Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXMR Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Hon förflyttades mot sin vilja – nu får hon rätt i Arbetsdomstolen

Region Skåne ska betala allmänt skadestånd på sammanlagt 90 000 kronor efter att de förflyttat överläkaren Lisbeth Sjöström mot hennes vilja.
– Man kan undra varför de gjorde såhär från början. Den enda rimliga tolkningen är att jag har varit obekväm, säger hon.

Anna Sofia Dahl

Lisbeth Sjöström anser att allt började hösten 2013. Då arbetade hon som överläkare på patologen i Malmö, var fackligt förtroendevald och skyddsombud. I medierna publicerades uppgifter om misshälligheter inom patologin i Region Skåne, och som förtroendevald och skyddsombud svarade hon när medierna ringde för en kommentar.

I april 2014 kallades hon, utan förvarning, till ett möte med arbetsgivaren.

– Där fick jag besked om att de ville att jag skulle skriva under papper som innebar att jag var avstängd med omedelbar verkan, eftersom jag var föremål för uppsägning. De sa att anledningen var att jag intrigerade mellan två chefer.

Därefter påbörjades lokala förhandlingar mellan arbetsgivaren och Malmö läkareförening där arbetsgivaren erbjöd sig att köpa ut henne. Avtalet innebar ett antal månadslöner och ett allmänt skadestånd, under förutsättning att hon accepterade sekretess. Hon sa nej till sekretess i ärendet och blev då i stället mot sin vilja stadigvarande förflyttad från Malmö till en tjänst på enheten för klinisk patologi i Lund sommaren 2014. Skälet som då angavs var att hon hade samarbetssvårigheter med närmaste chef.

Efter ett flertal turer tog Läkarförbundet i Stockholm över ärendet. Man ifrågasatte beslutet att förflytta Lisbeth Sjöström och påpekade att arbetsgivaren behöver ha vägande skäl för att kunna stadigvarande förflytta en arbetstagare. I det ligger att en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att förflytta någon och arbetstagarens intresse av att slippa förflyttas måste göras. Förbundet menade därför att några vägande skäl inte förelåg och valde till sist att stämma till domstol för att få frågan prövad.

– Vi tyckte från Läkarförbundets sida att man borde ha hanterat detta annorlunda redan från början. Om det enligt arbetsgivaren uppkommer relationsstörningar på en arbetsplats ska man i första hans försöka vidta åtgärder inom ramen för den bestående personalorganisationen, innan man tar till en så drastisk åtgärd som att stadigvarande förflytta någon, säger Johan Magnusson, chefsjurist på Sveriges läkarförbund.

Han säger att det är relativt ovanligt att förbundets ärenden går så långt som till Arbetsdomstolen, eftersom de allra flesta fall brukar kunna lösas på lokal eller central nivå.

Lisbeth Sjöström menar själv att hon gjort sig obekväm genom att bryta mot den tystnadskultur som hon upplever finns i Region Skåne.

Enligt Johan Magnusson har arbetsgivaren inte anfört att hennes uttalanden året innan skulle ligga till grund för förflyttningen.

– Man måste utgå från de skäl som arbetsgivaren anför, och i det här fallet påstods samarbetssvårigheter, och det var utifrån detta vi drev ärendet och vann detsamma, säger han.

För en vecka sen kom domen från Arbetsdomstolen. I och med att Region Skåne har medgett talan får hon och Läkarförbundet rätt. Arbetsdomstolen dömer därför i enlighet med förbundets yrkanden och Region Skåne förpliktigas att betala ett allmänt skadestånd till överläkaren med 80 000 kronor samt ett allmänt skadestånd till förbundet med 10 000 kronor.

– Jag är glad för att det blev det här utfallet, jag har ju hela tiden vetat att de inte har haft något att komma med, och det visade ju sig till slut, säger Lisbeth Sjöström.

Just nu arbetar hon fortfarande kvar i Lund och vet egentligen inte vad som kommer att hända med hennes placering. Från arbetsgivaren har hon inte hört något och inte heller fått någon ursäkt.

– Vad jag tycker är graverande är att jag är fackligt förtroendevald och skyddsombud, och att arbetsgivaren gör på det här sättet överhuvudtaget. Man kan inte göra någonting, man är helt i händerna på arbetsgivaren och de kan göra precis hur de vill, tydligen.

Gösta Rehnstam, förhandlingschef för Region Skåne, menar att man från arbetsgivarens håll egentligen inte uttalar sig om enskilda personärenden, men säger ändå:

– Vi har medgivit talan, och därmed har domstolen inte prövat den rättsliga frågan. För vår del ligger det inte någon prestige i att få rätt. Vi har som arbetsgivare inget intresse av att eskalera en eventuell konflikt med medarbetare.

Han menar också att Region Skåne inte delar uppfattningen om händelserna innan förflyttningen.

– Jag kommenterar egentligen inte det som varit, vi har medgett talan för att få frågan ur världen, och vi har en medarbetare hos oss som vi förväntar oss ska utföra ett arbete hos oss. Att då föra en rättslig process med den medarbetaren var inte intressant eller viktigt för oss, säger Gösta Rehnstam.

Själva ärendet handlar om en förflyttning, vad händer med hennes tjänst nu?

– Ja ärendet handlar om en läkare som förflyttades från Malmö till Lund men som är kvar i samma verksamhet. Verksamheten är viktig för oss och det finns en del vakanser. Som jag förstår det händer det ingenting.

Hon kommer alltså att vara kvar på samma plats dit hon blev förflyttad?

– Det beslutet är fattat sen en lång tid tillbaka. Så som jag uppfattar det finns det inga planer på att fatta något nytt beslut hos oss.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons