Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXLT Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-29

Här får sjukgymnasten injicera på delegation

På vårdcentralen i nordskånska Vinslöv kan distriktsläkaren delegera till fysioterapeut att ge sprutor och ställa diagnos för axelpatienter. Den nya arbetsfördelningen är ett sätt att bygga ut det så kallade Axelina-konceptet och sprids nu inom flera landsting.

Fredrik Mårtensson

 – Vi började ta emot patienter med axelbesvär enligt den här modellen i november och har enbart positiva erfarenheter. Patienten får diagnos och behandling snabbare och läkartid frigörs genom att patienten i regel bara behöver träffa fysioterapeut, säger Helena Olsson Hansen, distriktsläkare i Vinslöv.

Ser du några risker?

– Inte med den modell vi valt med ett nära samspel läkare–fysioterapeut och där vi har noggranna former för hur vi delegerar patienter. Jag har tillsammans med den fysioterapeut som jag samarbetar med gått samma injektionskurs för att säkerställa att kompetenskraven uppfylls.

I Vinslöv kan fysioterapeuten Johanna Andersson nu ge lokalbedövning för att genomföra de tester som krävs för att avgöra om det handlar om en muskelskada eller någon annan form av axelbesvär och vid behov behandla med kortisoninjektion.

– Delegationsordningen gäller endast mellan mig och Helena, inte andra läkare och fysioterapeuter på vårdcentralen, och är begränsad till axelinjektioner med lokalanestesi och kortison, säger Johanna Andersson.

Överläkare Johan Ohlsson, ansvarig för axelsektionen inom Kryh-distriktet (Kristianstad–Ystad–Hässleholm) i Region Skåne, ser ett par tydliga förbättringar för vårdcentraler som anammat den nya modellen.

– Det handlar inte bara om att vi får ett snabbare patientflöde utan jag kan även se att kvalitén på de remisser som kommer till oss i regel blivit bättre. Jag tror starkt på det här sättet att jobba utifrån att fysioterapeuter överlag är duktiga på att handlägga axelpatienter, säger Johan Ohlsson.

»Uppgiftsväxlingen« för axelpatienter är ett exempel på nya arbetsformer inom ramen för sjukvårdsdistriktets stora satsning Rätt använd kompetens.

– Många förändringar inom Rätt använd kompetens handlar om administration och där har vi inte haft någonting att invända. När förändringarna får mer fokus på behandling och diagnostik behöver vi vara mer uppmärksamma men ändå öppna för nya lösningar, säger Monica Prieto-Arnfelt, ordförande i Östra Skånes läkarförening.

Inom Distriktsläkarföreningen har åsikterna varit splittrade kring lösningen att delegera behandling av axelpatienter. En grupp har varit positiv, andra läkare har ifrågasatt om det är lämpligt och även om det är förenligt med gällande regelverk.

Uppsalaortopeden Jan Nowak har tagit fram Axelina-konceptet, ett samlingsnamn för vårdprogram och rehabiliteringsplan för axelpatienter. Han upplever att läkarkåren under senare år blivit mer öppen för att delegera arbetsuppgifter.

– Sedan är det förstås så att de som är tveksamma inte söker sig till mina utbildningar, men intresset har varit stort sedan vi för ett år sedan började ge en fördjupningskurs i injektionsteknik som en förlängning av Axelina.

– Förutom Skåne har jag utbildat läkare och fysioterapeuter även i Jönköping, Dalarna och Jämtland. Många vårdgivare ser ett värde i att effektivisera vården och ändå bibehålla eller rentav förbättra behandlingen med fysioterapeuter som efter lokalbedövning kan göra mer omfattande undersökningar än tidigare, säger Jan Nowak.

Kommentarer (8)

 • Smärtande axlar

  2016-03-29 17:42 | Jobbar som ortoped privat sen 25 år. Patienter som söker med smärtinskränkt rörlighet i axlar är väldigt vanligt.Säkert 20% av mina patienter. De flesta allmänläkare är väldigt dåliga på ortopedi rent allmänt. Att ge kortisonsprutor orsakar oftast endast smärta för patienten. Att delegera detta till sjukgymnaster med adekvat utbildning är jag ändå rätt tveksam till. Att spruta subacromialt och träffa rätt kräver mycket träning, speciellt hos kraftiga patienter. Man måste sätta rätt diagnos innan behandling. Smärtinskränkt rörlighet i axeln kan bero på bursit, artros, calcaria, senruptur eller varianter av detta.Vanlig slätröntgen bör göras. Är det trauma med i bilden? Vanlig enkel impingement beroende på bursit, behandlas med en spruta Lederspan/xylocain. Dom blir helt bra. Frusna skuldror ger jag tre sprutor med en vecka emellan, med väldigt gott resultat. Men detta kräver lång övning och erfarenhet och bör utföras av ortoped.

  Ulf Hagstedt, Ortoped, CityOrtopeden Helsingborg

  Jäv:

 • Alltför ofta missad orsak till axelbesvär-oavsett profession

  2016-03-31 21:02 | En alltför ofta missad orsak till axelbesvär - oavsett vilken profession som gör bedömningen - är den neurogena dysfunktion som kan uppstå när nerver som innerverar axelns dryga 20-tal muskler blir kemiskt eller mekaniskt störda i halsryggen alternativt i plexusnivå. Neurogen störning från halsryggen som orsak till ospecifika axelbesvär (inklusive frusen axel) var den klart dominerande orsaken i en studie av 100 konsekutiva patienter som sökte primärvården (se Reliability of Clinical Tests in the Assessment of Patients With Neck/Shoulder Problems—Impact of History, Bertilson et al, Spine Volume 28(19), 1 October 2003, pp 2222-2231). Att diagnosticera neurogen dysfunktion kräver noggrann klinisk undersökning och diagnostisk blockad kan komplettera undersökningen. Att låta fysioterapeut få lägga blockad i diagnostiskt syfte är väl redan godkänt på flera håll. Att ge cortison är ju inte svårare men bör prövas i förhållande till professionens utbildningskrav och mål. Viktigt är att varje injektion görs så atraumatiskt som möjligt vilket bland annat innebär tunnast möjlig nål vilket tyvärr också missas alltför ofta.

  Bo Bertilson, leg.läk, MD, Akademiskt primärvårdscenter, Stockholm

  Jäv:

 • Replik till Ulf

  2016-04-18 09:48 | Så du vill mena att ni ortopeder har tillgång till någon särskild kunskapskälla eller begåvning som är otillgänglig för en sjukgymnast/fysioterapeut? Och att det enbart är specialisering som ortopedläkare som kan erbjuda adekvat möjlighet till insamling av erfarenhet av axelinjektioner?

  Linus Bohman, Leg. Sjukgymnast, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Replik till Linus och Bo.

  2016-04-18 13:11 | Ja, Linus Bohman. Det tycker jag faktiskt. Att vi ortopeder har en särskild kunskapskälla med en lång 12 årig medicinsk utbildning till specialist. Till skillnad mot sjukgymnastens betydligt kortare utbildning. Ni saknar helhetssynen. Det krävs mycket träning för att ge axelinjektioner atraumatiskt och att få det att hamna på rätt plats. Bo: man bör använda en grön nål vid axelnära injektioner. Då känner man av trycket i motståndet att man ligger rätt. Det kräver lång erfarenhet för att det fortfarande skall utföras atraumatiskt.

  Ulf Hagstedt, ortoped, CityOrtopeden Hbg

  Jäv:

 • Replik till Ulf

  2016-04-18 16:20 | Jag finner ditt argument föga övertalande då antalet år av utbildning inte är detsamma som den kunskap som har tillskansats. Att någon har läst hur man bäst medicinerar en njure gör inte denne bättre på att undersöka och behandla axlar. Och att det tar någon tio år att lära sig en sak betyder inte att denne kan mer än den som lär sig det på ett år. Jag håller med om att det krävs mycket kunskap och praktisk erfarenhet för att bli bra på just axlar och att gemene allmänläkare inte besitter tillräcklig kompetens eller intresse för detta men på vilket sätt anser du att en sjukgymnast som läst tre år på högskola och sedan exempelvis tagit en master samtidigt som hen kliniskt specialiserat sig under ett antal år på t.ex. axlar och där utfört injektioner handledd av en skicklig ortoped på något vis skulle vara sämre utbildad att utföra uppgiften (ett aningen tillspetsat exempel men fullt rimligt)? Vad är det i ortopedutbildningen som gör att det enbart är denna som kan lära ut hur man utför en adekvat undersökning och injektionsbehandling? Är det så att ni har någon form av anatomikunskap ni undanhåller resten av världen eller en vetenskaplig tidskrift ingen annan får läsa (nu är jag medvetet provokativ, jag hoppas du kan se det med glimten i ögat)? Och till syvende och sist är det väl alltid bättre att dessa patienter i en första bedömning får träffa en sjukgymnast/fysioterapeut som bör ha en fördjupad kunskap i jämförelse med gemene allmänläkare om diagnostik och behandling som sedan vid komplicerade fall kan förmedla patienten vidare till en kunnig ortoped likt edert herrskap?

  Linus Bohman, Leg. Sjukgymnast, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Blockader

  2016-04-28 23:31 | Diagnostiska blockader har inte allt för högt bevisvärde. Dessa måste förenas med kliniskt omdöme som läkare besitter. Förstår inte nyttan och nöjet att någon annan skall göra det jobb läkaren fått genom sin långa utbildning och ansvar. Svårt förstå syftet med projektet. Har sett liknande projekt med sjukgymnaster som ställer diagnos och tar ställning till eller emot ortopedkirurgiska ingrepp. Till vilken nytta?

  Carl-Johan Sandvik, Överläkare, Smärtmottagningen Västerås

  Jäv:

 • Replik till Carl-Johan

  2016-04-29 11:08 | Nyttan är att det finns en yrkesgrupp som med en kortare utbildning tillskansar sig goda och enligt mina erfarenheter (jag är väldigt jävig i frågan) ofta bättre kunskaper till bråkdelen av det pris som en läkare gör det hela. Jag har träffat på flertalet ortopeder som besitter stora svårigheter att palpera relevant anatomi i en axel samt sätter tilltro till diagnostiska test som saknar reliabilitet och validitet och drar slutsatser baserat på just t.ex. enbart en blockad eller en ospecifik palpationsömhet istället för att se det kliniska mönstret vilket sjukgymnaster som regel är duktiga på (stora individuella skillnader finns i båda yrkeskategorier). Eller som konkluderat i en studie kring sjukgymnastbedömning kring operation eller ej

  "This study demonstrates that a physiotherapist is the appropriate
  non-physician healthcare provider to screen patients referred to
  orthopedics for THR or TKR surgery. They have the musculoskeletal
  knowledge to make the same determination as the
  surgeon with regard to need for surgery, and there is value added
  for the patients in terms of the increased likelihood of referral to
  conservative management whether they require surgery or not.
  This model of care can potentially increase the time the surgeons
  have available to spend in the operating room by decreasing the
  amount of time they have to spend in clinics seeing patients
  who do not require surgery. In this way, the model may also
  serve to decrease wait lists. The use of a physiotherapist to screen
  orthopedic patients can also serve to augment the orthopedic
  capacity of the healthcare system and ease the burden facing
  patients with osteoarthritis by freeing orthopedic surgeons to
  perform surgeries, and by offering the patients access to appropriate
  conservative management options."

  Har du något objektivt (vetenskapliga artiklar och inte åsikter) bevis på att sjukgymnaster inte klarar av detta? Det finns litteratur som lägger tyngd på vikten av utbildning och specialisering men vad jag vet inget som säger emot detta sätt att jobba på. Vad är dina argument mot en effektivare och mer kostnadseffektiv sjukvård?

  Linus Bohman, Leg. Sjukgymnast, Landstinget Dalarna

  Jäv: Jag arbetar som sjukgymnast och tenderar att se till professionens bästa.

 • Evidens för mina påståenden

  2016-04-29 13:29 | Här är en litteraturöversikt ni bör läsa igenom och motbevisa för att göra era påståenden hållbara, jag citerar konklusionen: "The emerging evidence suggests that physiotherapists in APP (advanced physiotherapy practice) roles provide equal or better usual care
  in comparison to physicians in terms of diagnostic accuracy, treatment effectiveness, use of healthcare resources,
  economic costs and patient satisfaction. There is a need for more methodologically sound studies to evaluate the
  effectiveness APP care." http://download.springer.com/static/pdf/488/art%253A10.1186%252F1471-2474-13-107.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fbmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2F1471-2474-13-107&token2=exp=1461929315~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F488%2Fart%25253A10.1186%25252F1471-2474-13-107.pdf*~hmac=a2e0104eed397197fe11f86f862f1276908f3381f3b54ec5b3a342affa77ee30

  Linus Bohman, Leg. Sjugkymnast, Landstinget Dalarna

  Jäv: Samma som tidigare.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons