Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXMR Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.
– Man kan undra varför de gjorde såhär från början. Den enda rimliga tolkningen är att jag har varit obekväm, säger hon.

Anna Sofia Dahl

Lisbeth Sjöström anser att allt började hösten 2013. Då arbetade hon som överläkare på patologen i Malmö, var fackligt förtroendevald och skyddsombud. I medierna publicerades uppgifter om misshälligheter inom patologin i Region Skåne, och som förtroendevald och skyddsombud svarade hon när medierna ringde för en kommentar.

I april 2014 kallades hon, utan förvarning, till ett möte med arbetsgivaren.

– Där fick jag besked om att de ville att jag skulle skriva under papper som innebar att jag var avstängd med omedelbar verkan, eftersom jag var föremål för uppsägning. De sa att anledningen var att jag intrigerade mellan två chefer.

Därefter påbörjades lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och Malmö läkareförening där arbetsgivaren erbjöd sig att köpa ut henne. Avtalet innebar ett antal månadslöner och ett allmänt skadestånd, under förutsättning att hon accepterade sekretess. Hon sa nej till sekretess i ärendet och blev då i stället mot sin vilja stadigvarande förflyttad från Malmö till en tjänst på enheten för klinisk patologi i Lund sommaren 2014. Skälet som då angavs var att hon hade samarbetssvårigheter med närmaste chef.

Efter ett flertal turer tog Läkarförbundet i Stockholm över ärendet. Man ifrågasatte beslutet att förflytta Lisbeth Sjöström och påpekade att arbetsgivaren behöver ha vägande skäl för att kunna stadigvarande förflytta en arbetstagare. I det ligger att en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att förflytta någon och arbetstagarens intresse av att slippa förflyttas måste göras. Förbundet menade därför att några vägande skäl inte förelåg och valde till sist att stämma till domstol för att få frågan prövad.

– Vi tyckte från Läkarförbundets sida att man borde ha hanterat detta annorlunda redan från början. Om det enligt arbetsgivaren uppkommer relationsstörningar på en arbetsplats ska man i första hans försöka vidta åtgärder inom ramen för den bestående personalorganisationen, innan man tar till en så drastisk åtgärd som att stadigvarande förflytta någon, säger Johan Magnusson, chefsjurist på Sveriges läkarförbund.

Han säger att det är relativt ovanligt att förbundets ärenden går så långt som till Arbetsdomstolen, eftersom de allra flesta fall brukar kunna lösas på lokal eller central nivå.

Lisbeth Sjöström menar själv att hon gjort sig obekväm genom att bryta mot den tystnadskultur som hon upplever finns i Region Skåne.

Enligt Johan Magnusson har arbetsgivaren inte anfört att hennes uttalanden året innan skulle ligga till grund för förflyttningen.

– Man måste utgå från de skäl som arbetsgivaren anför, och i det här fallet påstods samarbetssvårigheter, och det var utifrån detta vi drev ärendet och vann detsamma, säger han.

För en vecka sen kom domen från Arbetsdomstolen. I och med att Region Skåne har medgett talan får hon och Läkarförbundet rätt. Arbetsdomstolen dömer därför i enlighet med förbundets yrkanden och Region Skåne förpliktigas att betala ett allmänt skadestånd till överläkaren med 80 000 kronor samt ett allmänt skadestånd till förbundet med 10 000 kronor.

– Jag är glad för att det blev det här utfallet, jag har ju hela tiden vetat att de inte har haft något att komma med, och det visade ju sig till slut, säger Lisbeth Sjöström.

Just nu arbetar hon fortfarande kvar i Lund och vet egentligen inte vad som kommer att hända med hennes placering. Från arbetsgivaren har hon inte hört något och inte heller fått någon ursäkt.

– Vad jag tycker är graverande är att jag är fackligt förtroendevald och skyddsombud, och att arbetsgivaren gör på det här sättet överhuvudtaget. Man kan inte göra någonting, man är helt i händerna på arbetsgivaren och de kan göra precis hur de vill, tydligen.

Gösta Rehnstam, förhandlingschef för Region Skåne, menar att man från arbetsgivarens håll egentligen inte uttalar sig om enskilda personärenden, men säger ändå:

– Vi har medgivit talan, och därmed har domstolen inte prövat den rättsliga frågan. För vår del ligger det inte någon prestige i att få rätt. Vi har som arbetsgivare inget intresse av att eskalera en eventuell konflikt med medarbetare.

Han menar också att Region Skåne inte delar uppfattningen om händelserna innan förflyttningen.

– Jag kommenterar egentligen inte det som varit, vi har medgett talan för att få frågan ur världen, och vi har en medarbetare hos oss som vi förväntar oss ska utföra ett arbete hos oss. Att då föra en rättslig process med den medarbetaren var inte intressant eller viktigt för oss, säger Gösta Rehnstam.

Själva ärendet handlar om en förflyttning, vad händer med hennes tjänst nu?

– Ja ärendet handlar om en läkare som förflyttades från Malmö till Lund men som är kvar i samma verksamhet. Verksamheten är viktig för oss och det finns en del vakanser. Som jag förstår det händer det ingenting.

Hon kommer alltså att vara kvar på samma plats dit hon blev förflyttad?

– Det beslutet är fattat sen en lång tid tillbaka. Så som jag uppfattar det finns det inga planer på att fatta något nytt beslut hos oss.

Kommentera

Kommentera

Fel att »jaga bort« de psykiatrer som finns

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  () 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ny autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 29 AUG 2016

Annons Annons

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (1 kommentar) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

»Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons