad risk för hjärt/kärlsjukdom, minskad libido, kognitiv påverkan etc. Dessutom är forskningsunderlaget för behandling av barn och unga med dessa mediciner mycket svagt. Det är helt oacceptabelt att de förskrivs så lättvindigt, och på SiS-institutionerna förekommer ofta polyfarmaci, i vissa fall för att göra "samhällets olycksbarn" medgörliga. Antipsykotika har sin plats i behandlingsarsenalen, i hög dos vid konstaterat psykotiskt skov och ibland vid maniskt skov, ibland i lägre dos som underhållsbehandling vid psykossjukdom och ibland i lägre dos vid autismproblematik och utagerande beteende. Att förskriva dessa tunga mediciner "i oträngt mål" är både oetiskt och torde strida mot barnkonventionen.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • habiliteringens insatser?

  2016-02-23 18:05 | "Långvarig behandling med antipsykotiska läkemedel förenat med vissa risker"- men jag menar att de verkliga riskerna ligger i att underbehandla barnen. Vilket lidande ger inte det för dem och faktiskt för omgivningen, som slår tillbaka på barnen. Att anhöriga/personal inte orkar med barnen ger inte barnen en bättre start i livet. Det försämrar också de pedagogiska möjligheterna att visa var gränser går och vad som förväntas av dem. Sen kanske vi är för försiktiga att ställa diagnos när möjligheten till bra underlag är försvårat av handikappet. Låt barnhabiliteringen sköta dessa barn/ungdomar. När habiliteringen, som aldrig förskriver farmaka, kommit till vägs ände, kanske det faktiskt finns skäl att ge stabiliserande farmaka. Idag kommer de först till psyk och sen ev till habiliteringen som dels ofta avvisar och även dels vill många inte gå dit. Undrar hur det kommer sig?

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Neuroleptika används för frikostigt

  2016-02-24 09:57 | Susanne Flyborg, jag tycker man ska vara försiktig med just användning av neuroleptika. Det finns inga psykofarmaka med svårare biverkningsprofil. Jag håller med om att insatser från habiliteringen ska optimeras, men i många fall ska dessa även kompletteras med medicinering. I första hand sömnmedicinering, där vi idag har rent melatonin som är en av de snällaste mediciner som finns med nästan inga biverkningar, och centralstimulantia vid diagnosticerad ADHD. Att lägga till neuroleptika ska naturligtvis övervägas vid konstaterad psykossjukdom (dock ett mycket ovanligt tillstånd som enligt mitt förmenade inte kan diagnosticeras förrän tidigast i tonåren), Tourettes syndrom och vid autismproblematik med utagerande beteende. Men man måste ha i åtanke att barn med autism och/eller mental retardation ofta är känsligare för mediciner än andra barn och att forskningen på neuroleptika för barn är mycket bristfällig, något som till exempel Läkemedelsverket konstaterade för några år sedan.

  Sven Román, Barn och ungdomspykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons