Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX46 Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-24

Surrogatmoderskap får nej i utredningsförslag

Risken att kvinnor att utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar gör att regeringens utredare förespråkar ett fortsatt nej till surrogatmoderskap inom vården.

Michael Lövtrup

Att tillåta kommersiellt surrogatmoderskap, det vill säga där kvinnan som bär på barnet får en ekonomisk ersättning, anser utredningen skulle vara svårt att förena med de förbud som finns mot handel med kroppen och dess delar och med de regelverk som ska skydda kvinnors och barns rättigheter.

Till skillnad från Statens medicinsk-etiska råd, som för tre år sedan öppnade för så kallat altruistiskt surrogatmoderskap, anser dock utredaren, lagman Eva Wendel Rosberg, att nejet till surrogatmoderskap bör gälla även om surrogatmamman och föräldraparet har en nära relation och inga pengar är inblandade.

Huvudskälet är att det enligt utredningen finns en »uppenbar risk« för påtryckningar och för en dold kommersialisering. Förutom den risken pekar utredaren även på de tragedier som kan uppstå om kvinnan ångrar sig och antingen väljer abort eller att behålla barnet. Dessa valmöjligheter anser utredningen att den gravida kvinnan måste ha utifrån hennes rätt till självbestämmande.

Utredaren, som överlämnar sin utredning till regeringen i dag, onsdag, föreslår samtidigt att IVF-behandling ska bli tillåten med enbart donerade könsceller, till skillnad från i dag då en av föräldrarna ska vara genetisk förälder till barnet.

Man bör även kunna donera befruktade ägg som blivit över vid en IVF-behandling, vilka utredningen föreslår ska kunna förvaras i upp till tio år i stället för som i dag i max fem år. Här vill utredningen att det ska vara möjligt för donatorn eller donatorerna att ångra sig ända fram till dess att ägget inplanteras. Barnet bör ha samma rätt att veta sitt ursprung vid sådana donationer som vid ägg- eller spermiedonation. 

Kommentarer (1)

  • Klokt beslut!

    2016-02-25 18:26 | Ett klokt men kanske inte helt polotiskt korrekt beslut. Väl grundat i en synnerligen gedigen utredning.

    Sven Larsson, Leg läk, hemma

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons