Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW6X Lakartidningen.se 2016-02-03

Läkarförbundet säger nej till modell för anslagsfördelning

Läkarförbundet befarar att den nya modell för omfördelning av universitetens basanslag som föreslås riskerar att likrikta forskningen.

Michael Lövtrup

Vetenskaprådet har föreslagit en ny modell för den omfördelning av universitetens basanslag utifrån kvalitet som sker sedan 2009. Modellen är tänkt att ersätta dagens modell som helt utgår från kvantitativa mått (se ruta).

Läkarförbundet befarar dock i sitt remissvar att det föreslagna systemet kommer att starkt påverka den interna fördelningen av forskningsmedlen och leda till en likriktning av forskningen. Enligt Läkarförbundet är det viktigt att lärosätena självständigt kan fördela basanslagen utifrån egna bedömningar av kvalitet och nytta.

Läkarförbundet kan dock se att systemet kan fylla en funktion om man skulle öka basanslagens andel av den totala finansieringen, vilket förbundet anser är önskvärt. Då skulle modellen bli en garant för att inte kvalitetsaspekter förbises när medlen fördelas internt.

Läkarförbundet lyfter också problemet med att ha två överlappande utvärderingssystem – den medicinska forskningen utvärderas ju även inom ALF-systemet – och anser att man måste fundera på hur mycket av arbetstiden som det är rimligt att forskare lägger på utvärderingar och uppföljningar.

Men ser vidare en risk att systemet leder till en renodling mellan rollerna som kliniker, forskare och undervisare, trots att det mest gynnsamma är om rollerna kombineras.

Läkarförbundet är även avvaktande till idén att genomslag utanför akademin ska vägas in i utvärderingen. Den medicinska metodutvecklingen är enligt Läkarförbundet ofta en kumulativ process där många forskargrupper bidrar. Det kan vara svårt att i efterhand peka ut vems förtjänst det var att en metod etablerades.

Modell för fördelning

Sedan 2009 fördelas en del av universitens basanslag utifrån kvalitetsmått. I dag utgör denna andel 20 procent av de totala anslagen. Medlen fördelas till hälften utifrån hur mycket externa medel lärosätet lyckas dra in och till hälften utifrån bibliometri (publikationer och citeringar).

Modellen har kritiserats för att vara fyrkantig och gynna forskning där resultaten är säkra. I den nya modell för kvalitetsutvärdering, som Vetenskapsrådet har föreslagit, FOKUS, sätts betygen i stället av bedömarpaneler. Tre komponenter ingår i utvärderingen: vetenskaplig/konstnärlig kvalitet (70 procent), kvalitetsutvecklande faktorer (15 procent) samt genomslag utanför akademin (15 procent).

Kommentera

Kommentera
bild

Sjukdomar sprids i takt med globaliseringen Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons