Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6X Lakartidningen.se 2016-02-03

Läkarförbundet säger nej till modell för anslagsfördelning

Läkarförbundet befarar att den nya modell för omfördelning av universitetens basanslag som föreslås riskerar att likrikta forskningen.

Michael Lövtrup

Vetenskaprådet har föreslagit en ny modell för den omfördelning av universitetens basanslag utifrån kvalitet som sker sedan 2009. Modellen är tänkt att ersätta dagens modell som helt utgår från kvantitativa mått (se ruta).

Läkarförbundet befarar dock i sitt remissvar att det föreslagna systemet kommer att starkt påverka den interna fördelningen av forskningsmedlen och leda till en likriktning av forskningen. Enligt Läkarförbundet är det viktigt att lärosätena självständigt kan fördela basanslagen utifrån egna bedömningar av kvalitet och nytta.

Läkarförbundet kan dock se att systemet kan fylla en funktion om man skulle öka basanslagens andel av den totala finansieringen, vilket förbundet anser är önskvärt. Då skulle modellen bli en garant för att inte kvalitetsaspekter förbises när medlen fördelas internt.

Läkarförbundet lyfter också problemet med att ha två överlappande utvärderingssystem – den medicinska forskningen utvärderas ju även inom ALF-systemet – och anser att man måste fundera på hur mycket av arbetstiden som det är rimligt att forskare lägger på utvärderingar och uppföljningar.

Men ser vidare en risk att systemet leder till en renodling mellan rollerna som kliniker, forskare och undervisare, trots att det mest gynnsamma är om rollerna kombineras.

Läkarförbundet är även avvaktande till idén att genomslag utanför akademin ska vägas in i utvärderingen. Den medicinska metodutvecklingen är enligt Läkarförbundet ofta en kumulativ process där många forskargrupper bidrar. Det kan vara svårt att i efterhand peka ut vems förtjänst det var att en metod etablerades.

Modell för fördelning

Sedan 2009 fördelas en del av universitens basanslag utifrån kvalitetsmått. I dag utgör denna andel 20 procent av de totala anslagen. Medlen fördelas till hälften utifrån hur mycket externa medel lärosätet lyckas dra in och till hälften utifrån bibliometri (publikationer och citeringar).

Modellen har kritiserats för att vara fyrkantig och gynna forskning där resultaten är säkra. I den nya modell för kvalitetsutvärdering, som Vetenskapsrådet har föreslagit, FOKUS, sätts betygen i stället av bedömarpaneler. Tre komponenter ingår i utvärderingen: vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (70 procent), kvalitetsutvecklande faktorer (15 procent) samt genomslag utanför akademin (15 procent).

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons