Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWS4 Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-23

Striden om nätjournalerna är över

Samtliga landsting väljer Ineras nätjournaltjänst Journalen framför konkurrenten Vårdhändelser. Samtidigt pekar mycket på att läkarkåren inte kommer att få gehör för kravet på rådrum innan informationen lämnas ut.

Michael Lövtrup

I nio landsting kan patienter i dag få tillgång till uppgifter ur sin journal via tjänsten Journalen, som tillhandahålls av landstingens e-hälsobolag Inera. Enligt Ineras egen handlingsplan ska samtliga landsting ha infört nätjournaler vid utgången av 2017. Men många landsting ligger i startgroparna och Sofie Zetterström, vice vd för Inera, räknar med att det kommer att ske tidigare än så.

– Alla andra landsting och regioner kommer att ansluta sig inom det närmaste året. Jämtland–Härjedalen är sist, i början av 2017.

Länge såg det ut som om Sverige skulle få två tjänster för nätjournaler, Journalen från Inera samt Vårdhändelser, som utvecklats av Stockholms läns landsting. Detta skulle ha inneburit att patienter som fått vård i både ett Journalen-landsting och ett Vårdhändelser-landsting inte skulle kunna få sin information samlad på ett ställe. Men strax före jul meddelade Stockholm att man kommer att ansluta sig till Journalen. Beslutet, som inte togs utan vånda, förklarar Daniel Forslund (L), landstingsråd i Stockholm, med att man inte vill stå i vägen för ett enkelt och lättöverskådligt system.

– En så viktig tjänst för patienten måste vara så enkel och tydlig som möjligt. Vi har satt patientnyttan framför den tekniska prestigen, även om vi tycker att vår lösning är mer funktionell och mer modern på längre sikt, säger Daniel Forslund, som säger att det utvecklingsarbete som utförts i Stockholm fördenskull inte varit bortkastat.

– Journaltillgång är en ganska liten del av den plattform vi utvecklat, och när Journalen uppdateras kommer vi att kunna använda de andra delarna där.

Stockholms beslut innebär att Dalarna, som är det enda landsting som infört Vårdhändelser på bred front, nu har bestämt att gå över till Journalen. Även de två övriga landsting som testat Vårdhändelser, Örebro och Norrbotten, har valt Journalen.

Följden av att det bara blir ett system blir enligt Sofie Zetterström att Inera inte behöver lägga resurser på att få de två systemen att fungera ihop, utan kan lägga all kraft på att utveckla Journalen. En av de uppgifter som väntar är att se över reglerna. Det nuvarande regelverket för Journalen innehåller både obligatoriska och valbara delar, vilket resulterat i att alla landsting i dag har olika regler. I samband med att man nu ska se över regelverket finns enligt Sofie Zetterström en tydlig ambition från politisk nivå att uppnå en större enhetlighet.

– Patienter är ju rörliga och man förväntar sig samma service överallt.

En punkt där landstingens regelverk i dag ser olika ut och där man måste jämka ihop sig handlar om huruvida osignerad information ska lämnas ut eller inte. En annan punkt gäller om man ska ha en fördröjning på två veckor eller om informationen ska lämnas ut direkt.

Har du någon känsla av var det kommer att landa?

– Jag tror att det går mot större öppenhet, för det finns en politisk vilja att öppna upp journalerna för patienterna, säger Sofie Zetterström.

En av de politiker som vill att nätjournalerna ska vara så öppna som möjligt är Daniel Forslund.

– Min inställning är att det ska vara öppet om det inte finns särskilda skäl som talar mot. I de landsting som har nätjournaler ser man att ökad öppenhet leder till ökat förtroende.

En sådan utveckling lär inte applåderas från läkarhåll. Ända sedan Uppsala som förs-ta landsting införde nätjournaler 2012 har man rest krav på att den information som görs tillgänglig ska vara signerad och att patienter ska få svåra besked från sin läkare, inte från en anonym nätjournal. I Kronoberg, som öppnade nätjournalerna den 25 januari, hade exempelvis läkarföreningen önskat ett rådrum på 14 dagar efter signering i stället för att anteckningarna som nu läggs ut direkt efter att de signerats.

– Vi är inte motståndare till journal på nätet, men vi tycker att vi som profession ska ha möjlighet att kommunicera till patienterna det vi kommer fram till på ett sätt som vi bedömer lämpligt innan det läggs ut online. Nu läggs mycket ansvar på patienten som får ta ställning till om man ska öppna sin nätjournal och kanske hitta information som man inte har möjlighet att förstå eller bedöma och som kan väcka oro, säger Johan Danielsson, ordförande för Kronobergs läkarförening.

Innan ett nationellt regelverk för nätjournalerna kan spikas definitivt finns även en del juridiska frågetecken som måste rätas ut. Det gäller bland annat möjligheten att ge ett ombud, exempelvis en familjemedlem, behörighet att logga in på nätjournalen. I dag finns den möjligheten i Journalen, men Datainspektionen (DI) anser att det saknas lagstöd för det och har förordnat att funktionen ska stängas ned. När frågan prövades i förvaltningsrätten vann DI, men domen har överklagats och målet väntar nu på att avgöras av kammarrätten.

12 landsting har nätjournaler

Nio landsting och regioner är i dag anslutna till Journalen och visar åtminstone någon del av patienternas journalinformation:

 • Halland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Skåne
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Västmanland
 • Östergötland

Tre landsting använder Vårdhändelser:

 • Dalarna
 • Stockholm (endast Capio S:t Görans sjukhus)
 • Örebro (endast vaccinationer)
 • Enligt Inera har hittills cirka 400 000 personer skapat konton i Journalen.

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter på Facebook om patient

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons