Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXAS Lakartidningen.se 2016-02-08

Förening varnar för personalflykt

Ångermanlands läkarförening larmar om en ohållbar situation där både kostnaden för stafettpersonal och antalet överbeläggningar ökat dramatiskt.

Anna Sofia Dahl

Det råder ekonomisk kris i Landstinget Västernorrland och, som Läkartidningen tidigare rapporterat, innehåller sparförslaget stora förändringar för Sollefteå sjukhus. Från Ångermanlands läkarförenings, ÅLF:s, sida menade man att förslaget var ogenomtänkt och kortsiktigt. I stället presenterade föreningen en egen rapport där problemområdena radades upp – underbemanning, sjukfrånvaro, överbeläggningar, vårdskador och vård av patienter utanför organisationen – och tillhörande åtgärder föreslogs. Bland annat ville ÅLF att landstinget skulle identifiera enheter med stor andel bemanningspersonal, var kompetens- och personalbrist kommer att uppstå och genom en mer offensiv rekrytering av ST-läkare reducera andelen bemanningspersonal. Man ville också att arbetsgivaren skulle söka efter de strukturella problem som ligger bakom sjukfrånvaron och omedelbart vidta åtgärder för att minska den.

Enligt ÅLF skulle deras förslag inte bara innebära samma ekonomiska besparing som föreslagna neddragningar på Sollefteå sjukhus, utan också vara långsiktigt och mer hållbart för verksamheten.

– Det har varit ekonomisk kris i landstinget under ett antal år, och den har bara blivit värre och värre. Ändå har man inte tagit tag i de problemområden som under en lång tid varit kända, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening och en av de som ligger bakom rapporten.

Från politiskt håll beslutade man att utreda frågan vidare och skjuta på beslutet om sparpaketet.

I slutet av januari presenterade ÅLF ännu en rapport, vilken är en uppföljning på den tidigare. Där framgår det att resultatet för slutet av 2015 blev sämre än vad man förutspått. Sjukfrånvaron ligger nu över sju procent och är därmed högst i Sverige. Kostnaden för stafettläkare landade på 27 miljoner kronor mer än 2014, och överbeläggningarna har fortsatt att öka.

Samtidigt som ekonomin varit i gungning har det rått turbulens både i politiken och landstingsledningen under hösten. Flertalet personer i ledningen har bytts ut, och nu hoppas Lars Rocksén att snarast möjligt få till en dialog med de nya.

– Det är väldigt bråttom för ledningen att kliva in och försöka ge lite framtidstro till personalen. Annars tror jag att vi inom ett halvår kommer att se väldigt många som lämnar landstinget. De måste också komma fram till vad de vill med verksamheten, kliva fram och vara ledare i den här krisen, säger han.

Han menar också att landstinget riskerar att förlora personal på grund av osäkerheten kring framtiden.

– Personalen mår dåligt, kanske framför allt i Sollefteå, men också i Örnsköldsvik. Man har ett högst påtagligt nedläggningshot hängande över sig, och då är det många som väljer att flytta på sig. Om man från ledningens sida vill ha en fungerande verksamhet på alla tre orter så måste man göra något, annars kan man tvingas lägga ner verksamheter på grund av att man behandlar personalen så dåligt att de flyr, säger Lars Rocksén.

Läs tidigare artikel:

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016