Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXRX Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-16

Läkarförbundet föreslår nytt sjukvårdspolitiskt program»Politiker ska inte detaljstyra«

Sjukvården behöver tydliga mål och mandat att förverkliga dem. Men politikerna ska inte detaljstyra hur jobbet ska göras. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om förbundets förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program.

Miki Agerberg

I början av februari beslutade förbundsstyrelsen att skicka ut det nya programförslaget på remiss till delföreningarna. I dag den 16 februari läggs förslaget ut på Läkarförbundets webbplats så att alla medlemmar kan ge synpunkter på det. Avsikten är att det nya programmet ska behandlas på fullmäktigemötet i maj.

Läkarförbundets nuvarande sjukvårdspolitiska program antogs 2004 och det är dags att se över det, säger förbundsordföranden Heidi Stensmyren. Hon pekar ut några skillnader mellan det nya förslaget och det tidigare:

– Det nya förslaget trycker tydligare på jämlik vård, och vi lyfter mer fram vikten av anpassning till den individuella patienten. Vi lyfter också fram vikten av den professionella yrkesrollen, och att vården ska vara kunskapsbaserad – och framför allt kunskapsskapande.

En tydlig skillnad handlar om statens roll. Programmet från 2004 ville att staten ska ta över landstingens roll som både beställare och finansiär av sjukvården.

Det nya programförslaget går inte lika långt. Man vill ge staten en tydligare roll i frågor av nationellt intresse som gäller vårdens infrastruktur: IT, läkemedel och medicintekniska produkter, kunskapsstyrning, kompetensförsörjning osv. Men på utförarsidan föreslås staten inte lika tydligt finnas med.

Läkarförbundet vill i programförslaget se en mångfald av olika vårdgivare, både offentliga och privata. Upphandlingar måste ske på sätt som innebär att även små, professionsstyrda verksamheter kan delta, fastslår man.

Man föreslår också att det fria vårdvalet ska utvidgas så att det gäller både i primärvården, i den öppna specialistvården och i slutenvården. Det är enbart till den högspecialiserade vården som det ska behövas remiss. Det fria vårdvalet ska gälla både lokalt och i hela landet – liksom fortsatt möjlighet att söka vård i andra EU/EES-länder.

En viktig punkt som inte fanns med i det tidigare programmet är patientens rätt att få en namngiven patientansvarig läkare, PAL. Rätten till en PAL ska inte begränsas till patienter med livshotande tillstånd, säger Heidi Stensmyren:

– Alla patienter behöver det inte. Men de som önskar det, och bedöms behöva det, ska ha en PAL. Det är så vi kan skapa kontinuitet och individanpassa vården.

– Det går att skapa ersättningssystem som främjar kontinuitet, där det finns ett värde i att patienten återkommer till samma läkare, och där det finns en läkare som har det övergripande medicinska ansvaret.

Ersättningssystem har debatterats mycket de senaste två åren. Hur syns det i ert förslag?

– Vi går inte in på de olika ersättningsmodellerna. Det är svårt att säga vad som är det perfekta ersättningssystemet. Men man kan sätta upp vissa ramar som möjliggör för »proffsen att vara proffs«.

– De ska vara tydliga med målen som ska uppnås, men inte exakt hur jobbet ska göras. Och så måste de främja kontinuitet, kvalitet och kunskapsutveckling.

Läkarförbundet har länge drivit att det behövs en storsatsning på primärvården. Men trots att även riksdagen ställt sig bakom målet med en specialist i allmänmedicin per 1 500 invånare är primärvården på många håll i kris. Heidi Stensmyren anser att det behövs nationella initiativ:

– Vi behöver ett eget system för primärvården, eller snarare för hela öppenvården, säger hon. Vi måste sätta oss ner nationellt. Det kanske inte är nödvändigt att man reglerar i detalj, men vi måste få en lösning.

– Sedan 1960-talet talar man i Sverige om en underdimensionerad primärvård, och varje decennium har man en utredning som fastslår det. Nu är det dags att vi tittar på de länder som lyckats etablera en välfungerande, tillräckligt utbyggd primärvård. Det borde vara dags för landstingspolitiker att åka på studieresor till framför allt Norge, som lyckades vända situationen på några få år.

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons