Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXSI Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Goda effekter av »vårdnära service«

En förflyttning av arbetsuppgifter, med start i »vårdnära service«, har fallit väl ut på Östersunds sjukhus. Och i Jämtlands läns läkarförening välkomnar man diskussionen om vem som gör vad i vården.

Anna Sofia Dahl

»Vårdnära service« är en del av Region Jämtland Härjedalens projekt »Vem gör vad i vården?«. Syftet beskrivs som ett sätt att låta de anställda vara »på toppen av sin kompetens« och sedan två år tillbaka drivs ett pilotprojekt på 13 av Östersunds sjukhus vårdavdelningar. Tanken är att den nya yrkesgruppen, som kallas vårdnära service (VNS), ska ta över arbetsuppgifter som inte behöver utföras av vårdutbildad personal – till exempel kosthantering, städning av patientrum och inventering av material. På så sätt kan undersköterskorna ta över en del arbetsuppgifter från sjuksköterskorna, som i sin tur kan ta över vissa av läkarnas uppgifter. Enligt Region Jämtland Härjedalens rapport »Vem gör vad i vården?« har exempelvis sjuksköterskor som fått specialutbildning kunnat ta över exempelvis endoskopi och ha egen mottagning, med lyckats resultat.

Sara Sehlstedt, ordförande för Jämtlands läns läkarförening, säger att man hittills ställer sig positiv till projektet.

– Det är intressant att man börjat diskutera saker som man för fem, tio år sen hade svårt att prata om. Vi har sedan länge varit frustrerade, och det har ju varit en tendens i sjukvården där man rationaliserade bort mycket servicefolk, säger hon.

Hon säger också att man önskar mer struktur kring sättet att arbeta och en fortsatt dialog kring gränsdragning, eftersom arbetsgivarens önskan med VNS är att minska kostnaderna.

– Varken vi från läkarföreningen eller Vårdförbundet vill se någon devalvering av vårt arbete. De sjuksköterskor som tar på sig extra uppgifter och mer ansvar ska också få betalt för det. Det här ska inte vara ett sätt för arbetsgivare att lönedumpa. Vi ska nyttja varje persons kompetens på bästa sätt, och då blir det väldigt bra, säger Sara Sehlstedt.

Hon menar att omställningen till vårdnära service har medfört en rad positiva biverkningar – så som att kvalitén på mat och städning är högre. Dessutom har man inte haft något stort utbrott av vinterkräksjukan på avdelningarna sedan VNS infördes, även om det är för tidigt att säkert se ett samband.

Sara Sehlstedt menar att man från läkarföreningens perspektiv ser vinster med vårdnära service och att man tydliggör vem som gör vad i vården. Hon säger att många kolleger och medlemmar upplevt en frustration över att mycket arbetstid måste läggas på uppgifter som man anser sig vara över- eller felkvalificerad för.

– Vi är ett litet landsting i Norrlands inland, det är stor brist på doktorer och även sjuksköterskor och vi måste ransonera våra resurser. Vi måste tänka lite logiskt och konstruktivt, och det här är väl ett tydligt led i den riktningen. I grunden är vi positiva, även om det kan finnas detaljer som vi kan vara oense om med arbetsgivaren. Från läkarhåll så önskar vi också mer administrativt stöd, från exempelvis medicinska sekreterare, så förhoppningsvis kommer vi dit framöver.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016