Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6X Lakartidningen.se 2016-02-03

Läkarförbundet säger nej till modell för anslagsfördelning

Läkarförbundet befarar att den nya modell för omfördelning av universitetens basanslag som föreslås riskerar att likrikta forskningen.

Michael Lövtrup

Vetenskaprådet har föreslagit en ny modell för den omfördelning av universitetens basanslag utifrån kvalitet som sker sedan 2009. Modellen är tänkt att ersätta dagens modell som helt utgår från kvantitativa mått (se ruta).

Läkarförbundet befarar dock i sitt remissvar att det föreslagna systemet kommer att starkt påverka den interna fördelningen av forskningsmedlen och leda till en likriktning av forskningen. Enligt Läkarförbundet är det viktigt att lärosätena självständigt kan fördela basanslagen utifrån egna bedömningar av kvalitet och nytta.

Läkarförbundet kan dock se att systemet kan fylla en funktion om man skulle öka basanslagens andel av den totala finansieringen, vilket förbundet anser är önskvärt. Då skulle modellen bli en garant för att inte kvalitetsaspekter förbises när medlen fördelas internt.

Läkarförbundet lyfter också problemet med att ha två överlappande utvärderingssystem – den medicinska forskningen utvärderas ju även inom ALF-systemet – och anser att man måste fundera på hur mycket av arbetstiden som det är rimligt att forskare lägger på utvärderingar och uppföljningar.

Men ser vidare en risk att systemet leder till en renodling mellan rollerna som kliniker, forskare och undervisare, trots att det mest gynnsamma är om rollerna kombineras.

Läkarförbundet är även avvaktande till idén att genomslag utanför akademin ska vägas in i utvärderingen. Den medicinska metodutvecklingen är enligt Läkarförbundet ofta en kumulativ process där många forskargrupper bidrar. Det kan vara svårt att i efterhand peka ut vems förtjänst det var att en metod etablerades.

Modell för fördelning

Sedan 2009 fördelas en del av universitens basanslag utifrån kvalitetsmått. I dag utgör denna andel 20 procent av de totala anslagen. Medlen fördelas till hälften utifrån hur mycket externa medel lärosätet lyckas dra in och till hälften utifrån bibliometri (publikationer och citeringar).

Modellen har kritiserats för att vara fyrkantig och gynna forskning där resultaten är säkra. I den nya modell för kvalitetsutvärdering, som Vetenskapsrådet har föreslagit, FOKUS, sätts betygen i stället av bedömarpaneler. Tre komponenter ingår i utvärderingen: vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (70 procent), kvalitetsutvecklande faktorer (15 procent) samt genomslag utanför akademin (15 procent).

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016